ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ყველაზე მეოჯახე მამაკაცები

არ­სე­ბე­ბი არი­ან. თე­ო­რი­უ­ლად ბევ­რი მათ­გა­ნი ოც­ნე­ბობს მე­ო­ჯა­ხე, მშვიდ და გა­წო­ნას­წო­რე­ბულ კაც­ზე, რე­ა­ლუ­რად კი მათ გულს ძალ­ზე ხში­რად უხე­ში, უყუ­რა­დღე­ბო და დიქ­ტა­ტო­რი მა­მა­კა­ცი, ე.წ. "ცუდი ბიჭი" იპყრობს.

თუმ­ცა დღეს "ზო­დი­ა­ქოს მა­ჩო­ებ­ზე" არ ვსა­უბ­რობთ. დღე­ვან­დე­ლი სტა­ტი­ის თემა სა­უ­კე­თე­სო მო­ე­ჯა­ხე­ე­ბის სა­მე­უ­ლი იქ­ნე­ბა – ანუ მა­მა­კა­ცე­ბი, რო­მელ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა­საც ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი საკ­მა­ოდ გვი­ან ამ­ჩნევს და მხო­ლოდ მრა­ვალ­წლი­ა­ნი, ერ­თობ­ლი­ვი ოჯა­ხუ­რი ცხოვ­რე­ბის შემ­დეგ აფა­სებს. თუმ­ცა, სჯობს გვი­ან ვიდ­რე არას­დრო­სო, ხომ გა­გი­გო­ნი­ათ...

კურო – ერთი შე­ხედ­ვით სი­ტყვა­ძუნ­წი, ფლეგ­მა­ტუ­რი კა­ცის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს. კუ­როს არ უყ­ვარს ქა­ლის მო­სა­ხიბ­ლად მა­ლა­ყე­ბის კე­თე­ბა. იგი ზედ­მე­ტად მი­წი­ე­რი არ­სე­ბაა სა­ი­მი­სოდ, რომ საყ­ვა­რე­ლი არ­სე­ბის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად ათას­გვა­რი სა­ხის ექ­სტრა­ვა­გან­ტუ­რი სი­სუ­ლე­ლე ჩა­ი­დი­ნოს (ასე­თე­ბი მშვილ­დოს­ნებ­სა და მერ­წყუ­ლებს შო­რის მო­ი­კი­თხეთ). სა­მა­გი­ე­როდ, თუკი მისი ნდო­ბა და­იმ­სა­ხუ­რეთ სა­მო­მავ­ლოდ მის­გან კომ­ფორ­ტუ­ლი და მშვი­დი ცხოვ­რე­ბის მყარ გა­რან­ტი­ას მი­ი­ღებთ. ეს კაცი ვარ­დის­ფერ კოშ­კებს არა­სო­დეს აა­შე­ნებს თქვე­ნი სიმ­პა­თი­ის მო­სა­პო­ვებ­ლად. სა­მა­გი­ე­როდ, მის გვერ­დით ნე­ბის­მი­ე­რი ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბის­გან იქ­ნე­ბით და­ცუ­ლი მყა­რად – კურო იშ­ვი­ა­თი მე­სა­კუთ­რე ნი­შა­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, თა­ვის სა­კუთ­რე­ბას იგი თვა­ლის­ჩი­ნი­ვით უვ­ლის და უფრთხილ­დე­ბა.

