GOGATV

ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან გმირები - TOP სამეული

თვი­სე­ბებს; ისეთს, რო­გო­რი­თაც სხვა არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა ან თუ გა­აჩ­ნია კი­დეც ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი უნა­რე­ბი, მეტ-ნაკ­ლე­ბად აქვს ხა­სი­ათ­ში გა­მოვ­ლე­ნი­ლი. რო­გორ გგო­ნი­ათ, გმი­რო­ბა და ზო­გა­დად, სი­მა­მა­ცის გა­მოვ­ლე­ნის ნიჭი ყვე­ლას გა­აჩ­ნია ხა­სი­ათ­ში? ას­ტრო­ლო­გე­ბი ფიქ­რო­ბენ, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს შო­რის არი­ან შე­და­რე­ბით უფრო თა­მა­მი, თავ­ზე­ხე­ლა­ღე­ბუ­ლი, რის­კის მოყ­ვა­რუ­ლი და პი­რი­ქით - ფრთხი­ლი, წინ­და­ხე­დუ­ლი, ზოგ­ჯერ მში­შა­რა და მო­ღა­ლა­ტე ნიშ­ნე­ბიც. თუმ­ცა დღეს, ჩვე­ნი სა­უბ­რის თემა გმი­რე­ბის ზო­დი­ა­ქოა და იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ ვსა­უბ­რობთ ვი­საც თავ­გან­წირ­ვის უნარ­თან ერ­თად, სი­თა­მა­მე, ქა­რიზ­მა და გა­სა­ო­ცა­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბა გა­აჩ­ნია; რის ხარ­ჯზეც ხალ­ხის თვალ­ში ბევ­რი მათ­გა­ნი ე.წ. "გმი­რის შა­რა­ვან­დე­დის" მო­პო­ვე­ბა­საც ახერ­ხებს.

ჩვენს ერთ-ერთ, წინა სტა­ტი­ა­ში ვრცლად ვი­სა­უბ­რეთ თე­მა­ზე - რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქო წარ­მო­შობს ყვე­ლა­ზე დიდი დო­ზით კარგ პო­ლი­ტი­კო­სებს, თუმ­ცა პო­ლი­ტი­კოს­სა და ეროვ­ნულ გმირს შო­რის, რო­მე­ლიც ხალ­ხის რჩე­უ­ლი და ფა­ვო­რი­ტი შე­საძ­ლოა რე­კორ­დულ დრო­ში გახ­დეს ძალ­ზე დიდი სხვა­ო­ბაა, ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ეროვ­ნულ გმირს პო­ლი­ტი­კო­სის სტა­ტუ­სი უბ­რა­ლოდ აუბ­რა­ლო­ებს ხალ­ხის თვალ­ში, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად ისე ხდე­ბა, რომ ეროვ­ნუ­ლი გმი­რის სტა­ტუ­სის მფლო­ბე­ლი პი­რო­ვე­ნე­ბა პი­რი­ქით - პო­ლი­ტი­კას და პო­ლი­ტი­კო­სებს მკვეთ­რად ემიჯ­ნე­ბა - სა­უ­ბა­რი გვაქვს ე.წ. "არ­სე­ნა მა­რაბ­დე­ლის" ტი­პის ადა­მი­ა­ნებ­ზე...

ვერ­ძი 98% - პლა­ნე­ტა მარ­სი, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს მარ­თავს უზ­რუნ­ველ­ყოფს ვერ­ძის ხა­სი­ათ­ში გმი­რუ­ლი სუ­ლის­კვე­თე­ბის, რე­ვო­ლუ­ცი­ო­ნე­რის და ხალ­ხის ფა­ვო­რი­ტის სტა­ტუსს. ვერ­ძე­ბი სუ­ლით მებ­რძო­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან, ამი­ტომ თუკი მათ რა­მის სჯე­რათ, შე­უძ­ლი­ათ ამ რწმე­ნით ისე "და­ა­ვად­დნენ", რომ გარ­შე­მო მყო­ფებ­შიც ვირუ­სულ ინ­ფექ­ცი­ა­სა­ვით გა­ავ­რცე­ლონ სა­კუ­თა­რი იდე­ე­ბი. ვერძს შე­უძ­ლია ბო­ლომ­დე და პრინ­ცი­პუ­ლად იბ­რძო­ლოს სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცი­ის და­სა­ცა­ვად, ამას­თან ერ­თად მისი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა გა­სა­ოც­რად მოქ­მე­დებს ხალ­ხზე, რის ხარ­ჯზეც ვერ­ძი ხში­რად ხდე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­თაყ­ვა­ნე­ბე­ლი ეროვ­ნუ­ლი გმი­რი.

ლომი 89% - სა­მე­ფო ხა­სი­ა­თი, რომ­ლი­თაც ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მზე აჯილ­დო­ებს, ლომს ანი­ჭებს უზო­მოდ დიდ სი­ა­მა­ყეს, სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბის ფლო­ბის უნარს, კე­თილ­შო­ბი­ლე­ბა­სა და ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რულ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. თუკი თან­და­ყო­ლილ, დიქ­ტა­ტუ­რის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას უგუ­ლე­ბელ­ყოფს ლომი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­ში შე­საძ­ლოა იქ­ცეს უპი­რო­ბო და სა­ყო­ველ­თაო სიყ­ვა­რუ­ლის სა­მიზ­ნე ლი­დე­რად, რომ­ლის საქ­ცი­ე­ლიც არა ერთი ან ორი, არა­მედ მთე­ლი სო­ცი­უ­მის­თვის იქ­ნე­ბა სა­მა­გა­ლი­თო და მი­სა­ბა­ძი.

მო­რი­ე­ლი 78% - ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ მო­რი­ე­ლის ხა­სი­ა­თი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ამ ადა­მი­ა­ნებ­ში გვხვდე­ბი­ან ინ­დი­ვი­დე­ბი, რო­მელ­თაც აქვთ უნა­რი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­ში გმი­რე­ბად არამ­ხო­ლოდ კარ­გი, არა­მედ ცუდი საქ­ცი­ე­ლის შე­დე­გა­დაც იქ­ცნენ. მო­რი­ელს პლა­ნე­ტა პლუ­ტო­ნი მარ­თავს - ბნე­ლე­თი მბრძა­ნე­ბე­ლი, რის ხარ­ჯზეც მო­რი­ე­ლის ბუ­ნე­ბა ე.წ. "რუ­ხის კარ­დი­ნა­ლის" სტა­ტუსს უფრო ეს­წრაფ­ვის, ვიდ­რე სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბა­დი ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ას. თუმ­ცა, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, მო­რი­ე­ლის ძა­ლა­უფ­ლე­ბა გა­ნუ­სა­ზღვრე­ლია იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი როცა იგი სი­ტუ­ა­ცი­ას თუნ­დაც კუ­ლი­სე­ბი­დან მარ­თავს. ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი, შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ახერ­ხე­ბენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სიმ­პა­თი­ის მა­ნი­პუ­ლა­ცი­უ­რი გზით დამ­სა­ხუ­რე­ბას. მოს­წონთ სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი და ხში­რად ქმნი­ან "მი­თებს" თა­ვი­სი პერ­სო­ნის გარ­შე­მო, რაც კი­დევ ერთი მე­თო­დია ხალ­ხის მხრი­დან ცხო­ვე­ლი ინ­ტე­რე­სის გა­სა­ჩე­ნად.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
1 წლ, 2 თ წინ
519