ხართ თუ არა თქვენი ზოდიაქოს ნიშნის საუკეთესო წარმომადგენელი - კირჩხიბი

თორ­მეტ ფსი­ქო­ტი­პად იყო­ფი­ან. თუმ­ცა მათ შო­რი­საც არ­სე­ბობს კლა­სი­ფი­კა­ცია, არის კარ­გი და ცუდი. ამი­ტომ შე­საძ­ლე­ბე­ლია ბო­რო­ტი და ბოღ­მი­ა­ნი მშვილ­დო­სა­ნიც შეგ­ხვდეთ ცხოვ­რე­ბა­ში, და­უკ­ვირ­ვე­ბე­ლი და ცან­ცა­რა თხის რქაც, მო­ლაყ­ბე თევ­ზე­ბიც და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო კირჩხი­ბიც. ყვე­ლა­ფე­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, თუ რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა ადა­მი­ა­ნი სა­კუ­თარ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს. დღე­ი­დან სტა­ტი­ე­ბის ციკლში გა­გაც­ნობთ იმას, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ თვი­სე­ბებს უნდა ამარ­თლებ­დეს სა­ი­მი­სოდ თი­თო­ე­უ­ლი თქვენ­გა­ნი რომ იგი სა­კუ­თა­რი ნიშ­ნის ჭეშ­მა­რიტ და და­დე­ბით წარ­მო­მად­გენ­ლად ჩა­ით­ვა­ლოს.

მაშ ასე, კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის სა­უ­კე­თე­სო წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი არის პარ­ტი­ო­ტი, სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხი­სა და ქვეყ­ნის მოყ­ვა­რუ­ლი ადა­მი­ა­ნი. ფრთხი­ლი, წინ­და­ხე­დუ­ლი, მაგ­რამ კე­თი­ლი და სულ­გრძე­ლი ახ­ლობ­ლე­ბის მი­მართ. ემო­ცი­უ­რი და მზრუნ­ვე­ლი, მა­შინ როცა ვინ­მეს თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა ესა­ჭი­რო­ე­ბა. კარ­გი და ლო­ი­ა­ლუ­რი მე­გო­ბა­რი. სა­ნი­მუ­შო მშო­ბე­ლი, ძმა და და. თუ გაქვთ კირჩხი­ბის სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბა - მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლა­ფე­რი­სა, იზ­რუ­ნოს სხვებ­ზე და თა­ვი­სი­ა­ნე­ბი არა­სო­დეს და­ტო­ვოს გა­სა­ჭირ­ში. თუ თა­ნაგ­რძნო­ბით და ზრუნ­ვით ეკი­დე­ბით, თქვენ­ზე შე­ჭირ­ვე­ბულ და ნაკ­ლე­ბი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს. თუ გიყ­ვართ ბავ­შვე­ბი და სულ­სა და გულს დებთ მათ აღ­ზრდა­ში. პა­ტივს სცემთ მო­ხუ­ცებს და არა­სო­დეს ტო­ვებთ ყუ­რა­დღე­ბის გა­რე­შე ხან­ში­შე­სულ დედ-მა­მას.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
477
1 წლ, 9 თ წინ