როგორ მოვახდინოთ წარუშლელი შთაბეჭდილება ადამიანზე და პოზიტიურად დავამახსოვროთ თავი, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

რომ ახალ­გაც­ნო­ბილ ადა­მი­ან­თან პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რი­სას მი­ღე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა და დას­კვნე­ბი, ხში­რად გა­დამ­წყვე­ტი ფაქ­ტო­რია ამ უკა­ნას­კნელ­თან ჩვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის­თვის. გან­სა­კუთ­რე­ბით მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი კი ე.წ. "პირ­ვე­ლი ეფექ­ტის" თემა რო­მან­ტი­კულ სფე­რო­ში და პო­ტენ­ცი­ურ დამ­ქი­რა­ვებ­ლებ­თან გა­სა­უბ­რე­ბა­ზეა. ამი­ტომ ჩვე­ნი სა­ი­ტი დღეს სპე­ცი­ა­ლუ­რად გთა­ვა­ზობთ ინ­სტრუქ­ცი­ას, რო­გორ შექ­მნათ ამა თუ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­თან გა­ნუ­მე­ო­რე­ბე­ლი "პირ­ვე­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა" და რო­გორ მო­ა­წო­ნოთ მას უპი­რო­ბოდ თავი.

ვერძთან პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას ნუ შე­ეც­დე­ბით ინი­ცი­ა­ტი­ვის მთლი­ა­ნად თქვენს თავ­ზე აღე­ბას. თუმ­ცა, ნურც ზედ­მეტ სი­მორ­ცხვეს გა­მო­ი­ჩენთ. ვერძს უყ­ვარს ზო­მი­ე­რად თა­მა­მი, მაგ­რამ გულ­წრფე­ლი და არა­ამ­ბი­ცი­უ­რი ხალ­ხი.

კუ­როს­თან თქვე­ნი პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რი­სას ნუ იქ­ნე­ბით სი­ტყვა­უხ­ვი და ნუ აატ­კი­ვებთ თავს თქვე­ნი ამ­ბე­ბის მო­ყო­ლით. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ გო­ნივ­რუ­ლი დის­ტან­ცია, ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნეთ "ჟეს­ტე­ბის ენა", რაც კუ­რო­ე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თვის უფრო მი­სა­ღე­ბია.

ტყუ­პთან პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა შე­გიძ­ლი­ათ გემ­რი­ე­ლი ჭო­რი­ა­ო­ბის სა­ბა­ბად აქ­ცი­ოთ. ამ ხალ­ხს მოს­წონს მო­ლა­პა­რა­კე ინ­დი­ვი­დებ­თან კო­მუ­ნი­კა­ცია. ამი­ტომ რაც იცით და რაც არა ყვე­ლა­ფე­რი გად­მო­უ­ლა­გეთ.

კირჩხიბ­თან პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის დროს სა­სურ­ვე­ლია მო­ზო­მი­ლი და ფრთხი­ლი იყოთ ემო­ცი­ებ­ში. სა­სურ­ვე­ლია, თუკი ყუ­რა­დღე­ბას გა­ა­მახ­ვი­ლებთ და ისა­უბ­რებთ თქვენს ოჯახ­ზე, აქვე თა­ვად მა­საც ჩა­ე­კი­თხე­ბით შვი­ლე­ბის შე­სა­ხებ, ის სი­ა­მოვ­ნე­ბით გა­და­გიშ­ლით გულს ამ კუ­თხით და მის თვალ­ში ნდო­ბას მო­ი­პო­ვებთ რო­გორც "ოჯა­ხის ადა­მი­ა­ნი".

ლომ­თან პირ­ველ შეხ­ვედ­რა­ზე იყა­ვით ბუ­ნებ­რი­ვი, გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი და მშვი­დი. არამც და არამც არ გა­მო­ამ­ჟღავ­ნოთ ზედ­მე­ტი ამ­ბი­ცია, ნუ მოჰ­ყვე­ბით თა­ვის ქე­ბას (თუნ­დაც სავ­სე­ბით სა­ფუძ­ვლი­ა­ნად და არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლად). ხში­რად შე­ა­ქეთ თა­ნა­მო­სა­უბ­რე და მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­უს­ვით ხაზი იმას, რომ პა­ტი­ვის­ცე­მას იმ­სა­ხუ­რებს იგი თქვენს თვალ­ში.

