შეუძლებელია საქართველოს პრეზიდენტი საგარეო ურთიერთობებში ტყვე იყოს საქართველოს მთავრობის

209
9 თ, 2 კ წინ