ხართ თუ არა მიდრეკილი საშიში დაავადებებისკენ - მედიცინა ასტროლოგიურ ჭრილში

თუმ­ცა იგი­ვე ნიშ­ნე­ბი, ადა­მი­ა­ნის პი­რად ჰო­როს­კოპ­ში გარ­კვე­ულ სფე­რო­ებ­საც "კუ­რი­რე­ბენ". ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გე­ბი და ეზო­თე­რი­კო­სე­ბი თვლი­ან, რომ ესა თუ ის ავად­მყო­ფო­ბა ადა­მი­ანს კონ­კრე­ტულ სფე­რო­ში არას­წო­რი და მცდა­რი ნა­ბი­ჯე­ბის შე­დე­გად ეძ­ლე­ვა კოს­მო­სის მიერ და­სა­ფიქ­რებ­ლად და არა სას­ჯე­ლად. თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნის უფ­ლე­ბა, ეს ყვე­ლა­ზე დიდი ძა­ლაა, რო­მელ­საც სამ­ყა­რო ნე­ბის­მი­ერ ჩვენ­თა­განს ანი­ჭებს - მთა­ვა­რია, სწო­რად გა­მო­ვი­ყე­ნოთ იგი და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ვიზ­რუ­ნოთ სუ­ლი­ერ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე.

ჩვე­ნი სა­ი­ტი არა­ერ­გზის და­ეთ­მო სტა­ტი­ებს ას­ტრო­ლო­გი­ი­სა და ჯან­მრთე­ლო­ბის კავ­ში­რის შე­სა­ხებ. დღეს მინ­და კონ­კრე­ტულ და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე გა­ვა­მახ­ვი­ლო ყუ­რა­დღე­ბა და აგიხ­სნათ, თუ რა­ტომ გვა­წუ­ხებს ესა თუ ის ჩი­ვი­ლე­ბი ჩვე­ნი­ვე ცხოვ­რე­ბის წე­სი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე.

თავი და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ვერ­ძის ზო­ნაა - (შა­კი­კი, ანევ­რიზ­მა, თა­ვის ტრავ­მე­ბი) მი­ა­ნიშ­ნებს იმას, რომ ადა­მი­ა­ნი არას­წო­რად გა­მო­ხა­ტავს სა­კუ­თარ "ეგოს", მისი ფიქ­რე­ბი არას­წო­რი მი­მარ­თუ­ლე­ბი­საა. ფი­ცხი და მო­უთ­მე­ნე­ლია. ხში­რად ბრაზ­დე­ბა და ვარ­დე­ბა მრის­ხა­ნე­ბა­ში. ახა­სი­ა­თებს და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი საქ­ცი­ე­ლი და სა­უ­ბა­რი. ეჭ­ვი­ა­ნი და სას­ტი­კია.

ყელი და მას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი (ან­გი­ნა, ჩიყ­ვი, ლა­რინ­გი­ტი, ფა­რინ­გი­ტი, კის­რის რა­დი­კუ­ლი­ტი) - კუ­როს ზო­ნაა, ამი­ტომ მსგავ­სი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ადა­მი­ა­ნი არას­წო­რად ეკი­დე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლურ ფა­სე­უ­ლო­ბებს. ახა­სი­ა­თებს სი­ხარ­ბე, დამ­გრო­ვებ­ლო­ბა, გა­და­მე­ტე­ბა კვე­ბი­სა და სექ­სუ­ა­ლუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სა­კი­თხში. შე­საძ­ლოა იგი და­ბა­ლი თვით­შე­ფა­სე­ბის მა­ტა­რე­ბე­ლიც იყოს. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა უყ­ვარ­დეს ჭო­რა­ო­ბა და ინ­ტრი­გე­ბი.

სა­სუნ­თქი გზე­ბი, კი­დუ­რე­ბი - ტყუ­პის სფე­როა. და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, რო­მე­ლიც ამ კუ­თხით ვი­თარ­დე­ბა (ბრონ­ქი­ტი, ამო­ვარ­დნი­ლო­ბა, ტრავ­მე­ბი ხე­ლის ან ფე­ხის კი­დუ­რებ­ზე, თი­თებ­ზე) მი­ა­ნიშ­ნებს იმას, რომ ადა­მი­ანს ცუდი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს და-ძმებ­თან, უახ­ლო­ე­სი წრის ნა­თე­სა­ვებ­თან. მათ მი­მართ იჩენს სი­ცი­ვეს ან სი­სა­ტი­კეს. ცდი­ლობს ყვე­ლა გა­მო­ი­ყე­ნოს. ზო­გა­დად, ასეთ ადა­მი­ანს უჭირს ურ­თი­ერ­თო­ბა - შე­საძ­ლოა ახა­სი­ა­თებ­დეს წყე­ნის გულ­ში ჩახ­ვე­ვა, ზურგსუ­კან ქმე­დე­ბე­ბი.

