რას გვიმზადებენ პლანეტები და ვისზე იმოქმედებს მთვარის დაბნელება ყველაზე მეტად

და­ძა­ბუ­ლო­ბას, შე­ფერ­ხე­ბებს და ზოგ შემ­თხვე­ვა­ში პი­რად, თუ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს, ტრა­გე­დი­ებს ყვე­ლა­ნი შე­ამ­ჩნევ­დით და ეს შემ­თხვე­ვი­თი არაა. ჩვენ ახლა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფან­ში ვიმ­ყო­ფე­ბით, რო­მე­ლიც 25 ოქ­ტომ­ბერს, მზის დაბ­ნე­ლე­ბით და­ი­წყო. 8 ნო­ემ­ბერს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი და­ი­ხუ­რე­ბა, მაგ­რამ კი­დევ რამ­დე­ნი­მე დღე დას­ჭირ­დე­ბა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის ალაგმვას (ზო­გი­ერ­თის ცხოვ­რე­ბა­ში კი მოვ­ლე­ნე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ზუს­ტად 6 თვის თავ­ზე გა­ნახ­ლდეს). ყვე­ლა­ფე­რი, რა თქმა უნდა, ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რია, ზოგი მძაფ­რად გრძნობს დაბ­ნე­ლე­ბა­სა და ზოგი - მსუ­ბუ­ქად. ყვე­ლა­ფე­რი პი­რად ას­ტრო­ლო­გი­ურ რუ­კა­ზე და პლა­ნე­ტე­ბის გან­ლა­გე­ბა­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

8 ნო­ემ­ბერს, 14:59-ზე, კუ­როს მე-17 გრა­დუს­ში სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე გვე­ლო­დე­ბა მთვა­რის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა. მთვა­რის ან მზის დაბ­ნე­ლე­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნა არაა, ის წე­ლი­წად­ში რამ­დენ­ჯერ­მე ხდე­ბა, მთა­ვა­რია, ჩვენ ვი­ყოთ მზად, გვქონ­დეს ინ­ფორ­მა­ცია, რო­გორ ვი­მოქ­მე­დოთ, რათა არ და­ვუშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად გა­ვი­ა­როთ რთუ­ლი პე­რი­ო­დი.

მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა­ზე ემო­ცი­ე­ბი ბო­ბოქ­რობს და ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად აკონ­ტრო­ლოთ სა­კუ­თა­რი თავი. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს, პრე­ტენ­ზი­უ­ლო­ბას. სიმ­შვი­დე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ და კარ­გზე იფიქ­რეთ.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მო­მა­ტე­ბუ­ლია ორ­გა­ნიზ­მის გა­დატ­ვირ­თვა, ადა­მი­ა­ნი თავს უფრო ცუ­დად გრძნობს, ვიდ­რე სხვა დღე­ებ­ში, აქ­ტი­ურ­დე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. არ და­გეგ­მოთ ამ დღე­ებ­ში გეგ­მი­უ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბი. გა­და­დეთ სი­ლა­მა­ზის პრო­ცე­დუ­რე­ბიც. არ შე­ი­ძი­ნოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი, არ გა­ა­ფორ­მოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. მო­ე­რი­დეთ აგ­რე­სი­უ­ლად გან­წყო­ბილ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­ცავთ ზო­მი­ე­რე­ბას კვე­ბა­ში: არ მი­ი­ღებთ ალ­კოჰოლს და რთუ­ლად გა­და­სა­მუ­შა­ვე­ბელ საკ­ვებს. მო­უს­მი­ნეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო მუ­სი­კას, იფიქ­რეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო­ზე. ფურ­ცელ­ზე ჩა­მო­წე­რეთ რის­გან გსურთ გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა: წყე­ნა, საქ­მე, ურ­თი­ერ­თო­ბა და სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბი­დან 1 სა­ა­თის შემ­დეგ დაწ­ვით.

