ოქტომბრის მნიშვნელოვანი ასტროლოგიური მოვლენები: შეიძლება შეიცვალოს ისიც კი, რისი შეცვლაც აქამდე წარმოუდგენელი გეგონათ

ოქ­ტომ­ბერ­ში პლა­ნე­ტე­ბი აქ­ტი­უ­რად მოძ­რა­ო­ბენ: ქმნი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ას­პე­ტებს, ზოგი დი­რექ­ტულ სვლა­ში გა­და­დის, ზოგი იწყებს რეტ­როგ­რა­დულ სვლას; იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი. ეს მოვ­ლე­ნე­ბი ყვე­ლა ადა­მი­ან­ზე იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას, მაგ­რამ ზოგ­ზე უფრო მე­ტად, ზოგ­ზე - ნაკ­ლე­ბად. გა­ე­ცა­ნით ყუ­რა­დღე­ბით ას­ტრო­მოვ­ლე­ნებს, და­აკ­ვირ­დით პე­რი­ო­დებს, რათა უკეთ წარ­მარ­თოთ თქვე­ნი საქ­მე­ე­ბი, ცხოვ­რე­ბა.

მზე ახლა სას­წო­რის ნი­შან­შია, 23 ოქ­ტომ­ბრამ­დე. სა­უ­კე­თე­სო დროა სას­წო­რე­ბის, ტყუ­პი­სა და მერ­წყუ­ლის­თვის. 5 ოქ­ტომ­ბრი­დან, როცა უკვე მერ­კუ­რი სწორ სვლა­ში იქ­ნე­ბა, და­ი­წყეთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი, პრო­ექ­ტე­ბი, გა­ა­ფორ­მეთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, შე­ი­ძი­ნეთ სამ­გზავ­რო ბი­ლე­თე­ბი. სას­წო­რი არის პარტნი­ო­რო­ბის, ქორ­წი­ნე­ბის, ჰარ­მო­ნი­უ­ლო­ბის სიმ­ბო­ლო და მზის სას­წორ­ში ყოფ­ნის დროს სა­სურ­ვე­ლია, გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა­ზე. ხში­რად და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს. გა­ი­ნე­ბივ­რეთ თავი ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბით, სა­სი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით.

23 ოქ­ტომ­ბრამ­დე სას­წო­რის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა სას­წორ­ში იქ­ნე­ბა. ეს სა­უ­კე­თე­სო დრო ურ­თი­ერ­თო­ბის და­სა­რე­გუ­ლი­რებ­ლად ჩვენს საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. აგ­რეთ­ვე, მათ­თან, ვის­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გვა­ნი­ჭებს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­კავ­დე­ბით შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბით. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა და­წყვი­ლე­ბა, და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ.

თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნაა სა­ტურ­ნი­სა (ჩარ­ჩო­ე­ბი, აკ­რძალ­ვა) და ურა­ნის (თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, სი­ახ­ლე­ე­ბი) და­პი­რის­პი­რე­ბა. ას­პექ­ტი აქ­ტი­უ­რია 25 სექ­ტემ­ბრი­დან 23 ოქ­ტომ­ბრის ჩათ­ვლით. ეს არის გა­ნახ­ლე­ბის, ძვე­ლის ახ­ლით შეც­ვლის პე­რი­ო­დი. იყა­ვით მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ წარ­სუ­ლის შეც­დო­მე­ბი, რათა მო­მა­ვალ­ში და­ცუ­ლი იყოთ. ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­ხელ­მწი­ფო­ებს შო­რი­საც, ქვე­ყა­ნა­შიც, კომ­პა­ნი­ებ­საც და ოჯა­ხებ­შიც. შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოს ისიც კი, რისი შეც­ვლაც აქამ­დე წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი გე­გო­ნათ. ადა­მი­ა­ნებ­საც მო­უნ­დე­ბათ გა­ნახ­ლე­ბა, ცვლი­ლე­ბე­ბი. კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი ინო­ვა­ცი­უ­რე­ბით შე­იც­ვლე­ბა. მო­ი­მა­ტებს თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, ჩარ­ჩო­ე­ბი­სა და სტე­რე­ო­რი­პე­ბის დან­გრე­ვის სურ­ვი­ლი. სა­ტურ­ნი-ურა­ნის და­პი­რის­პი­რე­ბა ად­რეც გვქონ­და, ეს მე­ო­თხე შემ­თხვე­ვაა და გა­იხ­სე­ნეთ 2021 წლის 17 თე­ბერ­ვა­ლი, 15 ივ­ნი­სი და 24 დე­კემ­ბე­რი, რა ხდე­ბო­და ამ დღე­ებ­ში (პლუს/მი­ნუს 5 დღე) რა ხდე­ბო­და სამ­ყა­რო­ში და თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში.

