პარანორმალური შესაძლებლობებით გამორჩეული ზოდიაქოს ნიშნები

მას აქვს ასე­ვე უნა­რი სა­კუ­თა­რი ცოდ­ნა სხვებ­საც გა­უ­ზი­ა­როს. რაც არის კი­დეც თა­ვად მერ­წყუ­ლის სიმ­ბო­ლოს ზუს­ტი იდენ­ტი­ფი­კა­ცია. იგი ხომ კა­ცობ­რი­ო­ბას "არ­წყუ­ლებს" – ცოდ­ნას უზი­ა­რებს.

მერ­წყუ­ლის ნიჭი გაქ­რე­ბა ან შე­სუს­ტდე­ბა, თუკი იგი ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­დარ­ჩე­ვას და­ი­წყებს. მან ცოდ­ნა ყვე­ლას უნდა გა­უ­ზი­ა­როს!

ეზო­თე­რუ­ლი ნი­ჭით მე­ო­რე ად­გილ­ზე თევ­ზე­ბი დგა­ნან. ზო­გა­დად, თევ­ზე­ბი უნი­კა­ლუ­რი ნი­შა­ნია, იმი­ტომ რომ, იგი თა­ვის თავ­ში აერ­თი­ა­ნებს ზო­დი­ა­ქოს და­ნარ­ჩე­ნი 11 ნიშ­ნის თვი­სე­ბე­ბის მთელ სპექტრს. ამას­თან ერ­თად მას გა­აჩ­ნია ღრმა სუ­ლი­ე­რი სამ­ყა­რო, ძლი­ე­რი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ველი და გარ­და­სახ­ვის ნიჭი. თევ­ზე­ბის­გან სა­უ­კე­თე­სო მე­დი­უ­მე­ბი და წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბი დგე­ბი­ან. თუმ­ცა, მა­გი­ის მიმ­დე­ვარ­თა შო­რის მათ იშ­ვი­ა­თად ვხვდე­ბით.

მე­სა­მე ად­გი­ლი მო­რი­ელს ერგო. მო­რი­ე­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბას და­ბა­დე­ბი­დან მაგ­ნი­ტი­ვით იზი­დავს ყო­ვე­ლი­ვე ამო­უც­ნო­ბი და იდუ­მა­ლი. თუმ­ცა, ტი­პუ­რი მო­რი­ე­ლი მარ­ტო­ო­დენ უწყი­ნა­რი მკი­თხა­ო­ბით არა­სო­დეს დაკ­მა­ყო­ფილ­დე­ბა. ამი­ტო­მაც ვხვდე­ბით ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის უძ­ლი­ე­რეს მა­გებს და ექ­სტრა­სენ­სებს. მო­რი­ელს კარ­გად ეხერ­ხე­ბა ე.წ. "დაც­ვი­თი რი­ტუ­ა­ლე­ბის" შეს­რუ­ლე­ბა, – სახ­ლის, ოჯა­ხუ­რი კე­რის, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დაც­ვა.

მო­რი­ე­ლის ნიჭი გაქ­რე­ბა ან შე­სუს­ტდე­ბა თუ იგი ნე­გა­ტი­უ­რი კუ­თხით გა­მო­ი­ყე­ნებს მას ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­სა­ნად­გუ­რებ­ლად.

და ბო­ლოს კი­დევ ერთი, ძლი­ე­რი ოკულ­ტუ­რი და პა­რა­ნორ­მა­ლუ­რი ნი­ჭით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ნი­შა­ნია კირჩხი­ბი . კირჩხი­ბი წყლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია, წყა­ლი კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო "გამ­ტა­რია" პა­რაფ­სი­ქო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რი­სას. თუმ­ცა კირჩხი­ბებს შო­რის უმე­ტე­სად მკი­თხა­ვებს ვხდე­ბით. ძა­ლი­ან ბევ­რი კი­ბორჩხა­ლა ტა­როს კარ­ტის უბად­ლო ოს­ტა­ტია. იშ­ვი­ა­თად ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან ისი­ნი, მა­გი­ის სა­ხე­ო­ბე­ბით.

კირჩხი­ბის ნიჭი გაქ­რე­ბა ან შე­სუს­ტდე­ბა, თუკი ამ უკა­ნას­კნე­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს ცი­ნი­კუ­რად აკ­რი­ტი­კე­ბენ ან აბუ­ჩად იგ­დე­ბენ მის ცოდ­ნას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
335
1 წლ, 3 თ წინ