ნოემბრის მნიშვნელოვანი მოვლენები: ვისზე იმოქმედებს მთვარის სრული დაბნელება და სასიკეთო დღეები საყიდლებისა და სურვილების ჩასაფიქრებლად

შე­მოდ­გო­მის ბოლო თვე სა­ინ­ტე­რე­სო ას­ტრო­მოვ­ლე­ნე­ბი­თაა დატ­ვირ­თუ­ლი. ყვე­ლა­ზე გა­მორ­ჩე­უ­ლი, რა თქმა უნდა, მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბაა, რო­მე­ლიც 8-ში, კუ­როს ზო­დი­ა­ქო­ში, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე გვე­ლო­დე­ბა. მზე ახლა მო­რი­ე­ლის ნი­შან­შია, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 22 ნო­ემ­ბრამ­დე. მო­რი­ე­ლე­ბო გი­ლო­ცავთ, თქვე­ნი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის დრო დად­გა. 22 ნო­ემ­ბერს კი მზე ეს­ტუმ­რე­ბა მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს. მო­რი­ე­ლი არის ტრანსფორ­მა­ცი­ის, ევო­ლუ­ცი­ის ძა­ლო­ვა­ნი სის­ტე­მის ნი­შა­ნი. ის მზა­დაა გარ­და­სახ­ვის­თვის, კრი­ზი­სე­ბის და­საძ­ლე­ვად. მარ­თავს პარტნი­ო­რის ფი­ნან­სებს, კრე­დი­ტებს, სა­ბან­კო საქ­მი­ა­ნო­ბას. მო­რი­ელ­ში მყო­ფი მზე მოგ­ვი­წო­დებს, გარ­და­ვი­სა­ხოთ, დავძლი­ოთ ში­შე­ბი, სირ­თუ­ლე­ე­ბი, მეტი დრო და ყუ­რა­დღე­ბა და­ვუთ­მოთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქოს მარ­თვე­ლო­ბის დროს ადა­მი­ანს თით­ქოს რა­ღაც გან­საც­დე­ლი, სირ­თუ­ლე ეძ­ლე­ვა, მან უნდა მო­ი­ცი­ლოს ყვე­ლა­ფე­რი დრო­მოჭ­მუ­ლი, უსარ­გებ­ლო, რათა გა­და­ი­ნაც­ვლოს ახალ, მე­ტად გან­ვი­თა­რე­ბულ სა­ფე­ხურ­ზე. სა­ნამ მზე მო­რი­ელ­ში იქ­ნე­ბა, კარ­გია კრე­დი­ტე­ბის, ვა­ლე­ბის გა­დახ­და. აი, ახ­ლებს კი ნუ აი­ღებთ.

ახლა კი მივ­ყვეთ ნო­ემ­ბრის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბის თა­ნა­მიმ­დევ­რულ გან­ხილ­ვას:

6 ნო­ემ­ბერს მო­რი­ელ­ში მყოფ ვე­ნე­რას, და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა კუ­რო­ში მყო­ფი ურა­ნი, ხოლო 9-ში მერ­კუ­რის და მზის შე­ერ­თე­ბა გვე­ლო­დე­ბა, რომ­ლებ­საც ასე­ვე ურა­ნი და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა. ვე­ნე­რა მარ­თავს პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებს და ფულს, როცა გა­და­რე­უ­ლი, მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით აღ­სავ­სე ურა­ნი და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა, უნდა გა­ვუფრ­თხილ­დეთ ფულს, არ გირ­ჩევთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. აგ­რეთ­ვე, თავ­შე­კა­ვე­ბა გმარ­თებთ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად რომ არ და­ან­გრი­ოთ კავ­ში­რი. აქვე ისიც უნდა გი­თხრათ, რომ ორ დღე­ში, 8 ნო­ემ­ბერს მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა გვე­ლო­დე­ბა და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად იყა­ვით სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თე­მა­შიც და ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მო­ი­მა­ტებს ის­ტე­რი­კუ­ლო­ბა. რად­გან სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა და მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლენს ყვე­ლა იმ ში­ნა­გან ემო­ცი­ას, რა­საც აქამ­დე მა­ლავ­დით. ხოლო რაც შე­ე­ხე­ბა 9-ში მერ­კუ­რის და მზის შე­ერ­თე­ბას, რო­მელ­საც ურა­ნი უპი­რის­პირ­დე­ბა, 5-13 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში არ გირ­ჩევთ კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კის ელექტრო და ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას. ყვე­ლა­ზე კარ­გი დღე ასე­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად არის 16 ნო­ემ­ბე­რი.

