ამაღამ სუპერსავსემთვარეობაა: დაძაბულობა პიკს მიაღწევს, რას მოგვიტანს მომდევნო ორი კვირა, პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

13 ივ­ლისს სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით თხის რქის ზო­დი­ა­ქო­ში. ეს არის შე­დე­გის მი­ღე­ბის, რა­ღაც ეტა­პის დას­რუ­ლე­ბის პე­რი­ო­დი. სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ნიშ­ნავს, რომ მთვა­რე იქ­ნე­ბა ჩვე­ულ ზო­მა­ზე დიდი და კაშ­კა­შა, რად­გან მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ახ­ლო­ე­ბუ­ლია დე­და­მი­წას­თან. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზის ტრა­დი­ცი­უ­ლად წა­კი­თხვამ­დე ჯერ ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი მოვ­ლე­ნე­ბი გან­ვი­ხი­ლოთ.

22 ივ­ლი­სამ­დე მზე ყვე­ლა­ზე მე­ო­ჯა­ხე, ნა­თე­სა­ვებ­ზე მზრუნ­ველ კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო­შია. ის არის წი­ნაპ­რე­ბი­სა და სა­ცხოვ­რებ­ლის, ემო­ცი­ე­ბი­სა და კვე­ბის სიმ­ბო­ლო. კირჩხი­ბის მმარ­თვე­ლი არის მთვა­რე და სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე ის იქ­ნე­ბა თა­ვის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე - თხის რქის ნი­შან­ში, რო­მე­ლიც მაქ­სი­მა­ლურ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას მო­ი­თხოვს ყვე­ლა­ფერ­ში. თხის რქა არის კა­რი­ე­რის, ბიზ­ნე­სის, პრო­ფე­სი­უ­ლი მიღ­წე­ვე­ბი­სა და ზრდის, სიმ­ბო­ლო. ახა­სი­ა­თებს შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, სი­ცი­ვე, კონ­სერ­ვა­ტი­უ­ლო­ბა, დის­ციპ­ლი­ნა, პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. სა­ნამ მზე კირჩხიბ­ში იქ­ნე­ბა გირ­ჩევთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ შვი­ლე­ბის, ნა­თე­სა­ვე­ბის გვერ­დით, შე­ას­რუ­ლოთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, იზ­რუ­ნეთ სა­ო­ჯა­ხო პი­რო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მო­ი­ცა­ლოთ ოჯა­ხუ­რი და ნა­თე­სა­უ­რი შეკ­რე­ბე­ბის­თვის.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა თხის რქა­ში გვე­ლო­დე­ბა 22:37-ზე, მაგ­რამ თვი­თონ ოთხშა­ბა­თი და მომ­დევ­ნო დღეც საკ­მა­ოდ საფრ­თხი­ლო, ემო­ცი­უ­რია და გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. თხის რქის მმარ­თვე­ლი, სა­დაც სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა გვე­ლო­დე­ბა არის სა­ტურ­ნი - მკაც­რი და სა­მარ­თლი­ა­ნი, კარ­მი­სა და დრო­ის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა. მას უყ­ვარს ყვე­ლაფ­რის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა, ჩარ­ჩო­ე­ბის და­წე­სე­ბა, შე­ზღუდ­ვა. ეს არის დას­რუ­ლე­ბის და შე­დე­გის მი­ღე­ბის პე­რი­ო­დი. გა­იხ­სე­ნეთ, რა ხდე­ბო­და 2022 წლის 2 იან­ვარს, ამ დღეს გვქონ­და ახალმთვა­რე­ო­ბა თხის რქა­ში და შე­იძ­ლე­ბა მა­შინ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის, პრო­ცე­სე­ბის შე­დე­გე­ბი მი­ი­ღოთ ახლა. თუ მა­შინ ჩა­მო­წე­რეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი და მიზ­ნე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლა გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ან მიხ­ვდეთ, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნდა გან­ვი­თარ­დეთ, რა უნდა გა­მო­ას­წო­როთ. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა არის გა­მო­ნა­თე­ბის პე­რი­ო­დი და და­ი­ნა­ხავთ შე­დეგს, გა­ი­გებთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან ამ­ბავს. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­ი­ღოთ ინ­ფორ­მა­ცია იმ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, ვის­ზეც ხართ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რებ­ზე. ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ სამ­სა­ხუ­რის მი­ტო­ვე­ბა, გან­ქორ­წი­ნე­ბა, ისე­თი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის დას­რუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ვერ ვი­თარ­დე­ბა. მშვი­დო­ბი­ა­ნად და­ა­რე­გუ­ლი­რეთ სამ­სა­ხუ­რი­სა და ოჯა­ხის თე­მე­ბი; ერ­თის გამო მე­ო­რეს ნუ მო­აკ­ლებთ ყუ­რა­დღე­ბას.

სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღეს და­ფიქ­რდე­ბით სა­კუ­თარ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე სო­ცი­უმ­ში, ოჯახ­ში, სამ­სა­ხურ­ში. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მზე და მთვა­რე ერ­თმან­თის მო­პირ­და­პი­რე ნიშ­ნებ­შია და და­ძა­ბუ­ლო­ბა პიკს აღ­წევს. ამას­თან, მთვა­რის გვერ­დი­თაა ტრანსფორ­მა­ცი­ი­სა და ძა­ლა­უფ­ლე­ბის პლა­ნე­ტა პლუ­ტო­ნი. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს, აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, ნუ მი­ი­ღებთ და­უ­ფიქ­რე­ბელ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს. ამას­თან, მომ­დევ­ნო ორი კვი­რა მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. აქ­ტი­უ­რი პე­რი­ო­დია და შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ისიც კი, რაც ვერ წარ­მო­გედ­გი­ნათ. იყა­ვით ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი საქ­მის, ოპე­რა­ცი­ის შეს­რუ­ლე­ბი­სას. არ გირ­ჩევთ აგ­რე­სი­უ­ლო­ბას, და­უ­ფიქ­რებ­ლო­ბას.

სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა, რა თქმა უნდა, ყვე­ლა­ზე იქო­ნი­ებს გავ­ლე­ნას, მაგ­რამ გან­სა­კუთ­რე­ბით: კუ­როს (გან­სა­კუთ­რე­ბით 9-15 მა­ის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე), ქალ­წუ­ლის (გან­სა­კუთ­რე­ბით 11-16 სექ­ტემ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე), თხის რქის (გან­სა­კუთ­რე­ბით 9-15 იან­ვარს და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე), ვერ­ძის (გან­სა­კუთ­რე­ბით 8-14 აპ­რილს და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე), კირჩხი­ბი­სა (გან­სა­კუთ­რე­ბით 11-17 ივ­ლის­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე) და სას­წო­რის (გან­სა­კუთ­რე­ბით 12-18 ოქ­ტომ­ბერ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლებ­ზე) ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნებ­ზე. აგ­რეთ­ვე მათ­ზე, ვი­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წერ­ტი­ლე­ბი და პლა­ნე­ტე­ბი გყავთ ზე­მო­ჩა­მოთ­ვლილ ნიშ­ნებ­ზე და გან­სა­კუთ­რე­ბით 19-25 გრა­დუს­ში. კუ­როს და ქალ­წულს გეძ­ლე­ვათ შან­სი, რომ სხვა­დას­ხვა სფე­რო­ში მო­სინ­ჯოთ ძა­ლე­ბი და გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნოთ ცხოვ­რე­ბა; ვერ­ძე­ბი­სა და სას­წო­რე­ბის­თვის მო­ი­მა­ტებს და­ძა­ბუ­ლო­ბა და სირ­თუ­ლე­ე­ბი. არ გა­და­დოთ მო­მავ­ლის­თვის ის, რაც დღეს უნდა მო­აგ­ვა­როთ. თხის რქებ­მა და­ი­ცა­ვით ბა­ლან­სი სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს შო­რის. კირჩხი­ბე­ბი კი მთა­ვარ როლ­ში ხართ. მზე თქვენს ნი­შან­შია, შან­სებ­თან ერ­თად ემო­ცი­უ­რო­ბაც გე­მა­ტე­ბათ და ეცა­დეთ, არ მი­ი­ღოთ ისე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი, რაც სუ­ლი­ერ ბა­ლანსს და­გირ­ღვევთ.

სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის ას­ტრო­ლო­გი­ურ პროგ­ნოზს გა­ე­ცა­ნით მზი­სა და ას­ცენ­დენ­ტის ნიშ­ნე­ბის მი­ხედ­ვით:

ვერ­ძი
მი­ი­ღებთ შე­დეგს შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­გან, თუ და­წი­ნა­უ­რე­ბის­თვის მი­ი­წევ­დით, და­წი­ნა­ურ­დე­ბით. გა­ერ­კვე­ვით პრო­ფე­სი­ულ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ში. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სამ­სა­ხუ­რი, გა­და­წყვი­ტოთ მისი მი­ტო­ვე­ბა ან გახ­ვი­დეთ პენ­სი­ა­ზე. რა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბაც არ უნდა მი­ი­ღოთ, აკონ­ტრო­ლოთ ემო­ცი­ე­ბი. სტა­ტუ­სის შეც­ვლაც ითხოვს დაკ­ვირ­ვე­ბას. არ გირ­ჩევთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის ცხელ გულ­ზე მი­ღე­ბას. გან­სა­კუთ­რე­ბით - გან­ქორ­წი­ნე­ბის. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებ­მა კი შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ და­ქორ­წი­ნე­ბა.

კურო
გა­და­წყვეტთ სა­მოგ­ზა­უ­როდ გამ­გზავ­რე­ბას ან და­გეგ­მავთ მივ­ლი­ნე­ბას, შვე­ბუ­ლე­ბის გა­ტა­რე­ბას სა­ქარ­თვე­ლო­შიც და სა­ზღვარ­გა­რე­თაც. მი­ი­ღებთ სა­ჭი­რო ინ­ფორ­მა­ცი­ას უცხო­ეთ­ში მცხოვ­რე­ბი ახ­ლობ­ლის­გან ან თუ და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლი ხართ, მე­უღ­ლის ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან. შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა უცხო­ელ საქ­მი­ან ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თან. და­ას­რუ­ლებთ სას­წავ­ლო კურს. ან უმაღ­ლეს­ში ჩა­ბა­რე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. თუ სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი გქონ­დათ აღ­ძრუ­ლი, დას­რულ­დე­ბა.

ტყუ­პი
სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა თქვენს ფი­ნან­სურ თე­მებს შე­ე­ხე­ბა. მი­ი­ღებთ თან­ხას ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­გან ან ფულს სა­ჩუქ­რად. შე­იძ­ლე­ბა და­იბ­რუ­ნოთ ძვე­ლი ვალი ან თა­ვად გა­ის­ტუმ­როთ კრე­დი­ტი, სეს­ხი. ხოლო თუ გსურ­დათ ბან­კი­დან ფუ­ლის გა­მო­ტა­ნა, მი­ი­ღებთ. თუ ადრე იღებ­დით სა­ხელ­მწი­ფო დახ­მა­რე­ბას ან და­ზღვე­ვას ამ სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბა­ზე შე­მო­სავ­ლის ეგ წყა­რო და­ი­ხუ­რე­ბა. გა­და­ხე­დეთ თქვენს ბი­უ­ჯეტს და ეცა­დეთ, გო­ნივ­რუ­ლად გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ ფული.

კირჩხი­ბი
ყუ­რა­დღე­ბის მი­საქ­ცე­ვია პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი - საქ­მი­ა­ნიც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც. სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის შემ­დეგ შე­იძ­ლე­ბა გა­წყვი­ტოთ ზო­გი­ერ­თთან ურ­თი­ერ­თო­ბა. ან მი­ი­ღოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია მათ­გან. შე­ე­ცა­დოთ გა­ერ­კვეთ არ­სე­ბულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. რო­გორც წესი, სხვე­ბის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე ხართ მო­მარ­თუ­ლი, მაგ­რამ ეცა­დეთ, სა­კუ­თარ თავ­საც და­უთ­მოთ დრო. არ გირ­ჩევთ კონ­ფლიქტს და კავ­ში­რის გა­წყვე­ტას პარტნი­ო­რებ­თან, მო­ლა­პა­რა­კე­ბა და ოქ­როს შუ­ა­ლე­დის დაც­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია; შე­თან­ხმე­ბუ­ლად მი­ი­ღეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი.

