როგორ ვიპოვნოთ ჰარმონია ქორწინებაში?

ხში­რად თავ­ბრუ­დამ­ხვე­ვი რო­მა­ნით იწყე­ბენ ურ­თი­ერ­თო­ბას, ხოლო შემ­დეგ მათი კავ­ში­რი მტრო­ბა­ში ან სი­ძულ­ვილ­ში გა­და­იზ­რდე­ბა. წყვი­ლე­ბის ურ­თი­ერ­თთავ­სე­ბა­დო­ბის სა­კი­თხი, არა­ერ­თი ას­ტრო­ლო­გის­თვი­საა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი თემა. ნე­ბის­მი­ერ ადა­მი­ანს ხომ მხო­ლოდ მის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხე­ბი გა­აჩ­ნია, ამი­ტომ "ის მე­ო­რე", რო­მე­ლიც მის ცხოვ­რე­ბა­ში აპი­რებს ად­გი­ლის და­კა­ვე­ბას ჰარ­მო­ნი­უ­ლად უნდა ახერ­ხებ­დეს ამ თვი­სე­ბებ­თან თა­ნა­არ­სე­ბო­ბას და ფე­ხის აწყო­ბას, ოღონდ არა მო­ნუ­რად და გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი კომ­პრო­მი­სის ხარ­ჯზე, არა­მედ თა­ვის­თა­ვად - ინ­ტუ­ი­ცი­ით. წყვი­ლის ურ­თი­ერ­თო­ბა, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი კუ­თხით რომ ვიმ­სჯე­ლოთ, ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო ფაზ­ლის აწყო­ბას შე­ვა­და­როთ. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ყვე­ლა დე­ტა­ლი და გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა ზუს­ტად მო­ერ­გოს სა­ერ­თო კონ­სტრუქ­ცი­ას და ძი­რი­თად კომ­პო­ზი­ცი­ას... თუ ასე ვერ ხერ­ხდე­ბა, იწყე­ბა და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი დავა-კა­მა­თი, ურ­თი­ერ­თბ­რალ­დე­ბე­ბი და ჩხუ­ბი. ამ დროს კი შე­საძ­ლოა არც ერთი მხა­რე არ ტყუ­ო­დეს... უბ­რა­ლოდ, ისი­ნი სულ სხვა "ფაზ­ლის" გმი­რე­ბი არი­ან. ესაა და ეს.

სწო­რედ ამი­ტომ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, მი­ნი­მუმ იმის ცოდ­ნა მა­ინც თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა თქვე­ნი მე­უღ­ლე, სა­ი­მი­სოდ, რომ მის ხა­სი­ათ­ში არ­სე­ბულ ნი­უ­ან­სებს მარ­ტი­ვად აუ­წყოთ ფეხი.

ას­ტრო­ლო­გი­უ­რად არ­სე­ბობს ოთხი სტი­ქია, თი­თო­ე­ულ სტი­ქი­ა­ში ერ­თი­ან­დე­ბა სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი . ამას­თან ერ­თად, არ­სე­ბო­ბენ ე.წ. "მო­ნა­თე­სა­ვე" და ნაკ­ლე­ბად თავ­სე­ბა­დი სტი­ქი­ე­ბიც. ამი­ტომ მო­ნა­თე­სა­ვე სტი­ქი­ის ხალ­ხი მაგ. მი­წის (კურო, ქალ­წუ­ლი, თხის რქა) და წყლის (მო­რი­ე­ლი, კირჩხი­ბი, თევ­ზე­ბი) ნიშ­ნე­ბი, უკეთ უგე­ნე­ბენ ერ­თმა­ნეთს. ამ­გვარ წყვილ­ში საკ­ვან­ძო ურ­თი­ერ­თგა­დაკ­ვე­თის წერ­ტი­ლი არის ის, რომ ნე­ბის­მი­ე­რი მათ­გა­ნი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია კომ­ფორტზე, სიმ­ყუდ­რო­ვე­ზე, ოჯა­ხურ ფა­სე­უ­ლო­ბებ­ზე. მათ უმე­ტე­სო­ბას გა­ცი­ლე­ბით უფრო "პრი­ვა­ტუ­ლი" კავ­ში­რი სჭირ­დე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, კარ­გი ოჯა­ხის შექ­მნის შან­სიც დი­დია.

რაც შე­ე­ხე­ბათ ცე­ცხლებს (ვერ­ძი, ლომი, მშვილ­დო­სა­ნი) და ჰა­ე­რებს (ტყუ­პი, სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი) მათ შო­რის ხში­რია თავ­ბრუ­დამ­ხვე­ვი და ხმა­უ­რი­ა­ნი რო­მა­ნე­ბი. თუმ­ცა, ასე­ვე ხში­რია გან­ქორ­წი­ნე­ბა, ან პე­რი­ო­დუ­ლი კრი­ზი­სის შემ­დეგ ამა­ღელ­ვე­ბე­ლი შე­რი­გე­ბე­ბი . ასეთ ხალ­ხს ცხოვ­რე­ბა არ შე­უძ­ლია ხმა­უ­რი­სა და აქ­ტი­უ­რო­ბის გა­რე­შე. შე­სა­ბა­მი­სად, მათი ოჯა­ხე­ბი არ­ცთუ მყა­რია, თუმ­ცა ერ­თად ცხოვ­რე­ბი­სას ისი­ნი არა­სო­დეს იწყე­ნენ.

გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი დი­სო­ნან­სი იქ­მნე­ბა, როცა ნაკ­ლებ­თავ­სე­ბა­დი სტი­ქი­ის ადა­მი­ა­ნე­ბი უკავ­ში­რე­ბენ ბედს ერ­თმა­ნეთს. თუმ­ცა აქაც არ არ­სე­ბობს წესი, გა­მო­ნაკ­ლი­სის გა­რე­შე.

მა­გა­ლი­თის­თვის ავი­ღოთ - ვერ­ძი, რო­მე­ლიც ბედს უკავ­ში­რებს თხის რას, ან ტყუ­პი რო­მელ­მაც ცხოვ­რე­ბის გა­ტა­რე­ბა მო­რი­ელ­თან გა­და­წყვი­ტა. პირ­ველ შემ­თხვე­ვა­ში ორი "რქი­ა­ნი" ინ­დი­ვი­დის ერ­თად ყოფ­ნა, გა­მო­იწ­ვევს ხშირ და აბ­სურ­დულ ბრძო­ლას ძა­ლა­უფ­ლე­ბის­თვის. ვერ­ძი ვერ იტანს შე­ნიშ­ვნებს, თხის რქას კი მი­აჩ­ნია, რომ პე­რი­ო­დუ­ლად ჭკუა უნდა და­ა­რი­გოს მას. ხოლო თავ­ქა­რი­ა­ნი ტყუ­პი ვერ ით­ვა­ლის­წი­ნებს იმას, რომ ბუ­ნე­ბით ეჭ­ვი­ან და მე­სა­კუთ­რე მო­რი­ელს სუ­ლაც არ ეპიტ­ნა­ვე­ბა მისი აქ­ტი­უ­რი, კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი ხა­სი­ა­თი და ჩვე­ვა - გარ­შე­მო ყვე­ლა და­ი­მე­გობ­როს.

რთუ­ლია სი­ტუ­ა­ცია მა­ში­ნაც, როცა ბუ­ნე­ბით ხელ­მომ­ჭირ­ნე და წინ­და­ხე­დუ­ლი კურო ფუ­ფუ­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ, არის­ტოკ­რატ ლომ­ზე ქორ­წინ­დე­ბა. ლომი ვე­რა­სო­დეს გა­ი­გებს რა­ტომ დგე­ბა ცუდ ხა­სი­ათ­ზე მისი მე­უღ­ლე, როცა იგი საკ­მა­რის­ზე მეტ თან­ხას გა­ა­ტა­ნას ხოლ­მე ქარს, კუ­როს კი ძვი­რად ღი­რე­ბულ და გა­მო­უ­სა­დე­გარ სუ­ვე­ნი­რებს, რა­შიც ლომი კო­ლო­სა­ლურ თან­ხებს ანი­ა­ვებს ბე­ბი­ის ნა­ქო­ნი ჭრა­ჭუ­ნა ლო­გი­ნი ურ­ჩევ­ნია. მოკ­ლედ, ამ ორს შო­რის, მუ­დამ იქ­ნე­ბა დავა ფულ­ზე.

არა­ნაკ­ლებ რთუ­ლა­დაა საქ­მე, როცა წყვილ­ში ვხვდე­ბი კი­დევ ერთ "შე­რე­ულ კა­ტე­გო­რი­ას" - კირჩხი­ბი/სას­წო­რის წყვილს. ასეთ დროს, შე­საძ­ლოა წყვი­ლის ძი­რი­თა­დი პრობ­ლე­მა ემო­ცი­უ­რი დის­ჰარ­მო­ნია იყოს. ის რაც უდი­დეს ტრა­გე­დი­ად ეჩ­ვე­ნე­ბა სენ­სი­ტი­ურ კირჩხიბს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სა­სა­ცი­ლო და გა­უ­გე­ბა­რი შე­იძ­ლე­ბა იყოს სას­წო­რის­თვის, რო­მე­ლიც მიჩ­ვე­უ­ლია, რომ ნე­ბის­მი­ერ კონ­ფლიქ­ტში ორი­ვე მხა­რის ინ­ტე­რე­სე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოს. კირჩხიბს კი მე­უღ­ლის სა­ხით ქო­მა­გი და თა­ნამ­დგო­მი სჭი­რე­ბა. ამი­ტომ სას­წო­რულ დიპ­ლო­მა­ტი­ას იგი, არც მეტი არც ნაკ­ლე­ბი ღა­ლა­ტად მო­ნათ­ლავს.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
366 ნახვა
6-05-2022, 15:10