რაში ცდებით ყველაზე ხშირად თქვენი ზოდიაქოს ნიშნიდან გამომდინარე

და ღირ­სე­ბა. თუმ­ცა, იმის აღი­ა­რე­ბა, რომ სა­დღაც ჩვენც ვცდე­ბით და ზოგ­ჯერ თა­ვა­ზი­ა­ნი ბო­დი­შიც გვაქვს მო­სახ­დე­ლი ყვე­ლას როდი ხე­ლე­წი­ფე­ბა. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ პა­ტი­ე­ბის თხოვ­ნა და ბო­დი­შის მოხ­დის უნა­რი, სუ­ლაც არ გახ­ლავთ სი­სუს­ტე, მაგ­რამ ეს ნიჭი ყვე­ლა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს არ ახა­სი­ა­თებს. ამი­ტომ სა­ჭი­როა, უბ­რა­ლოდ ალა­ლად გა­უს­წო­როთ ხან­და­ხან თვა­ლი სა­კუ­თარ ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებს და უბ­რა­ლოდ ვა­ღი­ა­როთ, რომ დიახ, სა­დღაც მარ­თლაც შეგ­ვე­შა­ლა...

ვერ­ძის შეც­დო­მე­ბი ძი­რი­თა­დად უტაქ­ტო­ბა­სა და სი­ფი­ცხეს უკავ­შირ­დე­ბა. ამ ხალ­ხს გა­მოკ­ვე­თი­ლი ეგო­იზ­მი გა­აჩ­ნია. რის გა­მოც იშ­ვი­ა­თად აღი­ა­რე­ბენ თავს და­მარ­ცხე­ბუ­ლად მა­ში­ნაც კი, როცა ეს უდა­ვოა.

კუ­როს ცოდ­ვე­ბი სი­ჯი­უ­ტეს, აბ­სურ­დუ­ლო­ბამ­დე და­სულ პრინ­ცი­პუ­ლო­ბას, ზედ­მეტ მერ­კან­ტი­ლუ­რო­ბა­სა და ღორ­მუ­ცე­ლო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. კუ­რო­ე­ბის დიდ ნა­წილს, ფული ძა­ლი­ან უყ­ვარს, ხში­რად ამის გამო მათ ურ­თი­ერ­თო­ბაც უფუჭ­დე­ბათ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

ტყუ­პის ცოდ­ვე­ბი მის გრძელ ენას, ცვა­ლე­ბად ხა­სი­ათ­სა და ენა­ზე კბი­ლის და­ჭე­რის აბ­სო­ლუ­ტურ უუ­ნა­რო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა. ამ ადა­მი­ა­ნებს, ახა­სი­ა­თებთ ხში­რად სრუ­ლი­ად "უვ­ნე­ბე­ლი" ჭო­რე­ბის გავ­რცე­ლე­ბა-გა­ზი­ა­რე­ბა, რა­საც სა­ვა­ლა­ლო შე­დე­გე­ბი მოს­დევს.

კირჩხი­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად დეპ­რე­სი­უ­ლო­ბით, უმი­ზე­ზო სი­ან­ჩხლით ან ჭირ­ვე­უ­ლო­ბით სცო­დავს. ამ ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ მრა­ვალ­სა­ა­თი­ა­ნი წუ­წუ­ნი და თა­ვის შე­ცო­დე­ბა, მა­შინ როცა რე­ა­ლუ­რად არც ისე ცუ­დად აქვთ საქ­მე. ეს ყვე­ლა­ფე­რი იმიჯს ულა­ხავს მათ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში.

ლო­მის ყვე­ლა­ზე დიდი ნაკ­ლი მე­დი­დუ­რო­ბა, სხვე­ბის აზ­რის გა­უთ­ვა­ლის­წი­ნებ­ლო­ბა და ამ­პარ­ტავ­ნუ­ლო გა­მოხ­დო­მე­ბია. ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ ძა­ლა­უფ­ლე­ბის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბი­სას ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი თავს ზედ­მე­ტის უფ­ლე­ბას აძ­ლე­ვენ. რე­ა­ლუ­რად კე­თი­ლი გული აქვთ, მაგ­რამ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის თვალ­ში დიქ­ტა­ტო­რის იმიჯს იმ­კვიდ­რე­ბენ ზედ­მე­ტი მე­დი­დუ­რო­ბით.

