ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან საუკეთესო ბიზნესმენები

და მო­ზიდ­ვის თემა ალ­ბათ თუ ყვე­ლა არა, ყვე­ლა მე­ო­რე ადა­მი­ა­ნის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია ცხოვ­რე­ბა­ში. ას­ტრო­ლო­გებს ხში­რად მი­მარ­თა­ვენ სა­ი­მი­სოდ, რომ ამა თუ იმ ინ­დი­ვიდ­ში ბიზ­ნე­სალ­ღოს და ფი­ნან­სუ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბის ოს­ტა­ტუ­რად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბის პროგ­ნო­ზი­რე­ბა მოხ­დეს. არ­სე­ბობს კონ­კრე­ტუ­ლი პე­რი­ო­დე­ბი, როცა სა­სურ­ვე­ლიც კია ზო­მი­ე­რი რის­კი, მა­შინ როცა რიგ თვე­ებ­სა და წლებ­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არარ­ე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია მსხვი­ლი კა­პი­ტალ­და­ბან­დე­ბე­ბი. თუმ­ცა, ას­ტრო­ლო­გი­ის ცოდ­ნის გა­რე­შეც აქვთ ადა­მი­ა­ნებს, სა­კუ­თა­რი ალ­ღოს იმე­დი და ხში­რად ეს ალღო ამარ­თლებს კი­დეც. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ არ­სე­ბობს რამ­დე­ნი­მე ნი­შა­ნი რო­მე­ლიც ჩან­სახ­ში­ვეა და­ჯილ­დო­ე­ბუ­ლი დიდი ფუ­ლის კე­თე­ბის უნა­რი­თა და სურ­ვი­ლით. დღეს ზუს­ტად ამ ტი­პის ადა­მი­ა­ნებ­ზე გი­ამ­ბობთ.

კირჩხი­ბი - რაც არ უნდა გა­საკ­ვი­რი იყოს, ამ ერთი შე­ხედ­ვით მორ­ცხვ და მო­რი­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს ფუ­ლის სა­შოვ­ნე­ლად დიდ რის­კზე შე­უძ­ლი­ათ წას­ვლა. კირჩხიბს ფული უყ­ვარს, ამას­თან ერ­თად იგი არც არა­სო­დეს მა­ლა­ვას ამ სიყ­ვა­რულს კუ­პი­უ­რე­ბის მი­მართ. კირჩხი­ბი ჭკვი­ა­ნი და წინ­და­ხე­დუ­ლი ბიზ­ნეს­მე­ნია. შე­სა­ბა­მი­სად, არა­სო­დეს გა­დად­გამს გა­უ­აზ­რე­ბელ ნა­ბიჯს ფი­ნან­სუ­რი კუ­თხით ისე, თუ საკ­მა­რი­სად არ და­ი­ზღვია თავი. ეს ხალ­ხი ხში­რად მდიდ­რდე­ბა კვე­ბის მრეწ­ვე­ლო­ბის, რეს­ტორ­ნე­ბის ქსე­ლის, უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის მეშ­ვე­ო­ბით.

მო­რი­ე­ლი -და­გე­ში­ლია სხვი­სი ფუ­ლით გამ­დიდ­რე­ბა­ზე, ამას­თან ერ­თად ოს­ტა­ტუ­რად ახერ­ხებს ამას. მო­რი­ე­ლებს უყ­ვართ ექ­სტრი­მი და ცე­ცხლთან თა­მა­ში. შე­სა­ბა­მი­სად, თავს ვერ დავ­დებთ იმა­ზე, რომ მო­რი­ე­ლის აქ­ტი­ვე­ბი უკ­ლებ­ლივ პა­ტი­ო­სა­ნი შრო­მით მო­პო­ვე­ბუ­ლია. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ეხერ­ხე­ბათ სა­ბი­უ­ჯე­ტო და სა­ერ­თო სახ­სრე­ბის ოს­ტა­ტუ­რად მარ­თვა. ისი­ნი ხში­რად მდიდ­რდე­ბი­ან კონ­ტრა­ბან­დუ­ლი ბიზ­ნე­სით ან ე.წ. "ფუ­ლის გა­თეთ­რე­ბით" არი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლი. მათი დიდი ნა­წი­ლი კარგ ფულს შო­უ­ლობს ექ­სტრი­მით, დამ­კრძა­ლა­ვი ან სა­რი­ტუ­ა­ლო საქ­მი­ა­ნო­ბით, მემ­კვიდ­რე­ო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბით.

მერ­წყუ­ლი - შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ჩა­მოთ­ვლილ­თა­გან ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად არის "ჩა­ციკ­ლუ­ლი" ფულ­ზე. მერ­წყუ­ლის უნი­კა­ლუ­რო­ბა მდგო­მა­რე­ობს იმა­ში, რომ იგი ფულს რო­გორც ასე­თი არა­სო­დეს ეტა­ნე­ბა. სა­მა­გი­ე­როდ, კარ­გად გა­მოს­დის მისი მო­ზიდ­ვა და გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა. მერ­წყუ­ლი ხში­რად მდიდ­რდე­ბა იდე­ის მეშ­ვე­ო­ბით. მან შე­საძ­ლოა არა­ფე­რი შექ­მნას სა­კუ­თა­რი ხე­ლე­ბით, სა­მა­გი­ე­როდ, მი­ლი­ო­ნებს იშო­ნის ტვი­ნით. ამ ხალ­ხს უყ­ვარს ფუ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბა, ამ სი­ტყვის სრუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბით. ისი­ნი იშ­ვი­ა­თად გა­მო­ირ­ჩე­ბი­ან ძუნ­წო­ბით. მაგ­რამ არც ვა­ლის სა­თხოვ­ნე­ლად მო­სუ­ლი ხალ­ხი ეხა­ტე­ბათ გულ­ზე. მერ­წყუ­ლე­ბი ხში­რად მდიდ­რდე­ბი­ან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის სის­ტე­მე­ბით, ავ­ტო­იმ­პორ­ტით ან ინ­ტერ­ნეტ-ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის ხარ­ჯზე.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
536
1 წლ, 12 თ წინ