რაზე ოცნებობენ ზოდიაქოს ნიშნები

რომ ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნის მის­წრა­ფე­ბა, მისი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხებს ეფუძ­ნე­ბა. ამი­ტომ ის თუ ვინ, რაზე ოც­ნე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლად მარ­ტი­ვი გა­მო­საც­ნო­ბია თუკი მისი და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღი ზუს­ტად ვი­ცით.

ვერ­ძი - პირ­ვე­ლო­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს საქ­მე­შიც და სიყ­ვა­რულ­შიც. ლი­დე­რის პო­ზი­ცი­ის გა­რე­შე ის უბ­რა­ლოდ უფუნ­ქციო ადა­მი­ა­ნად იგ­რძნობს თავს.

კურო - სტა­ბი­ლუ­რო­ბა­ზე და მშვიდ ცხოვ­რე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს. ფი­ნან­სუ­რი კე­თილ­დღე­ო­ბის და ასე თუ ისე პროგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი მო­მავ­ლის გა­რე­შე კურო ნერ­ვი­უ­ლი და აგ­რე­სი­უ­ლი ხდე­ბა.

ტყუ­პი - მისი ოც­ნე­ბე­ბი ცხოვ­რე­ბის სხვა­დას­ხვა ეტაპ­ზე იც­ვლე­ბა, თა­ნაც კარ­დი­ნა­ლუ­რად. თუმ­ცა ერთი რამ უც­ვლე­ლი რჩე­ბა - ის მრა­ვალ­ფე­რო­ვან ცხოვ­რე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს და სა­შინ­ლად ეში­ნია რუ­ტი­ნის.

კირჩხი­ბი - ოჯახ­ზე, მყუდ­რო კე­რა­სა და შვი­ლებ­ზე ოც­ნე­ბობს ყო­ველ­თვის გუ­ლის გულ­ში. კირჩხი­ბი ბედ­ნი­ე­რია, როცა იცის, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი­თაა გა­რე­მო­ცუ­ლი და ამ ადა­მი­ა­ნებს იგი ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბა.

ლომი - ძა­ლა­უფ­ლე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს. ამი­ტომ ყველ­გან და ყო­ველ­თვის უფ­რო­სო­ბის სურ­ვი­ლი გა­აჩ­ნია. და არამ­ხო­ლოდ გა­აჩ­ნია, შე­უძ­ლია კი­დეც. მან უნდა იბრწყი­ნოს რო­გორც მე­ფემ (დე­დო­ფალ­მა).

ქალ­წუ­ლი - არა­სო­დეს ოც­ნე­ბობს! მისი მიზ­ნე­ბი ყო­ველ­თვის ას­რუ­ლე­ბა­დი და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად რე­ა­ლუ­რია.

სას­წო­რი - ლა­მაზ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ზე, ჰარ­მო­ნი­ულ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­შირ­ზე და მშვიდ, დახ­ვე­წილ გა­რე­მო­ში ცხოვ­რე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს. ქა­ო­სი, მის­თვის დეპ­რე­სი­ის წყა­როა.

მო­რი­ე­ლი - სა­ინ­ტე­რე­სო და მძაფ­რი ემო­ცი­ე­ბით სავ­სე ცხოვ­რე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს. რო­გორც წესი, ყვე­ლა მო­რი­ელს აქვს სურ­ვი­ლი და­ი­პყროს დიდი მწვერ­ვა­ლი, გად­მოხ­ტეს პა­რა­შუ­ტი­დან ან დიდი სის­წრა­ფით ატა­როს მან­ქა­ნა ავ­ტო­ბან­ზე.

მშვილ­დო­სა­ნი - მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ხე­ტი­ალ­ზე და სხვა­დას­ხვა ქვეყ­ნე­ბის ნახ­ვა­ზე ოც­ნე­ბობს. თუმ­ცა ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში ამ ოც­ნე­ბას, ნა­წი­ლობ­რივ მა­ინც აუ­ცი­ლებ­ლად ის­რუ­ლებს. ზოგ­ჯერ იმით, რომ სა­მუ­შა­ოს ირ­ჩევს ისეთს, რომ­ლის გა­მოც იძუ­ლე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა იმოგ­ზა­უ­როს.

თხის რქა - მა­ღალ სო­ცი­ა­ლურ სტა­ტუს­ზე, თა­ნამ­დე­ბო­ბა­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ად­გი­ლის და­კა­ვე­ბა­ზე ოც­ნე­ბობს. თუმ­ცა მის ოც­ნე­ბა­ში ამ სა­პა­ტიო ად­გი­ლის და­კა­ვე­ბა, მას­თან ერ­თად ოჯა­ხის წევ­რებ­მა და შვი­ლებ­მაც უნდა შეძ­ლონ.

მერ­წყუ­ლი - მო­მავ­ლის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის და­ტესტვა­ზე ოც­ნე­ბობს. სი­ა­მოვ­ნე­ბით იმოგ­ზა­უ­რებ­და მთვა­რე­ზე ან მარსზე. დაბ­რუნ­დე­ბო­და დრო­ის მან­ქა­ნით შუა სა­უ­კუ­ნე­ებ­ში და გა­არ­კვევ­და, შე­ე­ჯა­ხე­ბა თუ არა დე­და­მი­წას რე­ა­ლუ­რად მო­მა­ვალ­ში ავადსახ­სე­ნე­ბე­ლი მე­ტე­ო­რი.

თევ­ზე­ბი - გა­მუდ­მე­ბით ოც­ნე­ბობს და ფაქ­ტობ­რი­ვად რე­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბის­თვის დრო სა­ერ­თოდ აღარ რჩე­ბა.

წყარო; ambebi.ge/astrology/
501
1 წლ, 9 თ წინ