გან­ვი­ხი­ლოთ სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღეა: მთვა­რე, მთა­ვა­რი გმი­რი კუ­რო­ში მდე­ბა­რე­ობს, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტა ურან­თან და აღ­მა­ვალ კვანძთა­ნაა შე­ერ­თე­ბა­ში. კუ­რო­სე­ულ მთვა­რეს სურს სტა­ბი­ლუ­რო­ბა და სიმ­შვი­დე, შეჩ­ვე­უ­ლი ურ­ჩევ­ნია, სი­ახ­ლე­ე­ბი აფრ­თხობს, მაგ­რამ ურა­ნი მოს­ვე­ნე­ბას არ აძ­ლევს და ადა­მი­ა­ნებს სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა ცვლი­ლე­ბე­ბის­კენ მო­უ­წო­დებს. უნდა იბ­რძო­ლოთ სა­კუ­თა­რი ად­გი­ლის და­სამ­კვიდ­რებ­ლად, ურა­ნი ვერ იტანს შე­ზღუდ­ვებს და ყვე­ლას თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლის­კენ მო­უ­წო­დებს. ამას­თან, ნუ გგო­ნი­ათ, რომ ყვე­ლა­ფერს იო­ლად მი­აღ­წევთ, სა­ტურ­ნი, რო­მე­ლიც მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბის რუ­კა­ში არა­ნაკ­ლებ მნიშ­ვნე­ლო­ვან როლს იკა­ვებს, ყვე­ლა­ფერს ზღუ­დავს, აწე­სეს აკ­რძალ­ვებს და ჩარ­ჩო­ებს. ასა­კით ან თა­ნამ­დე­ბო­ბით უფ­როს ადა­მი­ა­ნებს არ მო­უნ­დე­ბათ სი­ახ­ლე­ებ­თან შე­გუ­ე­ბა. გახ­შირ­დე­ბა ძა­ლა­უფ­ლე­ბის ბო­რო­ტად გა­მო­ყე­ნე­ბის, აგ­რე­სი­ი­სა და და­ში­ნე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბიც. კონ­ფლიქ­ტი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გო­ნე­ბა­სა და ემო­ცი­ებს შო­რი­საც. გარ­თულ­დე­ბა პრო­ექ­ტე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბა. ზო­გი­ერ­თი კონ­ტარ­ქტი შე­იძ­ლე­ბა გა­უქ­მდეს, ახ­ლის გა­ფორ­მე­ბა გა­და­ი­დოს. ადა­მი­ა­ნებს გა­უ­ჭირ­დე­ბათ ერ­თმა­ნე­თის მოს­მე­ნა. მო­ე­რი­დეთ და­პი­რის­პი­რე­ბას საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. ფრთხი­ლად იყა­ვით ელექტრო­ნივ­თებ­თან, სა­ჭეს­თან. გირ­ჩევთ, ენერ­გია მი­მარ­თოთ ქველ­მოქ­მე­დე­ბის­კენ, და­ეხ­მა­რეთ გარ­შე­მო მყო­ფებს მო­რა­ლუ­რად. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­მო­ნა­ხავთ დროს სუ­ლი­ე­რი პრაქ­ტი­კე­ბის­თვის.

ვის­ზე იმოქ­მე­დებს მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად? რა თქმა უნდა, კუ­რო­ებ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით 4-10 მა­ი­სის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე და მო­რი­ე­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც და­ბა­დებს დღეს აღ­ნიშ­ნა­ვენ 5-11 ნო­ემ­ბრს. ცვლი­ლე­ბე­ბი ელო­დე­ბათ მერ­წყუ­ლებს (გან­სა­კუთ­რე­ბით 3-7 თე­ბერ­ვლის შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებს) და ლო­მებს (გან­სა­კუთ­რე­ბით 7-11 აგ­ვის­ტოს შუ­ა­ლედ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებს). უნდა იმუ­შა­ოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე, უნდა მო­ი­ცი­ლოთ ყვე­ლა­ფე­რი უსარ­გებ­ლო და და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი. დაძ­ლი­ეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბი, რათა მო­მა­ვალ­ში წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. სა­სი­ა­მო­ვო ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­ე­ხე­ბათ თხის რქებს (4-8 იან­ვარს და­ბა­დე­ბუ­ლებს), თევ­ზებს (5-9 მარტს და­ბა­დე­ბუ­ლებს), კირჩხი­ბებ­სა (6-10 ივ­ლისს და­ბა­დე­ბუ­ლებს) და ქალ­წუ­ლებს (7-11 სექ­ტემ­ბერს და­ბა­დე­ბუ­ლებს). თუ პი­რა­დი რუკა შედ­გე­ნი­ლი გაქვთ, ნა­ხეთ, რო­მელ სფე­რო­ებ­ში ხვდე­ბა კუ­როს და მო­რი­ე­ლის მე-17 გრა­დუ­სი, ცვლი­ლე­ბე­ბი სწო­რედ მანდ გე­ლო­დე­ბათ.

აუ­ცი­ლებ­ლად გა­ე­ცა­ნით მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბის ას­ტრო­ლო­გი­ურ პროგ­ნოზს ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნიშ­ნის­თვის.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
320
1 წლ, 3 თ წინ