ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული მშობლები ზრდიან საუკეთესო შვილებს

ბავ­შვის სუ­ლი­ე­რი და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნეს ფაქ­ტორს წარ­მო­ად­გენს ის, თუ რამ­დე­ნად ჰარ­მო­ნი­უ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა აქვთ მის მშობ­ლებს. თუკი პა­ტა­რა სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და თან­ხმო­ბის გა­რე­მო­ში იზ­რდე­ბა, სა­მო­მავ­ლოდ მის­გან გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი პი­როვ­ნე­ბა გა­იზ­რდე­ბა. თუმ­ცა, აქვე ისიც არის ყუ­რადსა­ღე­ბი, რამ­დე­ნად ახერ­ხე­ბენ მშობ­ლე­ბი მას­ში პრინ­ცი­პუ­ლო­ბის, სა­კუ­თა­რი აზ­რის დაც­ვის, ჯან­სა­ღი თვით­შე­ფა­სე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას.. მოკ­ლედ დღეს სა­უ­კე­თე­სო მშობ­ლებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით:

ვერ­ძი-ლომი ეს ორი, რო­მან­ტი­კუ­ლი, ვნე­ბი­ა­ნი და მხურ­ვა­ლე ტემ­პე­რა­მენ­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნის კავ­ში­რია. ისი­ნი სა­კუ­თარ შვი­ლებს დიდსუ­ლოვ­ნე­ბის, ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლის, თავ­და­დე­ბის და გუ­ლუხ­ვო­ბის მა­გა­ლითს მის­ცე­მენ მუ­დამ ცხოვ­რე­ბა­ში. მათ ოჯახ­ში შე­საძ­ლოა არ იყოს სიმ­შვი­დე, ამ სი­ტყვის პირ­და­პი­რი გა­გე­ბით (ორი­ვე ცე­ცხლის ნი­შა­ნია შე­სა­ბა­მი­სად ფეთ­ქე­ბა­დი ტემ­პე­რა­მენ­ტით), თუმ­ცა ბავ­შვებს ყო­ველ­თვის ექ­ნე­ბათ მხი­ა­რუ­ლი და ოპ­ტი­მიზ­მით გაჟ­ღენ­თი­ლი გა­რე­მო. ვერ­ძი და ლომი მშო­ბე­ლი შვი­ლებს ყო­ველ­თვის წა­ა­ხა­ლი­სებს და წა­ა­ქე­ზებს მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბის­კენ. ეს ის დედ-მა­მაა, რო­მელ­საც და­უ­ღა­ლა­ვად სჯე­რა სა­კუ­თა­რი შვი­ლე­ბის ნი­ჭი­ე­რე­ბი­სა და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლო­ბის, ამა­ვეს უნერ­გა­ვენ ისი­ნი პა­ტა­რებს. ამი­ტომ ასეთ ოჯახ­ში გაზ­რდი­ლი ბავ­შვე­ბი ძალ­ზე მა­ღა­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან.

ქალ­წუ­ლი-კურო მზრუნ­ვე­ლი ქალ­წუ­ლი და მუ­ყა­ი­თი, კომ­ფორ­ტის შემ­ქმნე­ლი კურო იდე­ა­ლურ გა­რე­მოს ქმნი­ან სა­ი­მი­სოდ, რომ ასეთ ოჯახ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი პა­ტა­რა გა­წო­ნას­წო­რე­ბულ, მშვიდ ინ­დი­ვი­დად ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. ამ­გვა­რი მშობ­ლე­ბის სახ­ლში მუდ­მი­ვად არის წეს­რი­გი, არა­სო­დე­საა ხმა­უ­რი და ქა­ო­სი. ბავ­შვებ­მა ზუს­ტად იცი­ან სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლი და მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი. ქალ­წუ­ლი აუ­ცი­ლებ­ლად ეც­დე­ბა შვი­ლე­ბი რე­ჟიმს მი­აჩ­ვი­ოს, კურო კი ბავ­შვე­ბის ნე­ბის­მი­ერ სურ­ვილს და სა­ჭი­რო­ე­ბას და­აკ­მა­ყო­ფი­ლებს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად. ეს ის ოჯა­ხია, რო­მელ­შიც შვი­ლებს არ კვე­ბა­ვენ ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტე­ბით და ბავ­შვე­ბი ჯან­საღ, სახ­ლში მომ­ზა­დე­ბულ კერ­ძებ­ზე გა­იზ­რდე­ბი­ან. კურო და ქალ­წუ­ლი მშობ­ლე­ბი შვი­ლებს პა­ტა­რა ასა­კი­დან­ვე უნერ­გა­ვენ შრო­მის სიყ­ვა­რულს, ფულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ყა­ი­რა­თი­ა­ნო­ბას და ეკო­ნო­მი­უ­რო­ბას. ამი­ტომ მათი შვი­ლე­ბი იშ­ვი­ა­თად იზ­რდე­ბი­ან მფლან­გვე­ლე­ბად ან მუქ­თა­ხო­რე­ბად.

მო­რი­ე­ლი-თხის რქა მკაც­რი თხის რქა და ემო­ცი­უ­რი მო­რი­ე­ლი, რო­მე­ლიც მზა­დაა სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის და­სა­ცა­ვად მთელ სამ­ყა­როს და­უ­პი­რის­პირ­დეს სა­უ­კე­თე­სო მშობ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან. მო­რი­ე­ლის და თხის რქის წყვი­ლი პა­ტა­რებს აუ­ცი­ლებ­ლად ჩა­უ­ნერ­გავს უფ­რო­სე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მას, სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნას და სი­დინ­ჯეს. მო­რი­ე­ლი ბავ­შვებს ავი­სა და კარ­გის გარ­ჩე­ვას პა­ტა­რა­ო­ბი­დან ას­წავ­ლის, ას­წავ­ლის ასე­ვე სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სა და ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვას. ხოლო თხის რქა მათ დის­ციპ­ლი­ნას, მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლო­ბას, პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბას მი­აჩ­ვევს სა­კუ­თარ თავ­ზე. შე­საძ­ლოა ამ­გვა­რი მშობ­ლე­ბის ოჯახ­ში სიმ­კაც­რე და დის­ციპ­ლი­ნა იყოს გა­მე­ფე­ბუ­ლი, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ პა­ტა­რებს იშ­ვი­ა­თად ექ­ნე­ბათ უფ­ლე­ბა იცელ­ქონ, მაგ­რამ მო­მა­ვალ­ში შვი­ლე­ბი მად­ლი­ე­რი იქ­ნე­ბი­ან სა­კუ­თა­რი მშობ­ლე­ბის ზუს­ტად იმი­ტომ, რომ მათ თა­ვი­დან­ვე მი­აჩ­ვი­ეს წეს­რიგს და სხვი­სი აზ­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბას. თხის რქა და მო­რი­ე­ლი ბავ­შვებს სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხის, კე­რის და ნა­თე­სა­ვე­ბის პა­ტი­ვის­ცე­მა­საც ას­წავ­ლის. შვი­ლებს აუ­ცი­ლებ­ლად ეცო­დი­ნე­ბათ, რომ დიდ ასაკ­ში მშობ­ლე­ბის მი­მართ ყუ­რა­დღე­ბის და ზრუნ­ვის გა­მო­ჩე­ნა მათი ბუ­ნებ­რი­ვი მო­ვა­ლე­ო­ბა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
296
1 წლ, 3 თ წინ