ახალმთვარეობა სასწორში: ვის ელოდება რომანტიკული შეხვედრები, ვის მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ვის ბიზნესის განვითარება

26 სექ­ტემ­ბერს, 01:54-ზე ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო­ში, მე-3 გრა­დუს­ში. ახალმთვა­რე­ო­ბის მოვ­ლე­ნებ­ზე ვრცე­ლი სტა­ტია უკვე მო­გიმ­ზა­დეთ და შე­გიძ­ლი­ათ სა­იტ­ზე გა­ეც­ნოთ. ახლა კი გთა­ვა­ზობთ ახალმთვა­რე­ო­ბის ას­ტრო­ლო­გი­ურ პროგ­ნო­ზის; გა­ე­ცა­ნით თქვე­ნი მზი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით.

ვერ­ძი
გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. ის­წავ­ლეთ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, იმოქ­მე­დეთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად. ამას­თან, ნუ აი­ღებთ, ზედ­მეტ პა­სუ­ხიმ­გებ­ლო­ბას, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას სა­კუ­თარ თავ­ზე. გა­მო­ნა­ხეთ ერ­თგუ­ლი პარტნი­ო­რე­ბი, ვის­თან ერ­თა­დაც ახალ იდე­ებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ. არ გირ­ჩევთ კონ­ფლიქ­ტუ­რო­ბას და და­პი­რის­პი­რე­ბას პარტნი­ო­რებ­თან, კონ­კუ­რე­ნებ­თან. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი პარტნი­ო­რუ­ლო­ბა­ზე.

კურო
თქვე­ნი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბის დრო დგე­ბა. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბის, კო­ლე­გებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და სა­მუ­შაო პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა აიყ­ვა­ნოთ ახა­ლი დამ­ხმა­რე შინ ან სამ­სა­ხურ­ში. მეტი მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ჯან­მრთე­ლო­ბის მი­მართ. მი­ა­კი­თხეთ მკურ­ნალ ექიმს, ჩა­ი­ტა­რეთ პრო­ფი­ლაქ­ტი­კუ­რი გა­მოკ­ვლე­ვა. მუ­შა­ო­ბა კარ­გია, მაგ­რამ ნურც დას­ვე­ნე­ბას და­ი­ვი­წყებთ. და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში, სწო­რი კვე­ბა, ისე­ირ­ნეთ სუფ­თა ჰა­ერ­ზე.

ტყუ­პი
შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბის დრო და­გიდ­გათ. მეტი დრო და­უთ­მეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის რე­ა­ლი­ზე­ბას. ჰობი შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­სავ­ლის წყა­რო გახ­დეს. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შვი­ლე­ბის გვერ­დით, ხოლო თუ აპი­რებთ ბავ­შვის გა­ჩე­ნას, ეს სა­უ­კე­თე­სო დროა. მარ­ტო­ხე­ლებს და­წყვი­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვათ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს კი - კავ­ში­რის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის. ხში­რად და­ეს­წა­რით კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს. არ გა­მორ­ჩეთ წვე­უ­ლე­ბებ­საც.

კირჩხი­ბი
ყუ­რა­დღე­ბა უნდა მი­აქ­ცი­ოთ სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. იზ­რუ­ნეთ ბი­ნის, აგა­რა­კის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ზე. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა გა­და­წყვი­ტოთ, მაგ­რამ გა­ა­ფორ­მეთ 5 ოქ­ტომ­ბრი­დან, როცა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მშობ­ლებ­თან. აღად­გი­ნეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. ხში­რად მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი წვე­უ­ლე­ბე­ბი.

ლომი
გახ­შირ­დე­ბა კო­მუ­ნი­კა­ცია, მი­მოს­ვლა ახლო მან­ძილ­ზე, შეხ­ვედ­რე­ბი მე­გობ­რებ­თან, და-ძმებ­თან. მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­ე­წე­რე­ბით სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე, მაგ­რამ 5 ოქ­ტომ­ბრი­დან, როცა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა. სა­უ­კე­თე­სო მთვა­რის თვე გე­ლო­დე­ბათ პი­ა­რის, რეკ­ლა­მის, ვაჭ­რო­ბის სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე­ებს.

ქალ­წუ­ლი
ის­წავ­ლეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ნი­ჭის და­ფა­სე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო თვეა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­როს მო­სა­ძი­ებ­ლად. თქვენ, რო­გორც წესი, ხართ სა­უ­კე­თე­სო შემ­სრუ­ლე­ბე­ლი, საქ­მის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი და იზ­რუ­ნეთ, რომ ფუ­ლიც შე­სა­ბა­მი­სი მი­ი­ღოთ. უნდა შეძ­ლოთ თქვე­ნი ნი­ჭის მო­ნე­ტი­ზი­რე­ბა. კარ­გი თვეა ფუ­ლის და­სა­ბან­დებ­ლად სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში, ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებ­ში.

