რომელი ნიშნის ქალი გაპატიებთ ყველა შეცდომას და ღალატის შემთხვევაშიც კი მიგიღებთ უკან? - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

რო­გორც მა­მა­კა­ცე­ბის დიდი ნა­წი­ლი მი­იჩ­ნევს, ეს ერთ-ერთი პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია სა­ი­მი­სოდ, რომ ამ უკა­ნას­კნელს ქალ­თან ოჯა­ხის შექ­მნა მო­უნ­დეს. ყვე­ლა­ნი ვცო­დავთ ცოტ-ცო­ტას, ოღონდ სხვა­დას­ხვა კუ­თხით, შე­სა­ბა­მი­სად, ქალი, რო­მე­ლიც ლო­ი­ა­ლუ­რად (და არა მო­ნუ­რად!) ეკი­დე­ბა ქმრის შეც­დო­მებს იქ­ნებ დი­ა­ხაც რომ უფრო ჭკვი­ა­ნი და და­სა­ფა­სე­ბე­ლია, ვიდ­რე ის, ვინც სა­კუ­თარ პრინ­ცი­პებს აყო­ლი­ლი და­უ­ფიქ­რებ­ლად ან­გრევს ურ­თი­ერ­თო­ბებს?

თუმ­ცა, მო­დით, ამ თე­მა­ზე ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რიც გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ და გა­ვი­გოთ, მა­ინც რო­მე­ლი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებს უად­ვილ­დე­ბათ მე­უღ­ლის­თვის ღა­ლა­ტის ან უბ­რა­ლოდ ცუდი საქ­ცი­ე­ლის ხში­რად პა­ტი­ე­ბა.

კირჩხი­ბი - მის­თვის ოჯა­ხის კულ­ტი ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე და ყვე­ლა­ფერ­ზე მაღ­ლა დგას. ამი­ტომ იშ­ვი­ა­თად ან­გრევს ოჯახს თუნ­დაც მა­მა­კა­ცის მხრი­დან ღა­ლა­ტის გამო. მარ­თა­ლია, სა­შინ­ლად ეჭ­ვი­ა­ნი, სენ­სი­ტი­უ­რი და გან­ცდი­ა­ნია, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ გუ­ლის­ტკე­ნა მე­ო­რე ნა­ხევ­რის მხრი­დან დიდ­ხანს ახ­სოვს, მაგ­რამ ოჯახს გა­რეთ მა­ინც არ გა­ი­ტანს პი­რად პრობ­ლე­მებს და მით უმე­ტეს, არა­ვის გა­ა­ხა­რებს ამ ფაქ­ტის გამო. ხში­რად სწი­რავს ოჯა­ხის ინ­ტე­რე­სებს სა­კუ­თარ პრო­ფე­სი­ულ ან პი­როვ­ნულ მის­წრა­ფე­ბებს. თუმ­ცა, მი­აჩ­ნია, რომ ამ მხრივ ნე­ბის­მი­ე­რი მსხვერ­პლი გა­მარ­თლე­ბუ­ლია.

სას­წო­რი - ძა­ლი­ან რბი­ლი და ლო­ა­ლუ­რია რო­გორც მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი. მაქ­სი­მა­ლუ­რად ცდი­ლობს ოჯა­ხუ­რი კონ­ფლიქ­ტე­ბი და ხმა­უ­რი ყო­ველ­თვის აი­ცი­ლოს თა­ვი­დან. ამი­ტომ ის­ტე­რი­კებს არა­სო­დეს გა­უ­მარ­თავს კაცს, თუნ­დაც ამ უკა­ნას­კნელ­მა თავს ცო­ტა­ო­დე­ნი "ცუღ­ლუ­ტო­ბის" უფ­ლე­ბა მის­ცეს. იგი ბრძნუ­ლად ეკი­დე­ბა სირ­თუ­ლე­ებს ოჯახ­ში, ამი­ტომ ყო­ველ­თვის აქვს იმის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ მო­ით­მი­ნოს და უკე­თეს მო­მა­ვალ­ზე იოც­ნე­ბოს. მას პა­ტივს სცე­მენ მა­მა­კა­ცე­ბი ზუს­ტად ამ გამ­გე­ბი­ა­ნი ხა­სი­ა­თის და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბის გამო.

თევ­ზე­ბი - ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რი, თა­ნამ­გრძნო­ბი და გულ­ჩვი­ლი ქა­ლია. პარტნი­ორ­ზე მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბა ახა­სი­ა­თებს, ამი­ტომ ხში­რად პა­ტი­ობს ღა­ლატს და აუ­ტა­ნელ საქ­ცი­ელს მე­უღ­ლეს იმ მო­ტი­ვით, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი "მისი ბე­დია" და ეს ტვირ­თი უნდა ბო­ლომ­დე ატა­როს. რო­გორც წესი, მა­მა­კაც­ში ხში­რად იწ­ვევს სიბ­რა­ლუ­ლის გრძნო­ბას მისი უსუ­სუ­რი იმი­ჯი და უმ­წეო ხა­სი­ა­თი. ამი­ტომ მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი ხში­რად ზუს­ტად ამ და­ნა­შა­უ­ლის გრძნო­ბის გამო უბ­რუნ­დე­ბა მას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
502
1 წლ, 7 თ წინ