რისკავთ თუ არა რომ დედიკოს ან მამიკოს ბიჭი/გოგო გაგეზარდოთ - ბავშვები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

და სრულ­ფა­სო­ვა­ნი პი­როვ­ნე­ბე­ბი არი­ან. ამი­ტომ ბავ­შვის ხა­სი­ათ­ზე და მით უმე­ტეს იმა­ზე, რო­გო­რი ადა­მი­ა­ნი დად­გე­ბა მის­გან სა­მო­მავ­ლოდ ზო­გა­დი ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სტა­ტის­ტი­კით მსჯე­ლო­ბა უშე­დე­გოა. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს გარ­კვე­უ­ლი კა­ტე­გო­რია ისე­თი ბავ­შვე­ბი­სა, რო­მელ­თა მშობ­ლე­ბიც გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი ლო­ი­ა­ლუ­რო­ბი­სა და სირ­ბი­ლის გა­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში აუ­ცი­ლებ­ლად რის­კა­ვენ, რომ ოჯახ­ში დე­დი­კოს ბიჭი ან გოგო იყო­ლი­ონ, რო­მე­ლიც დიდ ასაკ­ში ინ­ფან­ტი­ლურ უსაქ­მუ­რად გა­და­იქ­ცე­ვა და მო­ი­თხოვს, რომ მშობ­ლებ­მა უზ­რუნ­ველ­ჰყონ მისი არ­სე­ბო­ბა ისე­ვე რო­გორც ბავ­შვო­ბა­ში.

რისკ ჯგუფს ამ მხრივ სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა:

კირჩხი­ბი - ასე­თი ბავ­შვე­ბი პა­ტა­რა­ო­ბი­დან­ვე გან­ცდი­ა­ნე­ბი, ემო­ცი­უ­რე­ბი და ჭირ­ვე­უ­ლე­ბი არი­ან. კირჩხი­ბი დიდ ასაკ­შიც გა­მო­ირ­ჩე­ვა ყვე­ლაფ­რის დრა­მა­ტი­ზე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბით. მას ურ­ჩევ­ნია დე­დის კალ­თას ამო­ე­ფა­როს ყო­ველ­თვის და თუ ეს უკა­ნას­კნე­ლი შვილს ამის უფ­ლე­ბას აძ­ლევს, იცხოვ­როს კი­დეც დე­დის ხარ­ჯზე მოზ­რდილ ასაკ­ში. ამი­ტომ თუ კირჩხი­ბის მშო­ბე­ლი ხართ, პა­ტა­რა ასა­კი­დან­ვე მი­აჩ­ვი­ეთ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას რა­შიც მისი ერთი თვი­სე­ბა - ფუ­ლის სიყ­ვა­რუ­ლი და­გეხ­მა­რე­ბათ. უყი­დეთ პა­ტა­რა კი­ბოს ყუ­ლა­ბა და ყო­ველ შეს­რუ­ლე­ბულ საქ­მე­ზე, რო­მელ­საც თქვენ მას ოჯა­ხის და და-ძმე­ბის სა­სარ­გებ­ლოდ და­ა­ვა­ლებთ, თითო მო­ნე­ტით შე­ავ­სე­ბი­ნეთ ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი სა­ფუ­ლე. ასე კირჩხი­ბი ფუ­ლის ყად­რსაც ის­წავ­ლის და უსუს­რო­ბის შეგ­რძნე­ბაც მო­ეხ­სნე­ბა.

