ზოდიაქოს სუპერდედები

და მე­უღ­ლეა. თუმ­ცა, რე­ა­ლუ­რად ყვე­ლა სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­ში რო­დია ჩა­დე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა და რაც მთა­ვა­რია, მიდ­რე­კი­ლე­ბა, იყოს კარ­გი დედა. და­მე­თან­ხმე­ბით, კარ­გი დე­დო­ბა მხო­ლოდ ბავ­შვის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბას ან მის მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას არ ნიშ­ნავს. სა­ა­მი­სოდ არ­სე­ბობს რა­ღაც გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბი, რი­თაც ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ქალ­ბა­ტო­ნე­ბი ან არი­ან და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი, ან - არა. დღეს გვინ­და ზო­დი­ა­ქოს სუ­პერ­დე­დე­ბის სა­მე­უ­ლი გა­გაც­ნოთ.

კირჩხი­ბი - ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­გა­დად დე­დო­ბას კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო გა­ნა­გებს. ამი­ტომ ქალი კირჩხი­ბე­ბი და­ბა­დე­ბი­დან და მო­წო­დე­ბით არი­ან დე­დე­ბი. ალ­ბათ ძნე­ლად ნა­ხავთ ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელს, რო­მე­ლიც არ ოც­ნე­ბობს ოჯახ­სა და ბავ­შვზე. თუმ­ცა, უფრო მეტი კირჩხი­ბი რე­ა­ლო­ბა­ში ახორ­ცი­ე­ლებს ამ ოც­ნე­ბას და აუ­ცი­ლებ­ლად ჰყავს მი­ნი­მუმ ორი, მაქ­სი­მუმ სამი ან მეტი ნა­ში­ე­რი. კირჩხი­ბი უზო­მოდ მზრუნ­ვე­ლი, ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი და ხში­რად ზედ­მე­ტად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე მშო­ბე­ლია. მის­თვის მარ­ტი­ვია არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა ოჯა­ხის ინ­ტე­რე­სებ­სა და პრო­ფე­სი­ულ პერ­სპექ­ტი­ვას შო­რის. თუმ­ცა, ხში­რად წარ­მა­ტე­ბით უთავ­სებს ორი­ვეს.

ქალ­წუ­ლი - ქალ­წუ­ლის ზო­დი­ა­ქო ზრუნ­ვას­თან ასო­ცირ­დე­ბა. ამა­ოდ როდი ევ­ლი­ნე­ბა ამ ნიშ­ნით ქვეყ­ნი­ე­რე­ბას უამ­რა­ვი მედ­და და ექი­მი. შე­სა­ბა­მი­სად, ქალი, რო­მე­ლიც ქალ­წუ­ლის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა იდე­ა­ლუ­რი დედა და მე­უღ­ლეა. ქალ­წუ­ლებს კირჩხი­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით არა­სო­დეს გა­აჩ­ნი­ათ იდე­ა­ფიქ­სი შვი­ლის ყო­ლის კუ­თხით. თუმ­ცა, თუკი მა­ინც ხდე­ბი­ან დედა, პა­ტა­რას მი­მართ მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რა­დღე­ბით, მზრუნ­ვე­ლო­ბი­თა და სით­ბო­თი გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ამას­თან ერ­თად, ძა­ლი­ან კარ­გად ანა­წი­ლე­ბენ მათ მი­მართ სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და სიმ­კაც­რის დო­ზას. შე­სა­ბა­მი­სად, ქალ­წუ­ლის შვი­ლე­ბი არა­სო­დეს იზ­რდე­ბი­ან ზედ­მე­ტად და­მო­კი­დე­ბუ­ლი დე­და­ზე და ყო­ველ­თვის ახერ­ხე­ბენ შე­ი­ძი­ნონ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზ­მი.

თევ­ზე­ბი - სა­ოც­რად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი დე­დაა. თევ­ზი ქა­ლე­ბი გა­სა­ო­ცა­რი თავ­გან­წირ­ვის უნა­რით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. მით უმე­ტეს, თუკი საქ­მე შვილს და მის ინ­ტე­რე­სებს ეხე­ბა, ნე­ბის­მი­ე­რი თევ­ზი მზა­დაა გვერ­დზე გა­და­დოს სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი პა­ტა­რას ინ­ტე­რე­სე­ბის სა­ნაც­ვლოდ. თუმ­ცა, რბი­ლი ხა­სი­ა­თი­სა და გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბის გამო, დედა თევ­ზის შვი­ლე­ბი ზოგ­ჯერ უნე­ბის­ყო­ფო ან სუს­ტი ხა­სი­ა­თის ინ­დი­ვი­დე­ბად ყა­ლიბ­დე­ბი­ან. ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი ურ­ჩე­ვენ თევ­ზებს შვილს მაქ­სი­მა­ლუ­რად მის­ცეს პი­როვ­ნუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა და მი­აჩ­ვი­ოს იგი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
448
1 წლ, 6 თ წინ