სუიციდისა და დეპრესიისკენ მიდრეკლი ზოდიაქოს ნიშნები - TOP სამეული

რომ ჩვენს გარ­შე­მო არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თად ფიქ­სირ­დე­ბა სუ­ი­ცი­დის ან მწვა­ვე დეპ­რე­სი­ის შემ­თხვე­ვე­ბი სა­სურ­ვე­ლია ვი­ცო­დეთ, კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებს გა­აჩ­ნი­ათ ყვე­ლა­ზე დიდი მიდ­რე­კი­ლე­ბა ამის­კენ... ეს ინ­ფორ­მა­ცია კი შე­სა­ბა­მი­სად მათ და­სახ­მა­რებ­ლად გა­მოგ­ვად­გე­ბა... რო­გორც ამ­ბო­ბენ - "სი­ტყვებს დიდი ძალა აქვთ".

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს რამ­დე­ნი­მე ნი­შან­ში გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლა­დაა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი მიდ­რე­კი­ლე­ბა დეპ­რე­სი­უ­ლო­ბი­სა და სუ­ი­ცი­დუ­რი შემ­თხვე­ვე­ბის­კენ.

სუ­ი­ცი­დის შემ­თხვე­ვებ­ში რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა ხში­რად ლი­დე­რო­ბენ ლო­მე­ბი 98% - რო­გორც გა­ირ­კვა, თვით­მკვლე­ლო­ბის­კენ ბევრ ლომს ხში­რად სა­კუ­თა­რი "ეგოს" მძაფ­რი შეგ­რძნე­ბა უბიძ­გებს. ლო­მის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მზე გახ­ლავთ. შე­სა­ბა­მი­სად, ნე­ბის­მი­ერ ლომ­ში მძლავ­რა­დაა ლი­დე­რო­ბის, დო­მი­ნან­ტო­ბის სურ­ვი­ლი და მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა. ამი­ტომ თუ ისე ხდე­ბა, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ინ­დი­ვიდს არ ეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ამ­ბი­ცი­ე­ბი და­იკ­მა­ყო­ფი­ლოს და ცხოვ­რე­ბა­ში წამ­ყვან პო­ზი­ცი­ას მი­აღ­წი­ოს, ხში­რად ას­რუ­ლებს სი­ცო­ცხლეს თვით­მკვლე­ლო­ბით - ასე იგი ფაქ­ტობ­რი­ვად გა­მო­ხა­ტავს სა­კუ­თარ თავს "სიკ­ვდი­ლით".

დეპ­რე­სი­ის­კენ ყვე­ლა­ზე მე­ტად მიდ­რე­კილ­თა შო­რის ლი­დე­რო­ბენ თხის რქე­ბი 92% - მარ­თა­ლია, თხის რქა საკ­მა­ოდ ძლი­ე­რი ნე­ბის­ყო­ფის და ამ­ტან ნიშ­ნათ ით­ვლე­ბა, მაგ­რამ ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ ამ ნი­შანს მარ­თავს პლა­ნე­ტა სა­ტურ­ნი - აკ­რძალ­ვე­ბი­სა და შე­ზღუდ­ვე­ბის პლა­ნე­ტა, რის გა­მოც ბევ­რი თხის რქა აშ­კა­რად გა­ნიც­დის ხა­სი­ათ­ში ოპ­ტი­მიზ­მის დო­ნის ნაკ­ლე­ბო­ბას, რის ხარ­ჯზეც მას ძალ­ზე ხში­რად უჭირს წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბებ­თან შე­გუ­ე­ბა და ყო­ვე­ლი მარ­ცხის შემ­დეგ სურ­ვი­ლი ეკარ­გე­ბა გა­აგ­რძე­ლოს ბრძო­ლა უკე­თე­სი მო­მავ­ლის­თვის. ამი­ტომ არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თია ფაქ­ტი, როცა თხის რქას ხან­გრძლი­ვი დეპ­რე­სია სტან­ჯავს და საკ­მა­ოდ უძ­ნელ­დე­ბა ამ მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მოს­ვლის და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის პე­რი­ო­დიც.

და­ბო­ლოს, დეპ­რე­სი­ი­სა და სუ­ი­ცი­დის­კენ ერ­თნა­ი­რი დო­ზი­თაა მიდ­რე­კი­ლია ქალ­წუ­ლი 90% - რო­გორც ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, ზო­დი­ა­ქოს ამ ნი­შანს სამ­ყა­როს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აღ­ქმა გა­აჩ­ნია, იგი ზედ­მე­ტად უღ­რმავ­დე­ბა ერთი შე­ხედ­ვით უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლებს. ამას­თან ერ­თად, ქალ­წულს კონ­კრე­ტუ­ლად ერთ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სტაგ­ნა­ცი­ის მავ­ნე ჩვე­ვაც ახა­სი­ა­თებს და ხში­რად ვე­რა­ფერს უხერ­ხებს ადა­მი­ა­ნებ­თან ემო­ცი­ურ მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბას. იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, როცა გო­ნე­ბით აც­ნო­ბი­ე­რებს, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი მის­თვის დამ­ღუპ­ვე­ლია. ცხოვ­რე­ბის ზედ­მე­ტად რე­ა­ლის­ტუ­რი ხედ­ვის გამო, იგი ძნე­ლად ახერ­ხებს დაძ­ლი­ოს დეპ­რე­სია რის ხარ­ჯზეც არა­ერ­გზის მი­დის გა­და­წყვე­ტი­ელ­ბამ­დე ჩა­ი­დი­ნოს სუ­ი­ცი­დი. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ქალ­წუ­ლებს ყვე­ლა­ზე მე­ტად მო­ე­თხო­ვე­ბათ იმუ­შა­ონ სა­კუ­თარ თა­ვა­ზე და რაც შე­იძ­ლე­ბა ხში­რად ჩა­ა­გო­ნონ სა­კუ­თარ თავს, რომ ცხოვ­რე­ბა მშვე­ნი­ე­რია, თუ ყო­ველ ჯერ­ზე "უწყი­ნა­რი ბუ­ზის სპი­ლოდ გა­დაქ­ცე­ვას" არ შე­ვეც­დე­ბით.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
477
1 წლ, 6 თ წინ