ლომი - ანცი, სა­ოც­რად მომ­ხიბ­ვლე­ლი და ენერ­გი­უ­ლი ქმნი­ლე­ბაა. პა­ტა­რა ასა­კი­დან­ვე ვიტ­რი­ნი­დან გად­მო­სულ ულა­მა­ზეს თო­ჯი­ნას წა­ა­გავს, ხში­რი ქო­ჩო­რით ან ურჩი კუ­ლუ­ლე­ბით. ლო­მე­ბი აქ­ტი­უ­რი ბავ­შვე­ბი არი­ან, მოს­წონთ ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ყოფ­ნა, მაგ­რამ თუკი დედ-მა­მამ იგი ზედ­მე­ტად მი­აჩ­ვია დო­მი­ნან­ტურ პო­ზი­ცი­ას და ყვე­ლა მისი კაპ­რი­ზის და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ ას­რუ­ლე­ბას, დიდ ასაკ­ში მის­გან "ში­ნა­ურ ტი­რანს" მი­ვი­ღებთ, რო­მე­ლიც უარს იტყვის მუ­შა­ო­ბა­ზე და შე­ეც­დე­ბა ფული ათას­გვა­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ით გა­მო­ი­მუ­შა­ოს იო­ლად. სა­ი­მი­სოდ რომ ლო­მის აღ­ზრდა თა­ვი­დან­ვე სწო­რად შეძ­ლოთ, მას აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ას­წავ­ლოთ სხვე­ბის­თვის ან­გა­რი­შის გა­წე­ვა და კუთ­ვნი­ლი ნივ­თე­ბის (ტკბი­ლე­უ­ლის) გუ­ლუხ­ვად გა­ნა­წი­ლე­ბა. უნდა აუხ­სნათ, რომ შრო­მა სა­მარ­ცხვი­ნო კი არა, სა­ა­მა­ყო საქ­მი­ა­ნო­ბაა და რომ უშ­რო­მელ შე­მო­სა­ვალს სა­ბო­ლო­ოდ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხრი­დან მისი იმი­ჯის შე­ლახ­ვა მოყ­ვე­ბა.

თევ­ზე­ბი - ემო­ცი­უ­რად ცვა­ლე­ბა­დი, ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რი და ცოტა ფან­ტა­ზი­ო­რო­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლი ბავ­შვია. მოს­წონს გა­მო­გო­ნილ სამ­ყა­რო­ში ცხოვ­რე­ბა და სი­ა­მოვ­ნე­ბით მი­გი­პა­ტი­ჟებთ იქ თქვენც. პა­ტა­რა თევ­ზის სწო­რად გა­საზ­რდე­ლად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, მას ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბის­თვის თვა­ლის გას­წო­რე­ბა ვას­წავ­ლოთ. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში იგი უხერ­ხემ­ლო, თუმ­ცა, ნაკ­ლე­ბად პრე­ტენ­ზი­უ­ლი ან შე­მა­წუ­ხე­ბე­ლი ინ­დი­ვი­დი გა­იზ­რდე­ბა. რო­მე­ლიც მკაც­რად არა­სო­დეს მოგ­თხოვთ რომ არ­ჩი­ნოთ, მაგ­რამ მუ­დამ ექ­ნე­ბა თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბის იმე­დი. სა­უ­კე­თე­სო გზა კი თევ­ზი ბავ­შვის სწო­რად გა­საზ­რდე­ლად არის მისი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლის სწო­რად გან­ვი­თა­რე­ბა. თევ­ზე­ბი უზო­მოდ არ­ტის­ტუ­ლე­ბი და ნი­ჭი­ე­რე­ბი არი­ან. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს, პა­ტა­რა­ო­ბიდ­ნა­ვე და­ა­კა­ვეთ სხვა­დას­ხვა ტი­პის წრე­ებ­სა თუ სტუ­დი­ებ­ში, რომ სა­მო­მავ­ლოდ მან სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­ის წყა­ლო­ბით ოს­ტა­ტუ­რად შე­უ­თავ­სოს სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­სარ­გებ­ლოს. იცხოვ­როს წარ­მო­სახ­ვით სამ­ყა­რო­ში და ამ ქმე­დე­ბის­თვის ფული გა­და­უ­ხა­დონ სხვებ­მა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
637
1 წლ, 10 თ წინ