2 ოქ­ტომ­ბერს მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ფა­ზი­დან გა­მო­ვი­და. ახლა ის ჯერ ქალ­წულ­ში, 11 ოქ­ტომ­ბრი­დან კი სას­წორ­ში გა­და­ვა და 23 ოქ­ტომ­ბერს მო­რი­ელს ეს­ტუმ­რე­ბა, 17 ნო­ემ­ბრამ­დე. ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბას თუ აპი­რებთ, უმ­ჯო­ბე­სია, და­ნა­წი­ლოთ და ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ, ნა­წილ-ნა­წილ შე­ას­რუ­ლოთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბა­ზე. მო­ი­მა­ტებს ანა­ლი­ტი­კუ­რი აზ­როვ­ნე­ბა, სა­ბუ­თე­ბი­სა და აზ­რე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბის სურ­ვი­ლი. სას­წო­რი­სე­უ­ლი მერ­კუ­რი არის მო­მარ­თუ­ლი საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბა­ზე, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე. მო­რი­ელ­ში მერ­კუ­რის გა­დავ­ლის დროს (23 ოქ­ტომ­ბრი­დან 22 ნო­ემ­ბრის ჩათ­ვლით მზე მო­რი­ელ­ში იქ­ნე­ბა) გა­ნიც­დის ტრანსფორ­მა­ცი­ას, ევო­ლუ­ცი­ას. გა­აქ­ტურ­დე­ბა კრე­დი­ტე­ბი­სა და სა­ბან­კო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა, და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით ინ­ვეს­ტი­ცი­ით, მემ­კვიდ­რე­ო­ბით, პარტნი­ო­რუ­ლი ფი­ნან­სე­ბით. გარ­და ამი­სა, მო­გინ­დე­ბათ წვრილ­მა­ნებ­სა და დე­ტა­ლებ­ში ძი­რის­ძი­რო­ბამ­დე გარ­კვე­ვა.

9 ოქ­ტომ­ბერს პლუ­ტო­ნი დი­რექ­ტულ სვლა­ში გა­და­ვა. პლუ­ტო­ნი ნელა მოძ­რა­ვი პლა­ნე­ტაა, თითო ნი­შან­ში რამ­დე­ნი­მე წელი სტუმ­რობს. სვლას სწო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­აგ­რძე­ლებს თხის რქის 27-ე გრა­დუ­სი­დან. გა­ნახ­ლდე­ბა საქ­მე­ე­ბი, რაც შე­ჩე­რე­ბუ­ლი, შე­ფერ­ხე­ბუ­ლი იყო. გა­ნახ­ლდე­ბა ძვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბი, რა­შიც შე­ზღუ­დუ­ლი, ჩარ­ჩო­ებ­ში მოქ­ცე­უ­ლი იყა­ვით. ტრანსფორ­მა­ცია მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­ში, ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ ზედ­მე­ტი მარ­წუ­ხე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. და­მო­უ­კი­დებ­ლად არ­ჩევ­ნის გა­კე­თე­ბა ბიზ­ნეს­სა და საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გარ­და ამი­სა, მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ იმ საქ­მე­ე­ბის მი­მართ, რა­საც ახლა ხელს მო­კი­დებთ. ვერც თხის რქა და ვერც პლუ­ტო­ნი ზე­და­პი­რო­ბას და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას არ გა­პა­ტი­ებთ. პლუ­ტო­ნი იმ­დენ­ჯერ გარ­და­გქმნით, სა­ნამ სრულ­ყო­ფი­ლე­ბას არ მი­აღ­წევთ.

