ვის ვერ ეწყობით ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი ჰარ­მო­ნი­ა­შია ერ­თმა­ნეთ­თან, ზოგს კი მთე­ლი ცხოვ­რე­ბა დავა აქვს. ამი­ტომ ზუს­ტად უნდა ვი­ცო­დეთ კონ­კრე­ტუ­ლად რა გზას მივ­მარ­თოთ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სას სა­ი­მი­სოდ, რომ ამა თუ იმ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა იშ­ვი­ა­თად და­ი­ძა­ბოს და ჩვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბი ნაკ­ლე­ბად მო­ვი­დეს ერ­თმა­ნეთ­თან დი­სო­ნან­სში.

ყვე­ლა­ზე უფრო ხში­რად კი "ომი" ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლილ ნიშ­ნებს შო­რის ჩაღ­დე­ბა

ლომი-მო­რი­ე­ლი ამ ტი­პის კვად­რა­ტუ­რა ძი­რი­თა­დად ძა­ლა­უფ­ლის გამო წარ­მოქ­მნი­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბა პარტნი­ო­რუ­ლია თუ საქ­მი­ა­ნი, ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში ლო­მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მე­ფუ­რი მა­ნე­რე­ბი, დო­მი­ნან­ტო­ბის­კენ სწრაფ­ვა და სა­კუ­თა­რი პერ­სო­ნის ხაზ­გას­მა ძა­ლი­ან აღი­ზი­ა­ნებს არა­ნაკ­ლებ პა­ტივ­მოყ­ვა­რე და ამ­ბი­ცი­ურ მო­რი­ელს. მათ შო­რის ომი ძი­რი­თა­დად ლი­დე­რო­ბის­თვის მი­დის. რო­გორც ლომს, ისე მო­რი­ელს მოს­წონს ადა­მი­ა­ნე­ბი­სა და სი­ტუ­ა­ცი­ის კონ­ტრო­ლი თა­ვის გარ­შე­მო. ამი­ტომ, როცა ამ ორის ინ­ტე­რე­სე­ბი ეჯა­ხე­ბა, არც ერთი არ თმობს. ორი­ვე საკ­მა­რის­ზე მე­ტად ამა­ყი და პრინ­ცი­პუ­ლია. ერ­თსაც და მე­ო­რე­საც ახა­სი­ა­თებს მტრე­ბის მი­მართ შე­უ­წყნა­რებ­ლო­ბა და ამ­ტა­ნო­ბა კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში

ზა­ვის მე­თო­დე­ბი: სა­ი­მი­სოდ, რომ ამ ორმა შეძ­ლოს ერ­თად თა­ნა­არ­სე­ბო­ბა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კომ­პრო­მი­სი. იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ ლომი გა­აც­ნო­ბი­ე­რებს მო­რი­ე­ლის რო­გორც ჭკვი­ა­ნი, წინ­და­ხე­დუ­ლი და მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი მო­კავ­ში­რის მნიშ­ვნე­ლო­ბას, მო­რი­ე­ლი კი ლო­მის სა­ხით სა­ჭი­რო კონ­ტაქ­ტე­ბის შე­ძე­ნის პერ­სპექ­ტი­ვა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სა­კუ­თა­რი იმი­ჯის კარ­გად შე­ფუთ­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას, მათ­გან შე­იძ­ლე­ბა არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი წყვი­ლი დად­გეს. ერ­თად ისი­ნი დიდ სი­მაღ­ლე­ებს და­ი­პყრო­ბენ, რო­გორც კა­რი­ე­რუ­ლი, ისე პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის კუ­თხით.

თხის რქა-სას­წო­რი კონ­სერ­ვა­ტორ, პირ­ქუშ და ემო­ცი­უ­რად თავ­შე­კა­ვე­ბულ თხის რქას, სა­შინ­ლად აღი­ზი­ა­ნებს სას­წო­რის სირ­ბი­ლე და ლო­ი­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თი. თხის რქა ბუ­ნე­ბით ჯი­უ­ტი და უკომ­პრო­მი­სოა. მა­შინ როცა სას­წო­რი ჰარ­მო­ნი­ას მხო­ლოდ და მხო­ლოდ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან კომ­პრო­მი­სის ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში ხე­დავს. თუმ­ცა, იმ შემ­თხვე­ვა­ში, როცა მას რა­მეს აძა­ლე­ბენ, შე­უძ­ლია გა­სა­ო­ცა­რი სი­ჯი­უ­ტეც გა­მო­ავ­ლი­ნოს. სწო­რედ ეს არის ამ ორ ერთი შე­ხედ­ვით შე­უ­თავ­სე­ბელ ადა­მი­ანს შო­რის მთა­ვა­რი მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი რგო­ლი. თხის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა სა­ტურ­ნის­თვის ხომ სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქოა ეგ­ზალ­ტა­ცი­ის ზონა.

ზა­ვის მე­თო­დე­ბი: თხის რქამ უნდა და­ი­ნა­ხოს, რომ სას­წორ­ზე კარ­გად მისი იმი­ჯის შე­სა­ხებ არა­ვის შე­უძ­ლია ზრუნ­ვა. მას შე­უძ­ლია თხის რქის პირ­ქუ­ში იმი­ჯი შე­არ­ბი­ლოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­ში. სას­წორ­მა კი თხის რქის პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბა უნდა გა­მო­ი­ყე­ნოს, გან­სა­კუთ­რე­ბით ფი­ნან­სურ სფე­რო­ებ­ში.

