რა კავშირშია ასტროლოგია მეგობრების სწორად შერჩევასთან?

ზო­გა­დად, არ­სე­ბობს მო­სა­ზა­რე­ბა, რომ "მსგავ­სი იზი­დავს მსგავსს" – შე­სა­ბა­მი­სად, თუ ცხოვ­რე­ბა­ში ღა­ლატ­სა და ორ­პი­რო­ბას ვხვე­ბით, ე.ი. ოდეს­მე გუ­ლის სიღ­რმე­ში თა­ვა­დაც გაგ­ვივ­ლია ფიქ­რად იგი­ვეს გა­კე­თე­ბის ალ­ბა­თო­ბა... თუმ­ცა, მე­გობ­რე­ბის სწო­რად შერ­ჩე­ვა­ში ერთ-ერთი, ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რის თა­მა­ში ას­ტრო­ლო­გი­ა­საც შე­უძ­ლია. საქ­მე იმა­შია, რომ ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც ჩვენ ხში­რად სა­კუ­თარ ემო­ცი­ებს, აზ­რებს და ხში­რად მო­მავ­ლის გეგ­მებს ვან­დობთ, ზოგ­ჯერ სავ­სე­ბით კა­ნონ­ზო­მი­ე­რად გვიგ­ზავ­ნის კოს­მო­სი...

ჩვენ ხში­რად ვუ­მე­გობ­რდე­ბით მათ ვის­თა­ნაც ე.წ. "მე­თერ­თმე­ტე სახ­ლის" კავ­ში­რი გვაქვს. ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად თორ­მე­ტი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი არ­სე­ბობს, მათ კი თორ­მეტ სხვა­დას­ხვა სახლზე გა­აჩ­ნი­ათ გავ­ლე­ნის უფ­ლე­ბა. ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სახ­ლე­ბი სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ებს შე­ე­სა­ბა­მე­ბა, მათ­გან მე­თერ­თმე­ტე სახ­ლი კი მე­გობ­რო­ბის თე­მას "კუ­რი­რებს", ამი­ტომ სა­ი­მი­სოდ, რომ ერ­თგუ­ლი და კარ­გი მე­გო­ბა­რი ვი­პოვ­ნოთ ჩვე­ნი ნიშ­ნის შემ­დეგ, მე­თერ­თმე­ტე ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი უნდა გა­დავ­თვა­ლოთ (მა­გა­ლი­თად თუ თქვენ ვერ­ძი ხართ თქვენ­გან მე­თერ­თმე­ტე ნი­შა­ნი მერ­წყუ­ლი იქ­ნე­ბა, თუკი ტყუ­პია თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი მე­თერ­თმე­ტე რი­გი­თო­ბის მხრივ კურო გა­მო­დის და ა.შ.). სწო­რედ ის იქ­ნე­ბა იდე­ა­ლუ­რი მე­გობ­რო­ბა­ში.

არა­ნაკ­ლებ სა­ინ­ტე­რე­სოა ჩვენ­გან მე­ცხრე ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­თან კავ­ში­რი – მე­ცხრე სახ­ლი შე­მეც­ნე­ბის, გა­ნათ­ლე­ბის სახ­ლია. ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი ნიშ­ნი­დან მე­ცხრე ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე და­ი­ბა­და აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ი­ტანს ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბის ცვლის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბას . მან შე­საძ­ლოა რა­ი­მე ახა­ლი ცოდ­ნაც გაგ­ვი­ზი­ა­როს და ახ­ლე­ბუ­რი ხედ­ვა გვას­წავ­ლოს ამა თუ იმ სა­კი­თხის მი­მართ.

ხოლო მათ­თვის ვინც მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა-დროს­ტა­რე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ინ­დი­ვი­დია , მე­გო­ბა­რი მე­ხუ­თე სახ­ლის მი­ხედ­ვით უნდა შე­ირ­ჩეს - ჩვენ­გან მე­ხუ­თე ნი­შა­ნი სა­უ­კე­თე­სო კომ­პა­ნი­ო­ნი იქ­ნე­ბა ნე­ბის­მი­ერ გა­სარ­თობ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ჩვენ­თვის. მას ასე­ვე თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ ან­დოთ თქვე­ნი ბავ­შვე­ბის მოვ­ლა-პატ­რო­ნო­ბაც მო­უც­ლე­ლო­ბის ჟამს.

ხოლო მე­გო­ბა­რი, რო­მე­ლიც რე­ა­ლუ­რი ძნელ­ბე­დო­ბი­სას ამო­გიდ­გე­ბათ მხარ­ში, მო­გივ­ლით ავად­მყო­ფო­ბი­სას და წვრილ­მან ყუ­რა­დღე­ბას არა­სო­დეს და­გა­მად­ლით თქვენ­გან მე­ექ­ვსე ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში უნდა ეძე­ბოთ. ეს ხალ­ხი არა­სო­დეს გა­გიც­რუ­ებთ იმე­დებს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
494
1 წლ, 7 თ წინ