10 ოქ­ტომ­ბერს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით 00:55-ზე ვერ­ძის მე-17 გრა­დუს­ში. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა არის შე­დე­გის მი­ღე­ბის, სა­ბო­ლოო წერ­ტი­ლის დას­მის პე­რი­ო­დი. მი­ი­ღებთ პა­სუხს თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვა­ზე, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით სა­კუ­თარ სურ­ვი­ლებ­სა და მის­წრა­ფე­ბებ­ში. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღეს მზე და მთვა­რე ერ­თმა­ნე­თის მო­პირ­და­პი­რე ნიშ­ნებ­ში არი­ან. მზე - სას­წორ­ში, მთვა­რე - ვერ­ძში. გარ­და ამი­სა, ამ დღეს ერ­თმა­ნეთს უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან სას­წო­რის მმარ­თვე­ლე­ბიც - ვე­ნე­რა და ქი­რო­ნი. ამი­ტომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­აქ­ტი­უ­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა პარტნი­ო­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. უნდა გა­მო­ნა­ხოთ ახა­ლი გზე­ბი ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად. ნუ გა­ამ­წვა­ვებთ უკვე არ­სე­ბულ კონ­ფლიქტს, ეცა­დეთ, სას­წო­რი­სე­უ­ლად - დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­როთ. გა­ი­ზი­ა­როთ ერ­თმა­ნე­თის მო­თხოვ­ნე­ბი და სურ­ვი­ლე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფი­ნან­სურ თე­მებ­თა­ნაც. ვერ­ძი, სა­დაც სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბის დროს მთვა­რე იქ­ნე­ბა, ფეთ­ქე­ბა­დი და აგ­რე­სი­უ­ლია, მას ლო­დი­ნი არ უყ­ვარს და ხან­და­ხან და­უ­ფიქ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებ­საც კი იღებს, ამი­ტომ, ვართ ფრთხი­ლი და გა­აზ­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა სა­კი­თხთან მი­მარ­თე­ბა­ში. ამას­თან, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბაც მუ­დამ ემო­ცი­უ­რო­ბის პი­კია და ფრთხი­ლად იყა­ვით, რომ წა­მოს­რო­ლილ­მა ფრა­ზამ არ გა­გი­ფუ­ჭოთ ის კავ­ში­რი, თუ ურ­თი­ერ­თო­ბა, რისი გა­დარ­ჩე­ნაც კი­დევ შე­საძ­ლე­ბე­ლია. ეს ეხე­ბა პარტნი­ო­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­საც და ნა­თე­სა­ურ­საც. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი მშვი­დი საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა­ზე, სრულ­ყო­ფი­ლე­ბა­ზე. ნუ მი­ი­ღებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს, არ შე­ე­ჭი­დოთ ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას.

23 ოქ­ტომ­ბე­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დღეა: ამ დღეს მზე ვე­ნე­რას შე­ერ­თე­ბას ვე­ლო­დე­ბით, ვე­ნე­რა სას­წო­რის ნი­შანს და­ტო­ვებს და მო­რი­ელ­ში გა­და­ვა (16 ნო­ემ­ბრამ­დე) და სა­ტურ­ნი დი­რექ­ტულ ფა­ზას და­უბ­რუნ­დე­ბა. მო­რი­ელ­ში მყო­ფი ვე­ნე­რა სა­ბე­დის­წე­რო და ვნე­ბი­ა­ნა. ის პარტნი­ო­რის­გან უფრო ითხოვს ერ­თგუ­ლე­ბას და სიყ­ვა­რულს, ვიდ­რე თა­ვად გას­ცემს. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა, პარტნი­ო­რე­ბის კონ­ტრო­ლის სურ­ვი­ლი. ახალ­გაც­ნო­ბილ­თან იგ­რძნობთ მაგ­ნე­ტიზმს, მი­ზი­დუ­ლო­ბას. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ტურნს, თუ შე­ფერ­ხე­ბე­ბი გქონ­დათ პრო­ფე­სი­ა­ში, კა­რი­ე­რა­ში, სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბი­სას, ახლა ყვე­ლა­ფე­რი და­იძ­რე­ბა და წარ­მა­ტე­ბის­კენ წავა. გირ­ჩევთ, ყვე­ლა­ფე­რი დე­ტა­ლუ­რად და გო­ნივ­რუ­ლად და­გეგ­მოთ, და­ა­წე­სოთ გრა­ფი­კი, რე­ჟი­მი და მის­დი­ოთ, რად­გან სა­ტურნს არ უყ­ვარს არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი. ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გქონ­დეთ გათ­ვლი­ლი და გა­ან­გა­რი­შე­ბუ­ლი.