თევ­ზე­ბი-მშვილ­დო­სა­ნი უმ­თავ­რე­სი პრობ­ლე­მა ამ ორს შო­რის მშვილ­დოს­ნის და­უკ­ვირ­ვე­ბე­ლი სა­უ­ბა­რის მა­ნე­რა და თევ­ზე­ბის ემო­ცი­უ­რი ბუ­ნე­ბაა. ტი­პუ­რი მშვილ­დო­სა­ნი ნაკ­ლე­ბად არ­ჩევს სი­ტყვებს სა­უბ­რი­სას და რა­საც ფიქ­რობს, ყო­ველ­თვის ალა­ლად და და­უ­ფა­რა­ვად ამ­ბობს. მა­შინ როცა ბუ­ნე­ბით სა­თუ­თი და ემო­ცი­უ­რი თევ­ზე­ბი, მძაფ­რად რე­ა­გი­რე­ბენ ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის კრი­ტი­კა­ზე და ცდი­ლო­ბენ თა­ვა­დაც ნაკ­ლე­ბად აკ­რი­ტი­კონ სხვა, მშვილ­დოს­ნის ვერ­ბა­ლუ­რი თავ­დას­ხმა თევ­ზე­ბის ემო­ცი­ურ ბუ­ნე­ბას დიდ დარ­ტყმას აყე­ნებს. ამის გამო შე­იძ­ლე­ბა მათ შო­რის სე­რი­ო­ზუ­ლი კონ­ფლიქ­ტი წარ­მო­იშ­ვას.

ზა­ვის მე­თო­დე­ბი: მშვილ­დო­სანს უნდა ახ­სოვ­დეს, რომ თევ­ზებს ძა­ლი­ან მდი­და­რი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­რო აქვთ, ამი­ტომ მისი მა­ძი­ე­ბე­ლი ბუ­ნე­ბის­თვის თევ­ზე­ბის­ნა­ი­რი ადა­მი­ა­ნი სა­მო­მავ­ლოდ შე­საძ­ლოა საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო თა­ნა­მო­სა­უბ­რე და მე­გო­ბა­რი გახ­დეს. თევ­ზე­ბი კი თა­ვის მხრივ მშვილ­დოს­ნის სა­ხით შე­სა­ნიშ­ნავ "ან­ტი­დეპ­რე­სანტს" შე­ი­ძენს. რო­მე­ლიც მას დეპ­რე­სი­უ­ლი გან­წყო­ბის პე­რი­ო­დუ­ლი შე­მო­ტე­ვე­ბი­სას და­ეხ­მა­რე­ბა და ცხოვ­რე­ბის რწმე­ნას და­უბ­რუ­ნებს.

ვერ­ძი-კირჩხი­ბი ენერ­გი­უ­ლი, უკომ­პრო­მი­სო და თა­მა­მი ვერ­ძი ვერ ეგუ­ე­ბა კირჩხი­ბის ხა­სი­ათ­ში გა­და­მე­ტე­ბულ ემო­ცი­უ­რო­ბა­სა და პა­რა­ნო­ი­ამ­დე და­სულ სიფრ­თხი­ლეს. ვერ­ძი ბუ­ნე­ბით ლი­დე­რია, მის­თვის ძალ­ზე მარ­ტი­ვი საქ­მეა რის­კზე წას­ვლა, მა­შინ როცა ბუ­ნე­ბით წინ­და­ხე­დუ­ლი კი­ბორჩხა­ლა, ას­ჯერ გა­და­ზო­მავს თი­თო­ე­უ­ლი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმამ­დე. რაღა თქმა უნდა, ვერძს ეს არ მო­ე­წო­ნე­ბა და კი­ბორჩხა­ლას აუ­ცი­ლებ­ლად უწო­დებს ლა­ჩარს. რაც ამ უკა­ნას­კნე­ლის გა­ნა­წყე­ნე­ბას გა­მოწ­ვევს, თა­ნაც საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვი დრო­ით.

ზა­ვის მე­თო­დე­ბი: ამ­გვა­რი კვად­რა­ტუ­რა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი კავ­ში­რია და­ნარ­ჩენ პრობ­ლე­მა­ტურ კავ­ში­რებს შო­რის. თუმ­ცა, თუ ვერ­ძი ის­წავ­ლის უკ­მე­ხო­ბა დაძ­ლი­ოს კირჩხიბ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, მისი სა­ხით კარგ მრჩე­ველ­სა და მზრუნ­ველ მე­გო­ბარს აღ­მო­ა­ჩენს. რო­მე­ლიც ყო­ველ­თვის იზ­რუ­ნებს მის კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე და ფი­ნან­სუ­რი გა­სა­ჭი­რის დროს (რაც ვერ­ძე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ხში­რია!) ხელ­საც გა­უ­მარ­თავს. თა­ვის მხრივ კი კირჩხი­ბი, ვერ­ძის სა­ხით, სა­ი­მე­დო დამ­ცველ­სა და მო­ტი­ვა­ტორს შე­ი­ძენს. რო­მე­ლიც იმედ­გაც­რუ­ე­ბულ კირჩხიბს ყო­ველ­თვის გა­მო­უ­კე­თებს ხა­სი­ათს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
421
1 წლ, 3 თ წინ