ახალმთვარეობა სასწორში: ცვლილებების დროა, დიპლომატიურად მოაგვარეთ ყველა უსიამოვნება

26 სექ­ტემ­ბერს, 01:54-ზე ახალმთვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო­ში, მე-3 გრა­დუს­ში. ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე მზე და მთვა­რე ორი­ვე სას­წორ­შია, იწყე­ბა მთვა­რის ახა­ლი თვე, ახა­ლი მი­სი­ით და მნა­თო­ბე­ბი გვაძ­ლე­ვენ ენერ­გი­ას ახა­ლი, სა­სი­კე­თო საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად.

სას­წო­რი, სა­დაც ახალმთვა­რე­ო­ბა გვე­ლო­დე­ბა არის სიყ­ვა­რუ­ლის, ქორ­წი­ნე­ბის, სი­ლა­მა­ზის, ხე­ლოვ­ნე­ბის, ურ­თი­ერ­თო­ბის, კა­ნო­ნის, ქა­ლუ­რი­სა და მა­მა­კა­ცუ­რის ბა­ლან­სის, ჰარ­მო­ნი­ის, თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სიმ­ბო­ლო. ამი­ტომ, მთვა­რის ამ თვე­ში მეტი დრო უნდა და­ვუთ­მოთ პატ­ნი­ო­რუ­ლი (საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო), კო­ლე­გი­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად მო­აგ­ვა­რეთ ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბა; ის­წავ­ლეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი მესა და სხვის ინ­ტე­რე­სებს შო­რის. ეცა­დეთ, არ მო­ექ­ცეთ სხვა­თა გავ­ლე­ნის ქვეშ. და­ი­ცა­ვით ზო­მი­ე­რე­ბა ყვე­ლა­ფერ­ში. ამას­თან, ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბა, რომ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლია და ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ მი­ი­ღებთ შე­ტყო­ბი­ნე­ბას ყო­ფი­ლი პარტნი­ო­რის­გან, შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­ახ­ლოთ ძვე­ლი საქ­მე, სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სი, მი­უბ­რუნ­დეთ გა­და­დე­ბულ შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბას.

ახალმთვა­რე­ო­ბის დღეს მიხ­ვდე­ბით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი ძვე­ლი უნდა მო­ი­ცი­ლოთ და ახალს გა­უ­თა­ვი­სუფ­ლოთ ად­გი­ლი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა და­პი­რის­პი­რე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ინ­ტე­რე­სე­ბის გამო. ცვლი­ლე­ბა შე­ე­ხე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­საც, კომ­პა­ნი­ებ­საც, ქვეყ­ნებ­საც. ეცა­დეთ, ყვე­ლა­ფერ­ში (საქ­მე­ე­ბი, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რე­ჟი­მი) და­იც­ვათ ბა­ლან­სი, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ჰარ­მო­ნი­უ­ლო­ბა. სა­კუ­თარ შეც­დო­მებს სხვებს ნუ გა­და­აბ­რა­ლებთ. არ გირ­ჩევთ და­პი­რის­პი­რე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვას პარტნი­ო­რებ­თან. უმ­ჯო­ბე­სია, მეტი დრო და­უთ­მოთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას, შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბას.

ახალმთვა­რე­ო­ბის დღეს მზე და მთვა­რეს, რომ­ლე­ბიც სას­წორ­შია, ვერ­ძში მყო­ფი იუ­პი­ტე­რი უპი­რის­პირ­დე­ბა. ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა, სურ­ვი­ლი, რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლონ მი­ზა­ნი, ვინ­მეს გა­ე­ჯიბ­რონ. ამას­თან, სას­წო­რი კია ჰარ­მო­ნი­უ­ლო­ბა, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა და პარტნი­ო­რო­ბა, მაგ­რამ ვერ­ძია აგ­რე­სი­უ­ლი და ბრძო­ლა­ზე მო­მარ­თუ­ლი. ამი­ტომ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად ფრთხი­ლად და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სეთ სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, ნურც სხვე­ბის ამ­ბი­ცი­ებს შე­ე­წი­რე­ბით და ნურც სა­კუ­თარ საქ­მე­ებს (გრძნო­ბებს) და­ა­ყე­ნებთ სხვებ­ზე წინ. გარ­და ამი­სა, იყა­ვით ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებ­თან, ნეპ­ტუ­ნი ილუ­ზი­ე­ბი, ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა უპი­რის­პირ­დე­ბა ვე­ნე­რას (სას­წო­რის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა), რო­მე­ლიც სი­ლა­მა­ზეს, სიყ­ვა­რულ­სა და ფი­ნან­სებს მარ­თვს. ამი­ტომ, დაკ­ვირ­ვე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბი, არ გირ­ჩევთ სი­ლა­მა­ზის პრო­ცე­დუ­რე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას, ექ­სპე­რი­მენ­ტებს გა­რეგ­ნო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, ახა­ლი ბრენ­დე­ბის გა­მოც­დას. უმ­ჯო­ბე­სია, მეტი დრო და­უთ­მოთ საქ­მე­ე­ბის, პრო­ექ­ტე­ბის გა­და­კე­თე­ბას, გა­მოს­წო­რე­ბას. თუნ­დაც, მცი­რე, მაგ­რამ პა­ტა­რა ნა­ბი­ჯე­ბით იმოძ­რა­ვეთ მიზ­ნის­კენ.

