ემოციური სავსემთვარეობა თევზებში ბევრ საიდუმლოს გამოამჟღავნებს, პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

10 სექ­ტემ­ბერს, 13:59-ზე სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში, მე-18 გრა­დუს­ში. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა მოგ­ვი­ტანს შე­დეგს ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­გან, შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს ზო­გი­ერ­თი პრო­ცე­სი. გა­მო­ავ­ლინ­დეს სი­მარ­თლე, ის, რაც აქამ­დე და­ფა­რუ­ლი იყო. სა­უ­კე­თე­სო დღეა შე­დე­გე­ბის მი­სა­ღე­ბად. მიხ­ვდე­ბით, რას აკე­თებ­დით არას­წო­რად, რა­შია პრობ­ლე­მა, რა­ტომ ვერ აღ­წევ­დით მი­ზანს და მო­გე­ცე­მათ შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. გა­იხ­სე­ნეთ, რა საქ­მე­ე­ბი და­ი­წყეთ 2022 წლის მარ­ტის და­სა­წყი­ში, ამ დროს გვქონ­და თევ­ზებ­ში ახალმთვა­რე­ო­ბა და შე­იძ­ლე­ბა ახლა მი­ი­ღოთ შე­დე­გი მა­შინ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებ­ზე ან ახლა მო­გი­წი­ოთ მათი გა­და­კე­თე­ბა.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მზე ქალ­წუ­ლის ნი­შან­ში იქ­ნე­ბა, მთვა­რე - თევ­ზებ­ში, ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­მა­ტე­ბუ­ლია და ეცა­დეთ, ამ დღეს არა­ფე­რი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი არ მო­ი­მოქ­მე­დოთ, ნუ მი­ი­ღებთ სა­ბო­ლოო გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს. და­აკ­ვირ­დით გარ­შე­მო მყო­ფებს, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე ყვე­ლა და­ძა­ბუ­ლი და გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლია, სა­ღა­მოს­კენ კი და­ძა­ბუ­ლო­ბა ნელ-ნელა იკ­ლებს. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­უ­რო­ბა, წნე­ვა, სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სა­ჭეს­თან.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მზე რა­ცი­ო­ნა­ლურ, პრაქ­ტი­კულ, ანა­ლი­ტი­კურ ქალ­წულ­შია და მთვა­რე - ემო­ცი­ურ, მე­ოც­ნე­ბე, ფსი­ქო­ლო­გი­ურ თევ­ზებ­ში. სა­სურ­ვე­ლია ქალ­წუ­ლის ლო­გი­კუ­რო­ბა და თევ­ზე­ბის ინ­ტუ­ი­ცია და­ა­კავ­ში­როთ ერ­თმა­ნეთ­თან. რო­გორც უკვე გი­თხა­რით, მთვა­რე თევ­ზე­შია და მის გვერ­დი­თაა თევ­ზე­ბის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ნეპ­ტუ­ნი. მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში, ახალმთვა­რე­ო­ბამ­დე (ახალმთვა­რე­ო­ბა სას­წო­რის მე-3 გრა­დუს­ში, 29 სექ­ტემ­ბერს გვე­ლო­დე­ბა) მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რო­ბა, გარ­შე­მო მყო­ფებს მო­უნ­დე­ბათ ერ­თმა­ნეთ­ზე მეტი ზრუნ­ვა. გახ­შირ­დე­ბა ქველ­მოქ­მე­დე­ბა, სხვე­ბის დახ­მა­რე­ბის სურ­ვი­ლი. ეს სა­უ­კე­თე­სო დროა სუ­ლი­ე­რი ია­რე­ბის მო­სა­შუ­შებ­ლად. და­უთ­მეთ მეტი დრო ლოც­ვას, მე­დი­ტა­ცი­ას, ბუ­ნე­ბა­ში ყოფ­ნას, არტთე­რა­პი­ას. ნეპ­ტუ­ნი მარ­თავს სი­თხე­ებს, მე­დი­კა­მენ­ტებს ამი­ტომ ნუ მი­ი­ღებთ ალ­კოჰოლს, მათ­რო­ბე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბებს; ფრთხი­ლად, სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ქი­მი­ას­თან, მე­დი­კა­მენ­ტებ­თან. ამას­თან, ნეპ­ტუნ­მა იცის ბუნ­დო­ვა­ნე­ბა და ნუ ენ­დო­ბით გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, გახ­შირ­დე­ბა ტყუ­ი­ლე­ბი, აფე­რის­ტო­ბე­ბი. ამის თქმის სა­ფუძ­ველს ისიც მაძ­ლევს, რომ სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღეს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ხდე­ბა და ადა­მი­ა­ნებ­ში დაბ­ნე­უ­ლო­ბა იმა­ტებს, არ გა­ა­ფორ­მოთ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი, ფრთხი­ლად ვაჭ­რო­ბის და გა­და­ად­გი­ლე­ბის დროს, არა­ვის მო­ა­ტყუ­ე­ბი­ნოთ თავი. რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რი მოგ­ვი­წო­დებს გა­დავ­ხე­დოთ საქ­მე­ებს, ურ­თი­ერ­თო­ბებს, გა­და­ვა­კე­თოთ, გა­მო­ვას­წო­როთ.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მზეს­თან და მთვა­რეს­თან მარ­სიც ქმნის კონ­ფლიქ­ტურ ას­პექტს, მო­ე­რი­დეთ აგ­რე­სი­უ­ლო­ბას, აგ­რე­სი­უ­ლად გან­წყო­ბილ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბას. ნუ გა­დაზ­რდით მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბას ხელ­ჩარ­თულ კონ­ფლიქ­ტში. გაფრ­თხილ­დით, თუ მჭრელ და ბასრ საგ­ნებ­თან გი­წევთ შე­ხე­ბა, ფრთხი­ლად ცე­ცხლთან და ცე­ცხლსას­როლ ია­რა­ღებ­თან. მი­მარ­თეთ ენერ­გია სა­სარ­გებ­ლო საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა­ზე, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ზე.

