გარშემო მყოფებთან ჰარმონიული ურთიერთობის სამი ოქროს წესი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

უკონ­ფლიქ­ტოდ და ჰარ­მო­ნი­უ­ლად თა­ნა­არ­სე­ბო­ბას. მი­ზე­ზი სხვა­დას­ხვაა და ყო­ველ ჯერ­ზე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ას ეფუძ­ნე­ბა ესა თუ ის კონ­ფლიქ­ტი. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გე­ბის აზ­რით, თუკი ჩვენ ჩვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბელ ნე­გა­ტი­ურ ფაქ­ტო­რებს მი­ნი­მუ­მამ­დე დავ­წევთ და ვეც­დე­ბით სა­კუ­თარ ხა­სი­ათ­ში პო­ზი­ტი­უ­რი თვი­სე­ბე­ბი წა­მოვ­წი­ოთ წინ, გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და სამ­ყა­როს­თან ურ­თი­ერ­თკავ­ში­რი ბევ­რად უფრო ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გახ­დე­ბა ჩვენ­თვის...

ვერ­ძი – გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას სი­ხის­ტე, ეგო­იზ­მის გა­მოვ­ლი­ნე­ბა და კონ­ფლიქ­ტუ­რო­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა უნდა მო­თო­კოთ. არ არის ვალ­დე­ბუ­ლი სამ­ყა­რომ თქვე­ნი პერ­სო­ნის გარ­შე­მო იტ­რი­ა­ლოს.

კურო – ხან­და­ხან გა­მოძ­ვე­რით მყუდ­რო ნა­ჭუ­ჭი­დან/ოფი­სი­დან/სახ­ლი­დან, ნუ გე­ში­ნი­ათ ცვლი­ლე­ბე­ბის, მათ კარ­გიც ბევ­რი მოს­დევს. ის­წავ­ლეთ დათ­მო­ბა, მით უმე­ტეს მა­შინ, როცა აბ­სო­ლუ­ტუ­რად წვრილ­მან სა­კი­თხზე ჯი­უ­ტობთ მხო­ლოდ იმი­ტომ რომ პრინ­ცი­პის საქ­მეა ეს.

ტყუ­პი – "ფრე­ნის დონე" შე­ა­ნე­ლეთ. ხან­და­ხან უკან მო­ხედ­ვა და სი­ტუ­ა­ცი­ის დე­ტა­ლუ­რი ანა­ლი­ზიც არ გა­წყენ­დათ. გახ­სოვ­დეთ, და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბა თქვენს იმიჯ­ზე და­დე­ბი­თად იმოქ­მე­დებს.

კირჩხი­ბი – ნუ აბეზ­რებთ თავს გარ­შე­მო მყო­ფებს წუ­წუ­ნით, თა­ნაც ისეთ თე­მებ­ზე, რო­მე­ლიც აბ­სო­ლუ­ტუ­რად მოგ­ვა­რე­ბა­დია და ყვე­ლა­ზე უკეთ თქვენ იცით ეს. მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა იმი­სა, რომ გა­გამ­ხნე­ვონ და სა­პი­რის­პი­რო გიმ­ტკი­ცონ ხან­და­ხან ენერ­გო­ვამ­პი­რიზ­მში გა­დაგ­დით. ის­წავ­ლეთ სა­კუ­თარ დარ­დთან ჩუ­მად გამ­კლა­ვე­ბა და პი­რი­ქით, იქით გა­ამ­ხნე­ვეთ სხვე­ბი.

ლომი – ხან­და­ხან გულ­ში ჩა­ი­ხე­დეთ, მო­თო­კეთ ამ­ბი­ცი­ე­ბი და ნუ აი­ძუ­ლებთ გარ­შე­მო მყო­ფებს თაყ­ვა­ნი გცენ, თუკი კე­თი­ლი და გუ­ლუხ­ვი იქ­ნე­ბით აღი­ა­რე­ბა თქვენ­თან თა­ვად მოვა. გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ ის, რომ თავ­მდაბ­ლო­ბა ყვე­ლა­ზე კარ­გი "სელფ-პი­ა­რია" ხშირ შემ­თხვე­ვა­ში.

ქალ­წუ­ლი – სამ­ყა­რო იდე­ა­ლუ­რი არ არის ამ აზრს უნდა შე­ე­გუ­ოთ და თავი და­ა­ნე­ბოთ გარ­შე­მო ყვე­ლას და ყვე­ლაფ­რის "გე­ნე­რა­ლუ­რად და­ლა­გე­ბის" მცდე­ლო­ბას. გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ ის, რომ ზოგ­ჯერ ქა­ოს­შიც იმა­ლე­ბა რო­მან­ტი­კა. ნაკ­ლე­ბად აკ­რი­ტი­კეთ სხვე­ბი. ამით ისი­ნი არ გა­მოს­წორ­დე­ბი­ან თქვენ კი ქრო­ნი­კუ­ლი "ტვი­ნის პინ­ცე­ტის" სტა­ტუსს გა­მოჰ­კრავთ ხელს.