ლომი
დას­რულ­დე­ბა პრო­ექ­ტი ან საქ­მეს, რა­საც აკე­თებ­დით; შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოს იმ კო­ლექ­ტი­ვის შე­მად­გენ­ლო­ბა, ვის­თან ერ­თად მუ­შა­ობ­დით. არ გირ­ჩევთ კა­მათს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, კო­ლე­გებ­თან. მი­ი­ღებთ თა­ნამ­დე­ბო­ბას თუ სამ­სა­ხუ­რის მა­ძი­ე­ბე­ლი ხართ. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი. ყო­ველ­დღი­უ­რი საქ­მე­ე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად უნდა გა­მო­ნა­ხოთ დრო იდე­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. მეტი დრო და­უთ­მოთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვას. თუ მკურ­ნა­ლო­ბით, ეს სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა მო­გი­ტანთ გა­მო­ჯან­მრთე­ლო­ბას. თუ სახ­ლში რე­მონ­ტი გქონ­დათ, და­ას­რუ­ლებთ ან გა­და­წყვეტთ, რომ სა­რე­მონ­ტო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი გაქვთ შე­სას­რუ­ლე­ბე­ლი.

ქალ­წუ­ლი
და­ას­რუ­ლებთ შე­მოქ­მე­დე­ბით პრო­ექ­ტებს. ზო­გი­ერთს შვი­ლე­ბი გა­გა­ხა­რე­ბენ თა­ვი­ან­თი მიღ­წე­ვე­ბით ან თუ სურ­ვი­ლი გაქვთ, მი­ი­ღებთ შვი­ლის გა­ჩე­ნის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას. თუ ხვდე­ბით, რომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა აღარ ვი­თარ­დე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა მისი გა­წყვე­ტა გა­ნიზ­რა­ხოთ ან პარტნი­ორ­თან და­ლა­პა­რა­კე­ბის შემ­დეგ კავ­ში­რი სხვა ეტაპ­ზე გა­და­იყ­ვა­ნოთ. მარ­ტო­ხე­ლებს კი სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღე­ებ­ში რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ.

სას­წო­რი
მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ებს უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან, ოჯახ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით. თუ ამ უკა­ნას­კნე­ლებ­თან გა­ნა­წყე­ნე­ბუ­ლი იყა­ვით გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. მო­გინ­დე­ბათ მშობ­ლი­ურ ად­გი­ლებ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა; მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა მშობ­ლებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. დას­რულ­დე­ბა ოჯა­ხუ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბი და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. ზო­გი­ერ­თი შინ უმას­პინ­ძლებთ ახ­ლობ­ლებს, მე­გობ­რებს, შო­რე­ულ ნა­თე­სა­ვებს. ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყი­დის სა­კი­თხე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი.

მო­რი­ე­ლი
არ გა­არ­თუ­ლოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­გობ­რებ­თან, დედ­მა­მიშ­ვი­ლებ­თან, მე­გობ­რებ­თან. რა­ღაც მი­ზე­ზის გამო შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თთან მო­გი­წი­ოთ დამ­შვი­დო­ბე­ბამ. თუ ავ­ტო­მო­ბი­ლის ყიდ­ვა გსურთ, და­ი­ცა­დეთ რამ­დე­ნი­მე დღე, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბის დღე­ებ­ში ნუ შე­ი­ძენთ. გა­ა­ფორ­მებთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან დო­კუ­მენ­ტებს ან მი­ი­ღებთ, თუ ეძებ­დით. თუ სწავ­ლობთ, მი­ი­ღებთ სერ­ტი­ფი­კატს, დიპ­ლომს. არ გირ­ჩევთ ემო­ცი­ე­ბის გა­მო­ხატ­ვას. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

