ვენერა ტყუპში: ფლირტის, ფულის ფლანგვის დრო დგება, პროგნოზი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნისთვის

23 ივ­ნისს სიყ­ვა­რუ­ლის, სი­ლა­მა­ზი­სა და ფუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა ტყუ­პის ზო­დი­ა­ქოს ეს­ტუმ­რა, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 18 ივ­ლი­სამ­დე. ეს არის კონ­ტაქ­ტე­ბის იო­ლად დამ­ყა­რე­ბის დრო. მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, შეხ­ვედ­რე­ბი, ფლირ­ტი. სა­უ­კე­თე­სო დრო და­უდ­გე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ალ, მწე­რალ ადა­მი­ა­ნებს. მსუ­ბუ­ქი დი­ა­ლო­გი შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­ბათ უც­ნო­ბებ­თან და შემ­დეგ ეს სა­უ­ბა­რი მე­გობ­რო­ბა­ში, რო­მან­ში, საქ­მი­ან კავ­შირ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს. გახ­შირ­დე­ბა მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა და გუ­ლი­თა­დი სა­უბ­რე­ბი. არ თქვათ მი­პა­ტი­ჟე­ბა­ზე უარი, ახ­ლოს გა­იც­ნობთ და შე­იძ­ლე­ბა და­უ­მე­გობ­რდეთ კი­დეც სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს. გახ­შირ­დე­ბა ქა­ლაქ­გა­რეთ გამ­გზავ­რე­ბა, პიკ­ნი­კე­ბი და ტუ­რე­ბი. ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა მო­სა­ლოდ­ნე­ლია თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ და ახალ ნაც­ნო­ბო­ბას ეძებთ, იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი მგზავ­რო­ბი­სას, სწავ­ლი­სას, ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თა­მა­შე­ბი­სას. თუმ­ცა, ტყუ­პი მსუ­ბუ­ქი ნი­შა­ნია და ამ პე­რი­ოდ­ში და­წყე­ბუ­ლი რო­მა­ნის­გან სე­რი­ო­ზულ გა­აგ­რძე­ლე­ბას ნუ ელო­დე­ბით. ადა­მი­ა­ნებს მო­უნ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის მე­ტად გა­მოვ­ლე­ნა, ცოტა ტყუ­ი­ლებ­საც ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი. ამი­ტომ, ლა­მა­ზად წარ­მოთ­ქმუ­ლი ფრა­ზე­ბის მსხვერ­პლი ნუ გახ­დე­ბით.

ვე­ნე­რას ტყუპ­ში გა­დას­ვლას ყვე­ლა­ზე მე­ტად იგ­რძნო­ბენ ტყუ­პი. მო­გინ­დე­ბათ სიყ­ვა­რუ­ლი, სი­ხა­რუ­ლი, მეტი ბედ­ნი­ე­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თი შე­ი­ძენთ ლა­მაზ ნივ­თებს, ან და­ის­ვე­ნებთ ლა­მაზ ად­გი­ლას. აგ­რეთ­ვე ისი­ნი, - ვი­საც ას­ცენ­დენ­ტი გყავთ ტყუპ­ში. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, და­აკ­ვირ­დით ვინ მოვა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბი ეცა­დეთ, მე­ტად რო­მან­ტი­კუ­ლი გა­ხა­დოთ არ­სე­ბუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რი. ას­ცენ­დენ­ტით მშვილ­დო­სებს შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გავ­ლე­ნის, კონ­ტრო­ლის ქვეშ ხართ. ნუ ეც­დე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას და მით უმე­ტეს, გა­წყვე­ტას. პი­რი­ქით, გა­მო­ი­ტა­ნეთ ობი­ექ­ტუ­რი დას­კვნე­ბი და ეცა­დეთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ კავ­ში­რი.

ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ ვე­ნე­რა ფუ­ლის პლა­ნე­ტა­ცაა მო­ე­რი­დეთ ფუ­ლის და­უ­ფიქ­რებ­ლად ფლან­გვას. არ გირ­ჩევთ ფუ­ლის ვალ­ში აღე­ბას ან გა­ცე­მას.

