ივლისის ასტროლოგიური მოვლენები: მნიშვნელოვანი და საფრთხილო დღეები გველოდება

ზა­ფხუ­ლის მე­ო­რე თვე ცხე­ლი იქ­ნე­ბა. ცაზე პლა­ნე­ტე­ბი რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ას­პექ­ტებს ქმნი­ან და მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე მოგ­ვე­თხო­ვე­ბა ყვე­ლას ყვე­ლა სფე­რო­ში.

მზე ახლა კირჩხი­ბის ნი­შან­შია; 22 ივ­ლისს ლომ­ში გა­და­ვა. კირჩხი­ბი არის სამ­შობ­ლოს, ოჯა­ხის, ნა­თე­სა­ვე­ბის სიმ­ბო­ლო, ჩვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი, სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი, ჩვე­ნი კვე­ბა. ეს სა­უ­კე­თე­სო დროა სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო სა­კი­თხე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად, ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად ნა­თე­სა­ვებ­თან. 29-ში ახალმთვა­რე­ო­ბა გვქონ­და და 13 ივ­ლი­სამ­დე, სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბამ­დე კარ­გი პე­რი­ო­დია ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, მაგ­რამ უმ­ნიშ­ვნე­ლო თე­მა­ზე მუ­შა­ო­ბის დრო­საც კი მაქ­სი­მა­ლუ­რი დაკ­ვირ­ვე­ბა მო­გე­თხო­ვე­ბათ.

2 ივ­ლისს მარ­სი და პლუ­ტო­ნი ცუ­დად უპი­რის­პირ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს. ორი­ვე აგ­რე­სი­უ­ლი პლა­ნე­ტაა. მარ­სი ომის პლა­ნე­ტაა, პლუ­ტო­ნი - ტრანსფორ­მა­ცი­ის, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის. ეს არის რთუ­ლი, და­მან­გრე­ვე­ლი ას­პექ­ტი და მისი გავ­ლე­ნა იგ­რძნო­ბა დღე­საც და აქ­ტუ­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა 9 ივ­ლი­სამ­დე. გახ­შირ­დე­ბა აგ­რე­სი­უ­ლო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში. ბრძო­ლა ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის, რე­სურ­სე­ბის­თვის, ფი­ნან­სე­ბის­თვის. გა­იხ­სე­ნეთ, რა ხდე­ბო­და 2022 წლის თე­ბერ­ვლის ბო­ლოს მარ­ტის და­სა­წყის­ში (ზუს­ტი ას­პექ­ტი იყო 3 მარტს), მა­შინ მარ­სი და პლუ­ტო­ნი შე­ერ­თდნენ, მაგ­რამ მათ აგ­რე­სი­ას ცო­ტა­თი არ­ბი­ლებ­და ვე­ნე­რა. საფრ­თხი­ლო ისაა, რომ მარ­სი-პლუ­ტო­ნის და­პი­რის­პი­რე­ბა 2-წლი­ა­ნია (2022 წლის 3 მარტს და­ი­წყო) და ასე­თი რთუ­ლი დღე­ე­ბი გვე­ლის: 2023 წლის 21 მა­ისს, 9 ოქ­ტომ­ბერს და 2024 წლის 14 თე­ბერ­ვალს.

5 ივ­ლისს მარ­სი კუ­რო­ში გა­და­დის 20 აგ­ვის­ტომ­დე. მა­ნამ­დე მარ­სი ვერ­ძში იყო, სა­დაც აგ­რე­სი­უ­ლად ავ­ლენ­და თა­ვის აგ­რე­სი­ას. კუ­რო­ში უფრო და­დინჯდე­ბა და საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ზე იქ­ნე­ბა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. ამას­თან, მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა სი­ჯი­უ­ტე, პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბა; შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თი საქ­მის შეს­რუ­ლე­ბა გა­ჯან­ჯლ­დეს. ამას­თან, თუ ადა­მი­ა­ნი გა­და­წყვეტს რა­მის გა­კე­თე­ბას, სა­სურ­ველს მი­აღ­წევს. მო­ტი­ვა­ცია უნდა ჰქონ­დეს, ძი­რით­დად მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი, რომ რამე გა­ა­კე­თოს.

