GOGATV

ზოდიაქოს რომელი ნიშნით დაბადებული ადამიანები არიან დაუვიწყარნი სექსში

მათ­თვის კი ვი­საც უკვე ნა­პოვ­ნი ჰყავს მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი, და­მე­თან­ხმე­ბით ალ­ბათ, რომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია არამ­ხო­ლოდ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი თავ­სე­ბა­დო­ბა, არა­მედ სექ­სუ­ა­ლუ­რი კუ­თხით ჰარ­მო­ნი­ის მიღ­წე­ვის სა­კი­თხიც. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის არ­სე­ბო­ბენ ისე­თე­ბი, ვი­საც თან­და­ყო­ლი­ლად გა­აჩ­ნია სექ­სუ­ა­ლუ­რი ქა­რიზ­მა და შარ­მი, ხოლო არის ნიშ­ნე­ბის კა­ტე­გო­რია, რო­მელ­საც ამ ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­სახ­სნე­ლად პარტნი­ო­რის სი­თა­მა­მე და დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა. დღეს ზო­დი­ა­ქოს სა­უ­კე­თე­სო საყ­ვარ­ლე­ბის სიას წარ­მო­გიდ­გენთ.

ვერ­ძი - ცე­ცხლის სტი­ქი­ის პირ­ვე­ლი ნი­შა­ნია და ტემ­პე­რა­მენ­ტით მხო­ლოდ მო­რი­ე­ლი თუ გა­ე­ჯიბ­რე­ბა. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი. ვერ­ძე­ბი ქა­ლე­ბიც და მა­მა­კა­ცე­ბიც ბუ­ნე­ბით მო­ნა­დი­რე­ე­ბი არი­ან. ხოლო სექ­სუ­ა­ლურ სა­კი­თხებ­ში სა­ოც­რად ვნე­ბი­ან­თა კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან. თუმ­ცა, უნდა გვახ­სოვ­დეს, რომ ცე­ცხლის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში ვნე­ბის ალი მალე ქრე­ბა.

ტყუ­პი - მოქ­ნი­ლი ენის პატ­რო­ნი, ასე­თი­ვე მოქ­ნი­ლო­ბით გა­მორ­ჩე­უ­ლია ლო­გინ­ში. გამ­ჭრი­ა­ხი, ენა­მახ­ვი­ლი ტყუ­პი ად­ვი­ლად ახერ­ხებს სა­კუ­თა­რი ქა­რიზ­მა სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რე­ბის მო­სა­ზი­დად ოს­ტა­ტუ­რად გა­მო­ი­ყე­ნოს. იგი ხში­რად აც­დუ­ნებს ხოლ­მე პარტნი­ო­რებს ენით. მის­თვის მარ­ტი­ვია სექსზე თა­ვი­სუფ­ლად სა­უ­ბა­რი, რის ხარ­ჯზეც ხში­რად უხ­სნის ინ­ტე­რე­სის ობი­ექტს კომ­პლექ­სებ­სა და უნ­დობ­ლო­ბას.

მო­რი­ე­ლი - სექ­სის გურუ და ყვე­ლა­ზე ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი ნი­შა­ნია მთელ ზო­დი­ა­ქო­ში. მარ­თა­ლია, ხში­რად გა­რეგ­ნუ­ლად ცივი ჩანს, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნად მისი ემო­ცი­ე­ბი ისე­თია, ნე­ბის­მი­ერს დაწ­ვავს. მო­რი­ელს არც ტყუ­პი­ვით ბევ­რი ლა­პა­რა­კი სჭირ­დე­ბა, არც ვერძვით მო­ნა­დი­რის იმი­ჯი სა­ი­მი­სოდ, რომ სა­სურ­ვე­ლი პარტნი­ო­რი ლო­გინ­ში შე­ი­ტყუ­ოს. სა­ა­მი­სოდ მას აქვს კარ­გი მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ის უნა­რი და ქა­რიზ­მა, რო­მე­ლიც ზოგ­ჯერ მხო­ლოდ მზე­რა­ში ვლინ­დე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი - გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი იდე­ა­ლის­ტი და ტი­პუ­რი "დონ ჟუ­ა­ნია". მშვილ­დო­სა­ნი აღ­მერ­თებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ავან­ტი­უ­რებს და მათ გა­რე­შე სი­ცო­ცხლე ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია. ქა­ლიც და მა­მა­კა­ციც ამ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი და­უ­ღა­ლა­ვი მო­ნა­დი­რეა, ამი­ტომ თუკი სა­მიზ­ნე მო­ი­ნიშ­ნა, მშვილ­დო­სა­ნი ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თებს მის მო­სა­ხიბ­ლად. იგი მხი­ა­რუ­ლი, ოპ­ტი­მის­ტი, გუ­ლუხ­ვი, კარ­გი იუ­მო­რის გრძნო­ბით და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი და სა­შინ­ლად მომ­ხიბ­ვლე­ლია, რაც ნე­ბის­მი­ე­რი პარტნი­ო­რის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა­ში უწყობს ხელს. თუმ­ცა რამ­დე­ნად ხან­გრძლი­ვი იქ­ნე­ბა მისი მო­რი­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ეს უკვე მსჯე­ლო­ბის სა­გა­ნია.

მერ­წყუ­ლი - გლო­ბა­ლუ­რად მო­აზ­როვ­ნე ში­ზოფ­რე­ნი­კი, რო­მელ­საც სექ­სის სა­კი­თხში არა­ნა­ი­რი ტაბუ და აკ­რძალ­ვა არ გა­აჩ­ნია. მერ­წყუ­ლი თა­ვი­სი კრე­ა­ტი­უ­ლი ბუ­ნე­ბით, ამო­უც­ნო­ბი საქ­ცი­ე­ლი­თა და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დო­ბით უპი­რო­ბოდ იპყრობს სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის გუ­ლებს. ამას­თან ერ­თად, სქეს­თა შო­რის მე­გობ­რო­ბა მის­თვის ისე­თი­ვე ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვია, რო­გორც სექ­სი მე­გო­ბარ­თან. მერ­წყუ­ლი არა­ნა­ირ კა­ნონს არ აღი­ა­რებს ისეთს, რომ­ლის დარ­ღვე­ვა­საც თა­ვად არ მო­ა­წერს ხელს მო­მა­ვალ­ში. რა­ტომ აკე­თებს ამას? უბ­რა­ლოდ ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
342
1 წლ, 2 თ წინ