8 ნო­ემ­ბერს, 14:59-ზე, კუ­როს მე-17 გრა­დუს­ში გვე­ლო­დე­ბა მთვა­რის სრუ­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა. ეს ძლი­ე­რი დღეა, რად­გან მთვა­რე კუ­როს ნი­შან­ში ეგ­ზალ­ტი­რე­ბუ­ლია. ემო­ცი­ე­ბი მო­მა­ტე­ბუ­ლია და ფრთხი­ლად იყა­ვით. ჯო­ბია, იყოთ გა­აზ­რე­ბუ­ლი, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. ნუ ენ­დობთ გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, ნუ ეც­დე­ბით საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლი კავ­ში­რე­ბის გა­წყვე­ტას. ამა­ვე დღეს გვე­ლო­დე­ბა სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბაც - მთვა­რე კუ­რო­შია, მზე - მო­რი­ელ­ში. და ამ დღეს და­ი­ხუ­რე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი, რო­მე­ლიც გა­იხ­სნა 25 ოქ­ტომ­ბერს მზის დაბ­ნე­ლე­ბით, მაგ­რამ 14 ნო­ემ­ბრამ­დე მა­ინც გმარ­თებთ სიფრ­თხი­ლე. ამ მოვ­ლე­ნის შე­სა­ხებ უახ­ლო­ეს დღე­ებ­ში შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ ვრცელ სტა­ტი­ას. უბ­რა­ლოდ, მინ­და შე­გახ­სე­ნოთ, რომ მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბის დღე­ებ­ში, პლუს-მი­ნუს 2 დღე, არა­ფე­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ და­გეგ­მოთ, შე­ამ­ცი­რეთ კონ­ტაქ­ტე­ბი. მო­უფრ­თხილ­დით ურ­თი­ერ­თო­ბებს, ამ დღე­ებ­ში გა­წყვე­ტი­ლი კავ­ში­რე­ბის აღ­დგე­ნა მო­მა­ვალ­ში ძა­ლი­ან გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, თით­ქმის შე­უძ­ლე­ბე­ლია. მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა ყვე­ლა ადა­მი­ან­ზე იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას, მაგ­რამ გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­ზე, ვი­საც მზე გყავთ კუ­როს, ლო­მის, მო­რი­ე­ლი­სა და მერ­წყუ­ლის მე­ო­რე დე­კა­და­ში.

15 ნო­ემ­ბერს ვე­ლო­დე­ბით იუ­პი­ტე­რი ვე­ნე­რას სა­სი­ა­მოვ­ნო ას­პექტს. იუ­პი­ტე­რი არის დიდი ბედ­ნი­ე­რე­ბის, ხოლო ვე­ნე­რა მცი­რე ბედ­ნი­ე­რე­ბის პლა­ნე­ტა. ეს არის წლის ერთ-ერთი ჰარ­მო­ნი­უ­ლი დღე და ამ დღეს კარ­გი იქ­ნე­ბა სურ­ვი­ლე­ბის და­წე­რა ან ჩა­ფიქ­რე­ბა. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით რა გსურთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნდა გან­ვი­თარ­დეთ და და­ი­სა­ხეთ კონ­კრე­ტუ­ლი სა­მოქ­მე­დო მი­ზა­ნი. მი­ი­ღებთ სა­ჩუქ­რებს ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან, სამ­ყა­როს­გან. გა­რე­მოც დამ­შვიდ­დე­ბა და ამო­ვი­სუნ­თქავთ.