5 ივ­ლისს მერ­კუ­რი ეს­ტუმ­რე­ბა კირჩხიბს, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 19 ივ­ლი­სამ­დე. 19-ში გა­და­ვა ლომ­ში (4 აგ­ვის­ტომ­დე). გახ­შირ­დე­ბა ემო­ცი­ე­ბის გა­მო­ხატ­ვა, ბუ­ტი­ა­ო­ბა, ეცა­დეთ, თქვე­ნი ნათ­ქვა­მი ყვე­ლამ სწო­რად გა­ი­გოს და თა­ვა­დაც ყვე­ლას­თვის გა­სა­გე­ბად ისა­უბ­რეთ. მო­გინ­დე­ბათ სა­ო­ჯა­ხო და სა­ნა­თე­სა­ვო სა­კი­თხებ­ში გარ­კვე­ვა, ის­ტო­რი­უ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ე­ბის მო­ძი­ე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის აღ­დგე­ნა; აღად­გი­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ნა­წყე­ნე­ბულ ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თან. ყუ­რა­დღე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ სა­მი­წათ­მოქ­მე­დო და სა­მემ­კვიდ­რეო სა­კი­თხე­ბი. 19 ივ­ლი­სი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დით კონ­ტაქ­ტე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბეს­დებ­ლად. სა­კუ­თა­რი ბრენ­დის გა­სა­პი­ა­რებ­ლად. და­გე­ბა­დე­ბათ და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ ახალ შე­მოქ­მე­დე­ბით იდე­ებს. გახ­შირ­დე­ბა კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებ­ზე დას­წრე­ბის სურ­ვი­ლი. წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევთ თუ ხართ პი­ა­რის, ხე­ლოვ­ნე­ბის, პე­და­გო­გი­კის სფე­რო­ში.

13 ივ­ლისს წლის სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა გვე­ლო­დე­ბა კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში, 22-ე გრა­დუს­ში, 22:37-ზე. სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ნიშ­ნავს, რომ მთვა­რე იქ­ნე­ბა ჩვე­ულ ზო­მა­ზე დიდი და კაშ­კა­შა, რად­გან მო­ახ­ლო­ე­ბუ­ლია დე­და­მი­წას­თან. ამ დღეს უც­ნა­უ­რო­ბებს, გა­ნახ­ლე­ბებს ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი. იყა­ვით ფრთხი­ლი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ მეტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის, ქმე­დე­ბი­სად­მი. მაგ­რამ ამ სა­ინ­ტე­რე­სო სუ­პერ­სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა ცოტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ სტა­ტი­ას ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი პროგ­ნო­ზით.

18 ივ­ლისს სი­ლა­მა­ზი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა გა­და­ვა კირჩხიბ­ში (11 აგ­ვის­ტომ­დე). 18-მდე იო­ლად გა­ა­ბამთ ნაც­ნო­ბო­ბას, ფლირ­ტი­სა და რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. მსუ­ბუქ ურ­თი­ერ­თო­ბებს მი­ა­ნი­ჭებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას. 18-დან მო­ი­მა­ტებს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა, ბუ­ტი­ა­ო­ბა, მგრძნო­ბე­ლო­ბა. მო­გინ­დე­ბათ მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა შინ, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის გვერ­დით, ში­ნა­უ­რუ­ლი წვე­უ­ლე­ბე­ბის მო­წყო­ბა.

19 ივ­ლისს ქი­რო­ნი რეტ­როგ­რა­დულ სვლა­ში იქ­ნე­ბა ვერ­ძის ნი­შან­ში (2022 წლის 23 დე­კემ­ბრამ­დე). მი­უბ­რუნ­დით ძველ სა­კი­თხებს და შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლი და ორი­გი­ნა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი იპო­ვოთ; მი­აგ­ნოთ სა­ჭი­რო ადა­მი­ა­ნებს, გა­მოჩ­ნდეს დახ­მა­რე­ბა, რო­მელ­საც არც ელო­დით.

