3 ჭირვეული და ჯიუტი ქალი, რომლებსაც აზრს და ქცევას ვერაფრით შეაცვლევინებთ

შემ­თხვე­ვა­ში მა­ნამ სა­ნამ, სა­სურ­ვე­ლი მა­მა­კა­ცის ხელ­ში ჩაგ­დე­ბა აქვთ გან­ზრა­ხუ­ლი), მაგ­რამ არ­სე­ბო­ბენ ქა­ლე­ბი, რო­მელ­თა შტურ­მით აღე­ბაა სა­ჭი­რო, ან უა­რე­სი - მა­მა­კა­ცებს სა­ერ­თოდ არ სურთ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, იმ უბ­რა­ლო მი­ზე­ზით, რომ ისი­ნი ეკ­ლი­ა­ნი კაქ­ტუ­სი­ვით, მწა­რედ იკ­ბი­ნე­ბი­ან. თუმ­ცა, ისე­თი მა­მა­კა­ცე­ბიც არ­სე­ბო­ბენ (მარ­თა­ლია ცოტა რა­ო­დე­ნო­ბის), ვი­საც ზუს­ტად ამ­გვა­რი "სუს­ხი­ა­ნი ქა­ლე­ბის­კენ" მი­უ­წევს გული... ჩვენ გას­წავ­ლით ას­ტრო­ლო­გი­ურ ხერ­ხებს და მე­თო­დებს თუ რო­გორ გა­ნა­ი­ა­რა­ღოთ ერთი შე­ხედ­ვით უჟუმ­რი ქალი და რო­გორ მო­ა­ხერ­ხოთ ჭირ­ვე­უ­ლის მორ­ჯუ­ლე­ბა.

ჭირ­ვე­უ­ლი ნო­მერ პირ­ვე­ლი - ვერ­ძი
ბავ­შვო­ბის ასა­კი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, მა­მა­კა­ცე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში უფრო კარ­გად გრძნობს თავს ვიდ­რე სა­კუ­თა­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის, თუმ­ცა დი­დო­ბა­ში ეს ყვე­ლა­ფე­რი მა­მა­კა­ცებ­თან მე­გობ­რო­ბის ან უა­რე­სი პრო­ფე­სი­უ­ლი კონ­კუ­რენ­ცი­ის სა­ხით ვლინ­დე­ბა. ქალი ვერ­ძი მარ­თლაც მო­ი­კოჭ­ლებს ჭეშ­მა­რი­ტად ქა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბით ხა­სი­ათ­ში, მას არ შე­უძ­ლია იყოს ნაზი, მოქ­ნი­ლი და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი. რა­საც ფიქ­რობს პირ­და­პირ ამ­ბობს და არც იმას და­გი­დევთ დი­დად თუ რა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებს ამ საქ­ცი­ე­ლით სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ზე. მა­მა­კა­ცე­ბი გა­ურ­ბი­ან ასეთ ხისტ, უა­პე­ლა­ციო და უხეშ ქა­ლებს. მაგ­რამ ყვე­ლა მო­ნე­ტას ორი მხა­რე აქვს ეს ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ - ამი­ტომ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ვერ­ძი, სას­წორს ემ­სგავ­სე­ბა თუ, რა თქმა უნდა, ვინ­მემ მას­ში ამ გრძნო­ბის გაღ­ვი­ძე­ბა მო­ა­ხერ­ხა. სას­წო­რი ქა­ლე­ბის სი­ნა­ზე­ზე კი ლე­გენ­დე­ბი და­დის. სა­ი­მი­სოდ, რომ ვერ­ძი ქალი მო­არ­ჯუ­ლოს მა­მა­კაცს დიდი მოთ­მი­ნე­ბის უნა­რი, ტაქ­ტი და გამ­ჭრი­ა­ხი გო­ნე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ვერ­ძი მი­ა­მი­ტი ნი­შა­ნია, მი­ტომ მა­მა­კაც­მა მას ჭკუ­ი­თა და იუ­მო­რის გრძნო­ბით უნდა აჯო­ბოს. ნუ გა­მო­ი­ჩენთ სი­ხის­ტეს, დიქ­ტა­ტუ­რას, რა­საც ვერ­ძი არა­სო­დეს შე­ე­გუ­ე­ბა. თუმ­ცა და­ა­ნახ­ვეთ, რომ სუ­ლით ძლი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი ხართ, ამის გა­რე­შე იგი თქვენ მი­მართ პა­ტი­ვის­ცე­მას და­კარ­გავს.

