ზოდიაქოს მისტიკური ნიშნები: მათ სხვებზე მეტი იციან

მათ იცი­ან რო­გორ და ზოგ­ჯერ ხე­და­ვენ იმას, რაც მი­უწ­ვდო­მე­ლია სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის.

თევ­ზი

თქვენ გრძნობთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის და მთლი­ა­ნად სამ­ყა­როს გან­წყო­ბას. იცით რა უნდა გა­ა­კე­თოთ საფრ­თხის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად. თუ რა­მეს შე­მოგ­თა­ვა­ზენ, მაგ­რამ არ ხართ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი საქ­მის წარ­მა­ტე­ბა­ში, უბ­რა­ლოდ გა­მო­დით თა­მა­ში­დან. ბევრ თევზს შე­უძ­ლია გან­ჭვრი­ტოს ადა­მი­ა­ნის მო­მა­ვა­ლი ქმე­დე­ბე­ბის შე­დე­გე­ბი და გა­აფრ­თხი­ლოს იგი სა­ბე­დის­წე­რო ნა­ბი­ჯის შე­სა­ხებ. თქვენ­თან ახ­ლოს მყო­ფი ადა­მი­ა­ნე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ დიდი ინ­ტუ­ი­ცია გაქვთ. უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბი თავ­და­პირ­ვე­ლად სკეპ­ტი­კუ­რად უყუ­რე­ბენ თქვენს პროგ­ნო­ზებს, მაგ­რამ შემ­დეგ აღი­ა­რე­ბენ, რომ მარ­თა­ლი იყა­ვით.

მო­რი­ე­ლი

ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი დიდ გავ­ლე­ნას ახ­დე­ნენ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ზოგ­ჯერ გა­უც­ნო­ბი­ე­რებ­ლად. სა­ო­ცარ უნა­რებს ავ­ლენთ რო­გორც სამ­სა­ხურ­ში, ასე­ვე ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში. ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც ახლო ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და მო­რი­ელ­თან, აუ­ცი­ლებ­ლად მიხ­ვდე­ბა რა­ზეა სა­უ­ბა­რი! უმოკ­ლეს დრო­ში შე­გიძ­ლი­ათ ვინ­მეს მო­ხიბ­ვლა. და, რა თქმა უნდა, იყე­ნებთ მას თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ - იწყებთ მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბას "მო­ჯა­დო­ე­ბის ობი­ექ­ტით". ხში­რად არის ფა­რუ­ლი მო­ტი­ვე­ბიც და თევ­ზე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით სინ­დი­სი არ გა­ტან­ჯავთ.

კირჩხი­ბი

ეს ძა­ლი­ან მგრძნო­ბი­ა­რე და ემო­ცი­უ­რი ხალ­ხია. ზო­გი­ერ­თმა კირჩხიბ­მა იცის ტა­როს კარ­ტის წა­კი­თხვა. თქვენ გაქვთ ძლი­ე­რი და და­დე­ბი­თი ენერ­გია, რო­მე­ლიც გეხ­მა­რე­ბათ გარ­კვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რა­ში. თქვენ ზუს­ტად იცით, რო­მე­ლი ბიზ­ნე­სი იქ­ნე­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და რომ­ლის და­წყე­ბა არ ღირს. და, რო­გორც პრაქ­ტი­კა გვიჩ­ვე­ნებს, ყო­ველ­თვის მარ­თა­ლი ხართ. იქ­ნებ გაქვთ ნა­თელ­მხილ­ვე­ლო­ბის ნიჭი, უბ­რა­ლოდ არ აქ­ცევთ ყუ­რა­დღე­ბას?

ტყუ­პი

ზო­დი­ა­ქოს კი­დევ ერთი ნი­შა­ნი მა­გი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით. ტყუპს (ყვე­ლას არა, რა თქმა უნდა) შე­უძ­ლია მო­მავ­ლის წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბა. ისი­ნი ხე­და­ვენ წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლურ სიზ­მრებს აქვთ ხილ­ვე­ბიც - ძა­ლი­ან თან­მიმ­დევ­რუ­ლი და ნა­თე­ლი. თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ გახ­დეთ ნამ­დვი­ლი ჯა­დო­ქა­რი, თუ ცოტა ძა­ლის­ხმე­ვას გა­მო­ავ­ლენთ: ივარ­ჯი­შეთ, გა­ნა­ვი­თა­რებთ ინ­ტუ­ი­ცია...
435
1 წლ, 2 თ წინ