TOP სამი ყველაზე სუსტი ფსიქიკის მოქნე ბავშვი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

მშობ­ლე­ბის მხრი­დან გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მოფრ­თხი­ლე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა სა­ი­მი­სოდ, რომ მო­მა­ვალ­ში იგი ემო­ცი­უ­რად არამ­დგრად და გა­უ­წო­ნას­წო­რე­ბელ პი­როვ­ნე­ბად არ ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ ამ მხრივ სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნია გა­მორ­ჩე­უ­ლი:

კურო – ასე­თი ბავ­შვი ერთი შე­ხედ­ვით მშვი­დი და დამ­ყო­ლი მო­ჩანს. იგი იშ­ვი­ა­თად აწუ­ხებს მშობ­ლებს სი­ცელ­ქი­თა და აურ­ზა­უ­რით. მაგ­რამ კუ­რო­ებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვთ კომ­ფორ­ტის მი­მართ. ამი­ტომ პა­ტა­რა ასაკ­ში მის­თვის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლის ხში­რი ცვლა არამც და არამც არ შე­იძ­ლე­ბა. იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი, თუ თქვენ შვილს პე­რი­ო­დუ­ლად ბე­ბია-ბა­ბუ­ას­თან ტო­ვებთ, შე­საძ­ლოა, მას­ში საკ­მა­ოდ მძაფ­რი პრო­ტეს­ტის გრძნო­ბა გაჩ­ნდეს სი­ტუ­ა­ცი­ის ცვა­ლე­ბა­დო­ბის გამო. კურო სტა­ბი­ლუ­რო­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ ასე­თი ბავ­შვი ძნე­ლად ეგუ­ე­ბა ახალ გა­რე­მოს. სა­ა­მი­სოდ მას დრო და ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მომ­ზა­დე­ბა სჭირ­დე­ბა. თუკი თქვენ ასეთ ბავ­შვს ხში­რად აი­ძუ­ლებთ სა­იხ­ლე­ებ­თან შე­გუ­ე­ბას, მისი ჩუმი პრო­ტეს­ტი სა­მო­მავ­ლოდ წო­ნის პრობ­ლე­მე­ბის სა­ხით გა­მოვ­ლინ­დე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი ამ ფაქტს "ვე­ნე­რას დაც­ვას" უწო­დე­ბენ. როცა გარ­შე­მო სი­ტუ­ა­ცია ქა­ო­სუ­რია, კურო ჭა­მით იმ­შვი­დებს ფსი­ქი­კას.

კირჩხი­ბი – იგი მში­შა­რა, ზოგ­ჯერ ასო­ცი­ა­ლუ­რი და ზედ­მე­ტად მგრძნო­ბი­ა­რე ბავ­შვია. დე­დის გა­რე­შე დიდ ასა­კამ­დე არ იძი­ნებს და ხში­რად მა­მა­საც "ით­რევს" ამ გა­უ­გებ­რო­ბა­ში. კირჩხი­ბი გან­ცდი­ა­ნი ბავ­შვია, მას უზო­მოდ აქვს წარ­მო­სახ­ვი­სა და ფან­ტა­ზი­ის უნა­რი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლი. ამი­ტომ ხში­რად სახ­ლში კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცი­ის­გან თა­ვის და­სა­ცა­ვად იგო­ნებს წარ­მო­სახ­ვით, არარ­სე­ბულ მე­გობ­რებს, რო­მელ­თან ერ­თა­დაც თა­მა­შობს. ნუ გგო­ნი­ათ, რომ ამ პა­ტა­რა არ­სე­ბას ოჯა­ხუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი არ ადარ­დებს ან ვერ ხვდე­ბა, თუნ­დაც საქ­მე მას სა­ერ­თოდ არ ეხე­ბო­დეს, იგი "კა­ნით იგ­რძნობს" თუკი დე­დას, ბე­ბი­ას ან სხვა ში­ნა­ურს რა­ი­მე სა­ხის პრობ­ლე­მე­ბი და­ა­ტყდა თავს. აუ­ცი­ლებ­ლად მო­უფრ­თხილ­დით მის წარ­მო­სახ­ვას, ხში­რად "და­მუხ­ტეთ" იგი პო­ზი­ტი­ვით, რათა სა­მო­მავ­ლოდ მის­გან ნაკ­ლე­ბად სენ­სი­ტი­უ­რი და ემო­ცი­უ­რად გამ­ძლე პი­როვ­ნე­ბა გა­ი­ზარ­დოს.

მო­რი­ე­ლი – მო­რი­ე­ლი ბავ­შვის გაზ­რდა მარ­ტი­ვი რომ არაა, ამ ფაქტს ნე­ბის­მი­ე­რი ას­ტრო­ლო­გი და­გი­დას­ტუ­რებთ. თუმ­ცა, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პა­ტა­რა მო­რი­ე­ლი რთუ­ლი ხა­სი­ა­თით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, იგი ამას­თა­ნა­ვე უზო­მოდ ემო­ცი­უ­რი და გან­ცდი­ა­ნი ინ­დი­ვი­დი­ცაა. მისი ხა­სი­ა­თის ფორ­მი­რე­ბა­ზე სა­მო­მავ­ლოდ გავ­ლე­ნას იქო­ნი­ებს არამ­ხო­ლოდ მშობ­ლე­ბის სიმ­კაც­რე, არა­მედ მათი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბაც. ამი­ტომ, როცა ასე­თი ბავ­შვის მშო­ბე­ლი ხართ მას­თან ოქ­როს შუ­ა­ლე­დის დაც­ვა მო­გიხ­დე­ბათ. თუკი, მას ზედ­მე­ტი სიმ­კაც­რით მო­ექ­ცე­ვით, მო­მა­ვალ­ში ჩა­კე­ტი­ლი და ასო­ცი­ა­ლუ­რი პი­როვ­ნე­ბა გა­იზ­რდე­ბა. ხოლო ზედ­მე­ტი მო­ფე­რე­ბით მის­გან სა­შიშ მონ­სტრს ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბებთ და იგი სა­მო­მავ­ლოდ თა­ვის­ზე სუს­ტე­ბის ჩაგ­ვრა­საც არ მო­ე­რი­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
351
1 წლ, 8 თ წინ