საუკეთესო მეოჯახეები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

ყვე­ლა­ზე სა­უ­კე­თე­სო "პო­ტენ­ცი­უ­რი საქმრო" ან "სა­ცო­ლე". სი­მარ­თლე გი­თხრათ, ამ მხრივ გარ­კვე­უ­ლი დი­ფე­რენ­ცი­რე­ბა ნამ­დვი­ლად არ­სე­ბობს, იმი­ტომ რომ მმარ­თვე­ლი სტი­ქი­ის გავ­ლე­ნით მა­გა­ლი­თად მი­წი­სა და წყლის ნიშ­ნე­ბი, გა­ცი­ლე­ბით უფრო "ში­ნა­უ­რუ­ლე­ბი" არი­ან თა­ვი­სი ბუ­ნე­ბით ვიდ­რე ექ­სპან­სი­უ­რი ცე­ცხლი­სა და ცვა­ლე­ბა­დი ჰა­ე­რის ნიშ­ნე­ბი. თუმ­ცა მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, არ არ­სე­ბობს წესი გა­მო­ნაკ­ლი­სის გა­რე­შე, ამ მხრივ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რი­საც შე­იძ­ლე­ბა შევ­ხვდეთ ერ­თგულ, სტა­ბი­ლურ მშვილ­დო­სანს და არა­სა­ი­მე­დო, მე­ქალ­თა­ნე ან ფლირ­ტის მოყ­ვა­რულ თხის რქას. ყვე­ლა­ფერს ხომ მა­ინც ჩვე­ნი პი­რა­დი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი რუ­კის დე­ტა­ლე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს...

თუმ­ცა, მა­ინც თუ გვა­ინ­ტე­რე­სებს რო­მე­ლია "ყვე­ლა­ზე, ყვე­ლა­ზე" - გა­ე­ცა­ნით ზო­გად სტა­ტის­ტი­კას.

სა­უ­კე­თე­სო მე­ო­ჯა­ხე­ებს შო­რის შე­დი­ან:

კუ­რო­ე­ბი 99% - ამ ადა­მი­ა­ნებს დიდი ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რი და სტა­ბი­ლუ­რო­ბა ახა­სი­ა­თებთ.

კირჩხი­ბე­ბი 92% - სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის, ოჯა­ხის პატ­რი­ო­ტი და უზო­მოდ მო­სიყ­ვა­რუ­ლე/მზრუნ­ვე­ლი ნი­შა­ნია.

მო­რი­ე­ლი 88% - "ჩემი ოჯა­ხი ჩემი ცი­ხე­სი­მაგ­რეა" - ეს ფრა­ზა ზუს­ტად შე­ე­სა­ბა­მე­ბათ მო­რი­ე­ლებს. ამ ხალ­ხს გა­აჩ­ნია გა­სა­ო­ცა­რი თავ­გან­წირ­ვის უნა­რი, თუკი საქ­მე ოჯა­ხის წევ­რე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბა­სა და სიმ­შვი­დეს ეხე­ბა.

ლო­მე­ბი 78% - თუკი ლომი ოჯახ­ში თავს სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ან მე­თა­უ­რად გრძნობს, იგი იდე­ა­ლუ­რი მე­უღ­ლე და მშო­ბე­ლია. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან მა­მა­კა­ცი ლო­მე­ბი.

ხოლო რაც შე­ე­ხე­ბათ ზო­დი­ა­ქოს იმ ნიშ­ნებს, ვი­საც ნაკ­ლე­ბად ან სუ­ლაც არ გა­აჩ­ნია მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა რომ ჰქონ­დეს ოჯა­ხი, ამ მხრი­ვაც რაღა თქმა უნდა არ­სე­ბო­ბენ გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბი ამი­ტომ ქვე­მოთ მოყ­ვა­ნი­ლი სტა­ტის­ტი­კა, კი­დევ ერთხელ გავ­მე­ორ­დე­ბი და ვი­ტყვი, რომ ზო­გა­დი ხა­სი­ა­თის გახ­ლავთ და შე­ე­ხე­ბა მარ­ტო­ო­დენ ნიშ­ნის ტი­პურ წარ­მო­მად­გენ­ლებს:

მაშ ასე, "თა­ვი­სუ­ფე­ლი ფრე­ნის რე­ჟიმ­ში" ყოფ­ნის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად გა­აჩ­ნი­ათ:

მშვილ­დოს­ნებს 97% - ამ ადა­მი­ა­ნებს უზო­მოდ უყ­ვართ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა და ნაკ­ლე­ბად ეგუ­ე­ბი­ან შე­ზღუდ­ვებს. შე­სა­ბა­მი­სად, და­ო­ჯა­ხე­ბის სა­კი­თხი მათ­თვის "აქი­ლევ­სის ქუს­ლია", ქორ­წინ­დე­ბი­ან ან ძა­ლი­ან გვი­ან ან ადრე და რამ­დენ­ჯერ­მე იდე­ა­ლის ძი­ე­ბა­ში.

ტყუ­პი 89% - გა­ო­რე­ბუ­ლი და მუ­დამ მა­ძი­ე­ბე­ლი ბუ­ნე­ბა გა­აჩ­ნი­ათ, ამი­ტომ ად­რე­ულ ასაკ­ში ქორ­წი­ნე­ბას გა­ურ­ბი­ან. გვერ­დით სჭირ­დე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი. ამ შემ­თხვე­ვა­ში უფრო სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ გა­ბე­და­ვენ და­ო­ჯა­ხე­ბას.

მერ­წყუ­ლე­ბი 86% - ქორ­წი­ნე­ბის სა­კითხს დიდი სიფრ­თხი­ლით ეკი­დე­ბა. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ძალ­ზე "თვითკმა­რი" ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. შე­სა­ბა­მი­სად, მარ­ტო­ო­ბა­შიც არ გრძნო­ბენ თავს უბე­დუ­რად.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
391
1 წლ, 7 თ წინ