სას­წო­რი – მი­ეჩ­ვი­ეთ ერ­თპი­როვ­ნუ­ლად გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას. ნუ გაქვთ მუ­დამ იმის იმე­დი, რომ ვი­ღაც სხვა მოვა, თქვენს პრობ­ლე­მებს გა­დაჭ­რის და გზა­საც გიჩ­ვე­ნებთ. რაც მეტს ყოყ­მა­ნობთ, მით მეტ კარგ შან­სებს უშ­ვებთ ცხოვ­რე­ბა­ში წინსვლი­სა და წარ­მა­ტე­ბის­თვის.

მო­რი­ე­ლი – მწე­ვე­ლე­ბი მალე კვდე­ბი­ან, ბოღ­მი­ა­ნე­ბი უფრო მალე. გა­აც­ნო­ბი­ე­რეთ, რომ სი­ძულ­ვი­ლით სხვებ­ზე მე­ტად, თქვენ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბას იზი­ა­ნებთ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი არ არი­ან ვალ­დე­ბუ­ლი თქვენ მიერ და­გეგ­მილ წეს­რიგს და­ე­მორ­ჩი­ლონ და არც ყვე­ლა სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში გა­მოხ­ვალთ გა­მარ­ჯვე­ბუ­ლი. ომის წა­გე­ბა, ბრძო­ლის წა­გე­ბას არ ნიშ­ნავს – თავი ამით და­იმ­შვი­დეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი– ვი­ცით, რომ გუ­ლუხ­ვი და ხელ­გაშ­ლი ხართ, მაგ­რამ თქვე­ნი ხელ­გაშ­ლი­ლო­ბა ზოგ­ჯერ აბ­სო­ლუ­ტურ სი­ბე­ცეს უტოლ­დე­ბა. მი­ა­მი­ტო­ბა და სი­ა­ლა­ლე ხში­რად ბო­რო­ტე­ბა­ზე მეტი და­ნა­შა­უ­ლია ამა თუ იმ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. ნუ იღებთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ბევ­რს და აუ­ცი­ლებ­ლად ის­წავ­ლეთ და­ნა­პი­რე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თვალ­ში ფასი და­გე­კარ­გე­ბათ.

თხის რქა – სნო­ბიზ­მი თქვე­ნი ხა­სი­ა­თის ყვე­ლა­ზე ნე­გა­ტი­უ­რი შტრი­ხია. თავი და­ა­ნე­ბეთ ადა­მი­ა­ნე­ბის და­ყო­ფას სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სის, წარ­მო­მავ­ლო­ბი­სა და შე­მო­სავ­ლი­ა­ნო­ბის მი­ხედ­ვით. აქ­ცენ­ტი მათ სუ­ლი­ე­რე­ბა­სა და ადა­მი­ა­ნო­ბა­ზე გა­ა­კე­თეთ ასე უფრო მო­ი­გებთ. უფრო ხში­რად გა­უ­ღი­მეთ გარ­შე­მო მყო­ფებს, გულ­ში იქ­ნებ ძა­ლი­ა­ნაც გიყ­ვართ ვინ­მე, მაგ­რამ გა­მო­ხატ­ვის გა­რე­შე ამ გრძნო­ბას ფასი ეკარ­გე­ბა.

მერ­წყუ­ლი – პირ­ველ რიგ­ში სა­კუ­თა­რი იდე­ე­ბის ჩა­ნიშ­ვნა-და­გეგ­მვა-რე­ა­ლი­ზა­ცია უნდა ის­წავ­ლოთ. ნუ მი­ა­ტო­ვებთ საქ­მეს პირ­ვე­ლი­ვე წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­ჩე­ნი­სას. ის­წავ­ლეთ აუხ­სნათ გარ­შე­მო მყო­ფებს მი­ზე­ზი იმი­სა, თუ რა­ტომ იქ­ცე­ვით ისე და არა ასე. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ორ­პი­რო­ბა­სა და ამ­პარ­ტავ­ნო­ბა­ში და­გა­და­ნა­შა­უ­ლე­ბენ.

თევ­ზე­ბი – ილუ­ზი­ებ­ში ცხოვ­რე­ბას უნდა გა­და­ეჩ­ვი­ოთ. გა­მო­გო­ნი­ლი სამ­ყა­რო კარ­გია, მაგ­რამ ის ვერ გაჭ­მევთ პურს და ვერ და­ა­პუ­რებს მით უმე­ტეს თქვე­ნი ოჯა­ხის წევ­რებს. ალ­კოჰო­ლი კი, რო­მე­ლიც ასე გიყ­ვართ, ყო­ველ­თვის ნე­გა­ტი­უ­რი შე­დე­გე­ბის მომ­ტა­ნია. ის­წავ­ლეთ პრინ­ცი­პუ­ლი სვლე­ბის კე­თე­ბა, და­ი­ტო­ვეთ თევ­ზუ­რი სირ­ბი­ლე და და­უ­მა­ტეთ მას ზვი­გე­ნის ამ­ბი­ცი­ე­ბი. ასე ნე­ბის­მი­ერ მი­ზანს აქ­ცევთ რე­ა­ლო­ბად.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
379
1 წლ, 8 თ წინ