ახალმთვარეობა და მზის დაბნელება მორიელში: პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

25 ოქ­ტომ­ბერს, 15 სა­ათ­ზე ახალმთვა­რე­ო­ბას და მზის დაბ­ნე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქო­ში. ახალმთვა­რე­ო­ბა არის ცხოვ­რე­ბის ახა­ლი ციკ­ლის და­სა­წყი­სი. ამა­ვე დღეს იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი, რო­მე­ლიც დას­რულ­დე­ბა 8 ნო­ემ­ბერს, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბი­თა და მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბით. ამ მოვ­ლე­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ვრცე­ლი სტა­ტია დევს ჩვენს სა­იტ­ზე და შე­გიძ­ლი­ათ გა­ეც­ნოთ. ახლა კი გა­ე­ცა­ნით ახალმთვა­რე­ო­ბი­სა და მზის დაბ­ნე­ლე­ბის პროგ­ნოზს თქვე­ნი მზის, მთვა­რი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით. მინ­და შე­გახ­სე­ნოთ, და ეს ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნი­შანს ეხე­ბა, ახალმთვა­რე­ო­ბა არის ახ­ლის და­წყე­ბის დრო და ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ, ხელს ნუ ჩა­იქ­ნევთ, თუ რა­ღაც პირ­ველ ჯერ­ზე არ გა­მო­გი­ვათ. ახლა და­წყე­ბუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბა, შე­იძ­ლე­ბა მომ­დევ­ნო 18-19 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გაგ­რძელ­დეს. გარ­და ამი­სა, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, წერ­ტი­ლი და­უს­ვათ ქორ­წი­ნე­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით 18-19 წლის წინ და­წყე­ბულს. კურო-მო­რი­ე­ლის ღერ­ძი, სა­დაც ხდე­ბა მზის დაბ­ნე­ლე­ბა არის რე­სურ­სე­ბის სფე­რო, იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი დაგ­რო­ვე­ბა­ზე, გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე.

ვერ­ძი
ფი­ნან­სუ­რი და სა­ბან­კო სა­კი­თხე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით და სწრა­ფად უნდა მო­აგ­ვა­როთ. გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გახ­დეთ აფე­რის­ტე­ბის მსხვერ­პლი. არა­ვის ან­დოთ თქვე­ნი სა­ბან­კო ბა­რა­თი. მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­ეც­ვლე­ბა თქვენს მე­უღ­ლეს, საქ­მი­ან პარტნი­ორს, ვის­ზეც თქვენ ხართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ მემ­კვიდ­რე­ო­ბა, ალი­მენ­ტი, სწავ­ლის­თვის - და­ფი­ნან­სე­ბა. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი; გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, გა­და­წყვი­ტოთ შვი­ლის გა­ჩე­ნა.

კურო
გა­ი­ჩენთ ახალ საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებს, გა­ა­ფორ­მებთ ახალ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბებს, რაც მომ­დევ­ნო 18-19 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­გი­ტანთ შე­დეგს. თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როს­თან, ხან­გრძლი­ვი დრო­ით გა­ი­ჩენთ ახალ კლი­ენ­ტებს. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ; შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ, ეს მყა­რი და სტა­ბი­ლუ­რი ქორ­წი­ნე­ბა იქ­ნე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა გა­წყვი­ტოთ ქორ­წი­ნე­ბა.

ტყუ­პი
მო­გე­მა­ტე­ბათ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, საქ­მე­ე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ან შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი, ან და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა, თუ გსურ­დათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა პრო­ფე­სი­აც კი შე­იც­ვა­ლოთ; ან თქვე­ნი ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოთ. ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სამ­სა­ხუ­რის სფე­რო­ში. მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ ახ­ლობ­ლებ­ზე და სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე; და­ი­წყეთ ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესი, მო­ი­ცი­ლეთ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი; გა­თა­ვი­სუფ­ლდით და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის­გან. ზო­გი­ერ­თი კი შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლის მფლო­ბე­ლი გახ­დეთ.