კირჩხი­ბი – შე­საძ­ლოა თავ­და­პირ­ვე­ლად მის­მა ემო­ცი­უ­რო­ბამ და ოჯახ­თან მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბამ ამ კაც­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გაბ­მის სურ­ვი­ლი და­გი­კარ­გოთ. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ სა­ნამ კირჩხიბ თაყ­ვა­ნის­მცე­მელს სა­ბო­ლო­ოდ გა­უ­ყე­ნებთ "ყო­ფი­ლე­ბის" გზას კარ­გი იქ­ნე­ბო­და და­ფიქ­რე­ბა. იგი იდე­ა­ლუ­რი კუ­ლი­ნა­რი, მზუნ­ვე­ლი ქმა­რი და დე­დის ფუნ­ქცი­ე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი მამა იქ­ნე­ბა თქვე­ნი შვი­ლის­თვის. მას შე­უძ­ლია გა­გა­ნე­ბივ­როთ ყვე­ლაფ­რით, რა­საც ისურ­ვებთ, ამას­თან ერ­თად აქ­ცენტს ყო­ველ­თვის ხა­რისხზე გა­ა­კე­თებს და არა რა­ო­დე­ნო­ბა­ზე. მის სი­ძუნ­წე­ზე მო­ა­რუ­ლი მი­თე­ბი იმ პე­რი­ო­დი­დან და­კარ­გავს ძა­ლას, როცა თქვენ ამ კა­ცის გულ­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვან ად­გილს და­ი­კა­ვებთ. ამის შემ­დეგ მო­წუ­წუ­ნე, დეპ­რე­სი­უ­ლი კირჩხი­ბი თქვენ წი­ნა­შე სრუ­ლი­ად ტრანსფორ­მირ­დე­ბა და მისი სა­ხით მზრუნ­ველ, მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და ერ­თგულ მე­უღ­ლეს შე­ი­ძენთ.

P.S. პე­რი­ო­დუ­ლად თუ დე­დის რჩე­ვებ­საც იზი­ა­რებს ეს ცოდ­ვა რო­გორ­მე აპა­ტი­ეთ.

თხის რქა – ალ­ბათ ყვე­ლა­ზე ძნე­ლად მო­სა­ხიბ­ლი და შე­უ­ვა­ლი კა­ცია ჩა­მოთ­ვლილ სა­მე­ულ­ში. თუმ­ცა, გახ­სოვ­დეთ გო­გო­ნე­ბო, მისი ეს "სფინ­ქსი­სე­ბუ­რი" გა­მო­მე­ტყვე­ლე­ბა და მუ­დამ საქ­მი­ა­ნი იმი­ჯი, არა­ფე­რია სხვა თუ არა ე.წ. "თავ­დაც­ვი­თი მა­ნე­რა". თხის რქა პე­სი­მიზ­მის­კენ მიდ­რე­კი­ლი ნი­შა­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, წა­გე­ბას ეს ხალ­ხი ძნე­ლად ეგუ­ე­ბა. მა­მა­კა­ცი თხის რქა ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს მაქ­სი­მა­ლუ­რი სი­ზუს­ტით გათ­ვა­ლოს სა­მო­მავ­ლო შან­სე­ბი რო­გორც პრო­ფე­სი­ულ სარ­ბი­ელ­ზე, ისე ქალ­თან. ამი­ტომ თუკი მისი მხრი­დან ქმე­დი­თი ნა­ბი­ჯე­ბი აგ­ვი­ა­ნებს და სხვა თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბი­ვით ყი­რა­ზე არ დგას თქვე­ნი გუ­ლის მო­სა­გე­ბად, ნუ აჩ­ქარ­დე­ბით – დას­კვნა ცოტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით აჯო­ბებს გა­მო­ი­ტა­ნოთ, როცა თხის რქა ხან­გრძლი­ვი ფიქ­რი­სა და აწონ-და­წონ­ვის შემ­დეგ ცო­ლო­ბას შე­მოგ­თავ­ზებთ. ამ კა­ცის გამო კი ერთი, ორი ან სუ­ლაც სამი თვე ლო­დი­ნი მერ­წმუ­ნეთ ღირს – იგი არა­სო­დეს და­ბერ­დე­ბა არც სუ­ლით, არც ფი­ზი­კუ­რად. და რაც მთა­ვა­რია, თა­ვად თქვენც არ მოგ­ცემთ ამის სა­შუ­ა­ლე­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
390
1 წლ, 5 თ წინ