სად დავისვენოთ ზაფხულში ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

და ალ­ბათ ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს, სად ჯობს დას­ვე­ნე­ბა. ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად ქვეყ­ნებ­საც სა­კუ­თა­რი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი მო­ცე­მუ­ლო­ბე­ბი გა­აჩ­ნი­ათ. ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია საშ­ვე­ბუ­ლე­ბო ქვე­ყა­ნა თქვე­ნი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ჰარ­მო­ნი­უ­ლად შე­არ­ჩი­ოთ. გთა­ვა­ზობთ "ვარ­სკვლა­ვურ ორი­ენ­ტირს" ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით.

ვერ­ძი
წელს უმ­ჯო­ბე­სია ნეს­ტი­ა­ნი ად­გი­ლე­ბის­გან შორს, სუბტ­რო­პი­კულ ზო­ნა­ში და­ის­ვე­ნოთ. ეგ­ვიპ­ტე, ის­რა­ე­ლი, ტუ­ნი­სი – აქ დას­ვე­ნე­ბა­საც მო­ა­ხერ­ხებთ და კულ­ტუ­რის გაც­ნო­ბა­საც. აგ­რეთ­ვე, გარ­დე­რო­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­სა და სამ­კა­უ­ლე­ბის შე­ძე­ნას. აი, ახ­ლობ­ლე­ბის­თვის

სუ­ვე­ნი­რებ­ზე კი ფულს ნუ და­ხარ­ჯავთ.

კურო
დას­ვე­ნე­ბას ბიზ­ნე­სურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბა ან სწავ­ლა უნდა შე­უ­თავ­სოთ. აგ­რეთ­ვე შვე­ბუ­ლე­ბის დროს შე­ის­წავ­ლეთ, გა­იღ­რმა­ვეთ უცხო ენა. ხმელ­თა­შუა ზღვის სა­ნა­პი­რო – დას­ვე­ნე­ბის­თვის, ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბი – ექ­სკურ­სი­ის, ხოლო ეგ­ზო­ტი­კის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის კუნ­ძუ­ლი ბალი იქ­ნე­ბა შე­სა­ფე­რი­სი.

ტყუ­პი
ძვი­რად ღი­რე­ბულ კუ­რორ­ტებ­ზე ფუ­ლის ხარ­ჯვას არ გირ­ჩევთ. ამას­თა­ნა­ვე, ნურც კომ­ფორტზე იტყვით უარს. მო­ე­რი­დეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბას ავ­ტოს­ტო­პით, ნაკ­ლე­ბად ნაც­ნო­ბი ადა­მი­ა­ნე­ბის კამ­პა­ნი­ებს. თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლია მა­ღალმთი­ა­ნი კუ­რორ­ტე­ბი, სა­დაც სუფ­თა ჰა­ე­რი, მზე და მი­ნე­რა­ლუ­რი წყლე­ბი გე­ლით. ჩერ­ნო­გო­რიე, ჩე­ხე­თი, სომ­ხე­თი და ნურც სა­ქარ­თვე­ლოს კუ­რორ­ტებს და­ი­ვი­წყებთ; ხოლო თუ წმინ­და ად­გი­ლებ­საც მო­ი­ნა­ხუ­ლებთ, ფი­ზი­კუ­რა­დაც და­ის­ვე­ნებთ და სუ­ლი­ე­რა­დაც.

კირჩხი­ბი
დას­ვე­ნე­ბის­თვის იდე­ა­ლუ­რი ად­გი­ლი ზღვის სა­ნა­პი­როა. ამას­თა­ნა­ვე, მო­ე­რი­დეთ მზის გულ­ზე დიდ­ხანს ყოფ­ნას, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა ალერ­გია, მზის დაკ­ვრა და დამ­წვრო­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ქვეყ­ნე­ბი­დან უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ იტა­ლი­ას, სა­ბერ­ძნეთს, შვე­ი­ცა­რი­ას. მო­ი­ნა­ხუ­ლეთ ეთ­ნი­კუ­რი მუ­ზე­უ­მე­ბი; შე­ი­ა­რეთ სუ­ვე­ნი­რე­ბის მა­ღა­ზი­ა­ში; და­ა­გე­მოვ­ნეთ ად­გი­ლობ­რი­ვი კერ­ძე­ბი და არ და­გა­ვი­წყდეთ სა­მახ­სოვ­რო ფო­ტო­ე­ბის გა­და­ღე­ბა.