უჭი, საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი ორ­გა­ნო­ე­ბი (წყლუ­ლი, სპაზ­მე­ბი, მო­მა­ტე­ბუ­ლი ან დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი მჟა­ვი­ა­ნო­ბა) - კირჩხი­ბის სფე­როა. ამ სფე­როს მთვა­რე მარ­თავს, რო­მე­ლიც თა­ვის მხრივ ემო­ცი­ე­ბის მმარ­თვე­ლია. მსგავ­სი ტი­პის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი მი­ა­ნიშ­ნებს ჩვენს არას­წორ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე დე­დას­თან, მა­მა­კა­ცის შემ­თხვე­ვა­ში კი ზო­გა­დად უნ­დობ­ლო­ბა­ზე ან სი­ძულ­ვილ­ზე ქალ­თა სქე­სის მი­მართ. ასეთ ადა­მი­ანს უჭირს პა­ტი­ე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, ხში­რად გა­ნიც­დის ბავ­შვო­ბის დრო­ინ­დე­ლი ნე­გა­ტი­უ­რი ემო­ცი­ე­ბის გავ­ლე­ნას, ვერ პა­ტი­ობს მშობ­ლებს (ბე­ბი­ას, დე­დას).

გული, ხერ­ხე­მა­ლი, ზურ­გი - ლო­მის გავ­ლე­ნის სფე­როა . და­ა­ვა­დე­ბე­ბი - არით­მია, ჰი­პერ­ტო­ნია, ხერ­ხემ­ლის გამ­რუ­დე­ბა, დის­კო­ზი ემარ­თე­ბათ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც არა­ჯან­სა­ღი ამ­ბი­ცი­უ­რო­ბა გა­აჩ­ნია. ასე­თი ხალ­ხი, ხში­რად ყვე­ლა შე­საძ­ლო მე­თო­დით ცდი­ლობს თა­ვის დამ­კვიდ­რე­ბას, თუმ­ცა მათ­თვის არა­სო­დე­საა საკ­მა­რი­სი მიღ­წე­უ­ლი.

კუჭ-ნაწ­ლა­ვის პრობ­ლე­მე­ბი, საჭ­მლის მომ­ნე­ლე­ბე­ლი სის­ტე­მა - ქალ­წუ­ლის სფე­როა . (და­ა­ვა­დე­ბე­ბი - კო­ლი­ტი, დის­ბაქ­ტე­რი­ო­ზი, მე­ტა­ბო­ლიზ­მი) აწუ­ხებთ ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც უჭირს სხვებ­თან სა­კუ­თა­რი ემო­ცი­ე­ბის გა­მო­ხატ­ვა, ნაკ­ლე­ბად გას­ცემს სით­ბოს. ან­გა­რე­ბი­ა­ნი და ფრთხი­ლია. იჩენს სი­ძუნ­წეს და მერ­კან­ტი­ლურ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას. ასეთ ხალ­ხს ასე­ვე აწუ­ხებს და­ბა­ლი ენერ­გე­ტი­კა.

სუს­ტი თირკმე­ლი და ურო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი, სას­წო­რის გავ­ლე­ნას ემორ­ჩი­ლე­ბა - ნეფ­რი­ტი, ქვე­ბი თირკმელ­ში, კენ­ჭის გავ­ლა - ამ პრობ­ლე­მე­ბით ძი­რი­თა­დად ის ხალ­ხი იტან­ჯე­ბა, ვი­საც სწო­რად არ ეს­მის პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი ან ვერ ახერ­ხებს გა­უ­გოს სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს. ასე­თი ხალ­ხი უხე­ში, უა­პე­ლა­ციო და ზედ­მე­ტად გეს­ლი­ა­ნია პი­რად კავ­ში­რებ­ში. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, ადა­მი­ან­მა ის­წავ­ლოს დათ­მო­ბა, ლო­ი­ა­ლო­ბა და დიპ­ლო­მა­ტია პარტნი­ორ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში.

შვი­ლოს­ნო­ბის უნა­რი, რეპ­რო­დუქ­ტო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბი, ვე­ნე­რი­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის რის­კი - მო­რი­ე­ლის გავ­ლე­ნის ქვე­შაა . სი­ფი­ლი­სი, გო­ნო­რეა, შიდსი - ეს იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის პრობ­ლე­მაა, ვი­საც სა­კუ­თარ თავ­ში გენ­დერუ­ლი წო­ნას­წო­რო­ბის დაც­ვა უჭირს. ხში­რად ასე­თი ხალ­ხი სექ­სით უსიყ­ვა­რუ­ლოდ კავ­დე­ბა ან ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვას ცდი­ლობს უთავ­ბო­ლო და ამო­რა­ლუ­რი კავ­ში­რე­ბით. ქა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ეს პარტნი­ორ­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ით ვლინ­დე­ბა. მა­მა­კა­ცებს კი ე.წ. "მა­ჩოს" იმი­ჯი ხში­რად იმ­პო­ტენ­ცი­ის საფრ­თხეს უქ­მნის ასაკ­ში.