ვის­ზე იმოქ­მე­დებს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად. რა თქმა უნდა, თევ­ზებ­სა და ქალ­წულ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით მათ­ზე, ვი­საც 15-21 გრა­დუს­ში გყავთ პლა­ნე­ტე­ბი და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი. ახლა კი გა­ე­ცა­ნით სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის პროგ­ნოზს თქვე­ნი მზის, ას­ცენ­დენ­ტი­სა და მთვა­რის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით:

ვერ­ძი
რა­ღაც უნდა დას­რულ­დეს, - საქ­მე, პრო­ექ­ტი. თუ ავად იყა­ვით, გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბით, გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის, რთუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის­გან. გა­მომ­ჟღავ­ნე­ბა სი­მარ­თლე, სა­ი­დუმ­ლო, რა­საც ან თქვენ მა­ლავ­დით, ან თქვენ გი­მა­ლავ­დნენ. თუ გსურ­დათ უცხო­ეთ­ში გამ­გზავ­რე­ბა, მი­ი­ღებთ შე­დეგს. დას­რულ­დე­ბა ის შე­ზღუდ­ვა, რაც წინსვლა­ში, გან­ვი­თა­რე­ბა­ში გიშ­ლი­დათ ხელს. კარ­გი იქ­ნე­ბა ქველ­მოქ­მე­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ გან­მარ­ტო­ე­ბა, დას­ვე­ნე­ბა.

კურო
ეს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა სურ­ვი­ლე­ბის ას­რულ­დე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის ან მე­გობ­რე­ბის­გან მი­ი­ღებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას. შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს პრო­ექ­ტი, რო­მელ­ზეც ერ­თად მუ­შა­ობ­დით. არ გირ­ჩევთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძა­ბავს თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან, გე­რებ­თან, თუ ასე­თე­ბი გყავთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ა­ტო­ვოთ ჯგუ­ფი, რო­მელ­შიც ადრე გა­წევ­რი­ა­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით, და­ას­რუ­ლებთ ინ­ტერ­ნეტპ­რო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბას ან შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ მე­გო­ბარ­თან გა­წყვი­ტოთ კავ­ში­რი.

