მოგცემთ თუ არა სამყარო გამდიდრების შანსს, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

რამ­დე­ნად შრო­მის­მოყ­ვა­რე, ეკო­ნო­მი­უ­რი მხარ­ჯვე­ლი ან კო­მერ­ცი­უ­ლი ნი­ჭის მქო­ნეა ესა თუ ის ინ­დი­ვი­დი. ძალ­ზე ხში­რად ბევ­რს უბ­რა­ლოდ უმარ­თლებს, ხვდე­ბა სა­ჭი­რო დროს, სა­ჭი­რო ად­გი­ლას და აქვს ბედ­ნი­ე­რე­ბა აკე­თოს საქ­მე, რო­მე­ლიც მას სი­ა­მოვ­ნე­ბას ანი­ჭებს. იმის კე­თე­ბა კი რისი კე­თა­ბაც გიყ­ვართ, ადრე თუ გვი­ან ყო­ველ­თვის იძ­ლე­ვა მა­ტე­რი­ა­ლურ შე­მო­სავ­ლებს. სიმ­დიდ­რე, რომ­ლის შე­სა­ხე­ბაც ადა­მი­ა­ნე­ბის 98% ოც­ნე­ბობს, ხში­რად ვი­ღა­ცის­თვის უბე­დუ­რე­ბი­სა და სირ­თუ­ლე­ე­ბის მი­ზე­ზიც შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს ცხოვ­რე­ბა­ში. იმის მი­ხედ­ვით, თუ რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია ადა­მი­ან­ში სუ­ლი­ე­რე­ბის დონე, გა­ნი­სა­ზღვრე­ბა მისი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. ამი­ტო­მაც ხდე­ბა რომ ზოგს, დიდი ფული უბ­რა­ლოდ "აფუ­ჭებს" და დეგ­რა­და­ცი­ის გზა­ზე დად­გო­მას აი­ძუ­ლებს, ისე რომ ხში­რად თა­ვა­დაც ვერ გა­უც­ნო­ბი­ე­რე­ბია ეს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე სამ­ყა­რო კა­ნონ­ზი­მი­ე­რია და შე­სა­ბა­მი­სად, ყვე­ლას როდი აძ­ლევს შანსს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი კუ­თხით მა­ღალ მაჩ­ვე­ნე­ბელს მი­აღ­წი­ოს, ზო­გი­ერ­თის­თვის სიმ­დიდ­რე და დეგ­რა­და­ცია შე­საძ­ლოა სი­ნო­ნი­მე­ბად იქ­ცეს ცხოვ­რე­ბა­ში.

მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ძა­ლი­ან ბევ­რი ას­ტრო­ლო­გი აწარ­მო­ებს პი­რად პრაქ­ტი­კას და დაკ­ვირ­ვე­ბას იმა­ზე, მა­ინც რა ნიშ­ნით არი­ან შერ­ჩე­უ­ლი ის ადა­მი­ა­ნე­ბი კოს­მო­სის მიერ, ვი­საც ეძ­ლე­ვა შან­სი დიდი ფული გა­მო­ი­მუ­შა­ოს. რო­გორც ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სტა­ტის­ტი­კა ცხად­ყოფს, ყვე­ლა­ზე ქუდ­ბე­დი­ა­ნე­ბი – მშვილ­დოს­ნე­ბი მსოფ­ლი­ოს მდი­დარ ადა­მი­ან­თა სი­ა­ში ერ­თობ მოკ­რძა­ლე­ბულ ბოლო ად­გი­ლებს იკა­ვე­ბენ. ამა­ში დამ­ნა­შა­ვე ფუ­ლის უთავ­ბო­ლოდ ფლან­გვის სიყ­ვა­რუ­ლია, რო­მე­ლიც მშვილ­დოს­ნე­ბის 90% ახა­სი­ა­თებს.

სა­ინ­ტე­რე­სოა ის ფაქ­ტიც, რომ სიმ­დიდ­რეს კარ­გად აგ­რო­ვე­ნებ ვერ­ძე­ბი და ტყუ­პი. რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ორი­ვე ნი­შა­ნი ერ­თობ იმ­პულ­სუ­რი და არ­ცთუ ეკო­ნო­მი­უ­რი და­მო­კიდ­ბუ­ლე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ამ ორის შემ­თხვე­ვა­ში სა­უ­კე­თე­სო ინ­ვეს­ტი­ცია მა­თი­ვე ინ­ტე­ლექ­ტი და ფან­ტა­ზი­ის უნა­რია. ვერ­ძიც და ტყუ­პიც ნო­ვა­ტო­რუ­ლი ხედ­ვის მქო­ნე, აქ­ტი­უ­რი, დი­ნა­მი­უ­რი ნი­შა­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, ბევ­რი მათ­გა­ნი სწო­რედ ამ თვი­სე­ბე­ბის წყა­ლო­ბით მდიდ­რდე­ბა.

მხო­ლოდ და მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი შრო­მის, გო­ნივ­რუ­ლი ეკო­ნო­მი­ი­სა და წინ­და­ხე­დუ­ლე­ბის ხარ­ჯზე მდიდ­რდე­ბი­ან ქალ­წუ­ლე­ბი და თხის რქე­ბი. თუმ­ცა, კი­დევ ერთ მი­წის ნი­შანს, კუ­როს იშ­ვი­ა­თად უწევს რომ გახ­დეს დიდი ფუ­ლის მფლო­ბე­ლი. მი­ზე­ზი ნაკ­ლე­ბი ამ­ბი­ცი­ე­ბია. ქალ­წუ­ლებ­სა და თხის რქებს კი ფუ­ლის შოვ­ნას­თან ერ­თად, კა­რი­ე­რუ­ლი ამ­ბი­ცი­ე­ბიც აწუ­ხებთ.