ახალმთვა­რე­ო­ბას და მზის დაბ­ნე­ლე­ბას ვე­ლო­დე­ბით 25 ოქ­ტომ­ბერს 15 სა­ათ­ზე მო­რი­ე­ლის მე-3 გრა­დუს­ში. ამ დღეს იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი, რო­მე­ლიც და­ი­ხუ­რე­ბა 8 ნო­ემ­ბერს, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე, მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბით. ამ დღეს ისევ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი­სა და ფუ­ლის თემა, რად­გან, მო­რი­ელ­ში მყოფ მზე­სა და მთვა­რეს უერ­თდე­ბა ვე­ნე­რაც, რო­მე­ლიც ეჭ­ვი­ა­ნი და მზაკ­ვა­რია. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, ახალ სა­ფე­ხურ­ზე გა­და­სას­ვლე­ლად. ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბის მშვი­დად, გა­აზ­რე­ბუ­ლად მო­საგ­ვა­რებ­ლად. ნუ ჩა­ერ­თვე­ბით კონ­ფლიქ­ტში, არ გირ­ჩევთ ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბას და მით უმე­ტეს, წყევ­ლას, ლან­ძღვა­სა და გი­ნე­ბას. და­აკ­ვირ­დით, ვინ გა­მოჩ­ნდე­ბა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლებს ელო­დე­ბათ ერთი ნახ­ვით შეყ­ვა­რე­ბა, და­წყვი­ლე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­წყვი­ტონ კავ­ში­რი. დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფან­ში ყოფ­ნის დროს არ გირ­ჩევთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბას. ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი დიდი სიფრ­თხი­ლით უნდა და­ი­წყოთ. მხო­ლოდ კარ­გად გა­აზ­რე­ბი­სა და და­ფიქ­რე­ბის შემ­დეგ.

რეტ­როგ­რა­დუ­ლი იუ­პი­ტე­რი გა­ნაგ­რძობს სვლას თევ­ზე­ბის ნი­შან­ში 28 ოქ­ტომ­ბრი­დან 20 დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით. იუ­პი­ტე­რი თევ­ზე­ბის ერთ-ერთი მმარ­თვე­ლია. ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ქველ­მოქ­მე­დე­ბის, სუ­ლი­ე­რე­ბის, ადა­მი­ა­ნე­ბის გა­გე­ბი­სა და მი­ღე­ბის, დახ­მა­რე­ბის სურ­ვი­ლი. სა­უ­კე­თე­სო დრო დგე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი სა­უბ­რე­ბი­სა და ეზო­ტე­რი­კუ­ლი პრაქ­ტი­კე­ბის­თვის. და­ი­წყეთ უცხო ენე­ბის შეს­წავ­ლა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა დიდი ფიქ­რის შემ­დეგ სა­ზღვარ­გა­რეთ ემიგ­რა­ცია გა­და­წყვი­ტოს. და­ფიქ­რდით, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გსურთ გან­ვი­თა­რე­ბა. გა­და­ხე­დეთ გან­ვლილ დღე­ებს, და­ფიქ­რდით, რა გაქვთ გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი, გა­და­სა­ლა­ხა­ვი, რომ გა­აგ­რძე­ლოთ გან­ვი­თა­რე­ბა.

მარ­სი ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქო­შია და აქვე მო­უ­წევს რეტ­როგ­რა­დულ სვლა, 2023 წლის 12 იან­ვრამ­დე. ხოლო ტყუ­პის ნი­შანს მარ­სი სა­ბო­ლო­ოდ 2023 წლის 25 მარტს და­ტო­ვებს და გა­და­ვა კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში. მარ­სი ტყუპ­ში გვაძ­ლევს კარგ ორა­ტორს. ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ რამ­დე­ნი­მე საქ­მის ერ­თდრო­უ­ლად და ენერ­გი­უ­ლად კე­თე­ბა. გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა კო­მერ­ცი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი, ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის თე­მე­ბი. ამას­თან, მო­ი­მა­ტებს სა­უბ­რი­სას მკვეთ­რი გა­მო­ნათ­ქვა­მე­ბი, ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბა, ადა­მი­ან­მა შე­იძ­ლე­ბა სი­ტყვით უფრო მეტი ტრავ­მა და იარა მო­გა­ყე­ნოთ. აგ­რეთ­ვე, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა იმა­ზე მეტს დაგვპირ­დეთ, ვიდ­რე გა­გი­კე­თებთ არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ ტყუ­ი­ლე­ბის მსხვერ­პლიც გახ­დეთ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბი­სას, აქ­ტი­უ­რო­ბი­სას. მო­ე­რი­დეთ მკვეთრ ილე­თებს ვარ­ჯი­შის დროს. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია აა­ლე­ბად და ბასრ საგ­ნებ­თან, მო­საფრ­თხი­ლე­ბე­ლია თი­თე­ბი, ხე­ლე­ბი. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბი კე­თე­ბა­ზე. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ რა­მის შეს­წავ­ლა, გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ადრე გსურ­დათ ან და­გეგ­მილ გქონ­დათ.

ბედ­ნი­ერ ოქ­ტომ­ბერს გი­სურ­ვებთ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
355
1 წლ, 4 თ წინ