23 ივ­ნი­სი­დან 18 ივ­ლი­სის შუ­ა­ლედ­ში ვე­ნე­რა რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვან ას­პექტს შექ­მნის: 11-13 ივ­ლი­სის შუ­ა­ლედ­ში ვე­ნე­რა მე­გობ­რულ ას­პექტს გა­ა­კე­თებს სა­ტურნ­თან. მო­გე­თხო­ვე­ბათ ეკო­ნო­მია, კე­თილ­გო­ნი­ე­რე­ბა. თუ რა­მის ყიდ­ვას აპი­რებთ, უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ხა­რის­ხი­ან ნივთს, რო­მე­ლიც დიდი ხანი გემ­სა­ხუ­რე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი ადა­მი­ა­ნი და გა­ა­ბათ მას­თან რო­მა­ნი.

12-14 ივ­ლისს გვე­ლო­დე­ბა ვე­ნე­რა ნეპ­ტუ­ნის და­პი­რის­პი­რე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია გრძნო­ბე­ბის არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბა. გახ­შირ­დე­ბა ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა და ემო­ცი­უ­რო­ბა სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­ში. ნუ ენ­დო­ბით სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და­პი­რე­ბებს და ნურც თქვენ დაჰ­პირ­დე­ბით ვინ­მეს რა­მეს, არ გა­მო­გი­ვათ. მაქ­სი­მა­ლუ­რი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ მე­დი­კა­მენ­ტებ­თან და ალ­კოჰოლ­თან. კარ­გი იქ­ნე­ბა შე­მოქ­მე­დე­ბი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, ხატ­ვა, ლექ­სე­ბის წერა.

და­ბო­ლოს, 18 ივ­ლისს ვე­ნე­რა წა­ე­ჩხუ­ბე­ბა მთვა­რეს. მო­ი­მა­ტებს სი­ზარ­მა­ცე, მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ნე­ბივ­რე­ბა მავ­ნე საკ­ვე­ბით, ტკბი­ლე­უ­ლით. ამ დღეს არ გირ­ჩევთ იმი­ჯის, გა­რეგ­ნო­ბის შეც­ვლას.

პროგ­ნო­ზი ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნიშ­ნის­თვის:

ვერ­ძი
კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სურ­ვი­ლი მო­გე­მა­ტე­ბათ. მო­გინ­დე­ბათ, გვერ­დით გყავ­დეთ ადა­მი­ა­ნი, ვი­საც და­ე­ლა­პა­რა­კე­ბით, გა­უ­ზი­ა­რებთ მო­საზ­რე­ბებს. თა­ვად იყა­ვით ფრთხი­ლი, რომ არა­ვის არა­ფერს დაჰ­პირ­დეთ. ახალ­გაც­ნო­ბი­ლებს შე­იძ­ლე­ბა და­უ­მე­გობ­რდეთ, გა­ა­ბათ რო­მა­ნი ან საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ამ­ყა­როთ. კარ­გი იქ­ნე­ბა სხვა­დას­ხვა სას­წავ­ლო კურსსა და ლექ­ცი­ა­ზე, ხე­ლოვ­ნე­ბის მას­ტერ-კლა­სებ­ზე დას­წრე­ბა. ზო­გი­ერთს ინ­ტერ­ნეტ­რო­მა­ნის და­წყე­ბა გე­ლით ან შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ მე­გო­ბარ­თან, მე­ზო­ბელ­თან. კარ­გი პე­რი­ო­დია ავ­ტო­მო­ბი­ლის შე­სა­ძე­ნად. გა­და­ა­მოწ­მეთ ინ­ფორ­მა­ცია, გახ­შირ­დე­ბა ტყუ­ი­ლე­ბი.

კურო
მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბით მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. ფული შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ სი­ლა­მა­ზის, ეს­თე­ტი­კის სფე­რომ ან შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბამ. ამას­თან, ფული შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ბან­დოთ სა­კუ­თარ სი­ლა­მა­ზე­ში. შე­ი­ძი­ნოთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი. გაფრ­თხილ­დით, მო­ი­მა­ტებს ტკბი­ლე­უ­ლის ჭა­მის სურ­ვი­ლი და არ მო­ი­მა­ტოთ წო­ნა­ში.

ტყუ­პი
მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი თა­ვის ლა­მა­ზად წარ­მო­ჩე­ნა, ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის და­წყე­ბა, ლა­მა­ზი ად­გი­ლე­ბის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. გირ­ჩევთ, ყო­ველ­დღე იყოთ სა­უ­კე­თე­სო, რად­გან ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. ფული შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­ჩუ­ქოთ, მაგ­რამ არ გა­ა­სეს­ხოთ. არ გირ­ჩევთ პლას­ტი­კუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბას, მაგ­რამ სტი­ლი­სა და იმი­ჯის შეც­ვლა შე­გიძ­ლი­ათ. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა და და­უ­ახ­ლოვ­დით სიმ­პა­თი­ის ობი­ექტს.

