აფერისტები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - სამსახიობო ნიჭით დაჯილდოებული სამი ზოდიაქოს ნიშანი

ადა­მი­ა­ნუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი აქ­ტი­უ­რად ჩა­ა­ნაც­ვლა ვირ­ტუ­ა­ლურ­მა კო­მუ­ნი­კა­ცი­ამ, ალ­ბათ გა­ცი­ლე­ბით რთუ­ლია ამო­ვიც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც სამ­სა­ხი­ო­ბო ნი­ჭი­თაა და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი და სხვე­ბის მო­ტყუ­ე­ბის ხე­ლოვ­ნე­ბას ოს­ტა­ტუ­რად ფლობს. თუმ­ცა, თუკი ჩვენ ამა თუ იმ ინ­დი­ვი­დის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი ვი­ცით, სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია, გარ­კვე­უ­ლი წარ­მოდ­გე­ნა შეგ­ვექ­მნას იმის შე­სა­ხებ, რამ­დე­ნად არის გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი თქვენს ახალ ნაც­ნობ­ში პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის გრძნო­ბა და ხომ არ უყ­ვარს მას ე.წ. "ორ­მა­გი თა­მა­ში". ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ყვე­ლა არა მაგ­რამ დიდი ნა­წი­ლი ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი სამი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­სა "და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლია" გა­რეკ­ვე­უ­ლი სამ­სა­ხი­ო­ბო ტა­ლან­ტით, რო­მელ­საც ისი­ნი თუ პრო­ფე­სი­უ­ლად არა, ყო­ველ­დღი­ურ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში მა­ინც აქ­ტი­უ­რად იყე­ნე­ბენ. თა­ნაც ისე, რომ ხში­რად ბო­რო­ტი გან­ზრახ­ვაც არ უდევთ გულ­ში. სხვა­თა შო­რის "შავ სი­ა­ში" ე.წ. "გა­ო­რე­ბუ­ლი" ანუ დუ­ა­ლუ­რი ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მოხ­ვდნენ. ამი­ტომ გა­საკ­ვი­რიც არ არის, რა­ტომ ახა­სი­ა­თებთ მათ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის და და­ნა­პი­რე­ბის ხში­რი ცვლა ან სუ­ლაც და­ვი­წყე­ბა.

ტყუ­პი - მერ­კუ­რით მარ­თუ­ლი ნი­შა­ნია. ყვე­ლა­ზე მო­ლა­პა­რა­კე და თავ­ქა­რი­ა­ნი. მას არამ­ხო­ლოდ კარ­გად ეხერ­ხე­ბა სხვე­ბის დარ­წმუ­ნე­ბა თა­ვის სი­მარ­თლე­ში, არა­მედ გა­ცი­ლე­ბით უკეთ გა­მოს­დის ჭო­რე­ბის მი­ტან-მო­ტა­ნა და ადა­მი­ა­ნე­ბის რო­გორც და­კავ­ში­რე­ბა, ისე ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­და­კი­დე­ბა. ტყუ­პი უპა­სუ­ხის­მგებ­ლოა, ხში­რად აგ­ვი­ა­ნებს შეხ­ვედ­რებ­ზე ან სა­ერ­თოდ არ მო­დის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის ად­გილ­ზე. და განა იმი­ტომ, რომ ჩა­ე­ძი­ნა ან რა­ი­მე უბე­დუ­რე­ბა და­ა­ტყდა თავს, არა და არა. მან უბ­რა­ლოდ უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნო­ბა მო­ნა­ხა ან გა­ცი­ლე­ბით უფრო მომ­გე­ბი­ან წი­ნა­და­დე­ბას და­თან­ხმდა.

მშვილ­დო­სა­ნი - დე­მა­გო­გი­ის­კენ მიდ­რე­კი­ლი, სა­კუ­თარ უნი­კა­ლუ­რო­ბა­ში დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ნი­შა­ნია. მშვილ­დო­სანს უყ­ვარს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში გუ­რუს და მას­წავ­ლებ­ლის რო­ლის თა­მა­ში. მოს­წონს სა­ხალ­ხოდ ფი­ლო­სო­ფი­უ­რი მსჯე­ლო­ბა, მო­რა­ლის, ეთი­კის და პო­ლი­ტი­კის სა­კი­თხებ­ზე. თა­ნაც, რაც ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რია, იგი იმ­დე­ნად გულ­წრფე­ლად სა­უბ­რობს, რომ იშ­ვი­ა­თად შე­აქვს ვინ­მეს ეჭვი მისი ნათ­ქვა­მის სის­წო­რე­ში. თუმ­ცა, გა­მომ­დი­ნა­რე იქე­დან, რომ მშვილ­დო­სა­ნი იდე­ა­ლის­ტია, დღეს თუ რა­ღა­ცას თავ­გა­მო­დე­ბით ამ­ტკი­ცებ­და, ხვალ ამ "რა­ღა­ცის" მწვა­ვე მო­წი­ნა­აღ­მდე­გედ შე­იძ­ლე­ბა მოგ­ვევ­ლი­ნოს და ვე­რა­ვინ და­უმ­ტკი­ცებს მას სა­პი­რის­პი­როს.

თევ­ზე­ბი - იშ­ვი­ა­თად იტყუ­ე­ბა ბო­რო­ტი გან­ზრახ­ვით. თუმ­ცა, სურ­ვი­ლი უკე­თეს სამ­ყა­რო­ში იცხოვ­როს, თევ­ზე­ბის დიდ ნა­წილს აი­ძუ­ლებს რე­ა­ლო­ბა სა­სურ­ვე­ლის მო­დელ­ზე გა­და­ა­კე­თოს და შე­ა­ლა­მა­ზოს. მას შე­უძ­ლია აბ­სო­ლუ­ტუ­რად და­მა­ხინ­ჯე­ბუ­ლი წარ­მოდ­გე­ნა შე­გიქ­მნათ სი­ტუ­ა­ცი­ის და ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ხა­სი­ა­თე­ბი­სას. ამას­თან ერ­თად, ყვე­ლა­ფე­რი ეს შე­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­მო­უ­ვა, იმი­ტომ რომ ტყუ­ი­ლი, რომ­ლი­თაც მონ­დო­მე­ბით "გა­ბო­ლებთ" პირ­ველ რიგ­ში მის­თვის­ვეა მი­სა­ღე­ბი და მომ­ხიბ­ვლე­ლი. მას თა­ვი­სი ნა­უ­ბა­რის თა­ვად­ვე უპი­რო­ბოდ სჯე­რა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
521
1 წლ, 8 თ წინ