რა სახის მოტივაცია სჭირდებათ ზოდიაქოს ნიშნებს დეპრესიის დასაძლევად?

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ კონ­კრე­ტულ ნიშ­ნებს უფრო მკვეთ­რად ან პი­რი­ქით უფრო მსუ­ბუ­ქად გა­აჩ­ნი­ათ დეპ­რე­სი­უ­ლი ფო­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა. თუმ­ცა, იშ­ვი­ა­თო­ბაა ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც ასე თუ ისე ერთხელ მა­ინც არ ჰქო­ნია პე­რი­ო­დი ცხოვ­რე­ბა­ში, როცა მო­ტი­ვა­ცი­ას კარ­გავს, ცხოვ­რე­ბა უინ­ტე­რე­სო ეჩ­ვე­ნე­ბა და აღარ იცის რა გზას და­ად­გეს...

მო­დით, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით გან­ვი­ხი­ლოთ ამა თუ იმ ინ­დი­ვი­დის დეპ­რე­სი­ი­დან "ამო­ქაჩ­ვის" მე­თო­დე­ბი...

ვერ­ძი
თუ დეპ­რე­სი­ა­ში ჩა­ვარ­და, აჯო­ბებს კი არ ანუ­გე­შოთ ან შე­იბ­რა­ლოთ - პი­რი­ქით, ბრძო­ლა­ში გა­მო­იწ­ვი­ოთ. მხო­ლოდ ასე შეძ­ლებთ მას­ში სი­ცო­ცხლის ხა­ლი­სის გაღ­ვი­ძე­ბას. წა­ა­ქე­ზეთ, გა­აბ­რა­ზეთ, ცოტა დას­ცი­ნეთ კი­დეც... უთხა­რით, რომ ბევ­რი არა­ფე­რი შე­უძ­ლია. მერ­წმუ­ნეთ, სა­კუ­თარ თავს გა­და­ახ­ტე­ბა სა­პი­რის­პი­როს და­სამ­ტკი­ცებ­ლად.

კურო
თუ დეპ­რე­სი­ა­ში ჩა­ვარ­და ე.ი. სტა­ბი­ლუ­რი ნი­ა­და­გი გა­მო­ე­ცა­ლა ფეხ­ქვეშ. ამი­ტომ პირ­ველ რიგ­ში იმა­ზე იზ­რუ­ნეთ, რომ წი­ნან­დე­ლი სიმ­შვი­დი­სა და სიმ­ყა­რის შეგ­რძნე­ბა და­უბ­რუ­ნოთ უკან. ამის შემ­დეგ კი ცოტა დრო მი­ე­ცით აზ­რზე მო­სას­ვლე­ლად.

ტყუ­პის
დეპ­რე­სია ხან­მოკ­ლეა, მაგ­რამ იმ­დე­ნად აუ­ტა­ნე­ლი, აჯო­ბებს სა­ერ­თო­დაც გა­ე­რი­დოთ თვალ­თა­ხედ­ვის არი­დან. ამ სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­და­ლახ­ვა­ში მას გა­რე­მოს შეც­ვლა, ახა­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბი და ახალ, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან სა­უბ­რის ხში­რი სა­შუ­ა­ლე­ბა და­ეხ­მა­რე­ბა.

კირჩხი­ბი,
რო­გორც წესი, და­ბა­დე­ბი­დან­ვე მიდ­რე­კი­ლია დეპ­რე­სი­ის­კენ. ამი­ტომ მის­თვის ამ­გვა­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა "მშობ­ლი­უ­რად ნაც­ნო­ბია". თუ მა­ინც გა­უგ­რძელ­და მას ეს გან­დე­გი­ლის რო­ლის თა­მა­ში, აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ე­ფე­რეთ და და­უყ­ვა­ვეთ, აგ­რძნო­ბი­ნეთ, რომ მარ­ტო არაა. მხო­ლოდ ასე შეძ­ლებს იგი სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბის სა­მა­ლა­ვი­დან გა­მო­ბო­ბღე­ბას.

ლო­მის
დეპ­რე­სია ძალ­ზე სა­ში­ში და ფაქ­ტობ­რი­ვად შე­უმ­ჩნე­ვე­ლიც კია. ამ ადა­მი­ა­ნებს ყვე­ლა­ზე მე­ტად მა­შინ უჭირთ, როცა თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას ულა­ხა­ვენ ან მათი რე­პუ­ტა­ცია და­ღუ­პუ­ლია. ამი­ტომ, თუკი მსგავ­სი რამ შე­ნიშ­ნეთ, იზ­რუ­ნეთ იმა­ზე, რომ ლომს სა­კუ­თა­რი თა­ვის რწმე­ნა აუ­მაღ­ლოთ. ხში­რად შე­ა­ქეთ, წა­ა­ხა­ლი­სეთ, და­ა­ნა­ხეთ რამ­დე­ნად სა­ჭი­როა ყვე­ლას­თვის მისი არ­სე­ბო­ბა.

ქალ­წუ­ლის
დეპ­რე­სია ერ­თობ რთუ­ლი ფორ­მით მიმ­დი­ნა­რე­ობს და ძნე­ლად ემორ­ჩი­ლე­ბა მკურ­ნა­ლო­ბას. საქ­მე ისაა, რომ ამ ხალ­ხს ზუს­ტად აქვს გა­აზ­რე­ბუ­ლი ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცი­ის სირ­თუ­ლე. თუ მა­ინც შე­ეც­დე­ბით მის "გა­მოხ­სნას" უი­მე­დო მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან, აჯო­ბებს და­ა­საქ­მოთ იგი. ასე თავს ბედ­ნი­ე­რად და სა­ჭი­როდ ჩათ­ვლის. გულ­საც მარ­ტი­ვად გა­და­ა­ყო­ლებს.