კირჩხი­ბი
თა­ვი­სუ­ფალ ნიშ­ნებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბა გე­ლო­დე­ბათ, ფლირ­ტი და პა­ემ­ნე­ბი. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ სა­კუ­თარ თავს უფრო მე­ტად შე­იყ­ვა­რებთ და გა­ა­ნე­ბივ­რებთ. ზო­გი­ერ­თი კი შე­იძ­ლე­ბა და­შორ­დეს თა­ვის შეყ­ვა­რე­ბულს ან ტრანსფორ­მა­ცია გა­ნი­ცა­დოს ურ­თი­ერ­თო­ბამ - და­ქორ­წინ­დეთ, ერ­თად და­ი­წყოთ ცხოვ­რე­ბა, გა­ი­გებთ, რომ შვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ახ­ლე­ე­ბი ელო­დე­ბათ თქვენს შვი­ლებ­საც. ზო­გი­ერ­თი სა­ბავ­შვო წრეს, ბაღს გახ­სნით. და­ი­წყებთ ახალ შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას, რაც წარ­მა­ტე­ბას და პო­პუ­ლა­რო­ბას მო­გი­ტანთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ კონ­კურ­სებ­სა და შო­უ­ებ­ში მი­ი­ღებთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას.

ლომი
მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ მშობ­ლე­ბის მი­მართ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თა­ნაც. მო­გინ­დე­ბათ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა, სახ­ლის მშე­ნებ­ლო­ბის და­წყე­ბა ან არ­სე­ბუ­ლის გა­ნახ­ლე­ბა, მო­ლა­მა­ზე­ბა. ოჯახ­ში ახა­ლი წევ­რი შე­მო­გი­ვათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მშობ­ლი­უ­რი სახ­ლი და­ტო­ვოთ და ახალ ად­გი­ლას გა­დახ­ვი­დეთ სა­ცხოვ­რებ­ლად ან უცხო­ეთ­ში გა­ემ­გზავ­როთ და­სა­ფუძ­ნებ­ლად.

ქალ­წუ­ლი
გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი, მი­მო­წე­რა, ზა­რე­ბი. გა­ი­ჩენთ ახალ მე­გობ­რებს. დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ სა­ბუ­თე­ბი, დო­კუ­მენ­ტე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ რა­მის შეს­წავ­ლა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე დას­წრე­ბა. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ და-ძმე­ბის მი­მართ. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ მან­ქა­ნის შე­ძე­ნას. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა მე­დი­ი­სა და კო­მერ­ცი­ის სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა ბლო­გის წერა და­ი­წყოთ.

სას­წო­რი
გახ­დე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად და­მო­უ­კი­დე­ბუ­ლი; გა­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი ან შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ პრო­ფე­სია, მეტი ფუ­ლის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბის გამო. თუ მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში საქ­მი­ა­ნობთ, გა­აძ­ვი­რებთ თქვენს მომ­სა­ხუ­რე­ბას. და­ფიქ­რდე­ბით ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნას სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის, ოჯა­ხის­თვის.

მო­რი­ე­ლი
ახალმთვა­რე­ო­ბა და მზის დაბ­ნე­ლე­ბა თქვენს ნი­შან­ში ხდე­ბა. ცვლი­ლე­ბებს ყვე­ლა იგ­რძნობთ, მაგ­რამ გან­სა­კუთ­რე­ბით ისი­ნი, ვი­საც პირ­ველ დე­კა­და­ში გაქვთ და­ბა­დე­ბის დღე. ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ხე­ბათ თქვენ, თქვენ რო­გორც გსურთ ისე იქ­ნე­ბა. მთა­ვა­რია, სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი მი­ი­ღოთ. გა­და­წყვეტთ პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბის, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი მი­სა­მარ­თის ან პრო­ფე­სი­ის შეც­ვლას, ან ყვე­ლაფ­რის ერ­თად. შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­გიჩ­ნდეთ ახა­ლი პარტნი­ო­რი, გა­ა­ფორ­მოთ ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი. მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბებს ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი და იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, ვინ გა­მოჩ­ნდე­ბა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, რა სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მოხ­ვდე­ბით. გა­ი­გებთ იმას, რა­საც აქამ­დე გი­მა­ლავ­დნენ. ადა­მი­ა­ნებს ჩა­მოხ­სნით ნი­ღაბს და მათ ნამ­დვილ სა­ხეს და­ი­ნა­ხავთ.

