ფეხსაცმელი, რომელიც ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით შეგეფერებათ

ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებ­ში პი­რად სტი­ლის­ტთან ერ­თად, ბევ­რი ქალ­ბა­ტო­ნი სარ­გებ­ლობს ას­ტრო­ლო­გის რჩე­ვე­ბით იმის შე­სა­ხებ თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რა ტი­პის, ფა­სო­ნი­სა და ფე­რის სა­მო­სის ტა­რე­ბა წარ­მო­ა­ჩენს მის იმიჯს უკეთ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე. ამ­ჯე­რად, ყვე­ლა ქა­ლის უმ­თავ­რეს სი­სუს­ტე­ზე – ფეხ­საც­მე­ლებ­ზე ვი­სა­უბ­რებთ. გი­ფიქ­რი­ათ, რა­ტომ ირ­ჩევს ზო­გი­ერ­თი მა­ღალ­ქუს­ლი­ან, დახ­ვე­წილ ფეხ­საც­მელს მა­შინ, როცა ზოგი უპი­რა­ტე­სო­ბას ე.წ. "ბა­ლე­რი­ნებს" ან სუ­ლაც სპორ­ტულ კე­დებს ანი­ჭებს? ჰოდა, რო­გორც გა­ირ­კვა ამ ყვე­ლა­ფერ­ში ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხე­ბია "დამ­ნა­შა­ვე":

ვერ­ძი ქა­ლე­ბი აქ­ტი­ურ, დი­ნა­მი­კურ ცხოვ­რე­ბას ეწე­ვი­ან. ამი­ტომ, მათ­თვის ფეხ­საც­მე­ლი პრაქ­ტი­კუ­ლი და მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი უნდა იყოს პირ­ველ რიგ­ში. ისი­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბას ანი­ჭე­ბენ სა­შუ­ა­ლო სის­ქი­სა და სი­მაღ­ლის ქუსლს, მო­ხერ­ხე­ბულ კა­ლა­პოტს და ფეხ­საც­მლის მარ­ტივ სტრუქ­ტუ­რას – ყო­ველ­გვა­რი თას­მე­ბის, ელვა-შე­საკ­რა­ვე­ბის და ა.შ. გა­რე­შე.

კურო ქა­ლე­ბი გრა­ცი­ო­ზუ­ლე­ბი და დინ­ჯე­ბი არი­ან. მათ­ზე ძა­ლი­ან მოქ­მე­დებს მას­შტა­ბუ­რო­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ხში­რად აჩე­რე­ბენ არ­ჩე­ვანს მა­სი­უ­რი ძი­რის მქო­ნე ფეხ­საც­მელ­ზე ე.წ. "პლატ­ფორ­მა­ზე". გარ­და ამი­სა, მათ კლა­სი­კუ­რი "შპილ­კიც" არა­ნაკ­ლებ მოს­წონთ და იხ­დე­ნენ.

ტყუ­პი მოძ­რა­ვი, ბავ­შვუ­რი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ქა­ლე­ბის ნი­შა­ნია. ასეთ ქალს ხში­რად მოს­წონს ფე­რა­დი, არას­ტან­დარ­ტუ­ლი დი­ზა­ი­ნის, პეპ­ლე­ბით ან ყვა­ვი­ლე­ბით გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ფეხ­საც­მე­ლი. ბევ­რი მათ­გა­ნი ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას სან­დლებ­სა და სპორ­ტულ კე­დებს, თუნ­დაც ოფი­ცი­ა­ლურ სა­მოს­თან შე­ხა­მე­ბი­სას.


კირჩხი­ბი ქა­ლუ­რი, დახ­ვე­წი­ლი და მომ­ხიბ­ვლე­ლია. ასეთ ქა­ლებს მოს­წონთ სა­კუ­თა­რი ქა­ლუ­რო­ბის ხაზ­გას­მა და წარ­მო­ჩე­ნა. ისი­ნი იდე­ა­ლუ­რად ირ­გე­ბენ დახ­ვე­წილ, კლა­სი­კუ­რი სტი­ლის მა­ღალ­ქუს­ლი­ან "ნა­ვებს" ან სხვა ტი­პის, მო­დურ მა­ღალ­ქუს­ლი­ან ფეხ­საც­მელს, რო­მე­ლიც ფეხს ვი­ზუ­ა­ლუ­რად უფრო ლა­მაზ­სა და მოხ­დე­ნილს ხდის.

ლომი ქა­ლე­ბი ეპა­ტა­ჟის მოყ­ვა­რუ­ლი ინ­დი­ვი­დე­ბი არი­ან. მათ­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ფეხ­საც­მე­ლი, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში იბრწყი­ნოს. ამი­ტო­მაც ანი­ჭე­ბენ ისი­ნი უპი­რა­ტე­სო­ბას ოქ­როს­ფერ, ვერ­ცხლის­ფერ, ბეწ­ვით ან მბრწყი­ნა­ვი ფაქ­ტუ­რით გა­წყო­ბილ ფეხ­საც­მე­ლებს – აუ­ცი­ლებ­ლად ქუსლზე და ხში­რად პლატ­ფორ­მით.

