რატომ არიან თხის რქები ყველაზე საუკეთესო უფროსები

და მე­ნე­ჯე­რუ­ლი ნიჭი თან­და­ყო­ლი­ლი თვი­სე­ბაა თუ შე­ძენ­ლი ღირ­სე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს სულ რამ­დე­ნი­მე ნი­შანს გა­აჩ­ნია ზე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი თვი­სე­ბე­ბი. მათ შო­რის კი ამ ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად, უსა­ზღვრო შრო­მის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის მქო­ნეა თხის რქა, რო­მე­ლიც სა­მარ­თლი­ა­ნად მი­იჩ­ნე­ვა ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე კარგ უფ­რო­სად სამ­სა­ხურ­ში.

დიახ, ის მკაც­რი და მომ­თხოვ­ნია. სა­ტურ­ნი თხის რქის მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა ამ ადა­მი­ა­ნებს დის­ციპ­ლი­ნის სიყ­ვა­რულს, ბი­უ­როკ­რა­ტი­უ­ლო­ბას და ზოგ­ჯერ ზედ­მეტ სიმ­კაც­რე­საც კი ანი­ჭებს. თხის რქამ იცის შრო­მი­სა და დრო­ის ყად­რი. ამი­ტომ იგი სამ­სა­ხურ­ში ისეთ ადა­მი­ანს ვერ აი­ტანს, ვინც სრულ ხელ­ფასს ნა­ხევ­რად შეს­რუ­ლე­ბულ სა­მუ­შა­ო­ში იღებს. შე­სა­ბა­მი­სად, მო­ა­რუ­ლი ხმე­ბი თხის რქა უფ­რო­სის სი­სას­ტი­კე­ზე ზუს­ტად ასე­თი ხალ­ხის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლია.

თუკი სა­ტურ­ნის ფუნ­ქცებს და­აკ­ვირ­დე­ბით, მიხ­ვდე­ბით, რომ სიმ­კაც­რეს­თან ერ­თად, ეს პლა­ნე­ტა თხის რქას სხვი­სი შრო­მი­სა და მონ­დო­მე­ბის და­ფა­სე­ბის უნარ­საც ანი­ჭებს. თქვე­ნი უფ­რო­სი თხის რქა, დიდი ხნის მან­ძილ­ზე ყუ­რა­დღე­ბით და­გაკ­ვირ­დე­ბათ რამ­დე­ნად მონ­დო­მე­ბუ­ლი ხართ სამ­სა­ხურ­ში. მის­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნოა ისეთ თა­ნამ­შრო­მელ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მე­ლიც მაქ­სი­მა­ლუ­რად იხარ­ჯე­ბა სა­მუ­შაო ად­გილ­ზე. იგი ცო­ტა­თი სნო­ბიც არის. აფა­სებს უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბას და სო­ლი­დურ უნი­ვერ­სი­ტეტ­სა თუ კორ­პო­რა­ცი­ებ­ში მი­ღე­ბულ გა­მოც­დი­ლე­ბას. თუმ­ცა, ამ ყვე­ლაფ­რის გა­რე­შეც გა­ნე­წყო­ბა თქვენ მი­მართ და­დე­ბი­თად თუკი დი­ა­ნა­ხავს, რომ მის კომ­პა­ნი­ას სა­კუ­თა­რი ოჯა­ხი­ვით უფრთხილ­დე­ბით.

უფ­რო­სი თხის რქა თავ­და­უ­ზო­გა­ვად შრო­მობს ყო­ველ­თვის და იმა­ვეს ითხოვს ხელ­ქვე­ი­თე­ბის­გან. მას შე­უძ­ლია ღა­მე­ე­ბიც კი ათე­ნოს სამ­სა­ხურ­ში, თუკი ამას სი­ტუ­ა­ცია მო­ი­თხოვს. იმა­ვეს ითხოვს სხვე­ბის­გან. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი მისი გუნ­დის წევ­რო­ბა გსურთ, ეს უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ. სა­მა­გი­ე­როდ, მას­თან თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ ისა­უბ­როთ ოჯახ­ზე, თხის რქე­ბი აღ­მერ­თე­ბენ სა­კუ­თარ ფეს­ვებს და ოჯა­ხუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი მათ­თვის წმინ­და­თა წმინ­დაა. უფ­რო­სი თხის რქა და­ა­ფა­სებს თქვენს ოჯა­ხი­სად­მი თავ­და­დე­ბას და აუ­ცი­ლებ­ლად მოგ­ცემთ არა­გეგ­მი­ურ დეი-ოფს თუკი ეს თქვე­ნი ოჯა­ხუ­რი პრობ­ლე­მე­ბის მო­საგ­ვა­რებ­ლად გა­მო­გად­გე­ბათ.

თქვე­ნი უფ­რო­სი ერთი შე­ხედ­ვით პირ­ქუ­ში და ცივი მო­ჩანს, თუმ­ცა ში­ნა­გა­ნად იგი ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი, მაგ­რამ მარ­ტო­სუ­ლია. თუკი მის თვალ­ში ნდო­ბას მო­ი­პო­ვებთ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სამ­სა­ხუ­რე­ობ­რი­ვი მე­გობ­რო­ბა პი­რად­შიც გა­და­ი­ზარ­დოს. თხის რქე­ბი აფა­სე­ბენ კარგ, ნა­ცად ხელ­ქვე­ი­თებს. თუმ­ცა რაც არ უნდა მოხ­დეს, არა­სო­დეს მი­მარ­თოთ ხალ­ხში მას სა­ხე­ლით! ოფი­ცი­ო­ზი, რო­მე­ლიც თხის რქის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ყვე­ლა შე­თხვე­ვა­ში უნდა იყოს და­ცუ­ლი!

წყარო: ambebi.ge/astrology/
644
1 წლ, 12 თ წინ