TOP სამი ყველაზე ეგოისტი მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

არი­ან, მაგ­რამ ეგო­იზ­მის დო­ნეს, მარ­ტო­ო­დენ ადა­მი­ა­ნის სქე­სი ნამ­დვი­ლად არ გა­ნა­პი­რო­ბებს. ხა­სი­ა­თის ამ მან­კი­ერ თვი­სე­ბა­ზე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია აღ­ზრდა, გე­ნე­ო­ლო­გია, სო­ცი­ა­ლუ­რი ფონი და რაც მთა­ვა­რია, ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი... რო­გორც ას­ტრო­ლო­გე­ბი ვა­რა­უ­დო­ბენ, მა­მა­კა­ცებს შო­რის გა­ცი­ლე­ბით მეტი ეგო­ის­ტი და თავ­კერ­ძა ადა­მი­ა­ნი გვხვდე­ბა, იმი­ტომ რომ სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს უფრო აქვთ გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი თავ­გან­წირ­ვი­სა და მსხვერ­პლის გა­ღე­ბის ნიჭი. თუმ­ცა, ეს იმას როდი ნიშ­ნავს, რომ მა­მა­კა­ცე­ბი ერ­თმნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ყვე­ლა­ნი ეგო­ის­ტე­ბი არი­ან. ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რი­საც არა­ერთ ღირ­სე­ულ ინ­დი­ვიდს ვხვდე­ბით. სა­მა­გი­ე­როდ, ისე­თე­ბიც ბლო­მად არი­ან, ვი­საც სა­კუ­თა­რი ეგო­იზ­მი რო­გორც წესი, სუ­ლაც არ მი­აჩ­ნია ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბად. უფრო მე­ტიც, ამ თვი­სე­ბას იგი "თა­ვი­სუფ­ლე­ბის სიყ­ვა­რულს" უწო­დებს. მო­დით, ვნა­ხოთ ყვე­ლა­ზე დიდი ოდე­ნო­ბით რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მამ­რებ­ში გვხვდე­ბი­ან ეგო­ის­ტე­ბი.

ვერ­ძი – სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია, ვერ­ძე­ბი (ორი­ვე სქე­სის) ეგო­იზ­მის დიდი დო­ნით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. თუმ­ცა, მათი ხა­სი­ა­თის კი­დევ ერთი თვი­სე­ბა ბავ­შვუ­რო­ბა და სი­ა­ლა­ლე ხში­რად ხდე­ბა მი­ზე­ზი იმი­სა, რომ ვერძს ამ და­ნა­შა­ულს პა­ტი­ო­ბენ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი. მა­მა­კა­ცი ვერ­ძი უმაღ­ლე­სი დო­ნის ეგო­ცენ­ტრი­კია. იგი ვერ იტანს შე­ზღუდ­ვებს და ქორ­წი­ნე­ბა­ში მყო­ფიც კი თავს ში­ნა­გა­ნად "თა­ვი­სუ­ფალ" მა­მა­კა­ცად აღიქ­ვამს. ამი­ტომ მე­უღ­ლის მხრი­დან ნე­ბის­მი­ერ ზე­წო­ლა­სა და მით უმე­ტეს მო­თხოვ­ნას კომ­პრო­მი­სი­სა და დათ­მო­ბე­ბის შე­სა­ხებ, ვერ­ძი მძაფ­რი პრო­ტეს­ტის გრძნო­ბით და აგ­რე­სი­ით ხვდე­ბა.

ტყუ­პი – ამ კა­ცის პრობ­ლე­მა ცვა­ლე­ბა­დო­ბა და მუდ­მი­ვი სი­ახ­ლე­ე­ბის ძი­ე­ბაა ცხოვ­რე­ბა­ში. ტყუ­პი ჰა­ე­რის ნი­შა­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, ზო­დი­ა­ქო ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კაცს ყვე­ლა­ზე მე­ტად შე­ე­ფე­რე­ბა ეპი­თე­ტი "თავ­ქა­რი­ა­ნი". მას ძა­ლი­ან არ უყ­ვარს პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბი და ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს თავი და­იძ­ვრი­ნოს ამა თუ იმ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბის­გან. ოჯა­ხი ტყუ­პის­თვის მისი ტრა­დი­ცი­უ­ლი გა­გე­ბით, მო­სა­წყე­ნი და ერ­თფე­რო­ვა­ნი რუ­ტი­ნაა. ამი­ტომ იგი სინ­დი­სის ქენ­ჯნის გა­რე­შე ეძებს ხოლ­მე ძალ­ზე ხში­რად გა­სარ­თობს და გუ­ლის გა­და­სა­ყო­ლე­ბელს.

მშვილ­დო­სა­ნი – მის ან­გა­რიშ­ზე, რო­გორც წესი ათო­ბით გულ­გა­ტე­ხი­ლი და იმედ­გაც­რუ­ე­ბუ­ლი ქალ­ბა­ტო­ნი მო­დის. კაც­მა რომ თქვას, ბუ­ნე­ბით გულ­ღია და ოპ­ტი­მისტ მშვილ­დო­სანს ცუდი გან­ზრახ­ვა არც ერთი, მო­რი­გი "ლოვ-სთო­რის" და­წყე­ბი­სას არ გა­აჩ­ნია. მაგ­რამ მას წრე­გა­და­სუ­ლად უყ­ვარს სა­კუ­თა­რი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა, სწო­რედ ეს ხდე­ბა მი­ზე­ზი იმი­სა, რომ უფრო სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბებს ეს კაცი ცე­ცხლი­ვით გა­ურ­ბის და მზა­დაა ამის­თვის "ეგო­ის­ტის" იარ­ლი­ყიც ატა­როს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
511
1 წლ, 7 თ წინ