ტყუ­პი
მი­ი­ღებთ შე­დეგს ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის­გან, ჯილ­დოს. და­ას­რუ­ლებთ პრო­ექ­ტზე მუ­შა­ო­ბას. თუ ის­წრაფ­ვო­დით და­წი­ნა­ურ­დე­ბით, ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­ა­ტო­ვოთ სამ­სა­ხუ­რი, საქ­მი­ა­ნო­ბა ან სუ­ლაც გა­და­წყვი­ტოთ პენ­სი­ა­ზე გას­ვლა. მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი ავ­ტო­რი­ტე­ტი გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. შე­იძ­ლე­ბა სტა­ტუ­სი შე­გეც­ვა­ლოთ და­ქორ­წი­ნე­ბით. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­ძაბ­ვას ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბას­თან.

კირჩხი­ბი
თუ სა­ზღვარ­გა­რეთ გსურ­დათ გამ­გზავ­რე­ბა მოგ­ზა­უ­რო­ბის ან სწავ­ლის გამო მი­ი­ღებთ სა­სურ­ველ შე­დეგს. შეხ­ვდე­ბით უცხო­ე­ლებს ან შე­იძ­ლე­ბა მათ­გან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია მი­ი­ღოთ. თუ მწე­რა­ლი ხართ და წიგნს ამ­ზა­დე­ბით გა­მო­საქ­ვეყ­ნებ­ლად, და­ბეჭ­დავთ. თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვი­ლიშ­ვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ. აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, ნუ მი­ი­ღებთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს.

ლომი
მო­აგ­ვა­რებთ ფი­ნან­სებ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებს. შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ დახ­მა­რე­ბა, დი­ვი­დენ­დი, მემ­კვიდ­რე­ო­ბა ან ფუ­ლა­დი ჯილ­დო. გა­და­ი­ხა­დეთ გა­და­სა­ხა­დე­ბი, ჯა­რი­მა. ზო­გი­ერ­თი და­ას­რუ­ლებთ კრე­დი­ტის გა­დახ­დას და ზოგი ვალს აი­ღებთ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნეთ, რომ არ მო­ტყუვ­დეთ. მო­გინ­დე­ბათ ფსი­ქო­ლო­გი­ა­ში, ეზო­ტე­რი­კა­ში გარ­კვე­ვა.

ქალ­წუ­ლი
გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან, კონ­კუ­რენ­ტებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და­ქორ­წი­ე­ბა და ზოგ­მა და­წყვი­ტოთ კავ­ში­რი. რეტ­როგ­რა­დუ­ლი მერ­კუ­რის გამო ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბას არ გირ­ჩევთ, აი, არ­სე­ბუ­ლის პი­რო­ბე­ბი კი უნდა შე­ას­რუ­ლოთ, გა­და­ა­კე­თოთ ან გა­მო­ას­წო­როთ. კარ­გი დრო გე­ლით მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­რო­ში მო­მუ­შა­ვე­ებს.

სას­წო­რი
სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა გა­მო­ა­აშ­კა­რა­ვებს ორ თე­მას - სამ­სა­ხუ­რი და ჯან­მრთე­ლო­ბა. და­ას­რუ­ლებთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს. მი­ი­ღებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ კო­ლექ­ტი­ვი, კო­ლე­გამ და­ტო­ვოს სამ­სა­ხუ­რი. თუ რე­მონ­ტი გქონ­დათ, და­ას­რუ­ლებთ. მი­ი­ღებთ სა­მე­დი­ცი­ნო ანა­ლი­ზებს და და­ი­წყებთ მკურ­ნა­ლო­ბას ან თუ ავად იყა­ვით გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბით. სა­უ­კე­თე­სო დროა მავ­ნე ჩვე­ვე­ბი­სა­გან გა­სა­თა­ვი­სუფ­ლებ­ლად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ და­ა­რე­გუ­ლი­რებთ კვე­ბის, ვარ­ჯი­შის, დას­ვე­ნე­ბი­სა და ძი­ლის რე­ჟიმს.