კირჩხი­ბი
ან ფა­რულ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბას გა­ა­ბამთ ან შე­მო­სავ­ლის ფა­რუ­ლი წყა­რო გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტერ­ნეტ­რო­მა­ნი გა­ა­ბათ თქვენ­გან შორს მყოფ ადა­მი­ან­თან. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, შეხ­ვდეთ ყო­ფილ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორს, მაგ­რამ რეტ­რავ­მა­ტი­ზი­რე­ბის გამო ურ­თი­ერ­თო­ბის აღ­დგე­ნას არ გირ­ჩევთ. შეყ­ვა­რე­ბულ­მა კირჩხიბ­მა შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლას­გან ფა­რუ­ლად იქორ­წი­ნოთ. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს იზო­ლი­რე­ბუ­ლად მუ­შა­ო­ბას. მარ­ტო­ხე­ლებს შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი გრძნო­ბე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბის გამო დეპ­რე­სია და­გე­მარ­თოთ, ამი­ტომ და­ფიქ­რდით, რო­გო­რი პარტნი­ო­რი გსურთ გვერ­დით, და­სა­წყვი­ლებ­ლად გა­აქ­ტი­უ­რე­ბას კი 18 ივ­ლი­სი­დან გირ­ჩევთ, როცა ვე­ნე­რა თქვენს პირ­ველ სახ­ლში გად­მო­ვა.

ლომი
ვე­ნე­რა სურ­ვი­ლე­ბის ას­რუ­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. პო­პუ­ლა­რო­ბა შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ ახალ­მა პრო­ექ­ტმა, ჯგუფ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბამ, ინ­ტერ­ნეტ­მა. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, ახალ მე­წყვი­ლეს შე­იძ­ლე­ბა ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში შეხ­ვდეთ. გა­და­ხე­დეთ გა­რე­მოც­ვას, თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს, მე­გობ­რებს შე­იძ­ლე­ბა გრძნო­ბე­ბი რო­მე­ლი­მეს მი­მართ გა­გიჩ­ნდეთ. ფულს მო­გი­ტანთ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. ამას­თან, გაფრ­თხილ­დით, რომ პრო­ექ­ტე­ბის ან მე­გობ­რე­ბის გამო არ გა­გი­ფუ­ჭე­დეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან.

ქალ­წუ­ლი
ვე­ნე­რა და­გეხ­მა­რე­ბათ, მი­ი­ღოთ სა­სურ­ვე­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. გახ­დე­ბით პო­პუ­ლა­რუ­ლი შე­მოქ­მე­დე­ბას­თან, სი­ლა­მა­ზეს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­ში. ხოლო თუ სურ­ვი­ლი გაქვთ, შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წინ­დეთ და შე­იც­ვა­ლოთ სტა­ტუ­სი. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ბათ რო­მა­ნი ასა­კით, სტა­ტუ­სით ან თა­ნამ­დე­ბო­ბით თქვენ­ზე უფ­როს ადა­მი­ან­თან.

სას­წო­რი
გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი უცხო კულ­ტუ­რი­სად­მი, სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სად­მი. მი­ი­ღებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას უცხო­ე­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით და არაც ისაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი, რომ რო­მა­ნი გა­ა­ბათ ან სა­ზღვარ­გა­რეთ ყოფ­ნი­სას, ან უცხო­ელ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ფული მი­ი­ღოთ უცხო­ე­თი­დან ან მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე და­გე­ხარ­ჯოთ ფული (თუ პი­რად რუ­კა­ში ვე­ნე­რას და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტი გაქვთ, გაფრ­თხილ­დით, რომ არ და­კარ­გოთ ფული, ნივ­თე­ბი). მო­გინ­დე­ბათ გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა ჩა­ე­წე­როთ სი­ლა­მა­ზის შექ­მნის კურ­სებ­ზე. თუ სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი გქონ­დათ აღ­ძრუ­ლი, თქვენ სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა.