სას­წო­რი
ხში­რად ვარ­დე­ბა დეპ­რე­სი­ა­ში კრი­ტი­კულ მო­მენ­ტში გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­უ­ღებ­ლო­ბის გამო. მათ­თვის რთუ­ლია არა­კომ­ფორ­ტულ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბაც. თუკი ამ ადა­მი­ა­ნის დახ­სნა გინ­დათ, დეპ­რე­სი­ის­გან აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ლა­მა­ზად ცხოვ­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცეთ. გა­ა­ნე­ბივ­როთ კი­ნო­ში, თე­ატ­რში ან გა­მო­ფე­ნებ­ზე ვი­ზი­ტით. ჰარ­მო­ნი­ულ გა­რე­მო­ში იგი ყვა­ვი­ლი­ვით იფურ­ჩქნე­ბა.

მო­რი­ე­ლის
დეპ­რე­სია პირ­ველ რიგ­ში თა­ვად მის­თვი­საა სა­ში­ში და ერ­თობ სა­ხი­ფა­თო, ამ ადა­მი­ა­ნებს თვით­გა­ნად­გუ­რე­ბის­კენ გა­აჩ­ნი­ათ მიდ­რე­კი­ლე­ბა. თუ გსურთ, რომ დეპ­რე­სი­ის მო­რე­ვი­დან ამოყ­ვინ­თოს, უნდა აცა­ლოთ იქა­უ­რო­ბის ბო­ლომ­დე ათ­ვი­სე­ბა. ფერ­ფლის­გან სას­წა­უ­ლებ­რი­ვად აღ­დგო­მა, მო­რი­ე­ლის უნი­კა­ლუ­რი თვი­სე­ბაა. მთა­ვა­რია, მას სა­მო­მავ­ლოდ ჰქონ­დეს ბრძო­ლის ან სუ­ლაც შუ­რის­ძი­ე­ბის­თვის მო­ტი­ვა­ცია.

მშვილ­დო­სა­ნი
იშ­ვი­ა­თად ვარ­დე­ბა დეპ­რე­სი­ა­ში. თუმ­ცა, ასეც რომ მოხ­დეს, თქვენ ამას ვე­რა­სო­დეს მიხ­ვდე­ბით, იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი თუ მისი უახ­ლო­ე­სი მე­გო­ბა­რი ხართ. და­დარ­დი­ა­ნე­ბულ მშვილ­დო­სანს სა­უ­კე­თე­სო ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტად სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა გა­მო­ად­გე­ბა. ასეთ დროს იგი აბ­სო­ლუ­ტუ­რად და­ი­ვი­წყებს ნე­ბის­მი­ერ საზ­რუ­ნავს.

თხის რქას
ხან­გრძლი­ვი ვა­დით ახა­სი­ა­თებს დეპ­რე­სია და უი­მე­დო­ბა. ამი­ტომ ამ ხალ­ხს გან­სა­კუთ­რე­ბით მო­ე­თხო­ვე­ბა ხა­სი­ათ­ში მეტი ოპ­ტი­მიზ­მის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა. სა­ი­მი­სოდ. რომ დეპ­რე­სი­უ­ლი ფონი და­ვაძ­ლე­ვი­ნოთ სა­სურ­ვე­ლია, თხის რქამ იგ­რძნოს ახ­ლობ­ლე­ბის გვერ­დში დგო­მა, სით­ბო და ყუ­რა­დღე­ბა. ის შე­საძ­ლოა კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყოფ­დეს სხვე­ბის­გან ზრუნ­ვის მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად მას სით­ბო ჰა­ე­რი­ვით ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

მერ­წყულს
დეპ­რე­სი­ა­ში ზედ­მე­ტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბი და მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბი აგ­დებს. ამი­ტომ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან მისი გა­მოყ­ვა­ნა მარ­ტი­ვია - შე­ეშ­ვე­ლეთ ან სუ­ლაც სა­კუ­თარ თავ­ზე აი­ღეთ მისი პრობ­ლე­მე­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია, რა­ი­მე ახა­ლი ინ­ტე­რე­სის სფე­როს­კე­ნაც უბიძ­გოთ - და­ა­ინ­ტე­რე­სეთ ქი­რო­მან­ტი­ით, ას­ტრო­ლო­გი­ით, თე­ო­ლო­გი­უ­რი სა­კი­თხე­ბით.

თევ­ზე­ბი,
დეპ­რე­სია და სას­მე­ლი (ქა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში და­მამ­შვი­დე­ბე­ლი პრე­პა­რა­ტე­ბი) ძალ­ზე ხში­რი შემ­თხვე­ვაა რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში. ამ ხალ­ხს უზო­მოდ სა­თუ­თი გული და სენ­სი­ტი­უ­რი ბუ­ნე­ბა აქვს. შე­ე­ცა­დეთ მას­თან ერ­თად გა­მო­ი­ტი­როთ მისი უბე­დო­ბა, თუ გინ­დათ, რომ თევ­ზებს დეპ­რე­სი­უ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­უმ­სუ­ბუ­ქოთ. მი­ე­ცით სა­შუ­ა­ლე­ბა თავი "ჭეშ­მა­რიტ მო­წა­მედ" და ტან­ჯუ­ლად იგ­რძნოს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
356
1 წლ, 5 თ წინ