მო­რი­ე­ლი
შე­მოქ­მედ ნიშ­ნებს წარ­მა­ტე­ბა გე­ლო­დე­ბა თქვენს სფე­რო­ში. შვი­ლე­ბი სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბით გა­გა­ხა­რე­ბენ ან შე­იძ­ლე­ბა თა­ვად გა­ი­გოთ, რომ მშო­ბე­ლი გახ­დე­ბით. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ნიშ­ნე­ბი გა­და­წყვეტთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან და­ლა­პა­რა­კე­ბას და სა­მო­მავ­ლო გეგ­მის შედ­გე­ნას - ეს შე­იძ­ლე­ბა იყოს ან და­ქორ­წი­ნე­ბა, თა­ნა­ცხოვ­რე­ბა, ან კავ­ში­რის სა­მუ­და­მოდ გა­წყვე­ტა. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ გახ­შირ­დე­ბა მი­პა­ტი­ჟე­ბა კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე, წვე­უ­ლე­ბა­ზე და უარი არ თქვათ. თუ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში იყა­ვით, ახლა ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს უნდა და­უბ­რუნ­დეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი
უნდა მო­აგ­ვა­როთ სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა დას­რუ­ლოთ რე­მონ­ტი, მშე­ნებ­ლო­ბა, ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა. ზო­გი­ერ­თმა კი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის შე­ძე­ნა. გა­და­წყვეტთ მი­სა­მარ­თის შეც­ვლას ან შე­იძ­ლე­ბა მოზ­რდილ­მა შვი­ლებ­მა გა­და­წყვი­ტონ მშობ­ლი­უ­რი სახ­ლის მი­ტო­ვე­ბა და და­მო­უ­კი­დებ­ლად ცხოვ­რე­ბა.

თხის რქა
სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ გა­და­წყვეტთ სად გსურთ სწავ­ლა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა (მაგ­რამ სა­ნამ მერ­კუ­რი რეტ­როგ­რა­დუ­ლი სვლი­დან არ გა­მო­ვა, სწავ­ლას ნუ და­ი­წყებთ) ან შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ დიპ­ლო­მი, სერ­ტი­ფი­კა­ტი. თუ სა­ბუ­თე­ბის გა­ფორ­მე­ბის იყა­ვით და­კა­ვე­ბუ­ლი, თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა. ახალ ამ­ბებს მი­ი­ღებთ და-ძმე­ბის­გან, მე­ზობ­ლე­ბის­გან. და­ას­რუ­ლებთ ავ­ტო­მო­ბი­ლის გა­რე­მონ­ტე­ბას ან გა­და­წყვეტთ მის გა­ყიდ­ვას. გახ­შირ­დე­ბა მივ­ლი­ნე­ბა, მი­მოს­ვლა ახლო მან­ძილ­ზე.

მერ­წყუ­ლი
თქვენს სა­სი­კე­თოდ მოგ­ვარ­დე­ბა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. მი­ი­ღებთ ფულს ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­გან ან და­იბ­რუ­ნებთ ვალს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფუ­ლის და­ბან­დე­ბით იხე­ი­როთ. გა­და­წყვეტთ, თქვე­ნი ცოდ­ნის მო­ნე­ტი­ზი­რე­ბას (თუნ­დაც ბავ­შვე­ბის მომ­ზა­დე­ბას). ან შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­როს მო­ძი­ე­ბით და­კავ­დე­ბით. გირ­ჩევთ, არა­ვის­თან იკა­მა­თოთ ფუ­ლის გამო.

თევ­ზე­ბი
სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­შია. მო­გე­ცე­მათ ახა­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი, რომ მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, სო­ცი­უმ­ში თქვე­ნი ად­გი­ლი და­იმ­კვიდ­როთ. მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის მო­ემ­ზა­დეთ. მო­გინ­დე­ბათ სტი­ლის, იმი­ჯის შეც­ვლა; შე­იძ­ლე­ბა მი­უბ­რუნ­დეთ ძველს. თუ ვარ­ჯი­შობ­დით ან დი­ე­ტა­ზე იყა­ვით, ახალ მი­ი­ღებთ შე­დეგს, რა­საც გარ­შე­მო მყო­ფე­ბიც შე­ამ­ჩნე­ვენ. მო­გინ­დე­ბათ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვა, იმუ­ნი­ტე­ტის ამაღ­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ; და­შორ­დეთ მათ, ვინც გა­ფერ­ხებთ, ხელს გიშ­ლით წინსვლა­ში. ემო­ცი­ებ­ზე აყო­ლი­ლი ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და ნურც გა­და­უ­მოწ­მე­ბელ ინ­ფორ­მა­ცი­ებს ენ­დო­ბით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
406
1 წლ, 5 თ წინ