GOGATV

ვინ გავიყოლოთ "შოპინგზე" - მამაკაცები, რომელთაც ქალის გემოვნება იდეალურად ესმით

რო­გორც წესი მა­მა­კა­ცე­ბი ლი­დე­რო­ბენ. ელი სა­ა­ბი, კარლ ლა­გერ­ფერ­დი, ვა­ლენ­ტი­ნო და ა.შ. ვრცე­ლი სიის ჩა­მოთ­ვლა შორს წაგ­ვიყ­ვანს, თუმ­ცა ფაქ­ტია, მა­მა­კა­ცებს ხში­რად გა­აჩ­ნი­ათ უნი­კა­ლუ­რი ნიჭი გა­ი­გონ ქა­ლის გე­მოვ­ნე­ბა და მე­ტიც, სწო­რად შე­მო­სონ იგი.

რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში ბევ­რი ქმა­რი არ ერე­ვა მე­უღ­ლის გარ­დე­რო­ბის შერ­ჩე­ვა­ში, ან თუ ერე­ვა არ­ცთუ მა­ინ­ცდა­მა­ინც კო­რექ­ტუ­ლად და "ნი­ჭი­ე­რად". თუკი ას­ტრო­ლო­გი­ურ ცოდ­ნას მო­ვიშ­ვე­ლი­ებთ და გა­დავ­ხე­დავთ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს, რო­მელ­თაც ე.წ. "ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კის" მქო­ნე პლა­ნე­ტე­ბი მფარ­ვე­ლო­ბენ მარ­ტი­ვად გა­ვარ­კვევთ იმას, რამ­დე­ნად ექ­ნე­ბა თქვენს პო­ტენ­ცი­ურ მე­ო­რე ნა­ხე­ვარს სურ­ვი­ლი და რაც მთა­ვა­რია უნა­რი, სა­ი­მი­სოდ, რომ სა­მო­სის არ­ჩე­ვა­ში და­გეხ­მა­როთ ან სუ­ლაც თა­ვად შე­გირ­ჩი­ოთ იგი... და­მე­თან­ხმე­ბით, ასე­თი ქმა­რი ჭეშ­მა­რი­ტი მო­ნა­პო­ვა­რი და სა­ჩუ­ქა­რია ნე­ბის­მი­ე­რი ქა­ლის­თვის. ასე არ არის განა?

ტყუ­პი - პლა­ნე­ტა მერ­კუ­რის მმარ­თვე­ლო­ბის ქვე­შაა, მერ­კუ­რი კი თა­ვი­სი ბუ­ნე­ბი­თა და არ­სით ე.წ. "ნე­იტ­რა­ლუ­რი პლა­ნე­ტე­ბის" რი­ცხვში შე­დის. ასეთ მა­მა­კაცს უყ­ვარს ლა­პა­რა­კი, მსჯე­ლო­ბა და კო­მუ­ნი­კა­ცია ზო­გა­დად, ამი­ტომ მას­თან ერ­თად სა­შო­პინ­გოდ სი­ა­რუ­ლი ქა­ლის­თვის ერთი დიდი სი­ა­მოვ­ნე­ბაა, იგი არა­მარ­ტო და­გეხ­მა­რე­ბათ სა­მო­სის შერ­ჩე­ვა­ში, არა­მედ იზ­რუ­ნებს იმა­ზეც, რომ მახ­ვი­ლი ენის წყა­ლო­ბით ნა­ვაჭ­რი გა­ცი­ლე­ბით იაფი გა­მო­ვი­დეს და რაც მთა­ვა­რია, გა­გამ­ხი­ა­რუ­ლებთ სა­სა­ცი­ლო ის­ტო­რი­ე­ბით ან ჭო­რე­ბით მთე­ლი შო­ფინ­გი­სას.

კირჩხი­ბი - ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მქო­ნე პლა­ნე­ტა მთვა­რე მარ­თავს მის ზო­დი­ა­ქოს. შე­სა­ბა­მი­სად, კირჩხი­ბი მა­მა­კა­ცი ქა­ლის­თვის იდე­ა­ლუ­რი მეგ­ზუ­რია არამ­ხო­ლოდ შო­პინ­გი­სას, არა­მედ კუ­ლი­ნა­რი­ის სამ­ყა­რო­შიც. რო­გორც წესი, კირჩხი­ბე­ბი გემ­რი­ე­ლად ჭა­მის დიდი მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან, თუმ­ცა მათ არამ­ხო­ლოდ ჭამა -კე­თე­ბაც დიდ სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებთ. ქა­ლის ფსი­ქო­ლო­გია, ისე­ვე რო­გორც მისი გე­მოვ­ნე­ბა კირჩხიბ მა­მა­კაცს ინ­ტუ­ი­ცი­ურ დო­ნე­ზე ეს­მის, ამი­ტომ მის­თვის მარ­ტი­ვია იყოს სა­უ­კე­თე­სო მრჩე­ვე­ლი სა­მო­სის შერ­ჩე­ვის კუ­თხით. გარ­და ამი­სა, იგი შე­სა­ნიშ­ნა­ვად მო­ა­ხერ­ხებს უთ­ქვე­ნო­დაც იყი­დოს სა­ჩუქ­რად ტან­საც­მე­ლი ან აქ­სე­სუ­ა­რი, რო­მე­ლიც აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბას მოგგვრით.

სას­წო­რი - პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რას მფარ­ვე­ლო­ბის ქვე­შაა, ამი­ტომ მას, თან­და­ყო­ლი­ლი გე­მოვ­ნე­ბა გა­აჩ­ნია ჩაც­მა-და­ხურ­ვის კუ­თხით. ამას­თან ერ­თად, იგი რბი­ლი და გა­ლან­ტუ­რი პარტნი­ო­რია, ნაკ­ლე­ბად ზღუ­დავს ქალს სა­კუ­თა­რი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბით. თუკი მო­რი­ე­ლის ზო­დი­ა­ქოს გავ­ლე­ნას გა­ნიც­დის (სას­წო­რი ხომ მო­რი­ე­ლის მო­მიჯ­ნა­ვე ნი­შა­ნია) იგი ბრუ­ტა­ლუ­რად სექ­სუ­ა­ლუ­რი და მომ­ხიბ­ვლე­ლიც იქ­ნე­ბა. მას­თან შე­გიძ­ლი­ათ ისა­უბ­როთ მო­და­ზე, ხე­ლოვ­ნე­ბა­ზე, ფილ­მებ­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე - მოკ­ლედ იგი, ყვე­ლა იმ თე­მა­ში ერ­კვე­ვა, რაც ქა­ლე­ბის­თვის ასე სა­ინ­ტე­რე­სოა და მა­მა­კა­ცე­ბის დიდი ნა­წი­ლი "უაზ­როდ დრო­ის ფლან­გვას" უწო­დებს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
347
1 წლ, 3 თ წინ