სას­წო­რი
გი­ლო­ცავთ, ახალმთვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­შია, თქვე­ნი დრო დგე­ბა, თქვე­ნი ახა­ლი წელი იწყე­ბა. ახალ მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, შეძ­ლოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ნი­ჭის, შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის პრე­ზენ­ტა­ცია. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ იმი­ჯი, სტი­ლი; შე­იყ­ვა­რეთ სა­კუ­თა­რი თავი. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ფი­ზი­კურ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ აი­მაღ­ლებთ თვით­შე­ფა­სე­ბას. ჩა­ე­წე­რე­ბით სას­წავ­ლო, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ასა­მაღ­ლე­ბელ კურ­სებ­ზე. მო­ი­წყობთ ფო­ტო­სე­სი­ას ახალ იმი­ჯში. რათა კი­დევ უფრო მე­ტად შეძ­ლოთ თქვე­ნი თა­ვის რე­ა­ლი­ზე­ბა. თქვენ, რო­გორც წესი, სხვის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე ხართ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი და ახალ სა­კუ­თა­რი თავი უნდა და­ა­ყე­ნოთ ყვე­ლა­ზე წინ. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ო­რე­ბის მი­მართ, და­შორ­დეთ მას, ვინც სი­ხა­რულს აღარ გა­ნი­ჭებთ. თუ გსურთ კავ­ში­რის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა, გა­აქ­ტი­ურ­დით, იყა­ვით მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი, მზრუნ­ვე­ლი.

მო­რი­ე­ლი
ახალ მე­ტად უნდა და­ის­ვე­ნოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­ემ­გზავ­რე­ბით სა­ნა­ტო­რი­უმ­ში, სიმ­შვი­დე­სა და სი­წყნა­რე­ში, მეტ დრო გა­ა­ტა­რებთ წყლის სა­ნა­პი­რო­ზე. მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ წმინ­და ად­გი­ლე­ბი. გა­მო­ნა­ხეთ დრო ქველ­მოქ­მე­დე­ბის­თვის. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ არტთე­რა­პია, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი კონ­სულ­ტა­ცია, რეგ­რე­სი­უ­ლი ჰიპ­ნო­ზი. უნდა გა­ერ­კვეთ სა­კუ­თარ თავ­ში, სა­კუ­თარ ში­ნა­გან სამ­ყა­რო­ში.

მშვილ­დო­სა­ნი
და­ფიქ­რდით, რო­გორ ხე­დავთ თქვენს მო­მა­ვალს (კა­რი­ე­რა, სიყ­ვა­რუ­ლი, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი, გა­რე­მოც­ვა), რა უნდა შეც­ვა­ლოთ, რომ მი­აღ­წი­ოთ სა­სურ­ველს. ახლა შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­მო­წე­როთ მი­ზა­ნი და 4-5 ოქ­ტომ­ბრი­დან, როცა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა, უკვე გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან. სა­უ­კე­თე­სო დროა, სა­მო­მავ­ლო პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში აქ­ტი­უ­რო­ბის­თვის.

თხის რქა
თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბის მთვა­რი მი­ზა­ნი კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლა, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის და­ფა­სე­ბა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში პო­პუ­ლა­რო­ბის მო­პო­ვე­ბაა. მთვა­რის ამ თვე­ში ყვე­ლა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვათ, რომ სა­სურ­ველს მი­აღ­წი­ოთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ი­წყებთ ახალ პრო­ექ­ტებს, გა­ა­ფარ­თო­ებთ ბიზ­ნესს. ზო­გი­ერ­თი გახ­დე­ბით ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თის მფლო­ბე­ლი ან შე­იძ­ლე­ბა - პრეს­ტი­ჟუ­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, და­წყვილ­დეთ გავ­ლე­ნი­ან, უზ­რუნ­ველ­ყო­ფილ, ასა­კო­ვან ადა­მი­ან­თან.

მერ­წყუ­ლი
სა­უ­კე­თე­სო შან­სე­ბი გეძ­ლე­ვათ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან, და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა სა­ზღვარ­გა­რე­თულ კომ­პა­ნი­ა­ში ან სუ­ლაც გა­ემ­გზავ­როთ უცხო­ეთ­ში - სა­ცხოვ­რებ­ლად, სას­წავ­ლებ­ლად ან სა­მოგ­ზა­უ­როდ. სა­ზღვარ­გა­რეთ შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ჩი­ნოთ ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი ან შეხ­ვდეთ თქვენს სიყ­ვა­რულს. გა­იზ­რდე­ბა თქვე­ნი ავ­ტო­რი­ტე­ტი. თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით ლი­ტე­რა­ტუ­რის სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე­ებს, და­ბეჭ­დავთ პუბ­ლი­კა­ცი­ებს, გა­მოს­ცემთ წიგნს.

თევ­ზე­ბი
პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი და უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. სა­უ­კე­თე­სო დროა ვა­ლე­ბი­სა და კრე­დი­ტე­ბის და­სა­ხუ­რად. გა­და­ი­ხა­დეთ გა­და­სა­ხა­დე­ბი, ჯა­რი­მე­ბი. მთვა­რის ამ თვე­ში შე­იძ­ლე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი გახ­დეთ. თუ კრე­დი­ტის აღე­ბას აპი­რებთ, 5 ოქ­ტომ­ბრი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დით, როცა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან გა­მო­ვა. და­გა­ინ­ტე­რე­სებთ ეზო­ტე­რი­კუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბა, ფსი­ქო­ლო­გია. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­კავ­დე­ბით არტთე­რა­პი­ით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
483
1 წლ, 6 თ წინ