რა არის ყველაზე დიდი ბედნიერება ზოდიაქოს ნიშნებისთვის?

ზო­გის­თვის შე­საძ­ლოა იგი მდიდ­რუ­ლი ავ­ტო­მო­ბი­ლის ან ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი სა­მო­სის ყიდ­ვის ფუ­ფუ­ნე­ბა იყოს, ზოგს კი ისიც აბედ­ნი­ე­რებს, თუკი მის­თვის ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი და ოჯა­ხის წევ­რე­ბი ჯან­მრთე­ლი და და­პუ­რე­ბუ­ლი ჰყავს. ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა ეტაპ­ზე, ადა­მი­ა­ნე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა იც­ვლე­ბა ბევ­რი რა­მის მი­მართ, მათ შო­რის ბედ­ნი­ე­რე­ბის აღ­ქმაც იც­ვლე­ბა და ის, რაც დღეს უდი­დეს სი­ა­მოვ­ნე­ბას გვა­ნი­ჭებ­და, ხვალ შე­საძ­ლოა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მო­სა­წყე­ნად იქ­ცეს ჩვენ­თვის. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს აქვს კონ­კრე­ტუ­ლად მის­თვის "შე­სა­ბა­მი­სი" კრი­ტე­რი­უ­მი და მო­თხოვ­ნა სა­ი­მი­სოდ, რომ იყოს ბედ­ნი­ე­რი. ვი­ღა­ცის­თვის ეს საქ­მეა, ვი­ღა­ცის­თვის შვი­ლე­ბის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბა, ზო­გი­ერ­თის­თვის კი მუდ­მი­ვი და უღა­ლა­ტო პარტნი­ო­რი გვერ­დით.

ვერ­ძი ბედ­ნი­ე­რია თუკი ლი­დე­რო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს. მას ყვე­ლა­ზე მე­ტად პრო­ფე­სი­უ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი, ახალ-ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა და სა­ყო­ველ­თაო აღი­ა­რე­ბა აბედ­ნი­ე­რებს.

კურო ბედ­ნი­ე­რია, თუკი ფი­ნან­სუ­რად სტა­ბი­ლუ­რად გრძნობს თავს. მსხვილ სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­თან ერ­თად კუ­როს კომ­ფორ­ტი, კარ­გი საკ­ვე­ბი და ოჯა­ხუ­რი, თბი­ლი ატ­მოს­ფე­როც აბედ­ნი­ე­რებს.

ტყუ­პი ბედ­ნი­ე­რია, თუკი გა­აჩ­ნია მუდ­მი­ვი ერუ­დი­ცი­ის, ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. სა­ინ­ტე­რე­სო სა­ნაც­ნო­ბო წრე და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბი ცხოვ­რე­ბა­ში.

კირჩხი­ბი ბედ­ნი­ე­რია, თუკი იცის, რომ მისი ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და მრა­ვალ­რი­ცხო­ვა­ნი ნა­თე­სა­ვე­ბი მი­სით კმა­ყო­ფი­ლი და ბედ­ნი­ე­რი არი­ან. მას ასე­ვე უზო­მოდ აბე­დე­ნი­ე­რებს შვი­ლე­ბის წარ­მა­ტე­ბა.

ლომი ბედ­ნი­ე­რია, თუკი სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე იბრწყი­ნოს და მო­ი­წო­ნოს თავი სა­კუ­თა­რი კე­თი­ლი საქ­მე­ე­ბით. მას ფუ­ფუ­ნე­ბის საგ­ნე­ბი და მდიდ­რუ­ლი სა­ჩუქ­რე­ბიც აბედ­ნი­ე­რებს.

ქალ­წუ­ლი ბედ­ნი­ე­რია, თუკი დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლია, რომ მის ჯან­მრთე­ლო­ბას არა­ფე­რი ემუქ­რე­ბა. არა­ნაკ­ლებ აბედ­ნი­ე­რებს მას იმის შეგ­რძნე­ბა, რომ ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ფე­რი მის მიერ, წი­ნას­წარ და­სა­ხუ­ლი გეგ­მის მი­ხედ­ვით მი­დის.

სას­წო­რი ბედ­ნი­ე­რია, თუკი გვერ­დით ეგუ­ლე­ბა ვინ­მე, ვი­საც შე­უძ­ლია ჩა­ე­ხუ­ტოს. მის­თვის ბედ­ნი­ე­რე­ბაა ასე­ვე სა­ინ­ტე­რე­სო თა­ნა­მო­სა­უბ­რის, აზ­რის გამ­ზი­ა­რებ­ლის ყოლა.

მო­რი­ე­ლი , რაც არ უნდა გა­გიკ­ვირ­დეთ ხში­რად ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა სა­შუ­ა­ლე­ბა აქვს პე­რი­ო­დუ­ლად ვინ­მეს ნერ­ვე­ბი მო­უ­შა­ლოს. არა­ნაკ­ლებ ბედ­ნი­ე­რე­ბას ანი­ჭებს მას იმის ცოდ­ნა, რომ სი­ტუ­ა­ცია მისი მხრი­დან სრულ კონ­ტროლს ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა აქვს სა­შუ­ა­ლე­ბა ბევ­რი იწან­წა­ლოს და იმოგ­ზა­უ­როს. მას ასე­ვე აბედ­ნი­ე­რებს ბავ­შვებ­თან და ცხო­ვე­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა.

თხის რქა ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა იცის, რომ მისი შრო­მა ჯე­როვ­ნად ფას­დე­ბა შე­სა­ბა­მი­სი წინსვლის პრეს­პექ­ტი­ვით სამ­სა­ხურ­ში. არა­ნაკ­ლებ აბედ­ნი­ე­რებს მას იმის ცოდ­ნა, რომ ოჯა­ხის წევ­რე­ბი აფა­სე­ბენ და პა­ტივს სცე­მენ მის აზრს.

მერ­წყუ­ლი ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა არა­ვინ უზღუ­დავს თა­ვი­სუფ­ლე­ბას. მას ასე­ვე აბედ­ნი­ე­რებს რამ­დე­ნი­მე სხვა­დას­ხვა საქ­მით გა­ტა­ცე­ბა ან მე­გობ­რე­ბის წრე­ში ზო­გადსა­კა­ცობ­რიო თე­მებ­ზე მსჯე­ლო­ბა.

თევ­ზე­ბი ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა იცის, რომ ვი­ღაც არ­სე­ბობს, ვინც თავ­ზე ხელს გა­და­უს­ვამს, ცხელ ჩაის და­ა­ლე­ვი­ნებს და ეტყვის, რომ მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა შე­უძ­ლია ჰქონ­დეს მისი იმე­დი. ბედ­ნი­ე­რია მა­შინ, როცა იცის, რომ მისი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა სხვებ­საც შე­უძ­ლი­ათ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
520
1 წლ, 9 თ წინ