16-ში მზე და­ი­წყებს "ვია კომ­ბუს­ტას" გზის გავ­ლას 22 ნო­ემ­ბრამ­დე. მას "დამ­წვარ გზა­საც" უწო­დე­ბენ. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოვ­ლე­ნა არაა, ამ გზას - მო­რი­ე­ლის ბოლო დე­კა­და - მზე ყო­ველ­წლი­უ­რად გა­დის. ამ პე­რი­ოდს გველმჭე­რის პე­რი­ოდსაც უწო­დე­ბენ და ამ პე­რი­ოდ­ში და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მი­სია აქვთ. ისი­ნი არი­ან მკურ­ნა­ლე­ბი, ეხ­მა­რე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნებს სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გზის სწო­რად გავ­ლა­ში. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­თა­ვი­სუფ­ლდით ყვე­ლა­ფე­რი უსარ­გებ­ლოს­გან, დრო­მოჭ­მუ­ლის­გან, რაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას აღარ გა­ნი­ჭებთ და გან­ვი­თა­რე­ბა­ში გიშ­ლით ხელს.

16 ნო­ემ­ბერს ვე­ნე­რა გა­და­ვა მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქო­ში 10 დე­კემ­ბრამ­დე. მა­ნამ­დე იქ­ნე­ბა მო­რი­ელ­ში. სა­დაც ავ­ლენს თა­ვის უარ­ყო­ფით თვი­სე­ბებს, არის სა­ბე­დის­წე­რო, მა­გი­უ­რი, შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი, ეჭ­ვი­ა­ნი და ხში­რად ცოდ­ვი­ა­ნიც. პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ვნე­ბი­ა­ნო­ბა გან­სა­კუთ­რე­ბი­თაა მო­მა­ტე­ბუ­ლი. 16-დან ვე­ნე­რა მე­ტად იქ­ნე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი მა­ღა­ლი სტა­ტუ­სის მი­ღე­ბა­ზე, ელი­ტუ­რო­ბა­ზე. გა­მო­ავ­ლენს დახ­ვე­წილ მა­ნე­რებს. მო­უნ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი ღირ­სე­ბე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბა. ადა­მი­ა­ნებს გა­უჩ­ნდე­ბათ მოგ­ზა­უ­რო­ბის ინ­ტე­რე­სი, ახა­ლი ქვეყ­ნე­ბის აღ­მო­ჩე­ნის, შე­იძ­ლე­ბა ის­წავ­ლოთ ახა­ლი უცხო ენა, და­ი­წყოთ ლი­ტე­რა­ტუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა. ამა­ვე პე­რი­ოდ­ში იმა­ტებს ინ­ტე­რე­სი ეგ­ზო­ტი­კუ­რი კერ­ძე­ბი­სად­მი და გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გა­სუქ­დეთ. ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში დათ­ბე­ბა. ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს - მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა, კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბა.

17 ნო­ემ­ბერს მერ­კუ­რიც გა­და­ვა მშვილ­დო­სან­ში 7 დე­კემ­ბრამ­დე. მა­ნამ­დე იქ­ნე­ბა მო­რი­ელ­ში, რო­მელ­საც 29 ოქ­ტომ­ბერს ეს­ტუმ­რა. მო­რი­ე­ლი­სე­უ­ლი მერ­კუ­რი არის სარ­კას­ტუ­ლი, ახა­სი­ა­თებს შხა­მი­ა­ნი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი, საქ­მე­ებ­ში ძი­რის­ძი­რო­ბამ­დე ჩაწ­ვდო­მა, ყვე­ლაფ­რის გა­მო­ძი­ე­ბა, მაგ­რამ სა­კუ­თარ სა­ი­დუმ­ლოს არ გას­ცემს. უფრო მე­ტიც მის გარ­შე­მო ყვე­ლა­ფე­რი გა­სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბუ­ლია. ახა­სი­ა­თებს სა­უბ­რის მა­გი­უ­რი მა­ნე­რა, შე­იძ­ლე­ბა ჰიპ­ნო­ზი­ო­რი­ვით ზე­მოქ­მე­დებ­დეს თქვენ­ზე. 17-დან მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლის, უცხო ენე­ბის შეს­წავ­ლა. იუ­რი­დი­უ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. გახ­შირ­დე­ბა ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი სა­უბ­რე­ბი, რე­ლი­გი­უ­რი თე­მე­ბის გან­ხილ­ვა. მო­გინ­დე­ბათ მოგ­ზა­უ­რო­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ ან უცხო­ე­ლებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია.

