ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ღალატისკენ მიდრეკილი ადამიანები

ხში­რად გვე­კი­თხე­ბი­ან ამა თუ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რის შე­სა­ხებ. თუმ­ცა, მარ­ტო­ო­დენ ზო­დი­ა­ქოს მი­ხედ­ვით, და­მე­თან­ხმე­ბით, ძნე­ლია ხე­ლა­ღე­ბით "ერთ ქვაბ­ში მოვ­ხარ­შოთ" ყვე­ლა, ვინც ამა თუ იმ ნიშ­ნით და­ი­ბა­და. არ­სე­ბობს პი­რა­დი რუკა და მისი დე­ტა­ლე­ბის ანა­ლი­ზი, რის ხარ­ჯზეც უფრო მარ­ტი­ვი ხდე­ბა კონ­კრე­ტუ­ლი ადა­მი­ა­ნის შე­სა­ხებ მსჯე­ლო­ბა და ვერ­დიქ­ტიც მის არას­ტა­ბი­ლუ­რო­ბა­ზე ზუს­ტად ამ წე­სით გა­მო­აქვს ას­ტრო­ლოგს. თუმ­ცა, ზო­გა­დი მსჯე­ლო­ბის კუ­თხით, მა­ინც არ­სე­ბო­ბენ ე.წ. "შავ სი­ა­ში" შე­სა­ტა­ნი ნიშ­ნე­ბი, რო­მელ­თაც თუ ღა­ლა­ტის­კენ არა, ცვა­ლე­ბა­დო­ბის­კენ და სი­ახ­ლე­ე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლის­კენ გა­აჩ­ნი­ათ დიდი მიდ­რე­კი­ლე­ბა, რაც თა­ვის­თა­ვად ხდე­ბა ზოგ­ჯერ ღა­ლა­ტის მი­ზე­ზიც.

ტყუ­პი - მერ­კუ­რით მარ­თუ­ლი ნი­შა­ნია, მო­მა­ტე­ბუ­ლი ტვი­ნის აქ­ტი­ვო­ბი­თა და სი­ახ­ლე­ე­ბი­სად­მი და­უ­ო­კე­ბე­ლი სიყ­ვა­რუ­ლით. ტყუ­პი იშ­ვი­ა­თად ღა­ლა­ტობს ფი­ზი­კუ­რად, ამი­ტომ ფლირ­ტის დო­ნე­ზე მისი "ცელ­ქო­ბა" ასე თუ ისე ასა­ტა­ნია. თუკი თქვენ ამ ადა­მი­ანს მენ­ტა­ლუ­რად კარ­გად ეწყო­ბით და მუდ­მი­ვად გაქვთ მას­თან "სა­ჭო­რაო" ან სა­კინ­კლაო თემა, ჩათ­ვა­ლეთ, რომ არა­სო­დეს გი­ღა­ლა­ტებთ არც ფი­ზი­კუ­რად, არც სუ­ლი­ე­რად.

მშვილ­დო­სა­ნი - იდე­ა­ლის­ტი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის­მოყ­ვა­რუ­ლი ნი­შა­ნია. ვერ იტანს აკ­რძალ­ვებს და შე­ზღუდ­ვებს. უყ­ვარს ტრა­ბა­ხი და თა­ვის ქება, თუმ­ცა და­ნა­პი­რე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა ხან­და­ხან ავი­წყდე­ბა და მისი მი­სა­მარ­თით გა­მოთ­ქმულ კრი­ტი­კა­ზე ერ­თობ მტკივ­ნე­უ­ლად რე­ა­გი­რებს. მშვილ­დო­სა­ნი ხში­რად გა­ნიც­დის იმე­დის გაც­რუ­ე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ში, იმი­ტომ რომ და­უ­ფიქ­რებ­ლად და ერთი ნახ­ვით უყ­ვარ­დე­ბა. მას ახა­სი­ა­თებს პარტნი­ო­რის ზედ­მე­ტი იდე­ა­ლი­ზა­ცია. თუკი თქვენ ნაკ­ლე­ბად შე­უ­ზღუ­დავთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბას მშვილ­დო­სანს და მის ფლირტს გვერ­დზე მსუ­ბუ­ქი იუ­მო­რით მი­უდ­გე­ბით, ის არა­სო­დეს გაგცვლით სე­რი­ო­ზუ­ლად სხვა­ზე.

მერ­წყუ­ლი - არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი და ხში­რად ბევ­რის­თვის რთუ­ლად გა­სა­გე­ბი ხალ­ხია. მერ­წყულს არ უყ­ვარს ახ­სნა-გან­მარ­ტე­ბე­ბის მი­ცე­მა ვისნ­მეს­თვის რას, რა­ტომ ან რა მი­ზე­ზით აკე­თებს. ამის გამო კი მას ხში­რად ორ­პი­რო­ბა­სა და მა­ტყუ­ა­რო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ. სიყ­ვა­რულ­ში მერ­წყუ­ლი არა­სა­ი­მე­დოა. მას ძნე­ლად უყ­ვარ­დე­ბა ვინ­მე, თა­ნაც მე­გობ­რო­ბა და სიყ­ვა­რუ­ლი ხში­რად ერ­თმა­ნეთ­ში ერე­ვა. ამი­ტომ სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ერთ დღეს მე­გობ­რად აღიქ­ვას ან პი­რი­ქით. თუკი მერ­წყუ­ლის ერ­თგუ­ლე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა გინ­დათ, იყა­ვით პირ­ველ რიგ­ში მისი კარ­გი მე­გო­ბა­რი და თა­ნა­მო­აზ­რე. ასე იგი დიდი ხნით გა­ჩერ­დე­ბა თქვენ­თან.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
652
1 წლ, 10 თ წინ