ღვიძ­ლი, მენ­ჯე­ბი, ნაღ­ვლის ბუშ­ტი - მშვილ­დოს­ნის სფე­როა . ვირუ­სუ­ლი ჰე­პა­ტი­ტით, ცი­რო­ზით, ამო­ვარ­დნი­ლო­ბე­ბით იტან­ჯე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც გა­აზ­რე­ბულ­და შე­უძ­ლია სი­კე­თეს და­არ­ქვას ბო­რო­ტე­ბა, და­იც­ვას უსა­მარ­თლო­ბა სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ღვიძ­ლის პრობ­ლე­მე­ბი უშუ­ა­ლოდ აწუ­ხებს ადა­მი­ა­ნებს დე­მა­გო­გი­უ­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბე­ბით, მათ ვი­საც არ ეზა­რე­ბა მო­რა­ლის კი­თხვა სხვე­ბის­თვის და სა­კუ­თარ ნაკლს ვერ ხე­დავს. ან ხე­დავს და ცდი­ლობს გა­ა­მარ­თლოს იგი ყვე­ლა შე­საძ­ლო მე­თო­დით.

სახ­სრე­ბი, მუხ­ლე­ბი, ძვალ­სახ­სრო­ვა­ნი სის­ტე­მა ზო­გა­დად - თხის რქის არე­ა­ლია . ოს­ტე­ო­ქონ­დრო­ზით, ართრი­ტით, სუ­რა­ვან­დით ან სხვა­დას­ხვა ტი­პის სტო­მა­ტო­ლო­გი­უ­რი პრობ­ლე­მე­ბით იტან­ჯე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი ვი­საც საქ­ცი­ელ­ში ორ­მა­გი სტან­დარ­ტე­ბი გა­აჩ­ნია და კა­რი­ე­რა­ში ყვე­ლა შე­საძ­ლო მე­თოდს წინსვლის­თვის გა­მარ­თლე­ბუ­ლად მი­იჩ­ნევს. ასე­თი ხალ­ხი ან­გა­რიშს არ უწევს სხვებს, გა­აჩ­ნია სურ­ვი­ლი, იყოს დო­მი­ნან­ტი ნე­ბის­მი­ერ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში.

სის­ხლძარ­ღვე­ბი, ვე­ნე­ბი - მერ­წყუ­ლის სფე­როა. გარ­და ამი­სა, მერ­წყუ­ლი აგებს პა­სუხს უც­ნა­ურ და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე, იშ­ვი­ათ სენ­ზე - მაგ. ალ­ცჰე­ი­მე­რის და­ა­ვა­დე­ბა. ამ და­ა­ვა­დე­ბე­ბით იტან­ჯე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვი­საც თა­ვი­სუფ­ლე­ბა არას­წო­რად ეს­მის და მას ან სხვას უზღუ­დავს, ან სა­კუ­თარ თავს არ აძ­ლევს თა­ვი­სუ­ფა­ლი არ­ჩე­ვა­ნის უფ­ლე­ბას. ასეთ ხალ­ხს სძულს ავ­ტო­რი­ტე­ტე­ბი და მუდ­მი­ვად ცდი­ლობს სა­კუ­თა­რი წე­სე­ბი და­ა­კა­ნო­ნოს გარ­შე­მო მყოფ­თა შო­რის.

თვა­ლე­ბი, ტერ­ფე­ბი, ქვე­და კი­დუ­რე­ბი - თევ­ზე­ბის სფე­როა. გლა­უ­კო­მა, ახ­ლომ­ხედ­ვე­ლო­ბა, შორ­სმხედ­ვე­ლო­ბა და ზო­გა­დად ნე­ბის­მი­ე­რი პრობ­ლე­მა მხედ­ვე­ლო­ბის კუ­თხით გა­მოწ­ვე­უ­ლია იმით, რომ ადა­მი­ანს არ სურს მი­ი­ღოს არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბა. მათ უმ­რავ­ლე­სო­ბას უჭირს რწმე­ნა­ში გაძ­ლი­ე­რე­ბა, ხში­რად იც­ვლის შე­ხე­დუ­ლე­ბებს. ბევ­რი მათ­გა­ნი ფა­ნა­ტი­კურ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­საც იჩენს რწმე­ნის სა­კი­თხე­ბის მი­მართ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
587
1 წლ, 8 თ წინ