როგორ შევხვდეთ კურდღლის წელს?

2023 წლის მმარ­თვე­ლი წყლის შავი კურ­დღე­ლი იქ­ნე­ბა. კურ­დღე­ლი მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი, კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი ცხო­ვე­ლია. მის გულს ყვე­ლა­ზე მე­ტად კომ­ფორ­ტი ესი­ა­მოვ­ნე­ბა. ახა­ლი წლის შე­სახ­ვედ­რად შინ მო­ი­პა­ტი­ჟეთ მე­გობ­რე­ბი, ახ­ლობ­ლე­ბი. კურ­დღლის კე­თილ­გან­წყო­ბა რომ და­იმ­სა­ხუ­როთ, რო­მან­ტი­კუ­ლი, ღი­მი­ლი­ა­ნი და გულ­კე­თი­ლი უნდა იყოთ.

2023 წელი სა­უ­კე­თე­სო წე­ლია ქორ­წი­ნე­ბის­თვის; კავ­ში­რი იქ­ნე­ბა ხან­გრძლი­ვი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი. კურ­დღე­ლი არამ­ხო­ლოდ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის მო­წყო­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ, ხელს შე­გი­წყობთ, რომ სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში მი­აღ­წი­ოთ წარ­მა­ტე­ბას. გა­უ­მარ­თლებს ყვე­ლა პრო­ფე­სი­ის ადა­მი­ანს, ვინც გა­და­წყვეტს გა­აქ­ტი­ურ­დეს გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის. ყვე­ლამ იცით, რომ კურ­დღე­ლი საკ­მა­ოდ ფრთხი­ლი და მში­შა­რა ცხო­ვე­ლია. ამი­ტომ, 2023 წელს ყვე­ლა ნა­ბი­ჯი კარ­გად უნდა გათ­ვა­ლოთ. და­აკ­ვირ­დეთ დე­ტა­ლებს; მე­ტად პრაქ­ტი­კუ­ლი იყა­ვით. გირ­ჩევთ, წეს­რი­გი და­ამ­ყა­როთ სა­კუ­თარ საქ­მე­ებ­ში, ფიქ­რებ­ში, ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში, კურ­დღელს ქა­ო­სი არ უყ­ვარს. აგ­რეთ­ვე, იყა­ვით მზად ახ­ლობ­ლე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად და სა­სურ­ვე­ლია, ასა­კით უფ­როს ადა­მი­ა­ნებს ხში­რად მი­მარ­თოთ რჩე­ვის­თვის.

2023 წელს გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­გინ­დე­ბათ შო­რე­ულ მოგ­ზა­უ­რო­ბებ­ში გამ­გზავ­რე­ბა და ახ­ლობ­ლებ­თან ერ­თად ში­ნა­უ­რულ წრე­ში დას­ვე­ნე­ბა. იყა­ვით მე­ტად გუ­ლახ­დი­ლი და მო­მარ­თუ­ლი სუ­ლი­ე­რე­ბა­ზე, ასე უფრო ად­ვი­ლად აღ­მო­ფხვრით კონ­ფლიქ­ტებს. დაკ­ვირ­ვე­ბით წარ­მარ­თეთ საქ­მი­ა­ნი და ოჯა­ხუ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი. იყა­ვით კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რე­ბი და დამთმო­ბე­ბი. არ გირ­ჩევთ პი­რად თე­მებ­სა და სა­მო­მავ­ლო მიზ­ნებ­ზე ყვე­ლას­თან სა­უ­ბარს.

2023 წელს და­ბა­დე­ბუ­ლი ბავ­შვი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რე იქ­ნე­ბა. ისი­ნი პა­ტა­რა­ო­ბი­დან­ვე გა­მო­ავ­ლე­ნენ ნი­ჭი­ე­რე­ბა­სა და მი­ზან­სწრა­ფუ­ლო­ბას.

აღ­მო­სავ­ლუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით ახა­ლი წლის დად­გო­მა­მა­დე უნდა შე­ი­ძი­ნოთ კურ­დღლის ფი­გუ­რა. სა­სურ­ვე­ლია, იგი ოქ­როს­ფე­რი იყოს და მო­ნე­ტებ­ზე იჯ­დეს. ფი­გუ­რა ისე დად­გით, რომ მას მზის შუქი ეცე­მო­დეს, კი­დევ უფრო რომ და­ი­მუხ­ტოს ენერ­გი­ით. თუ გსურთ, ადა­მი­ან­მა ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მოთ­მი­ნე­ბა და კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოს, ისე­თი ფი­გუ­რა იყი­დეთ, სა­დაც კურ­დღე­ლი უკა­ნა თა­თებ­ზე დგას. თუ გსურთ, ბიზ­ნეს­ში გქონ­დეთ წარ­მა­ტე­ბა, შე­ი­ძი­ნეთ კურ­დღლის ის ფი­გუ­რა, რო­მელ­საც ხელ­ში სტა­ფი­ლო უჭი­რავს.

რო­გორ აღ­ვნიშ­ნით ახა­ლი წელი?

ახა­ლი წელი ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლია და ეცა­დეთ, შინ სიმ­ყუდ­რო­ვე შექ­მნათ, მე­გობ­რებს გემ­რი­ე­ლო­ბე­ბით უმას­პინ­ძლოთ. არ გირ­ჩევთ ხმა­ურს, ღრი­ან­ცელს. ახალ წელს ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბით შეხ­ვდით და აღ­ნიშ­ნეთ.

რა ჩა­ვიც­ვათ?

