ცვლის თუ არა სიყვარული ზოდიაქოს ნიშნებს და როგორ

ადა­მი­ა­ნებს სიყ­ვა­რუ­ლი რა­დი­კა­ლუ­რად ცვლის. მაგ­რამ ზოგს უკე­თე­სო­ბის­კენ, ზოგ­საც დეგ­რა­და­ცი­ის­კენ უბიძ­გებს ეს გრძნო­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ დეგ­რა­და­ცი­ას და სტრესს არა­ჯან­სა­ღი კავ­ში­რე­ბი იწ­ვევს. ეს ყვე­ლა­ფე­რი კი ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ერ­თგავ­რი "კარ­მუ­ლი გაკ­ვე­თი­ლია" პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის ხელ­შე­სა­წყო­ბად. მა­ინც, რო­გორ მოქ­მე­დებს სიყ­ვა­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნებ­ზე და ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, ვინ რო­გო­რი ხდე­ბა, როცა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლია.

ცე­ცხლის ნიშ­ნე­ბი - ვერ­ძი, ლომი და მშვილ­დო­სა­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლო­ბი­სას ძა­ლე­ბის მო­ზღვა­ვე­ბას გრძნო­ბენ. ამ ადა­მი­ა­ნებს შე­უძ­ლი­ათ მარ­თლაც რომ "მთე­ბი გა­დად­გან" სიყ­ვა­რუ­ლის გამო, არი­ან სა­ოც­რად რო­მან­ტი­კუ­ლე­ბი და ანე­ბივ­რე­ბენ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს სი­ურპრი­ზე­ბით. თუმ­ცა, უნდა გვახ­სოვ­დეს, რომ ცე­ცხლს შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა სჭირ­დე­ბა, ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია პარტნი­ორ­მა მუდ­მი­ვად ტო­ნუს­ში ამ­ყო­ფოს ამ­გვა­რი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი, თო­რემ ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად იწყე­ბენ სხვა, უფრო და­მა­ინ­ტრი­გე­ბე­ლი საკბი­ლოს ძი­ე­ბას.

წყლის ნიშ­ნებს - კირჩხი­ბებს, მო­რი­ე­ლებ­სა და თევ­ზებს ღრმად, ემო­ცი­უ­რად და გა­სა­ო­ცა­რი ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბით უყ­ვართ. ისი­ნი ყო­ველ­თვის ეჭ­ვი­ა­ნე­ბი არი­ან საყ­ვა­რე­ლი ად­მა­ი­ა­ნის მი­მართ და ნაკ­ლე­ბად ღა­ლა­ტო­ბენ თა­ვა­დაც. გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ მხრივ მო­რი­ე­ლი გა­მო­ირ­ჩე­ვა. წყლის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბი სიყ­ვა­რულ­ში მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბას ავ­ლე­ნენ. შე­სა­ბა­მი­სად, უყ­ვართ ხან­გრძლი­ვი ვა­დით და ხში­რად საკ­მა­ოდ მტკივ­ნე­უ­ლიც კია მათ­თვის მსგავ­სი ემო­ცი­ე­ბი.

მი­წის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბი - კუ­რო­ე­ბი, ქალ­წუ­ლე­ბი და თხის რქე­ბი სიყ­ვა­რულ­შიც ისე­თი­ვე პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბას ავ­ლე­ნენ, რო­გორც სხვა ყვე­ლა­ფერ­ში ცხოვ­რე­ბა­ში. ამ ადა­მი­ა­ნე­ბის გრძნო­ბე­ბი ნელ-ნელა "იქო­ქე­ბა", სა­მა­გი­ე­როდ, მათ უყ­ვართ პარტნი­ო­რი გა­აზ­რე­ბუ­ლად და სტა­ბი­ლუ­რად. ისი­ნი იშ­ვი­ა­თად კარ­გა­ვენ თავს სიყ­ვა­რუ­ლის გამო და ყო­ველ­თვის მზად არი­ან ჯან­სა­ღი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის­თვის.

და­ბო­ლოს, ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის ნიშ­ნებს - ტყუპს, მერ­წყუ­ლებ­სა და სას­წო­რებს თავ­ქა­რი­ა­ნო­ბა ახა­სი­ა­თებთ სიყ­ვა­რულ­ში. მათ­თვის მარ­ტი­ვია ერთი პარტნი­ო­რი­დან მე­ო­რე­ზე გა­და­ნაც­ვლე­ბა. იმი­ტომ რომ ჰა­ე­რის ნი­შანს მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა იზი­დავს. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი პარტნი­ო­რი მო­სა­წყე­ნი და მო­ნო­ტო­ნუ­რია, ად­ვი­ლად იბეზ­რე­ბენ ისი­ნი მას. სიყ­ვა­რულ­ში არამ­დგრა­დო­ბა, ჰა­ე­რის ნიშ­ნის ბევ­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი თვი­სე­ბაა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
486
1 წლ, 7 თ წინ