ქალ­წუ­ლებს
მი­ნი­მა­ლიზ­მი და ხა­რის­ხი უყ­ვართ ყვე­ლა­ფერ­ში, მათ შო­რის ჩაც­მუ­ლო­ბა­შიც. ამი­ტომ ბევ­რი ქალ­წუ­ლი აქ­ცევს მაქ­სი­მა­ლურ ყუ­რა­დღე­ბას იმას თუ რა მა­სა­ლის­გან და რამ­დე­ნად კარ­გა­დაა შე­კე­რი­ლი ფეხ­საც­მე­ლი. მათ­თვის კომ­ფორ­ტუ­ლი ფეხ­საც­მე­ლე­ბია მი­სა­ღე­ბი. ხში­რად ირ­ჩე­ვენ ე.წ. "ბა­ლე­რი­ნებს", და­ბალ­ძი­რი­ან ბა­თინ­კებს ან ჩექ­მებს.

სას­წო­რის­თვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ფაქ­ტო­რი ფეხ­საც­მლის არ­ჩე­ვი­სას არის მისი ვი­ზუ­ა­ლუ­რი დახ­ვე­წი­ლო­ბა და ფერი. ამი­ტომ ბევ­რი სას­წო­რი ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას ფეხ­საც­მელს ბაფ­თე­ბით ან ფე­რა­დი თას­მით. სადა და უხე­ში სტი­ლის ფეხ­საც­მე­ლე­ბის ტა­რე­ბა სას­წო­რის სტი­ლი არაა.

მო­რი­ე­ლი მა­მა­კა­ცუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მქო­ნე პლა­ნე­ტე­ბის გავ­ლე­ნის ქვე­შაა. ამი­ტომ ასეთ ქა­ლებს მოს­წონთ უხე­ში, ხში­რად მა­მა­კა­ცუ­რი სტი­ლის ფეხ­საც­მლის ტა­რე­ბა – იქ­ნე­ბა ეს ტყა­ვის ბა­თინ­კი დაკბი­ლუ­ლი ძი­რე­ბით, ელვა-შე­საკ­რა­ვე­ბით გა­წყო­ბი­ლი ბო­ტი­ლი­ო­ნე­ბი თუ უბ­რა­ლოდ ოთხკუ­თხედ ძი­რე­ბი­ა­ნი პლატ­ფორ­მე­ბი.

ქალი მშვილ­დოს­ნე­ბი მოძ­რავ, აქ­ტი­ურ ცხოვ­რე­ბის წესს მის­დე­ვენ, შე­სა­ბა­მი­სად, მათ­თვის უმ­თავ­რე­სი პრი­ო­რი­ტე­ტი ფეხ­საც­მლის შერ­ჩე­ვი­სას არის კომ­ფორ­ტუ­ლო­ბა. ბევ­რი მათ­გა­ნი აღ­მერ­თებს სპორ­ტუ­ლი ტი­პის ფეხ­საც­მე­ლებს ან უბ­რა­ლოდ კე­დებს.

თხის რქა
ქა­ლე­ბი დახ­ვე­წი­ლი გე­მოვ­ნე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. კლა­სი­კა მოს­წონთ ყვე­ლა ჟანრ­ში ამი­ტომ სა­მო­სის მხრი­ვაც იმა­ვე მი­მარ­თუ­ლე­ბას მის­დე­ვენ. ქალ თხის რქას ძა­ლი­ან უხ­დე­ბა მა­ღალ­ქუს­ლი­ა­ნი, კლა­სი­კუ­რი სტი­ლის ფეხ­საც­მე­ლი. არა­ნაკ­ლებ იხ­დენს იგი ე.წ. "ვინ­ტა­ჟურ" რეტ­რო სტი­ლის ფეხ­საც­მელ­საც.

მერ­წყუ­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბა გიჟ­დე­ბა ყვე­ლა­ფერ ორი­გი­ნა­ლურ­ზე, არას­ტან­დარ­ტულ­სა და ნო­ვა­ტო­რულ­ზე. ამი­ტომ მერ­წყუ­ლის გე­მოვ­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე უკეთ სწო­რედ "ფეხ­საც­მლის ხა­ზით" ვლინ­დე­ბა. ამ ქალ­ბა­ტო­ნებს მოს­წონთ ფეხ­საც­მე­ლე­ბის სა­კუ­თა­რი ხე­ლით მო­ხატ­ვა, მორ­თვა ან გა­და­კე­თე­ბა, რა­საც დიდი ვირ­ტუ­ო­ზუ­ლო­ბით ახერ­ხე­ბენ და სა­ბო­ლო­ოდ ქმნი­ან უნი­კა­ლურ "ჰენდმე­იდს", რომ­ლი­თაც შე­უძ­ლი­ათ ია­მა­ყონ.

ას­ტრო­ლო­გებს მი­აჩ­ნი­ათ, რომ თევ­ზი ქა­ლე­ბი ყვე­ლა­ფერს იხ­დე­ნენ. ვე­რა­ფერს იტყვი, ეს მარ­თლაც ასეა! ქალი თევ­ზი გა­სა­ო­ცა­რი ოს­ტა­ტო­ბით წარ­მო­ა­ჩენს ნე­ბის­მი­ე­რი სტი­ლის ფეხ­საც­მელს და­წყე­ბუ­ლი პლატ­ფორ­მით, დას­რუ­ლე­ბუ­ლი კლა­სი­კუ­რი "ნა­ვე­ბით". თუმ­ცა, ყვე­ლა­ზე მე­ტად მას მა­ინც ჰა­ე­რო­ვა­ნი, ნაზი სა­ზა­ფხუ­ლო სან­დლე­ბი უხ­დე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
475
1 წლ, 11 თ წინ