ლომი
მო­ე­რი­დეთ ძვი­რად ღი­რე­ბულ და ხალ­ხმრა­ვალ კუ­რორ­ტებს. შე­არ­ჩი­ეთ ისე­თი და­სას­ვე­ნე­ბე­ლი ად­გი­ლი, სა­დაც პა­სი­უ­რად და­ის­ვე­ნებთ, აღიდ­გენთ ძა­ლებს, და­ი­წყნა­რებთ ნერ­ვებს. კარ­გია თუ ინ­დო­ეთს, კა­ტა­ლო­ნი­ას ან ჩე­ხეთს ეწ­ვე­ვით. ამ უკა­ნას­კნე­ლის სამ­კურ­ნა­ლო წყა­რო­ე­ბი გა­მო­გა­ჯან­მრთე­ლებთ და ახა­ლი ინერ­გი­ით აგავ­სებთ.

ქალ­წუ­ლი
წელს ისე ად­გი­ლას უნდა და­ის­ვე­ნოთ, სა­დაც ჯერ არ ყო­ფილ­ხართ. ახა­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ ცვლი­ლე­ბებ­სა და და­უ­ვი­წყარ დას­ვე­ნე­ბას გთა­ვა­ზობთ. მაგ­რამ მა­ინ­ცდა­მა­ინც ეგ­ზო­ტი­კურ ქვეყ­ნებს ნუ აირ­ჩევთ. ისე­თი ქვეყ­ნე­ბი შე­არ­ჩი­ეთ, რო­მელ­თა კულ­ტუ­რაც თქვენს ბუ­ნე­ბას­თან ახ­ლოა. და­უ­ვი­წყა­რი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი გე­ლით ია­პო­ნი­ა­ში, გერ­მა­ნი­ა­ში, ავ­სტრი­ა­სა და პრი­ბალ­ტი­კის ქვეყ­ნებ­ში. გა­ე­ცა­ნით ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რას, ტრა­დი­ცი­ებს, მო­სახ­ლე­ო­ბას, შე­საძ­ლოა საქ­მი­ა­ნი ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბიც გა­ა­ბათ.

სას­წო­რი
დას­ვე­ნე­ბის­თვის ისე­თი ად­გი­ლე­ბი შე­არ­ჩი­ეთ, სა­დაც მი­ნი­მა­ლუ­რი კომ­ფორ­ტი მა­ინც გექ­ნე­ბათ. უმ­ჯო­ბე­სია ერ­თკვი­რი­ა­ნი, მაგ­რამ და­უ­ვი­წყა­რი შვე­ბუ­ლე­ბა მო­ი­წყოთ 5-ვარ­სკვლა­ვი­ან სას­ტუმ­რო­ში, ვიდ­რე მთე­ლი თვე ვე­ლუ­რი­ვით იცხოვ­როთ. რაც შე­ე­ხე­ბა კლი­მატს, ისე­თი რე­გი­ო­ნი შე­არ­ჩი­ეთ, სა­დაც სიმწვა­ნე და სუფ­თა ჰა­ე­რია. ასე­თია ბირ­მა, ინ­დო­ე­თის მთი­ა­ნი რე­გი­ო­ნი, ტი­ბე­ტი, მაგ­რამ თუ ევ­რო­პა­ში გაქვთ წას­ვლა გა­და­წყვე­ტი­ლი, საფ­რან­გე­თის რო­მე­ლი­მე პრო­ვინ­ცი­ას ეწ­ვი­ეთ.