20 ივ­ლისს მზე და პლუ­ტო­ნი და­უ­პი­რის­პირ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნეთს (ას­პექ­ტი აქ­ტი­უ­რია 10-30 ივ­ლი­სის შუ­ა­ლედ­ში). ასე­თი ას­პექ­ტი წე­ლი­წად­ში ერთხელ გვაქვს, მაგ­რამ საკ­მა­რი­სად რთუ­ლია. მე­ო­რე დღეს, მზე-პლუ­ტო­ნის და­პი­რის­პი­რე­ბას მთვა­რეც შე­უ­ერ­თდე­ბა, ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს. იყა­ვით ფრთხი­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, იმა­ტებს ნე­გა­ტი­უ­რი ენერ­გია. გახ­შირ­დე­ბა ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის ბრძო­ლა, დიდი ენერ­გი­ის გა­მოვ­ლე­ნა. მო­ე­რი­დეთ ხალ­ხის მა­სებს, უც­ნობ, უსი­ა­მოვ­ნო ად­გი­ლებ­ში ყოფ­ნას.

22 ივ­ლისს მზე გა­და­ვა თა­ვის ნი­შან­ში - ლომ­ში, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 23 აგ­ვის­ტომ­დე. მო­ი­მა­ტებთ თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. ადა­მი­ა­ნებ­ში მო­ი­მა­ტებს ოპ­ტი­მის­ტუ­რი გან­წყო­ბა, მხი­ა­რუ­ლე­ბი­სა და გარ­თო­ბის, აგ­რეთ­ვე ლი­დე­რო­ბის­თვის ბრძო­ლის სურ­ვი­ლი. გა­მო­ნა­ხეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბის­თვის, მო­სინ­ჯეთ თქვე­ნი თავი კულ­ტუ­რის სხვა­დას­ხვა საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გა­ერ­თეთ და იმ­ხი­ა­რუ­ლეთ ბავ­შვებ­თან ერ­თად. მი­ე­ცით სა­კუ­თარ თავს სი­ლა­ღის, გარ­თო­ბის, რო­მან­ტი­კის, სიყ­ვა­რუ­ლის გა­მო­ხატ­ვის უფ­ლე­ბა. არ გირ­ჩევთ ეგო­ის­ტუ­რო­ბას, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის ბო­რო­ტად გა­მო­ყე­ნე­ბას.

28 ივ­ლისს ვე­ლო­დე­ბით ახალმთვა­რე­ო­ბას ლომ­ში. ეს არის ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბის პე­რი­ო­დი, მაგ­რამ მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი იყა­ვით, წინა დღეს, 28-ში მარ­სი და მერ­კუ­რი უპი­რის­პირ­დე­ბა ერ­თმა­ნეთს. ფრთხი­ლად სა­ჭეს­თან, კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას­თან, შე­კა­მა­თე­ბას ხელ­ჩარ­თულ ბრძო­ლა­ში ნუ გა­დაზ­რდით. მომ­დევ­ნე დღეს კი რამ­დე­ნი­მე და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტი გვე­ლის. იყა­ვით ფრთხი­ლი ელექტრო­ნივ­თებ­თან მუ­შა­ო­ბი­სას, მო­მა­ტე­ბუ­ლია ავა­რი­უ­ლო­ბა. გახ­შირ­დე­ბა შე­ფერ­ხე­ბა, სირ­თუ­ლე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას ასა­კით, თა­ნამ­დე­ბო­ბით უფ­როს ადა­მი­ა­ნებ­თან. მი­მარ­თეთ თქვე­ნი ენერ­გია კე­თილ საქ­მე­ებ­ზე. შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლად შე­იც­ვა­ლოს ყვე­ლა­ფე­რი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად უნდა შეძ­ლოთ ახალ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ადაპ­ტა­ცია. ახალმთვა­რე­ო­ბა­ზე და­წყე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბი აგ­ვის­ტოს და­სა­წყის­ზეც იქო­ნი­ებს.

ბედ­ნი­ერ და მშვიდ ივ­ლისს გი­სურ­ვებთ!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
440
1 წლ, 8 თ წინ