იზიდავთ თუ არა აგრესიას ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

შეგ­ნე­ბუ­ლად ჩა­ერ­თოს ან გა­მო­იწ­ვი­ოს იგი. თუმ­ცა, რო­გორც ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, ზო­დი­ა­ქოს ზო­გი­ერ­თი ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელს გა­აჩ­ნია აგ­რე­სი­ის გა­ცე­მის (ნგრე­ვის­კენ) მიდ­რე­კი­ლე­ბა, მა­შინ როცა რიგი ნიშ­ნი­სა პი­რი­ქით, ქვეც­ნო­ბი­ე­რად მიდ­რე­კი­ლია მი­ი­ღოს (მი­ი­ზი­დოს) ეს აგ­რე­სია ან აგ­რე­სო­რი. ამე­რი­კელ­მა ას­ტრო­ლო­გებ­მა, შე­ის­წავ­ლეს რა არა­ერ­თი კრი­მი­ნა­ლუ­რი ქე­ი­სი და საქ­მე სა­ინ­ტე­რე­სო დას­კვნა გა­ა­კე­თეს იმის შე­სა­ხებ, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი იზი­და­ვენ რე­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე ხში­რად აგ­რე­სი­ულ ინ­დი­ვი­დებს და არი­ან ზო­გა­დად აგ­რე­სი­ის მსხვერ­პლნი.

მათ შო­რის ე.წ. "მსხვერ­პლის" ყვე­ლა­ზე დიდი პრო­ცენ­ტუ­ლი ოდე­ნო­ბით მოხ­ვდნენ კირჩხი­ბე­ბი 92 % – აღ­მოჩ­ნდა, რომ კირჩხი­ბის ნი­შანს ძალ­ზე ხში­რად გა­აჩ­ნია მიდ­რე­კი­ლე­ბა თვითგვე­მი­სა და ტან­ჯვის­კენ. რაც რო­გორც წესი, მის­კენ აგ­რე­სი­ულ, დეს­პოტ ადა­მი­ა­ნებს ავ­ტო­მა­ტუ­რად იზი­დავს.

მე­ო­რე ად­გილს იკა­ვე­ბენ სას­წო­რე­ბი 88% – რო­გორც ას­ტრო­ლო­გებ­მა და­ად­გი­ნეს, სას­წო­რის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­თა შო­რის უფრო მეტი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ძა­ლა­დო­ბის ან სხვა­დას­ხვა ტი­პის კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი ინ­ტრი­გე­ბის მსხვერ­პლი გვხვდე­ბა. მი­ზე­ზი ამი­სა კი არის ის, რომ სას­წორ­თა უმე­ტე­სო­ბას არ აქვს ნიჭი დრო­უ­ლად და რაც მთა­ვა­რია, გა­დაჭ­რით თქვას სი­ტყვა "არა".

მე­სა­მე ად­გილ­ზე კი თევ­ზე­ბი აღ­მოჩ­ნდნენ სხვა­დას­ხვა ტი­პის ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლთა სი­ა­ში – 76%. რო­გორც ას­ტრო­ლო­გებ­მა და­ად­გი­ნეს, ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ "და­ზა­რა­ლე­ბულ­თა" შო­რის ძი­რი­თა­დად ქა­ლე­ბი ჭარ­ბო­ბენ და მათი უმე­ტე­სო­ბა რო­გორც წესი, ოჯა­ხუ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლია. მი­ზე­ზი კი ყვე­ლა­ფე­რი ამი­სა არის თევ­ზე­ბის თვი­სე­ბა მსხვერ­პლად გა­ი­ღონ სა­კუ­თა­რი თავი, მა­ში­ნაც კი, როცა არა­ვის და არა­ფერ­ში სჭირ­დე­ბა რე­ა­ლუ­რად ეს მსხვერ­პლი.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
482
1 წლ, 8 თ წინ