მო­რი­ე­ლი
გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი ან შე­იძ­ლე­ბა სიყ­ვა­რულ­მა ტრანსფორ­მა­ცი­უ­ლად იმოქ­მე­დოს თქვენ­ზე. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ წარ­სუ­ლი გრძნო­ბე­ბის გა­მო­ხატ­ვას შეძ­ლებთ შე­მოქ­მე­დე­ბა­ში ან ფსი­ქო­ლოგს მი­მარ­თავთ დახ­მა­რე­ბის­თვის. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ეზო­ტე­რი­კუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის­და­მი. შე­იძ­ლე­ბა და­გიმ­ტკი­ცონ სეს­ხი, მი­ი­ღოთ ერთჯე­რა­დი დახ­მა­რე­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს­გან ან პარტნი­ო­რის­გან. ან შე­იძ­ლე­ბა თქვენს მე­უღ­ლეს გა­უ­უმ­ჯო­ბეს­დეს მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი
გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან და კო­ლე­გებ­თან ჩა­მო­გი­ყა­ლიბ­დე­ბათ ჰარ­მო­ნი­უ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა; გა­ი­ჩენთ ახ­ლებ­საც. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბი. სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია საქ­მი­ა­ნი კონ­ტრაქ­ტე­ბის გა­სა­ფორ­მებ­ლად ან ქორ­წი­ნე­ბის­თვის. იყა­ვით სა­კუ­თა­რი თა­ვის პიარ-მე­ნე­ჯე­რი. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან, ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა­სა და გა­ბუტვებს.

თხის რქა
სამ­სა­ხურ­ში ჰარ­მო­ნი­უ­ლი, სა­სი­ა­მოვ­ნო გა­რე­მო შე­იქ­მნე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მო­ა­ლა­მა­ზოთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო კუ­თხე ამ რე­მონ­ტი გა­ა­კე­თოთ ოფის­ში. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა, პრე­მია ან ბო­ნუ­სი უნდა მი­ი­ღოთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ იზ­რუ­ნებთ სა­კუ­თარ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, გა­ი­ლა­მა­ზებთ თავს ან მა­სა­ჟის კურსს მა­ინც ჩა­ი­ტა­რებთ. ზო­გი­ერთს მო­გინ­დე­ბათ მავ­ნე ჩე­ვე­ვი­სა­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა. მო­უფრ­თხილ­დით შარდ-სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნო­ებს, ენ­დოკ­რი­ნულ სის­ტე­მას. ზო­გი­ერ­თი გა­და­წყვეტს ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლის ყო­ლას. ან უკვე არ­სე­ბუ­ლის გა­ლა­მა­ზე­ბას.

მერ­წყუ­ლი
რო­მან­ტი­კი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის დრო და­გიდ­გათ. მო­გინ­დე­ბათ შვე­ბუ­ლე­ბის ლა­მაზ ად­გი­ლას გა­ტა­რე­ბა. არ მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს სა­სი­ა­მოვ­ნო ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლო­დე­ბათ. უქ­მე­ე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ ან და­უთ­მეთ დრო შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას. გა­გიმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა შვი­ლებ­თან. ფული შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტანთ ჰო­ბიმ. შეხ­ვდე­ბით ადა­მი­ანს, ვინც ან თქვე­ნი მუზა გახ­დე­ბა, ან შეძ­ლებს თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბის მო­ნე­ტი­ზი­რე­ბას.

თევ­ზე­ბი
მო­გინ­დე­ბათ მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა ოჯახ­ში, სახ­ლში, ან ბი­ნის მო­ლა­მა­ზე­ბა დე­კო­რით, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გა­რე­მოს, კომ­ფორ­ტის, უსაფრ­თხო­ე­ბის შექ­მნა. თუ სახ­ლი­დან მუ­შა­ო­ბას გა­და­წყვეტთ, მო­ი­წყვეთ ლა­მა­ზი სა­მუ­შაო გა­რე­მო. შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა. გახ­შირ­დე­ბა ნა­თე­სა­უ­რი შეხ­ვედ­რე­ბი ან აღად­გენთ ურ­თი­ერ­თო­ბას მა­თან, ვის­თა­ნაც და­ძა­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გქონ­დათ. მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მშობ­ლე­ბის­თვის გაც­ნო­ბა. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ეს­ტუ­მე­ბით მშობ­ლი­ურ ად­გი­ლებს. შე­იძ­ლე­ბა შე­მო­გე­მა­ტოთ ოჯა­ხის ახა­ლი წევ­რი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
570
1 წლ, 10 თ წინ