19 ნო­ემ­ბერს გვე­ლო­დე­ბა მარ­სი ნეპ­ტუ­ნის და­ძა­ბუ­ლო­ბა. ახლა მარ­სი არის ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქო­ში და თუ მო­ინ­დო­მებს, სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სა და ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­ძი­ე­ბა არ გა­უ­ჭირ­დე­ბა. ამი­ტომ, გა­აქ­ტურ­დით, მაგ­რამ ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ ახლა ის უკან­მა­ვა­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით საფრ­თხი­ლოა, რად­გან მე­ტად გა­ბო­რო­ტე­ბუ­ლია. სა­კუ­თა­რი მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად უკან არა­ფერ­ზე და­ი­ხევს. ფრთხი­ლად აა­ლე­ბად ბასრ და ცე­ცხლსას­როლ ია­რა­ღებ­თან. აგ­რეთ­ვე, მათ­რო­ბე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბებ­თან. 19-ში, პლუს-მი­ნუს 2 დღე გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გახ­დეთ აფე­რის­ტე­ბის მსხვერ­პლი, ეს ეხე­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თე­მა­საც და ფი­ნან­სურ­საც. არც მო­ა­ტყუ­ოთ და არც თა­ვად მო­ტყუვ­დეთ. ის­წავ­ლეთ არას თქმა და ნუ გა­ა­კე­თებთ ან იყი­დით ისეთ რა­მეს, რაც არ გჭირ­დე­ბათ.

22 ნო­ემ­ბერს მზე ეს­ტუმ­რე­ბა მშვილ­დოს­ნის ზო­დი­ა­ქოს. ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბა, სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მე­ებ­ში ჩარ­თვა. თა­ნაც, ამ დრო­ის­თვის მერ­კუ­რიც და ვე­ნე­რაც უკვე მშვილ­დო­სან­ში იქ­ნე­ბი­ან, რა­ზეც ზე­მოთ უკვე ვი­სა­უბ­რე. მაგ­რამ გირ­ჩევთ, მო­ი­ცა­დეთ 2 დღე და მშვილ­დო­სან­ში ახალმთვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ გა­აქ­ტი­ურ­დით.

24 ნო­ემ­ბრი­დან იუ­პი­ტე­რი დი­რექ­ტულ სვლა­ში გა­და­ვა, თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში და წლის ბო­ლოს­კენ გა­აგ­რძე­ლებს სვლას ვერ­ძში. ასე, რომ თევ­ზე­ბი და ვერ­ძი უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, რომ სა­სარ­გებ­ლოდ წარ­მარ­თოთ თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა.

და თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან მოვ­ლე­ნებს და­ას­რუ­ლებს 24 ნო­ემ­ბერს ახალმთვა­რე­ო­ბა მშვილ­დოს­ნის მე­ო­რე გრა­დუს­ში 2:57-ზე. კარ­გი დღეა, თა­ნაც ამ დრო­ის­თვის მშვილ­დო­ნის მმარ­თვე­ლი იუ­პი­ტე­რი სწორ სვლა­ში იქ­ნე­ბა და შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­მო­წე­როთ სა­მო­მავ­ლო მიზ­ნე­ბი, სურ­ვი­ლე­ბი. ადა­მი­ა­ნებს მე­ტად მო­უნ­დე­ბათ გრძნო­ბე­ბის გა­მო­ხატ­ვა. ახალმთვა­რე­ო­ბის პროგ­ნოზ­ზე სტა­ტი­ას მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ.

ბედ­ნი­ერ ნო­ემ­ბერს გი­სურ­ვებთ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
312
1 წლ, 3 თ წინ