ჭირ­ვე­უ­ლი ნო­მე­რი ორი - ლომი
მისი ხა­სი­ა­თის სირ­თუ­ლე იმა­ში მდგო­მა­რე­ობს, რომ ზედ­მე­ტად ამა­ყი და ამ­ბი­ცი­უ­რია და­ბა­დე­ბი­დან. ზოგ­ჯერ შე­საძ­ლოა გულ­ში გარ­კვე­უ­ლი ში­შიც ეპა­რე­ბა იმის გამო, რომ გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი პრე­ტენ­ზი­უ­ლო­ბის გამო სა­ერ­თოდ მარ­ტო არ დარ­ჩეს (ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, ლომი - ქალ­წუ­ლის მო­მიჯ­ნა­ვე ნი­შა­ნია და ბევ­რი ქალი ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ატა­რებს პი­რად კოს­მოგ­რა­მა­ში ქალ­წუ­ლის დიდ გავ­ლე­ნას, რაც თა­ვის მხრივ ზრდის პო­ტენ­ცი­უ­რი ში­ნა­ბე­რას სტა­ტუსს ლო­მებ­ში) თუმ­ცა, სი­ა­მა­ყე არ აძ­ლევს უფ­ლე­ბას, რომ მა­მა­კაცს მარ­ტი­ვად მო­სა­პო­ვე­ბელ ნა­დავ­ლად აგ­რძნო­ბი­ნოს თავი. ძალ­ზე ხში­რად ეს სხვა­დას­ხვა ტი­პის ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა­ში ვლინ­დე­ბა, ამი­ტომ ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ჰგო­ნი­ათ, რომ ამ დე­დოფ­ლუ­რი გა­რეგ­ნო­ბის ქალს აუ­ცი­ლებ­ლად დიდი ფული უნდა და­ა­ხარ­ჯონ, ძვირ­ფა­სი სა­ჩუქ­რე­ბით გა­ა­ნე­ბივ­რონ და ზო­გა­დად, თი­თის წვე­რებ­ზე უნდა ია­რონ მის გარ­შე­მო. რე­ა­ლუ­რად კი ლომი ქა­ლის გუ­ლის მო­სა­გე­ბად საკ­მა­რი­სია ...უბ­რა­ლო კომ­პლი­მენ­ტე­ბი. თუ თქვენ მას დილა-სა­ღა­მოს, ინ­ტენ­სი­უ­რად "მო­ა­მა­რა­გებთ" აღ­ტა­ცე­ბუ­ლი ფრა­ზე­ბით იმის თა­ო­ბა­ზე რო­გო­რი ლა­მა­ზი, ერ­თა­დერ­თი და გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლია, მერ­წმუ­ნეთ, ლომი მო­ში­ნუ­რე­ბულ კა­ტის კნუტს და­ემ­სგავ­სე­ბა მალე.

ჭირ­ვე­უ­ლი ნო­მე­რი სამი - მშვილ­დო­სა­ნი
ალ­ბათ ფილ­მებ­ში მა­ინც გი­ნა­ხავთ ვე­ლუ­რი ცხე­ნი - მუს­ტან­გი, რო­მელ­საც ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე მე­ტად უყ­ვარს უსა­ბე­ლოდ სირ­ბი­ლი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. და­ახ­ლო­ე­ბით იმა­ვე გრძნო­ბას იწ­ვევს მა­მა­კაც­ში ქალი მშვილ­დო­სა­ნი. იგი აღ­მერ­თებს და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას და ვე­რა­სო­დეს, ვე­რა­ვის­გან იტანს მცდე­ლო­ბას "უნა­გი­რი და­ად­გან" ან "ლა­გა­მი ამოს­დონ პირ­ში". ამი­ტომ მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც მას­თან გაც­ნო­ბის­თა­ნა­ვე ქორ­წი­ნე­ბა­ზე, ოჯახ­სა და მო­ვა­ლე­ო­ბებ­ზე იწყებს სა­უ­ბარს დიდი შან­სია მოკ­ლე ხან­ში საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის გა­რე­შე დარ­ჩეს. საქ­მე იმა­შია ძვირ­ფა­სო კა­ცე­ბო, რომ მშვილ­დო­სანს "სპე­ცი­ფი­კუ­რი ქა­მან­დი" სჭირ­დე­ბა. მან არა­სო­დეს უნდა იეჭ­ვოს ის, რომ ოდეს­მე თქვენ მის პი­რად თა­ვი­სუფ­ლე­ბას შე­ე­ხე­ბით. ნაკ­ლე­ბად გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ ხოლ­მე, ასე სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემთ თა­ვად გა­უჩ­ნდეს მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა ნე­ბის­მი­ე­რი ნა­ბი­ჯის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია წვრი­ლად ჩა­გა­ბა­როთ. მშვილ­დო­სა­ნი აღ­მერ­თებს მე­გობ­რულ ურ­თი­ერ­თო­ბას. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი ჭკუა გე­ყო­ფათ, რომ მის­თვის კარგ საყ­ვა­რელ­თან ერ­თად, კარ­გი მე­გო­ბა­რიც იყოთ ჩათ­ვლეთ, რომ ეს "ჭირ­ვე­უ­ლიც" მორ­ჯუ­ლე­ბუ­ლია.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
477
1 წლ, 6 თ წინ