ქალ­წულ­თან ნაც­ნო­ბო­ბი­სას, პირ­ველ რიგ­ში ჰი­გი­ე­ნუ­რო­ბა­ზე იზ­რუ­ნეთ. მას­თან შეხ­ვედ­რი­სას უზა­დოდ უნდა გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ, ყვე­ლა­ზე დიდ ყუ­რა­დღე­ბას ქალ­წუ­ლე­ბი პი­როვ­ნე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლო­ბას აქ­ცე­ვენ. ამას­თან ერ­თად, მან არც თქვენს პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რო­ბა­სა და ერუ­დი­რე­ბუ­ლო­ბა­ში უნდა შე­ი­ტა­ნოს ეჭვი.

სას­წორ­თან კარ­გი პირ­ველ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მო­სახ­დე­ნად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ იყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ღი­მი­ლი­ა­ნი და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი. მოქ­ნი­ლო­ბა და სირ­ბი­ლე ეს ის მთა­ვა­რი კო­ზი­რია, რაც სას­წო­რის გუ­ლის მო­გე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ.

მო­რი­ელს რომ პირ­ვე­ლი­ვე შეხ­ვედ­რა­ზე თავი მო­ა­წო­ნოთ, საკ­მა­ოდ რთუ­ლი სა­კი­თხია. ამი­ტომ ზედ­მე­ტად ნურც ეც­დე­ბით ამას. აჯო­ბებს გაც­ნო­ბი­სას გო­ნივ­რუ­ლი დის­ტან­ცია და­ი­ჭი­როთ. თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლო­ბა, სიმ­შვი­დე და სა­კუ­თა­რი თა­ვის ფლო­ბის კარ­გი უნა­რი, უკვე პლუ­სია თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მო­რი­ე­ლის თვალ­ში. და­ნარ­ჩენს კი დრო გიჩ­ვე­ნებთ.

მშვილ­დო­სა­ნის მო­ხიბ­ვლა პირ­ველ შეხ­ვედ­რა­ზე მარ­ტი­ვია გულ­წრფე­ლო­ბის, კარ­გი იუ­მო­რის და გუ­ლი­თა­დო­ბის ხარ­ჯზე. თუკი თქვენ მხი­ა­რუ­ლი, ბავ­შვუ­რად ოპ­ტი­მის­ტი და გულ­ღია ადა­მი­ა­ნი ხართ, მშვილ­დო­სანს უმალ მო­ე­წო­ნე­ბით.

თხის რქას­თან პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ ეტი­კე­ტის ნორ­მე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით შედ­გეს. სა­სურ­ვე­ლია, თუკი ახალ­გაც­ნო­ბილ თხის რქას, სა­კუ­თა­რი პრო­ფე­სი­უ­ლი მიღ­წე­ვე­ბით ან კარ­გი გე­ნე­ო­ლო­გი­უ­რი წარ­მო­მავ­ლო­ბით მო­ა­წო­ნებთ თავს.

მერ­წყულ­თან პირ­ვე­ლი ნაც­ნო­ბო­ბი­სას, მაქ­სი­მა­ლუ­რად აა­მუ­შა­ვეთ კრე­ა­ტი­ვი. რაც უფრო ორი­გი­ნა­ლუ­რად გა­მო­ხა­ტავთ და წა­რად­გენთ თქვენს პი­როვ­ნე­ბას, რაც უფრო "ამო­ვარ­დნი­ლი" იქ­ნე­ბით მა­სის­გან მით უფრო მე­ტად მო­ე­წო­ნე­ბით მერ­წყულს. მას ხომ არა­ორ­დი­ნა­ლუ­რი ხალ­ხი მოს­წონს.

და­ბო­ლოს, თევ­ზებ­თან პირ­ვე­ლი შეხ­ვედ­რი­სას, მო­ემ­ზა­დეთ სა­ი­მი­სოდ, რომ ფაქ­ტობ­რი­ვად მთე­ლი შეხ­ვედ­რის მან­ძილ­ზე თქვენ ილა­პა­რა­კებთ. ტი­პურ თევზს მსმე­ნე­ლის როლი ურ­ჩევ­ნია ყო­ველ­თვის. ამას­თან ერ­თად, მის სა­ხე­ზე ძნე­ლად ამო­ი­კი­თხავთ მო­ე­წო­ნეთ თუ არა რე­ა­ლუ­რად. თუმ­ცა, თუკი მომ­დევ­ნო დღე­ებ­ში მან ისევ გა­მოთ­ქვა თქვე­ნი ნახ­ვის სურ­ვი­ლი, ე.ი. "თავი ქუდ­ში გქო­ნი­ათ".

წყარო: ambebi.ge/astrology/
589
1 წლ, 11 თ წინ