მშვილ­დო­სა­ნი
გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა ან მი­ი­ღებთ საქ­მეს, რაც მო­გი­ტანთ ფულს. თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო ან თუ მა­ძი­ე­ბე­ლი ხართ, და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში ან შე­ი­ძენთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ ნივ­თებს. აკონ­ტრო­ლეთ შე­მო­სა­ვალ-გა­სა­ვა­ლი. ფუ­ლის გამო მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

თხის რქა
სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­შია. ეს სა­უ­კე­თე­სო დროა, ერთი ეტა­პის და­სას­რუ­ლებ­ლად და ახალ­ზე გა­და­სას­ვლე­ლად. მი­ი­ღებთ შე­დეგს ადრე შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­გან. და­ფას­დე­ბა თქვე­ნი საქ­მე. მო­გინ­დე­ბათ გა­რეგ­ნო­ბის, იმი­ჯის, სტი­ლის შეც­ვლა. თუ მკურ­ნა­ლობ­დით, გა­ი­გებთ, რომ გა­მო­ჯან­მრთელ­დით. ან და­ას­რუ­ლებთ მკურ­ნა­ლო­ბის კურსს, მი­ი­ღებთ ანა­ლი­ზე­ბის პა­სუხს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, ახა­ლი ნივ­თე­ბის შე­ძე­ნა, ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში, გა­ნათ­ლე­ბა­ში. ზო­გი­ერთს შე­გეც­ვლე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი­სად­მი (საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან) და ზო­გი­ერ­თთან შე­იძ­ლე­ბა დამ­შვი­დო­ბე­ბაც კი მო­გი­წი­ოთ.

მერ­წყუ­ლი
გა­ი­გებთ ამ­ბავს, ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რა­საც აქამ­დე გი­მა­ლავ­დნენ. ან შე­იძ­ლე­ბა თა­ვად გქონ­დათ რამე და­ფა­რუ­ლი და ამ სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ა­აშ­კა­რა­ოს. აღარ და­მა­ლავთ იმას, რისი და­მალ­ვაც გი­წევ­დათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ემიგ­რა­ცი­ა­ში გამ­გზავ­რე­ბა. გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით ყვე­ლა იმ ხე­ლის­შემ­შლე­ლი ფაქ­ტო­რის­გან, რაც წინსვლა­ში, წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვა­ში გიშ­ლი­დათ ხელს. თუ მარ­ტო­ხე­ლა იყა­ვით, ან გან­მარ­ტო­ე­ბუ­ლი, გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა ყო­ფი­ლე­ბიც გა­აქ­ტი­ურ­დნენ და თა­ვა­დაც მო­გინ­დე­ბათ გა­მო­ჩე­ნა, იზო­ლა­ცი­ი­დან გა­მოს­ვლა.

თევ­ზე­ბი
სა­ინ­ტე­რე­სო ამ­ბებს გა­ი­გებთ თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­ზე; და­ას­რუ­ლებთ პრო­ექტს, საქ­მეს, რო­მელ­ზეც კო­ლე­გებ­თან ერ­თად მუ­შა­ობ­დით. აგის­რულ­დე­ბათ სურ­ვი­ლი, ნატ­ვრა. თუ კონ­კურ­სებ­სი ან შე­ჯიბ­რე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლებ­დით. შე­იძ­ლე­ბა დას­რულ­დეს ეგ ეტა­პი თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. მო­გინ­დე­ბათ სა­ზო­გა­დო­ებ­რივ ცხოვ­რე­ბა­ში ჩარ­თვა ან ინ­ტერ­ნეტპ­რო­ექ­ტებ­ში გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ვლო­გიც გა­ა­კე­თოთ. ამ სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბის შემ­დეგ ზო­გი­ერთ მე­გო­ბარ­თან გა­წყვი­ტავთ კავ­შირს, გა­მოხ­ვალთ ჯგუ­ფი­დან ან კო­ლექ­ტი­ვი­დან. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, სხვა ჯგუ­ფის ან კო­ლექ­ტი­ვის წევ­რი გახ­დეთ. და­ბო­ლოს, სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა­ზე მო­მა­ტე­ბუ­ლია ემო­ცი­ე­ბი და ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს ცხელ გულ­ზე.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
512
1 წლ, 7 თ წინ