და­ძა­ბულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ას­პექტს ქმნი­ან სა­ტურ­ნი (შე­ზღუდ­ვა, აკ­რძალ­ვე­ბი), ურა­ნი (მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბა, ამ­ბო­ხე­ბა) და იუ­პი­ტე­რი (სა­ზღვარ­გა­რე­თი, იუ­რისპრუ­დენ­ცია). და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბა ერ­თმა­ნეთს ძვე­ლი და ახა­ლი. ცვლი­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა იყოს მკვეთ­რი და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი. გახ­შირ­დე­ბა ბრძო­ლა აკ­რძალ­ვე­ბის, წი­ნა­აღ­მდეგ, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის. ცვლი­ლე­ბე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სო­ცი­ა­ლურ, პო­ლი­ტი­კურ სფე­რო­ებ­ში, მარ­თვის სის­ტე­მა­ში. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, გა­აზ­რე­ბუ­ლი. მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის ფლან­გვას. იყა­ვით მზად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის, გა­და­ხე­დეთ ადრე მი­ღე­ბულ შე­თან­ხმე­ბებს, გა­მო­ას­წო­რეთ დაშ­ვე­ბუ­ლი შეც­დო­მე­ბი, შე­ი­ტა­ნეთ ცვლი­ლე­ბე­ბი. ამას­თან, ნუ გა­და­ვარ­დე­ბით ილუ­ზი­ებ­ში, ნუ მო­ი­ტყუ­ებთ თავს და ნურც სხვებს შე­იყ­ვანთ შეც­დო­მა­ში. კი­დევ ერთხელ სა­ტურ­ნი ურა­ნის და­პი­რის­პი­რე­ბა­ზე: ას­პექ­ტი აქ­ტი­უ­რია 15 სექ­ტემ­ბრი­დან 13 ოქ­ტომ­ბრამ­დე. ამ პე­რი­ოდ­ში მო­უ­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გვე­ლო­დე­ბა და გა­იხ­სე­ნეთ 2021 წლის 17 თე­ბერ­ვა­ლი, 15 ივ­ნი­სი და 24 დე­კემ­ბე­რი, რა ხდე­ბო­და ამ დღე­ებ­ში (პლუს/მი­ნუს 5 დღე). რა ცვლი­ლე­ბე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, რა ხდე­ბო­და თქვენ გარ­შე­მო.

ვინ იგ­რძნობს ახალმთვა­რე­ო­ბას ყვე­ლა­ზე მე­ტად, რა თქმა უნდა, სას­წო­რე­ბი და გან­სა­კუთ­რე­ბით ისი­ნი, ვი­საც სას­წო­რის პირ­ველ-6 გრა­დუს­ში (ან თუ და­ბა­დე­ბის დღე გაქვთ 23-29 სექ­ტემ­ბერს) გყავთ პლა­ნე­ტე­ბი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი. აგ­რეთ­ვე, ვი­საც ამ გრა­დუ­სებ­ში გყავთ პლა­ნე­ტე­ბი ტყუ­პი­სა (21-27 მა­ისს და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი) და მერ­წყუ­ლის (20-26 იან­ვარს და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი) ნიშ­ნებ­ში. თქვენ­თვის ახალმთვა­რე­ო­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­კე­თე­ებს მო­ი­ტანს, გა­და­ლა­ხავთ დაბ­რკო­ლე­ბებს, რაც ხელს გიშ­ლით გან­ვი­თა­რე­ბა­ში, წინსვლა­ში. გა­ნა­ვი­თა­რეთ პრო­ექ­ტე­ბი; მი­უბ­რუნ­დით გა­და­დე­ბულ საქ­მე­ებს. ლომ­სა და მშვილ­დო­სანს სა­უ­კე­თე­სო შან­სე­ბი გეძ­ლე­ვათ; გა­აქ­ტი­ურ­დით, არ იზარ­მა­ცოთ. ვერ­ძი (20-26 მარტს და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი), კირჩხი­ბი (2-27 ივ­ნისს და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი) და თხის რქა (21-27 დე­კემ­ბერს და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი) არ­ჩე­ვა­ნის წი­ნა­შე აღ­მოჩ­ნდე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა მო­ი­მა­ტოს და­ძა­ბუ­ლო­ბამ, და­პი­რის­პი­რე­ბამ. უნდა მი­ი­ღოთ გა­მოწ­ვე­ვა, გა­მო­ავ­ლი­ნოთ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა, გო­ნივ­რუ­ლო­ბა და გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ საქ­მე­ე­ბი, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, კავ­ში­რე­ბი.

ბედ­ნი­ერ ახალმთვა­რე­ო­ბას გი­სურ­ვებთ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
370
1 წლ, 5 თ წინ