უამ­ბი­ცი­ო­თა და შე­და­რე­ბით პა­სი­ურ­თა სი­ა­ში არი­ან თევ­ზე­ბი და სას­წო­რე­ბი. აქვე ისიც უნდა ით­ქვას, რომ ერ­თიც და მე­ო­რეც ე.წ. "გა­ო­რე­ბუ­ლი ნიშ­ნის" წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია, რაც თა­ვის­თა­ვად მი­ა­ნიშ­ნებს იმა­ზე, რომ ამ ადა­მი­ა­ნებს დიდი ძა­ლის­ხმე­ვა სჭირ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ში არ­სე­ბუ­ლი ქა­ო­სი­სა და ყოყ­მა­ნის და­საძ­ლე­ვად. ამის გამო ბევ­რი მათ­გა­ნი უშ­ვებს კარგ შან­სებს უკე­თე­სი ფი­ნან­სუ­რი მო­მავ­ლის შე­საქ­მნე­ლად.

გან­სა­კუთ­რე­ბით ამ­ბი­ცი­ურ­თა კა­ტე­გო­რი­ა­ში ხვდე­ბი­ან ლო­მე­ბი და მო­რი­ე­ლე­ბი. ამ ხალ­ხს რო­გორც წესი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე გა­სა­ო­ცა­რი აღ­მას­ვლა-და­ცე­მის პე­რი­ო­დე­ბის გა­და­ტა­ნა უწევს ფი­ნან­სუ­რი კუ­თხით. პრობ­ლე­მა კი ის არის, რომ ერ­თიც და მე­ო­რეც მიდ­რე­კი­ლია სხვე­ბის ხარ­ჯზე გამ­დიდ­რდეს, მოს­წონს უფ­რო­სო­ბა, ვერ იტანს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლის როლ­ში ყოფ­ნას და ფი­ნან­სუ­რი მადა, ხში­რად უს­წრებს მათ რე­ა­ლურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს. შე­სა­ბა­მი­სად, დიდ სიმ­დიდ­რეს, ხში­რად მოს­დევს მათ ცხოვ­რე­ბა­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რი სი­ღა­ტა­კის ან სა­მარ­თლებ­რი­ვი და­ვის პრე­ცენ­დენ­ტი.

და­ბო­ლოს, ფი­ნან­სებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ში პო­ლა­რუ­ლად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა აქვთ მერ­წყუ­ლებ­სა და კირჩხი­ბებს. კირჩხი­ბე­ბის უმე­ტე­სო­ბა რაც არ უნდა გა­გიკ­ვირ­დეთ მდი­და­რი, მო­სა­ლოდ­ნე­ლი სი­ღა­რი­ბის ში­შით ხდე­ბა. ამ ხალ­ხის უმე­ტე­სო­ბას პა­ნი­კუ­რად ეში­ნია იმის, რომ ერთ დღე­საც გა­იღ­ვი­ძებს და მში­ე­რი დარ­ჩე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან ერ­თად. ამი­ტო­მაც ცდი­ლობს გა­მო­ი­მუ­შა­ოს მეტი და მეტი. პლუს ამას თით­ქმის ყო­ველ­თვის წუ­წუ­ნებს ფულ­ზე და არა­სო­დეს მი­აჩ­ნია თავი მდი­დარ ადა­მი­ა­ნად.

რაც შე­ე­ხე­ბა მერ­წყულს, მას ფული და კა­პი­ტა­ლის დაგ­რო­ვე­ბა არა­სო­დეს აინ­ტე­რე­სებს. ფუ­ლის მი­მართ მარ­ტო­ო­დენ "მომ­ხმა­რებ­ლუ­რი" და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­აჩ­ნია. სჭირ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა სა­ხის კე­თი­ლი საქ­მის ან ახი­რე­ბუ­ლი იდე­ის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. თუმ­ცა, რო­გორც დაკ­ვირ­ვე­ბე­ბი ცხად­ყოფს, ვინ თუ არა მერ­წყუ­ლი, ყვე­ლა­ზე ხში­რად ხდე­ბა დიდი ფუ­ლის პატ­რო­ნი, რო­მელ­საც არა­სო­დეს დაჰ­კან­კა­ლებს , ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ მერ­წყუ­ლის ქუდ­ბე­დი­ა­ნო­ბას მი­სი­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს ფუ­ლის მი­მართ – გა­იხ­სე­ნეთ მერ­წყუ­ლის სიმ­ბო­ლო, რო­მე­ლიც მთელ კა­ცობ­რი­ო­ბას "არ­წყუ­ლებს", ასე­ვეა ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით მერ­წყუ­ლიც, მის­თვის არ არ­სე­ბობს სო­ცი­ა­ლუ­რი და­ყო­ფა. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­კუ­თარ სიმ­დიდ­რეს იგი დიდსუ­ლოვ­ნად უნა­წი­ლებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ნე­ბის­მი­ე­რი ფე­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს. ჰოდა, როცა გა­ცე­მა-მი­ღე­ბის ბა­ლან­სი და­ცუ­ლია, რაღა თქმა უნდა სამ­ყა­რო ასე­თი ადა­მი­ა­ნის გამ­დიდ­რე­ბის­თვის არა­ერთ შანსს გა­მო­ი­მე­ტებს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
408
1 წლ, 6 თ წინ