კურ­დღლის წლის შე­სახ­ვედ­რად გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დრეს-კოდი არ გჭირ­დე­ბათ. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ თეთრ, ნაც­რის­ფერ, შავ ფე­რებს ან ამ სა­მი­ვეს კომ­ბი­ნა­ცი­ას. უხ­ვად გა­მო­ი­ყე­ნეთ ბრჭყვი­ა­ლა აქ­სე­სუ­ა­რე­ბი. სა­სურ­ვე­ლია, სა­მო­სი ნა­ტუ­რა­ლუ­რი ქსო­ვი­ლის იყოს.

რო­გორ მოვ­რთოთ სახ­ლი ახა­ლი წლის შე­სახ­ვედ­რად?

ფე­რე­ბი­დან გა­მო­ი­ყე­ნეთ მწვა­ნე, თეთ­რი, ნაც­რის­ფე­რი, ვერ­ცხლის­ფე­რი. ნაძ­ვის ხე უნდა იყოს ნა­ტუ­რა­ლუ­რი, ისე­ვე რო­გორც ყვა­ვი­ლე­ბი ინ­ტე­რი­ე­რის გა­სა­ფორ­მებ­ლად. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ 1-ლ იან­ვარს, როცა ჩვენ ახა­ლი წლის დად­გო­მას აღ­ვნიშ­ნავთ კურ­დღე­ლი ჯერ შე­მობ­რძა­ნე­ბუ­ლი არაა, და ჯერ ისევ ვე­ფხვის წე­ლია, ამ ორის ფი­გუ­რას ერ­თად ნუ დად­გამთ. აგ­რეთ­ვე მო­ა­ცი­ლეთ ვე­ფხვის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი ნა­ხა­ტე­ბი. ინ­ტე­რი­ერ­ში უხ­ვად გა­მო­ი­ყე­ნეთ ბა­ლი­შე­ბი და პლე­დე­ბი, სა­ნა­თე­ბი, ოთა­ხი თბილ ფე­რებ­ში უნდა გქონ­დეთ გა­ნა­თე­ბუ­ლი.

სა­ა­ხალ­წლო კერ­ძე­ბი
ალ­ბათ იმის შეხ­სე­ნე­ბა არ დაგ­ჭირ­დე­ბათ, რომ სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რა­ზე კურ­დღლის ხორ­ცის­გან მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძი არ უნდა გქონ­დეთ. სხვა ხორ­ცე­უ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა არ გეკ­რძა­ლე­ბათ. კურ­დღელ­თან ერ­თად 2023 წლის მმარ­თვე­ლი კა­ტაც იქ­ნე­ბა. ამი­ტომ სუფ­რა­ზე უხ­ვად გქონ­დეთ თევ­ზის კერ­ძე­ბი. ხილი, ბოსტნე­უ­ლი და მწვა­ნი­ლე­უ­ლი. მა­გი­და­ზე დად­გით კურ­დღლი­სა და კა­ტის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბე­ბი.

რო­გორ შე­ვარ­ჩი­ოთ სა­ა­ხალ­წლო სა­ჩუქ­რე­ბი?

ახ­ლობ­ლებს აუ­ცი­ლებ­ლად აჩუ­ქეთ კურ­დღლის ან კა­ტის ფი­გუ­რა, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად წყვი­ლი. თუ შვილ­ზე ოც­ნე­ბობს კურ­დღლი­სა და ბა­ჭი­ის, კა­ტი­სა და კნუ­ტის. თუ და­წყვი­ლე­ბა­ზე - გოგო-ბიჭი ცხო­ვე­ლის. კარ­გი სა­ჩუ­ქა­რი იქ­ნე­ბა სა­ო­ჯა­ხო ნივ­თი, რო­მე­ლიც კომ­ფორ­ტი­სა და ეს­თე­ტი­კის შეგ­რძნე­ბას შე­უქ­მნის ადა­მი­ანს. აგ­რეთ­ვე კარ­გი სა­ჩუ­ქა­რია ჭურ­ჭე­ლი, სარ­კე, თეთ­რე­უ­ლი. ქოთ­ნის ყვა­ვი­ლი, ვერ­ცხლის სამ­კა­უ­ლი.

სა­ა­ხალ­წლო რი­ტუ­ა­ლი ფუ­ლის მი­სა­ზი­დად

ახა­ლი წლის დად­გო­მამ­დე არც ისეს­ხოთ და არც გა­ა­სე­ხოთ ფული, მაგ­რამ თუ სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ, ქველ­მოქ­მე­დე­ბა კარ­გია.

ახა­ლი წლის დად­გო­მა­მა­დე სა­ფუ­ლე­ში (ან ჯი­ბე­ში) ჩა­ი­დეთ ლა­რი­ა­ნი მო­ნე­ტა ან ხუ­თ­ლა­რი­ა­ნი ქა­ღალ­დის კუ­პი­უ­რა, რო­მელ­საც მთე­ლი წელი და­უ­ხარ­ჯა­ვად ატა­რებთ თან.

31 დე­კემ­ბერს აან­თეთ 7 ცალი მწვა­ნე ფე­რის სან­თე­ლი. ისი­ნი თა­ვი­სით უნდა ჩა­იწ­ვას.

სა­ა­ხალ­წლო სუფ­რის თავ­ში დად­გით კურ­დღლის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი ყუ­ლა­ბა, რო­მელ­შიც პე­რი­ო­დუ­ლად, მხი­ა­რუ­ლე­ბის დროს ჩა­აგ­დებთ ფულს. მას­ში თან­ხა შე­გიძ­ლი­ათ მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­აგ­რო­ვოთ. 2023 წლის ბო­ლოს გახ­სე­ნით ყუ­ლა­ბა და სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის შე­ი­ძი­ნეთ ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თი.

ყვე­ლა­ფე­რი სა­უ­კე­თე­სო მოგ­ვი­ტა­ნოს კურ­დღლის, კა­ტის წელ­მა!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
680
1 წლ, 3 თ წინ