მშვილ­დო­სა­ნი
მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ში გარ­კვე­ვა, მოხ­დე­ბა ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­და­ფა­სე­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, სად­მე შორს გა­ემ­გზავ­როთ, ემიგ­რა­ცი­ა­ში; გა­მო­გიჩ­ნდეთ სა­მუ­შაო სახ­ლი­დან შორს. ან სუ­ლაც გა­და­წყვი­ტოთ იზო­ლა­ცი­ა­ში ყოფ­ნა, მკურ­ნა­ლო­ბის მიზ­ნით სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში გამ­გზავ­რე­ბა. გარ­და ამი­სა, და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ ყვე­ლა­ფე­რი მის­ტი­კუ­რი და სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბით მო­ცუ­ლი და გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, გა­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო ან ფა­რუ­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი. თქვენ­თვის, მთვა­რის ამ თვე­ში, კარ­გი იქ­ნე­ბა, ქველ­მოქ­მე­დე­ბა, წმინ­და ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ რა­ღა­ცის დას­რუ­ლე­ბა, სა­ბო­ლოო წერ­ტი­ლის დას­მა.

თხის რქა
სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბის დრო და­გიდ­გათ. გა­ი­ჩენთ ახალ მე­გობ­რებს, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბა ან შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ჯგუ­ფის, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წევ­რი გახ­დეთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ თა­ვად შექ­მნით ახალ კო­ლექ­ტივს, ჯგუფს. მე­ტად ჩა­ერ­თვე­ბით სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტთ ბავ­შვის გა­ჩე­ნას ან შვი­ლე­ბი გა­გა­ხა­რე­ბენ ახა­ლი ამ­ბით. შე­იძ­ლე­ბა მო­ნათ­ლოთ ბავ­შვი. ზო­გი­ერ­თი გა­დახ­ვალთ ონ­ლა­ინ სა­მუ­შა­ო­ზე ან გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში.

მერ­წყუ­ლი
მო­გი­დე­ბათ კა­რი­ე­რუ­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა, წინსვლა. თქვე­ნი საქ­მე­ე­ბი­თა და მიღ­წე­ვე­ბით უნდა მი­ი­პყროთ ყვე­ლას ყუ­რა­დღე­ბა, მაგ­რამ ამა­ვე დროს, გაფრ­თხილ­დით, რომ არ შე­ი­ლა­ხოთ რე­პუ­ტა­ცია. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ გავ­ლე­ნი­ა­ნი მფარ­ვე­ლი. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რის ად­გილმდე­ბა­რე­ო­ბა, უფრო პრეს­ტი­ჟულ­ში გა­დახ­ვი­დეთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ ასა­კით ან თა­ნამ­დე­ბო­ბით უფ­როს ადა­მი­ან­თან. ან საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და­გეხ­მა­როთ კა­რი­ე­რულ წინსვლა­ში. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს და­ქორ­წი­ნე­ბა, შვი­ლის და­ბა­დე­ბა, პენ­სი­ა­ზე გას­ვლა, ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ბი­ნა­ში გა­დას­ვლა.

თევ­ზე­ბი
მო­გინ­დე­ბათ მოგ­ზა­უ­რო­ბა შო­რე­ულ ქვეყ­ნებ­ში, შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ სა­ზღვარ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა სწავ­ლის, სამ­სა­ხუ­რის ან სიყ­ვა­რუ­ლის გამო; ზოგ­მა კი ბედი და­უ­კავ­ში­როთ კულ­ტუ­რით, რე­ლი­გი­ით უცხო ადა­მი­ანს. ზო­გა­დად, გახ­შირ­დე­ბა კავ­ში­რე­ბი უცხო­ე­ლებ­თან. მი­ი­ღებთ ფი­ნან­სებს უცხო­ე­თი­დან. მო­გინ­დე­ბათ უცხო ენის შეს­წავ­ლა ან და­ფიქ­რდე­ბით და­მა­ტე­ბი­თი დიპ­ლო­მის აღე­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თი კი თა­ვად და­ი­წყებთ ლექ­ცი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას. ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­ბუ­თე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვი­ლიშ­ვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
470
1 წლ, 8 თ წინ