ზოდიაქოს 3 ნიშანი, რომლებიც ცხოვრებით ყოველთვის უკმაყოფილო არიან

ბედ­ნი­ე­რე­ბის, რო­გორც სი­ტყვის დე­ფი­ნი­ცი­ად სხვა­დას­ხვა რა­მეს მო­ი­აზ­რებს. ზო­გის­თვის ბედ­ნი­ე­რე­ბა ბევ­რი ფუ­ლია, ვი­ღაც კი მე­გობ­რე­ბის გა­რე­მოც­ვა­შია უზო­მოდ ბედ­ნი­ე­რი და კმა­ყო­ფი­ლი ცხოვ­რე­ბით. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ბედ­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმა­ში ადა­მი­ანს ხში­რად სა­კუ­თა­რი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ეხ­მა­რე­ბა ან სუ­ლაც უშ­ლის ხელს. იმი­ტომ რომ თი­თო­ე­უ­ლი ზო­დი­ა­ქო კონ­კრე­ტუ­ლი პლა­ნე­ტა­რუ­ლი გავ­ლე­ნით იმარ­თე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ალ­ბათ გა­საკ­ვი­რი არ არის, რომ შე­ზღუდ­ვე­ბის პლა­ნე­ტა სა­ტურ­ნით მარ­თუ­ლი თხის რქა ცხოვ­რე­ბას უფრო სე­რი­ო­ზუ­ლად უყუ­რებ­დეს ვიდ­რე გა­მარ­ჯვე­ბის პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რით მარ­თუ­ლი მშვილ­დო­სა­ნი. თუმ­ცა, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ცხოვ­რე­ბით უკ­მა­ყო­ფი­ლო ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის სულ სხვა კან­დი­და­ტე­ბი მოხ­ვდნენ. თუ რა­ტომ, ამას ახ­ლა­ვე გა­ვი­გებთ:

ქალ­წუ­ლი
ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ქალ­წუ­ლის ნიშ­ნით საკ­მა­ოდ მეწვრილ­მა­ნე, სუ­პერ-პერ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი ხალ­ხი იბა­დე­ბა. ქალ­წუ­ლე­ბი მუ­დამ და­ძა­ბუ­ლე­ბი არი­ან და უკ­მა­ყო­ფი­ლი მათ გარ­შე­მო არ­სე­ბუ­ლი სამ­ყა­როს ქა­ო­სით. არა­და, კარ­გი იქ­ნე­ბო­და, ცო­ტა­ო­დე­ნი გან­ტვირ­თვის უფ­ლე­ბა მი­ე­ცათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის. იმი­ტომ რომ მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი, რო­მელ­საც ქალ­წუ­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი თა­ვად იღებს ხოლ­მე ნე­ბა­ყოფ­ლო­ბით სა­კუ­თარ თავ­ზე, ხში­რად ნერ­ვო­ზის ტოლ­ფა­სი ხდე­ბა მათ­თვის. თუმ­ცა ცხოვ­რე­ბა­ში მსხვერ­პლის როლს ისი­ნი თა­ვად ირ­ჩე­ვენ და ვერ უპო­ვი­ათ "ოქ­როს შუ­ა­ლე­დი". ერთი მხრივ ძა­ლი­ან სურთ, რომ ბედ­ნი­ე­რი იყონ, მე­ო­რე მხრივ კი სუნ­თქვა უჭირთ ამ არა­ი­დე­ა­ლურ სამ­ყა­რო­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, მათ­თვის კარგ გან­წყო­ბა­ზე ყოფ­ნა ძნე­ლი და იშ­ვი­ა­აი საქ­მი­ა­ნო­ბაა.

კირჩხი­ბი
კირჩხი­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ხში­რად უწო­დე­ბენ "დიდ ბავ­შვებს" ხა­სი­ა­თის ისე­თი თვი­სე­ბე­ბის გამო, რო­გო­რი­ცაა პრე­ტენ­ზი­უ­ლო­ბა, ინ­ფან­ტი­ლუ­რო­ბა, სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მუდ­მე­ბით შე­ცო­დე­ბი­სა და წუ­წუ­ნის უნა­რი. მათი პრობ­ლე­მე­ბის მი­ზე­ზი ასე­ვე ხში­რა­დაა ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა და გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი სენ­სი­ტი­უ­რო­ბა. კირჩხი­ბე­ბის დიდ ნა­წილს სა­კუ­თარ თავ­ში მუ­დამ ეპა­რე­ბა ეჭვი, ისი­ნი ად­ვი­ლად იძე­ნენ მავ­ნე ჩვე­ვებს და ხში­რად ექ­ცე­ვი­ან სხვა, გა­ცი­ლე­ბით უფრო ძლე­ი­რი და მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ის უნა­რით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი ხალ­ხის გავ­ლე­ნა­ში. რაც თა­ვის მხრივ სე­რი­ო­ზუ­ლად მოქ­მე­დებს მათ თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა­ზე. კირჩხი­ბე­ბი ხში­რად გრძნო­ბენ თავს უბე­დუ­რად, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ შე­მო­უ­ტევთ ხოლ­მე ნე­გა­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა, როცა მთვა­რის ფა­ზე­ბი იც­ვლე­ბა. გარ­და ამი­სა, მათ ახა­სი­ა­თებთ მუდ­მი­ვი ჩი­ვი­ლე­ბი სა­კუ­თარ უიღ­ბლო­ბა­ზე, ერთი მხრივ იგი დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლის როლს ვერ ეგუ­ე­ბა, მე­ო­რე მხრივ კი ხში­რად ძალა და გამ­ბე­და­ო­ბა არ ჰყოფ­ნის სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის ბა­ტონ-პატ­რო­ნი იყოს თა­ვად. ამის გა­მოა ბევ­რი კირჩხი­ბი ხში­რად უბე­დუ­რი.

თევ­ზე­ბი
რო­გორც ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სტა­ტის­ტი­კა ცხად­ყოფს, გა­მო­კი­თხუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი­დან ძალ­ზე დიდი ნა­წი­ლი, რო­მე­ლიც ხში­რად დეპ­რე­სი­ულ ან მსუ­ბუ­ქი პე­სი­მიზ­მის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იმ­ყო­ფე­ბა თევ­ზე­ბის ნიშ­ნი­თაა და­ბა­დე­ბუ­ლი. პლა­ნე­ტა ნეპ­ტუ­ნი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს მარ­თავს, ხში­რად იწ­ვევს თევ­ზებ­ში იმის შეგ­რძნე­ბას, რომ ცხოვ­რე­ბა ერთი დიდი ქა­ო­სია და რომ ისი­ნი ამ ქა­ოს­ში უგზო-უკვლოდ და­ი­კარ­გნენ. თევ­ზე­ბის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი მძაფ­რად გა­ნი­ცი­დის რე­ა­ლუ­რი სამ­ყა­როს­გან გაქ­ცე­ვის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას, რა­საც ზო­გი­ერ­თი გა­ცი­ლე­ბით უფრო ქუდ­ბე­დი­ა­ნი სა­ხე­ლოვ­ნე­ბო სფე­რო­ებ­ში წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღე­ბა­დაც აქ­ცევს ხოლ­მე, თუმ­ცა რიგი მათ­გან ბა­ნა­ლუ­რად - ალ­კოჰოლ ან ნარ­კო­ტიკ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ხდე­ბა სა­ი­მი­სოდ, რომ რო­გორ­მე თვა­ლი აა­რი­დონ მკაცრ რე­ა­ლო­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
517
1 წლ, 4 თ წინ