3 საიდუმლო, რომელიც დაგეხმარებათ, 2023 წელს ბედნიერი და წარმატებული გახდეთ

2023 წლის მმარ­თვე­ლი შავი წყლის კურ­დღე­ლი იქ­ნე­ბა. კურ­დღე­ლი ვე­ფხვთან შე­და­რე­ბით (2022 წელი შავი ვე­ფხვის წე­ლია) მშვი­დი ცხო­ვე­ლია, მაგ­რამ ბედ­ნი­ერ და უღ­რუბ­ლო წელს არა­ვინ გვპირ­დე­ბა, თუმ­ცა, ჩვენ ვი­ცით 3 სა­ი­დუმ­ლო, რაც ყვე­ლა უსა­მოვ­ნე­ბის გა­და­ლახ­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

აქ და ახლა
2023 წელს არა­ფე­რი გა­და­დოთ ხვა­ლის­თვის, მო­მავ­ლის­თვის. ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­ა­კე­თოთ დღეს. ბედ­ნი­ე­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი არას­დროს მის­ტი­რი­ან წარ­სულს. წარ­სუ­ლი წარ­სულ­ში უნდა და­ტო­ვოთ. არ გა­იხ­სე­ნოთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი, დღეს თქვენ სა­უ­კე­თე­სო დღე გაქვთ. დღეს შე­გიძ­ლი­ათ ყვე­ლა­ფე­რი უკე­თე­სო­ბის­კენ შეც­ვა­ლოთ. თუ ხშირ-ხში­რად გა­ი­ხე­დე­ბით წარ­სუ­ლის­კენ, ბედ­ნი­ე­რე­ბის შეგ­რძნე­ბას და­კარ­გავთ.

აკე­თეთ ის, რაც კარ­გად გა­მო­დით
ნაკ­ლე­ბი დრო და­ხარ­ჯეთ მე­ო­რე­ხა­რის­ხო­ვან და მე­სა­მე­ხა­რის­ხო­ვან საქ­მე­ებ­ზე და მეტი დრო და­უთ­მეთ მარ­თლა მნიშ­ვნე­ლო­ვან საქ­მე­ებს. ის, რაც წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ თქვენ და თქვენს ოჯახს. 2023 წელს დრო­ის ტყუ­ი­ლად ფლან­გვა არა­ვის ეპა­ტი­ე­ბა. დრო აჩ­ქარ­და და თუ არ გინ­დათ ჩა­მორ­ჩეთ, დროს ფეხი უნდა აუ­წყოთ.

დატ­კბით შე­დე­გით
2023 წელს ამ­ბი­ცი­ურ­მა ადა­მი­ა­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა უამ­რა­ვი წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა გა­ნი­ცა­დონ, ან ვერ მი­ი­ღონ სი­ა­მოვ­ნე­ბა გა­მარ­ჯვე­ბე­ბით. ეცა­დეთ, მცი­რე წარ­მა­ტე­ბაც კი სა­სი­ხა­რუ­ლად და­ი­მახ­სოვ­როთ. დატ­კბით იმ მო­მენ­ტე­ბით, ნა­ბი­ჯე­ბით, რა­მაც მი­გიყ­ვა­ნათ გა­მარ­ჯვე­ბის­კენ. აღ­მო­სავ­ლუ­რი სიბ­რძნის მი­ხედ­ვით მიზ­ნის მიღ­წე­ვა კი არაა ბედ­ნი­ე­რე­ბა, არა­მედ ის გზა, რომ­ლის­კე­ნაც მას მივ­ყა­ვართ.

დატ­კბით ურ­თი­ერ­თო­ბით იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვის გვერ­დი­თაც თავს ბედ­ნი­ე­რად გრძნობთ. კურ­დღლის წელი ოჯა­ხის შექ­მნის, შვი­ლე­ბის და­ბა­დე­ბის წე­ლია და ეცა­დეთ, მეტი დრო და­უთ­მოთ ოჯახს და არა მი­ლი­ო­ნე­ბის დაგ­რო­ვე­ბას, ილუ­ზი­ე­ბის დევ­ნას.

2023 წელი მიღ­წე­ვე­ბის, ბედ­ნი­ე­რე­ბის წელი უნდა გა­ი­ხა­დოთ. დატ­კბით ცხოვ­რე­ბით, თი­თო­ე­უ­ლი დღით. და­ი­ნა­ხეთ ყვე­ლა­ფერ­ში სი­ლა­მა­ზე და პო­ზი­ტი­ვი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
363
1 წლ, 3 თ წინ