მო­რი­ე­ლი
თქვენ ყო­ველ­თვის გი­ტა­ცებთ სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი და მის­ტი­კა, კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ წელს, გვე­ლის წელ­ში შვე­ბუ­ლე­ბას ეთ­ნი­კურ ად­გი­ლას ან უძ­ვე­ლე­სი ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის ქვე­ყა­ნა­ში გა­ა­ტა­რებთ, სა­დაც გა­ეც­ნო­ბით მათ კულ­ტუ­რას წეს-ჩვე­უ­ლე­ბებს. გა­ერ­კვე­ვით მათ ტრა­დი­ცი­ებ­ში. კლი­მა­ტუ­რი თვალ­საზ­რი­სით, ტრო­პი­კუ­ლი ან სუბტ­რო­პი­კუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი შე­გე­ფე­რე­ბათ. ასე­თია ზამ­ბია, სა­დაც შე­გეძ­ლე­ბათ ბუშ­მე­ნე­ბის ტომს შე­ე­კედ­ლოთ, ან ალ­ჟირს ეწ­ვი­ოთ და ბერ­ბე­რებს და­უ­ახ­ლოვ­დეთ. უფრო ცი­ვი­ლი­ზე­ბუ­ლი ქვეყ­ნე­ბი­დან თურ­ქეთს, ეგ­ვიპ­ტეს, მა­რო­კოს, ტუ­ნის­სა და აზერ­ბა­ი­ჯანს გირ­ჩევთ.

მშვილ­დო­სა­ნი
დას­ვე­ნე­ბის­თვის ისე­თი ად­გი­ლე­ბი შე­არ­ჩი­ეთ, სა­დაც მშვი­დად იქ­ნე­ბით. მო­ე­რი­დეთ ქვეყ­ნებს სა­დაც ომი, კონ­ფლიქ­ტი და სა­მო­ქა­ლა­ქო და­პი­რის­პი­რე­ბაა. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ პო­ლო­ნე­თის, საფ­რან­გე­თი­სა და არ­გენ­ტი­ნის მყუდ­რო და ლა­მაზ ქა­ლა­ქებს.

თხის რქა
შვე­ბუ­ლე­ბის დროს თქვე­ნი მთა­ვა­რი საზ­რუ­ნა­ვი დას­ვე­ნე­ბა და ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ზრუნ­ვა იქ­ნე­ბა. ეწ­ვი­ეთ სამ­კურ­ნა­ლო წყლე­ბით მდი­დარ ად­გი­ლებს, - ის­რა­ე­ლი, გერ­მა­ნია. მო­ე­რი­დეთ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი კერ­ძე­ბის და­გე­მოვ­ნე­ბას; ისეთ ად­გი­ლებს, სა­დაც ქვე­წარ­მავ­ლე­ბი ბი­ნად­რო­ბენ.

მერ­წყუ­ლი
წელს ექ­სტრე­მა­ლურ დას­ვე­ნე­ბა­ზე უარი თქვით და შვე­ბუ­ლე­ბა "პენ­სი­ო­ნე­რი­ვით" გა­ა­ტა­რეთ. აგ­რეთ­ვე, კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ თა­ვი­სუ­ფალ დროს ახალ ცოდ­ნას შე­ი­ძენთ. წელს შე­გიძ­ლი­ათ კა­პა­დო­კი­ას (თურ­ქე­თი) ეწ­ვი­ოთ, სა­დაც ის­ტო­რი­ულ და სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გი­ლებს და­ათ­ვა­ლი­ე­რებთ და ულა­მა­ზე­სი ბუ­ნე­ბით დატ­კბე­ბით.

თევ­ზე­ბი
თქვენ­თვის იდე­ა­ლუ­რი იქ­ნე­ბა სა­ზღვაო კრუ­ი­ზი, რომ­ლის დრო­საც სა­პორ­ტო ქა­ლა­ქებს და­ათ­ვა­ლი­ე­რებთ, გა­ერ­თო­ბით ცურ­ვი­თა და თევ­ზა­ო­ბით. დას­ვე­ნე­ბის­თვის გა­ემ­გზავ­რეთ შრი-ლან­კა­ზე, ვე­ნე­სუ­ე­ლა­ში, ჰა­ვა­ი­სა და ფი­ლი­პი­ნე­ბის კუნ­ძუ­ლებ­ზე. და­ეყ­რდე­ნით ინ­ტუ­ი­ცი­ას და ის გი­კარ­ნა­ხებთ სად იმოგ­ზა­უ­როთ, რომ აღიდ­გი­ნოთ ენერ­გია და მო­ი­პო­ვოთ ბედ­ნი­ე­რე­ბა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
611
2 წლ წინ