რა არის მთავარი პრიორიტეტი ქალისთვის მისი ზოდიაქოს ნიშნიდან გამომდინარე

სხვა­დას­ხვაგ­ვა­რე­ბი არი­ან. ვი­ღა­ცის­თვის თუ ცხოვ­რე­ბა­ში მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ოჯა­ხი და შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნაა, სხვამ შე­საძ­ლოა სა­კუ­თა­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლი მთლი­ა­ნად ჩა­დოს კა­რი­ე­რულ მიღ­წე­ვებ­ში ან სუ­ლაც შო­პინ­გი იყოს მის­თვის უმ­თავ­რე­სი სი­ა­მოვ­ნე­ბის წყა­რო. მოკ­ლედ, დღეს იმა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლის­თვის რა არის ცხოვ­რე­ბა­ში უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი...

ვერ­ძის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა­ში სამ­სა­ხუ­რია. ის ვერ იქ­ნე­ბა ბედ­ნი­ე­რი, თუკი არ აქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი კო­ლო­სა­ლუ­რი ენერ­გია და პო­ტენ­ცი­ა­ლი პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბას მო­ახ­მა­როს.

კუ­როს­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა­ში არის ფული და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბა. ხვა­ლინ­დე­ლი დღის სტა­ბი­ლუ­რო­ბის გა­რან­ტია, უმ­თავ­რე­სი ფაქ­ტო­რია ქალი კუ­როს­თვის ბედ­ნი­ე­რი რომ იყოს.

ტყუ­პის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ამ ცხოვ­რე­ბა­ში არის კონ­ტაქ­ტე­ბი და ახალ-ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბა. ეს ყვე­ლა­ზე ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე ნი­შა­ნია, მის­თვის ჰა­ე­რი­ვით აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ლა­პა­რა­კი და ხალ­ხთან უშუ­ა­ლო კო­მუ­ნი­კა­ცია.

კირჩხი­ბის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ოჯა­ხი და შვი­ლე­ბია. ამ ქალს სა­კუ­თა­რი თავი ოჯა­ხის გა­რე­შე ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია. იგი არას­რულ­ფა­სოვ­ნად იგ­რძნობს თავს, თუკი არ შედ­გა რო­გორც ცოლი და რო­გორც დედა.

ლო­მის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი სტა­ტუ­სია. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი კო­ლო­სა­ლურ ენერ­გი­ას და შრო­მას დებს სა­კუ­თა­რი "სა­გა­რეო იმი­ჯის" შექ­მნა­ში. ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს პრო­ფე­სია ან ოჯა­ხი. თუმ­ცა, ერ­თიც და მე­ო­რეც მის­თვის უნდა იყოს იმი­ჯის ნა­წი­ლი.

ქალ­წუ­ლის­თვის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა­ში არის მუ­შა­ო­ბა. ეს ძა­ლი­ან მშრო­მე­ლი, მუ­ყა­ი­თი და მზრუნ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნია. თუმ­ცა, სა­კუ­თარ რე­სურსს იგი ქარს ამა­ოდ არა­სო­დეს გა­ა­ტანს. ქალ­წულ­მა იცის თა­ვი­სი შრო­მის ფასი.

სას­წო­რის­თვის ყვე­ლა­ზე პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი ამ­ქვეყ­ნად კომ­ფორ­ტია. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ვერ იტა­ნენ უხე­შო­ბას და აფა­სე­ბენ სი­ლა­მა­ზეს. თუკი სას­წო­რის პრო­ფე­სია და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სი­ლა­მა­ზეს­თან/მის შექ­მნას­თან იგი ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბა.

მო­რი­ე­ლის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა­ში არის კარ­გი სექ­სი და შე­სა­ბა­მი­სი პარტნი­ო­რის პოვ­ნა. თუმ­ცა, მაქ­სი­მა­ლის­ტუ­რი ხა­სი­ა­თის გამო, მო­რი­ე­ლი ქა­ლის ცხოვ­რე­ბა­ში არა­ერ­თი დრა­მა­ტუ­ლი რო­მა­ნი და ემო­ცი­ე­ბის ზღვაა მუ­დამ.

მშვილ­დოს­ნის­თვის ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ცხოვ­რე­ბა­ში არის მოგ­ზა­უ­რო­ბა. ეს არის ყვე­ლა­ზე შე­მეც­ნე­ბი­თი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი. ამი­ტომ ახალ-ახა­ლი ქვეყ­ნე­ბის ნახ­ვა, ახალ ადა­მი­ა­ნებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია არის ის, რაც მშვი­ლოდსანს აცო­ცხლებს.

თხის რქის­თვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი ცხოვ­რე­ბა­ში არის კა­რი­ე­რა. სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სის ასა­მაღ­ლებ­ლად ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი, მზად არი­ან მუხლჩა­უხ­რე­ლად იშ­რო­მონ.

მერ­წყუ­ლის­თვის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი ამ­ქვეყ­ნად არის მე­გობ­რე­ბი. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი გა­სა­ოც­რად კაც­თმოყ­ვა­რე­ე­ბი, მე­გობ­რუ­ლე­ბი და კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რე­ბი არი­ან.

თევ­ზე­ბის­თვის მთა­ვა­რი პრი­ო­რი­ტე­ტი ამ ქვე­ყა­ნა­ზე ემო­ცი­ე­ბია. ან ცალ­მხრი­ვად უყ­ვარს, ან ორ­მხრი­ვად, მაგ­რამ მა­ინც იტან­ჯე­ბა. მოკ­ლედ, სამ­ყა­რო თევ­ზის­თვის სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბის გარ­შე­მო ტრი­ა­ლებს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
355
1 წლ, 4 თ წინ