ქალ­წუ­ლის ნაკ­ლი და ყვე­ლა­ზე გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი თვი­სე­ბა მეწვრილ­მა­ნე­ო­ბაა. ამ ადა­მი­ა­ნებს შო­რის ხში­რად ვხვდე­ბით პა­თო­ლო­გი­ურ ძუნ­წებ­სა და მეშ­ჩა­ნებს, რო­მელ­თაც შე­უძ­ლი­ათ ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში "ბუზი სპი­ლოდ გა­და­აქ­ცი­ონ".

სას­წო­რის ცოდ­ვე­ბი მერ­ყევ ხა­სი­ათს, მუდ­მი­ვად "ოქ­როს შუ­ა­ლე­დის" პოვ­ნის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა­სა და გა­და­მე­ტე­ბულ ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბას ეფუძ­ნე­ბა. ამ ადა­მი­ა­ნებს ხში­რად სა­ერ­თო­დაც უჭირთ სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბით ცხოვ­რე­ბა და ერ­თპი­როვ­ნუ­ლად გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა, რის გა­მოც ბევრ კარგ შანსს კარ­გა­ვენ ცხოვ­რე­ბა­ში.

მო­რი­ე­ლის უდი­დე­სი ნაკ­ლია სი­სას­ტი­კის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა, შუ­რის­მა­ძი­ებ­ლო­ბა და მა­ნი­პუ­ლა­ტო­რო­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად ნებ­დე­ბი­ან ცდუ­ნე­ბას გამ­დიდ­რდნენ ან კა­რი­ე­რა გა­ი­კე­თონ სხვე­ბის იგ­ნო­რი­რე­ბის ან ჩა­ძირ­ვის ხარ­ჯზე. რაც მათ­თვის სა­ბო­ლოო ჯამ­ში დამ­ღუპ­ვე­ლი აღ­მოჩ­ნდე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი ყვე­ლა­ზე ხში­რად უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო საქ­ცი­ე­ლით სცო­დავს. მას უყ­ვარს გუ­ლუხ­ვი და­პი­რე­ბე­ბის ჩა­მო­რი­გე­ბა, თუმ­ცა შეს­რუ­ლე­ბა­ზე დი­დად არ იწუ­ხებს თავს. ამის გამო იგი ბევ­რის თვალ­ში შე­საძ­ლოა ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი აფე­რის­ტის ან ბა­ქი­ას შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებ­დეს.

თხის რქის ყვე­ლა­ზე დიდი ცოდ­ვა სნო­ბიზ­მი, ბი­უ­როკ­რა­ტო­ბა და ზედ­მე­ტად მეშ­ჩა­ნუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბაა ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ. ზო­გი­ერ­თი თხის რქა, მიდ­რე­კი­ლია ნო­ტა­ცი­ე­ბი უკი­თხოს სხვებს მო­რა­ლი­სა და ეთი­კის სა­კი­თხში, მა­შინ როცა თა­ვად უამ­რა­ვი უმ­სგავ­სო­ბის­კენ გა­აჩ­ნია მიდ­რე­კი­ლე­ბა.

მერ­წყუ­ლის ცოდ­ვე­ბი მის არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბად ხა­სი­ათ­სა და მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა – შოკ­ში ჩა­აგ­დოს პუბ­ლი­კა. ნე­გა­ტი­უ­რად გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი მერ­წყუ­ლი ია­ფ­ფა­სი­ა­ნი ეპა­ტა­ჟის­კე­ნაა მიდ­რე­კი­ლი, რომ­ლის ხარ­ჯზეც სურს, ცნო­ბა­დი ან ნი­ჭი­ე­რი პი­როვ­ნე­ბის იარ­ლი­ყი მი­აკ­რას სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ.

თევ­ზე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად მათი აზ­რით, უწყი­ნა­რი ჭო­რე­ბი­თა და ენის მი­ტან-მო­ტა­ნის სიყ­ვა­რუ­ლით სცო­და­ვენ. რო­გორც წესი, ნე­გა­ტი­უ­რად გან­ვი­თა­რე­ბულ ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს ახა­სი­ა­თებს ზურგს უკან "ორ­მოს გა­თხრის" ჩვე­ვა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ, ვი­საც ში­შის გამო ღიად ვერ უპი­რის­პირ­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
438
1 წლ, 5 თ წინ